Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами icon

Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами
Скачати 445.95 Kb.
НазваПравила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами
Сторінка3/3
Дата02.11.2012
Розмір445.95 Kb.
ТипПравила
1   2   3
Тема: Правопис складних іменників та прикметників. Розділові знаки в

реченнях з відокремленими уточнювальними членами речення


Контрольні запитання і завдання


 1. Доведіть або спростуйте твердження: складні іменники та прикметники пишуться лише разом або через дефіс.

 2. Сформулюйте правила написання складних іменників разом.

 3. Назвіть основні правила написання складних іменників через дефіс.

 4. Сформулюйте всі правила написання складних прикметників.

 5. Які члени речення називаються уточнювальними?

 6. Назвіть засоби вираження уточнювальних членів речення.

 7. Визначте, які члени речення найчастіше бувають уточнювальними.

 8. Назвіть всі умови відокремлення комами уточнювальних членів речення.

 9. Чи завжди уточнювальні члени речення відокремлюються комами?

 10. Визначте, за якою правописною особливістю згруповано подані слова. Знайдіть помилки у кожній із груп.

а) півгодини, півмісяця, пів’яблука, півколо, піваркуша, півКиєва;

б) культурно-технічний, мовно-літературний, суспільно-політичний,

суспільно-небезпечний;

в) брат-і-сестра, люби-мене, трава-звіробій, розрив-трава, перекоти-поле

г) блакитно-синій, гіркувато-солоний, жовто-гарячий, молочно-білий;

д) працездатність, краєзнавство, життєпис, блоксистема, самовчитель;

е) східнослов’янський, загальноосвітній, навчальновиховний, народно-

поетичний, мовностильовий.


Література:

1. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум : Навчальний посібник.- К.: Вища школа., 1991.-323с.

2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К.: Вища школа., 1993.-277с.

3. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія /Укладник С.В. Шевчук.- К.: КДПІ, 1991.

4. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- 326с. С. 99, Вправи № 2, 3, 4.

5. Український орфографічний словник : Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143000 слів /Укладник С.В. Пещак та ін.- К.: Довіра, 2002.- 1006с.

6. Український правопис. К.: Наукова думка., 2004.- 138с.


Практичне заняття № 2

Тема: Правила вживання великої букви. Розділові знаки в реченнях зі вставними і вставленими конструкціями.

Контрольні запитання

 1. Назвіть групи, на які поділяються слова щодо написання великої літери.

 2. Сформулюйте правила вживання великої літери:

а) у власних назвах посад, звань, установ, організацій;

б) в антропонімічних і географічних назвах;

в) у назвах пам'яток старовини, в історичних назвах;

г) у назвах державних нагород.

 1. Поясніть написання прикметників, утворених від власних назв.

 2. Які синтаксичні конструкції називаються вставними?

 3. Назвіть основні ознаки вставних слів і словосполучень.

 1. Визначте групи вставних слів і словосполучень за значенням.

 2. Назвіть слова, які не є вставними.

 1. Назвіть умови виділення вставних, вставлених конструкцій розді­ловими знаками:

а) вставних слів і словосполучень;

б) поширених речень.

Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- 326с. С. 107, Вправи № 3, 4, 5.


Література

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991. - С. 73-80; 335-341.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С. 96-109.

 3. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія / Уклад. С. В. Шевчук. - К.: КДПІ, 1991. - С. 51-58.

 4. Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1990. - С. 58-73.

 5. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. — 4-те вид., випр. і допов. — К.: Наук, думка, 2004. - С. 45-47; 134-135, 148.

 6. Українська пунктуація: Метод, посіб. / За ред. С. В. Шевчук. — К.: УДПУ, 1994. - С. 52-60.


Практичне заняття № 3

Тема: Правопис слів іншомовного походження.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття «іншомовні слова».

 2. Назвіть умови, за яких у словах іншомовного походження пишеться апостроф та знак м'якшення.

 3. З'ясуйте, чи є різниця між уживанням у словах українського та іншомовного походження знака м'якшення та апострофа.

 4. Назвіть правила невживання в словах іншомовного походження апострофа та знака м'якшення.

 5. За яких умов відбувається (не відбувається) подвоєння приголосних у словах іншомовного походження:

а) у загальних назвах;

б) у власних назвах.

6. Сформулюйте основні правила написання літер и, і, ї, є, є в іншомов­них словах.


Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- 326с.- С. 116, Вправи № 2, 3, 4, 8.


Література

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991. - С. 91-96.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С. 129-134.

 3. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія / Уклад. С. В. Шевчук. - К.: КДПІ, 1991. - С. 22-27.

 4. Український правопис / НАН України, -Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т укр. мови. — 4-те вид., випр. і допов. — К.: Наук, думка, 2004. - С. 98-103.

 5. Словник іншомовних слів / Уклад.: Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра, 2000. - 1018 с.

 6. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003. - С. 19-25.

 7. Шевчук С. В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2002. - С. 33-36.

 8. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002. - С. 3.9 — 41; 48-50; 66-69.Практичне заняття № 4

Тема: Особливості відмінювання та правопису іменників. Розділові знаки у реченнях із звертаннями.

Контрольні запитання

 1. Яка частина мови називається іменником?

 1. Назвіть основні правила визначення роду в окремих групах імен­ників:

а) загальних назв іншомовного походження;

б) власних назв іншомовного походження;

в) абревіатур.

 1. Проаналізуйте подані таблиці закінчень іменників різних відмін, зробіть висновки про особливості їх відмінювання.

 2. Назвіть відмінки, у яких іменники другої відміни однини мають варіанти закінчень у різних та у тих самих словах.

 1. Назвіть особливості відмінювання іменників III відміни.

 1. Яких суфіксів можуть набувати іменники четвертої відміни за відмінювання?

 2. Визначте особливості закінчень іменників різних відмін у клично­му відмінку.

 1. Дайте визначення поняття «звертання».

 2. Якими формами іменника може виражатися звертання?

 1. З'ясуйте, яким розділовим знаком найчастіше виділяється звертан­ня.

 1. У яких випадках після звертання може вживатися знак оклику?

 2. Чи завжди відокремлюються вигуки перед звертаннями?


Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- С. 158, Вправи № 3, 8, 10.

Література

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991. - С. 118-136; 332-335.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С. 169-185; 289-291.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Гри­щенка. — К.: Вища шк., 2002. — С. 320 — 365.

 4. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2001. - С. 194-222.

 5. Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк„ 1990. - С. 74-76.

 6. Українська пунктуація: Метод, посіб. /За ред. С. В. Шевчук. — К.: УДПУ, 1994. - С. 47-51.

 7. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посіб. - К.: Літера, 2000. - С. 244-305; 564-568.Практичне заняття № 5

Тема: Особливості відмінювання та правопису числівників. Розділові знаки в складносурядних реченнях.

Контрольні запитання

 1. Яка частина мови називається числівником?

 2. Назвіть розряди числівників за значенням.

 3. На які групи за будовою поділяються числівники?

 4. Доведіть або спростуйте твердження: всі числівники змінюються за відмінками, числами та родами.

 5. Назвіть особливості відмінювання кількісних числівників різних груп.

 6. Які особливості відмінювання порядкових числівників?

 7. Визначте умови узгодження числівників з іменниками:

а) числівника один;

б) числівників два, три, чотири;

в) числівників після п'яти;

г) числівників тисяча, мільйон, мільярд, нуль;

д) складених числівників;

є) дробових числівників і мішаних дробів;

є) числівників півтора, півтори, півтораста;

ж) збірних числівників, а також іменників, що мають множинну

форму.

 1. Дайте визначення поняття «складносурядне речення».

 2. Назвіть основні ознаки складносурядних речень.

 1. На які типи поділяються складносурядні речення?

 2. За допомогою яких сполучників поєднуються частини різних типів складносурядних речень?

 3. Визначте умови, за яких між частинами складносурядних речень ставиться:

а) кома;

б) тире;

в) крапка з комою.

13. Назвіть умови, за яких між частинами складносурядних речень
кома не ставиться.


Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- С. 170, Вправи № 2, 3, 5, 7.


Література

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991. - С. 145-154; 345-352.

2.Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С.189-196; 300-305.

3. Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1990. - С. 83-88.


Практичне заняття № 6

Тема: Особливості правопису дієслівних форм, прислівників. Розділові знаки в складнопідрядному та безсполучниковому складному реченні.

Контрольні запитання

 1. Яка частина мови називається дієсловом?

 2. Назвіть усі дієслівні форми. Дайте характеристику кожній з них.

 3. Визначте умови поділу дієслів на дієвідміни.

 4. Назвіть правило вживання голосних и чи є в особових закінчен­нях дієслів.

 5. Дайте визначення дієприкметника, дієприслівника як формам діє­слова.

 6. Назвіть основи, від яких можуть утворюватися дієприкметники та дієприслівники.

 7. Дайте визначення та коротко схарактеризуйте безособові форми на -но, -то.

 8. Яке речення називається складнопідрядним?

 9. Назвіть основні структурні особливості складнопідрядних речень.

 1. Доведіть або спростуйте твердження: у складнопідрядному реченні підрядна частина завжди відокремлюється комою від головної.

 2. Які розділові знаки, крім коми, можуть ставитися між частинами складнопідрядних речень?

 3. За яких умов між головною та підрядною частинами кома у склад­нопідрядних реченнях не ставиться?

Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- С. 181, Вправи № 2, 3, 4, 6, 7.

Література

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991. - С. 351-359.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С. 202-206; 305-311.

 3. Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк.,-1990. - С. 88-89.

 4. Українська пунктуація: Метод, посіб. / За ред. С. В. Шевчук. — К.: УДПУ, 1994. - С. 77-87.

 5. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посіб. - К.: Літера, 2000. - С. 364-410; 604-625.Практичне заняття № 7

Тема: Правопис службових частин мови. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою, цитатами, у діалозі.

Контрольні запитання

 1. Яка частина мови називається прислівником?

 2. Визначте, на які розряди за значенням поділяються прислів­ники.

 3. Що лежить в основі творення» форм ступенів порівняння при­слівників?

 4. Назвіть основні правила написання прислівників:

а) разом;

б) через дефіс;

в) окремо.

 1. Які складні речення називаються безсполучниковими?

 2. Назвіть основні ознаки безсполучникових складних речень.

 3. Назвіть головні засоби вираження структурно-семантичних відно­шень між предикативними частинами безсполучникових складних речень.

 4. Визначте, за якими умовами і які типи прийнято виділяти серед безсполучникових складних речень.

 5. Які розділові знаки ставляться між частинами безсполучникових складних речень?

10. Назвіть умови, за яких між частинами безсполучникових складних
речень можуть ставитися:

а) кома;

б) двокрапка;

в) тире;

г) крапка з комою.

11. Доберіть з художньої літератури або складіть безсполучникові
складні речення з різними розділовими знаками й поясніть їх ужи­вання.


Практичне завдання

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний

курс: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- 326с. С.181, Вправи № 3, 8, 10.


Література

1.Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк„ 1991. - С. 359-367.

2.Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - С. 311-315.

3.Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфогра­фія / Уклад. С. В. Шевчук. - К.: КДПІ, 1991. - С. 35-39.

4.Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1990. - С. 100-106.

5.Українська пунктуація: Метод, посіб. / За ред. С. В. Шевчук. — К.: УДПУ, 1994. - С. 87-92.

6.Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посіб. - К.: Літера, 2000. - С. 410-425; 626-635.


Контрольна робота до змістового модуля № 1

Тема: «Графіка, орфографія і пунктуація – основні підсистеми українського правопису. Пунктуація у простому реченні

Варіант 1.

1. Утворіть від поданих слів за допомогою суфіксів нові форми.

Суфікси -ськ-, -ств-: агент, багатий, баски, Бахмач, брат, Буг, волох, Воронеж, Галич, Гринвіч.

^ Суфікс -ин-: турецький, волоський, слобожанський, дро­гобицький, смоленський, сумський, гуцульський, Хмельниць­кий.

Суфікси -н-: безпека, кінетика, місяць, околиця, пшени­ця, ранок, серце.

2. Замість крапок вставте, де потрібно, пропущені літери. Розподіліть
слова на дві групи за їх правописними особливостями.

Блажен...ий, доповід...ю, л...ються, шален...ий, виховання, погодин...ий, маст...ю, зав...ід...ілом, об...ігати, віс.ю, попідвікон...ю, Іл...я.

3. Перекладіть українською мовою. Визначте, якому правилу пра­
вопису підпорядковаґгі ці слова.

Налисник, очистной, областной, проездной, устньїй, хваст­ливий, солнце.

4. Запишіть слова орфографічно правильно.

 1. Сіл...ю, зліст...ю, сіл...с...кий, любов..., Гор...кий, чіт-кіс.т..., україн....с...кий, смієш...ся, біл...чин, зат...марювати.

 2. Брукв...яний, безправ...я, розм.-.якнути, арф...ярка, п...є, подвір...я, Лук...ян, без...ідейний, матір...ю, з...ясувати.

5. Відредагуйте поданий текст пунктуаційно й орфографічно. Обгрунтуйте поставлені розділові знаки.

Постать М. Хвильового багатограна поет прозаїк громадсь­кий і культурний діяч. Це він був ініціатором літературної дискусії про шляхи розвитку української літератури на по­чатку XX столітя.

М. Хвильовий безмежно вірив в ідеали революції у при­йдешній світлий день. Уповні спізнав він болісне розхо­дження між мрією і дійсністю між високими ідеалами та су­ворою реальністю. Ця колізія є провідною в його творчості позначеній жагою експериментаторства пошуком нових вира­жально-зображальних засобів. У його прозі переважає не подієва насиченість а глебокий художній аналіз реалій підси­лений роздумами про одвічні л'юдські цінності. Це був над­звичайно уважний до вибору слова техніки оповіді психоло­гічних сцен і фрагментів писменник.

М. Хвильовий блискучий майстер малої епічної форми. Це констатували ще його сучасники. Він поетизував свій час досліжував його суперечності і драматизм дисгармонію буття за тоталітарної системи.


^ Контрольна робота до змістового модуля № 1

Тема: «Графіка, орфографія і пунктуація – основні підсистеми українського правопису. Пунктуація у простому реченні

Варіант 2.

1. Доберіть до поданих слів однокореневі, що ілюструють чергуван­ня приголосних.

Форми іменників: птах, свояк, відвага, буслиха, бік, по­вага, лелека, баклага.

Форми прикметників: латиш, ненець, кравець, ткач, га­гауз, чуваш.

Форми дієслів: плакати, носити, колихати, розводити, зав'язати, водити, їздити, котити.

2. Замість крапок вставте, де потрібно, літери. Розподіліть слова на
дві групи за їх правописними особливостями.

Косін...я, остан...ій, маз...ю, зусил...я, юніст...ю, підніс...я, істин...ий, від...арувати, навман...я, вил...ються, стат...ей, узвиш...я.

^ 3. Перекладіть українською мовою.

Агентство, блеснуть, недельный, шестьдесят, каждый, городской, балансний.

4. Запишіть слова орфографічно правильно.

 1. Молод..., л...он, слиз...кий, малесен...кий, яблун...ці, суміш..., кін...чик, рибал...с...кий, поре...кий, Вал...ці.

 2. Риб...ячий, об...єднання, р...ядно, розм...якшити, без...іменний, узгір...я, крем...яний, цв...ях, черв...ячок, в...ют..ся.

 1. Відредагуйте поданий текст пунктуаційно й орфографічно. Об­ґрунтуйте поставлені розділові знаки.

«Український Мольєр» як його тоді називали зовні мало походив на свого француського прототипа. Марко Кропив-ницький не раз дивував сучасників фантастичною здатністю перевтілюватися з непоказної дещо вайлуватої людини у пристрастних і характерних героїв.

Обдарованість великого актора виявилася ще в раньому дитинстві. Хлопчик залюбки навчався особливо музиці. Музичне обдаровання прислужилося юнакові на новій стезі його життя театральній. З аматорьськими гуртками україн­ських акторів він зустрічається в Києві після невдалої спроби продовжити свою освіту в гімназії а згодом в університеті. Кропивницький випробовує себе і як актор і як постановник.

Своє театральне життя сам Марко Лукич неодноразово порівнював із циганським кочівям нескінченні виступи переїз­ди підготовка все нових вистав. Навіть смерть застала велико­го актора в дорозі коли він вертався з гастролей Одесчиною.


^ Колоквіум до змістового модуля № 1

Тема: Графіка, орфографія і пунктуація – основні підсистеми українського правопису. Пунктуація у простому реченні

Питання до колоквіуму

 1. Що означають поняття «національна мова» і «літературна мова»? Що називають нормою літературної мови?

 2. Які типи норм характеризують літературну мову?

 3. Дайте визначення понять «орфографія», «орфограма», «орфографіч­не правило. Назвіть види орфограм за особливістю графічного знака.

 4. Які принципи покладено в основу української орфографії? Які принципи є основними? Поясніть.

 5. Дайте визначення понять «графіка», «алфавіт», «літера». Доберіть синонімічні назви до них?

 6. Назвіть усі літери українського алфавіту.

 7. Що називають апострофом? Визначте функцію апострофа в українській графіці.

 8. Сформулюйте основні правила вживання апострофа в українській мові:

 9. Сформулюйте основні правила невживання апострофа в українській
  мові.

 10. Доведіть чи спростуйте твердження: між підметом і присудком зав­жди ставиться тире.

 11. Обґрунтуйте, в яких випадках між підметом і присудком завжди ставиться тире.

 12. Сформулюйте правила невживання тире між підметом і присудком.

 13. Назвіть випадки (умови) вживання тире між підметом і присуд­ком.

 14. Визначте умови, за яких тире ставиться між іншими членами речення.

 15. Назвіть функцію знака м'якшення в українській літературній мові.

 16. Сформулюйте основні правила вживання знака пом'якшення в ук­раїнській мові.

 17. Сформулюйте основні правила, коли знак м'якшення в українській
  мові не вживається.

 18. Які члени речення називають однорідними? Які члени речення можуть бути однорідними?

 19. Назвіть граматичні засоби вираження однорідності. Назвіть випадки, в яких між однорідними членами речення ста­виться кома. Назвіть випадки невживання коми між однорідними членами ре­чення.

 20. Які пунктуаційні знаки можуть ставитися між однорідними члена­ми речення?

 21. Які характерні ознаки покладено в основу розрізнення однорідних та неоднорідних означень?Наведіть приклади.

 22. Які слова називають узагальнювальними?

 23. Які розділові знаки ставляться у реченнях з узагальнювальними словами? Наведіть приклади.

 24. Назвіть усі випадки чергування приголосних.

 25. Назвіть основні зміни приголосних за їх збігу на межі кореня і

суфікса.

 1. Що називають означенням?Назвіть диференційні ознаки означення.

 2. Що називають відокремленим означенням?

 3. Назвіть основні умови відокремлення (невідокремлення) означень, використовуючи такі слова.

 4. Назвіть основні правила відокремлення означень у реченнях:

 5. Назвіть усі випадки, за яких означення у реченнях не відокремлю­
  ються.

 6. Поясніть природу фонетичного явища спрощення.

 7. Доведіть або спростуйте твердження: в українській мові у всіх сло­вах за збігу кількох приголосних в основі слова відбувається спро­щення.

 8. Назвіть випадки спрощення в «основі слова, які відбуваються. Назвіть випадки, за яких спрощення у словах не відбуваються.

 9. Яку позицію у реченні займає відокремлена прикладка?

 10. Сформулюйте основні правила відокремлення прикладок у реченнях.

 11. Назвіть умови, за яких прикладка може відокремлюватися тире.

 12. Назвіть випадки, за яких прикладка не відокремлюється.

 13. Поясніть явища подовження і подвоєння літер.

 14. Назвіть умови подовження приголосних:

 15. Назвіть умови, за яких подовження приголосних не відбувається.

 16. Назвіть основні випадки подвоєння приголосних:

 17. Що називають обставиною? Назвіть основні умови відокремлення обставин.

 18. Назвіть основні види відокремлених обставин.

 19. Визначте умови, за яких обставини у реченнях не відокремлюються:

 20. Назвіть та обґрунтуйте функцію префіксів у сучасній українській літературній мові.

 21. Сформулюйте правила написання префіксів.

 22. Що називається додатком?

 23. Сформулюйте ознаки додатка. З якими словами вживається відокремлений додаток?

 24. Доведіть або спростуйте твердження: додатки в реченнях відокрем­люються завжди.

 25. Назвіть основні умови відокремлення додатків у реченнях.


Самостійна робота


Самостійна робота №1


Тема: Чергування голосних звуків

Контрольні запитання і завдання

 1. Назвіть усі випадки чергування голосних звуків.

 2. Назвіть умови, за яких чергування [ о], [е] з [і] не відбувається.

 3. Розкрийте особливості чергування [е], [о] після шиплячих та й.

 4. Підберіть по 5 слів на кожний випадок чергування голосних звуків.

 5. З тексту (на вибір студента) виписати всі слова, у яких можливе чергування голосних звуків, указати їх вид.

 6. Виготовити картки на кожен випадок чергування голосних звуків.


Перелік літератури


1. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум : Навчальний посібник.- К.: Вища школа., 1991.-323с.

2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови.- К.: Вища школа., 1993.-277с.

3. Методичні рекомендації і вправи з української мови. Орфографія /Укладник С.В. Шевчук.- К.: КДПІ, 1991.

4. Український орфографічний словник : Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143000 слів /Укладник С.В. Пещак та ін.- К.: Довіра, 2002.- 1006с.

5. Український правопис. К.: Наукова думка., 2004.- 138с.

6. Фурдуй М.І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. Посіб. – К.:

Либідь, 2003.-286с.

7. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс. К.: Вища школа., 2006.-326с.

8. Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії: Посібник для учителів.­-

К.: Рад. Шк., 1985.

9. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.- К.: Освіта, 2002.
1   2   3

Схожі:

Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconПрограма олімпіади з предмету "українська мова"
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія Правила вживання слів іншомовного походження, м’якого знака, апострофа. Правопис ненаголошених...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconУспішне виконання завдань з практичного курсу німецької мови потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу
Знання фонетичної системи німецької мови. Відмінювання прийменників. Вживання форм дієслів. Ступені порівняння прислівників. Вживання...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconНаказ №28-12 Про заборону тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв в університеті
Категорично заборонити тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у всіх навчальних корпусах, гуртожитках і на територіях, прилеглих...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconПравила участі організатори забезпечують комфортне проживання, 3-разове харчування, робочі роздаткові матеріали, дозвіл фотографувати та записувати на аудіо носії
Під час заходу (з моменту приїзду на територію бази відпочинку «Сонячна галявина» і до моменту виїзду з нього) учасникам забороняється...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconПро заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах
Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconПро заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах
Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconЕтапи формування наркотичної залежності серед підлітків зубарєва Ю., Сотник А., студ. 3-го курсу
Пар найстрашнішим є втрата того моменту, коли дитина починає захоплюватися, коли вживання стає настільки важливим, що інші справи...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconМетодичні рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з питань попередження вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників системи освіти на період до 2012 року
Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує підготувати І провести у 2010-2011н/р наступні заходи...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconНаказ №136 Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах з метою неухильного виконання керівниками навчальних закладів I-IV рівня акредитації статей 15 2, 15 3
Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання...
Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. Правила вживання знака м’якшення. Речення з однорідними членами iconЛитвинова Н. А. Соціально-психологічний портрет підлітків групи ризику. У статті сформульовано поняття «підлітки групи ризику»
У статті сформульовано поняття «підлітки групи ризику», проаналізовано причини поширення вживання наркотичних речовин підлітками,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи