3,4 курси Зміст курсу Мета icon

3,4 курси Зміст курсу Мета
Скачати 182.67 Kb.
Назва3,4 курси Зміст курсу Мета
Дата02.11.2012
Розмір182.67 Kb.
ТипДокументи

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ФАХОМ»

3,4 курси


Зміст курсу


Мета курсу передбачає формування комунікативної компетенції у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та письмових формах: 1) читання й реферування автентичної спеціалізованої літератури; 2) спілкування за загальними питаннями спеціальності.

Мета дисципліни - забезпечення державного стандарту підготовки майбутнього вчителя відповідно до його кваліфікаційної характеристики.

Завдання курсу:

Практичні:

 1. оволодіти іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах: говоріння, читання, письмо, аудіювання - з метою здійснення іншомовного спілкування;

 1. розуміти автентичні тексти з інформаційних технологій;

 1. вільно (без перекладу) розуміти усне діалогічне та монологічне мовлення в колі тем, передбачених програмою;

 2. вміти правильно з точки зору вимови та використання лексичних одиниць і граматичних структур висловлювати в діалогічному та монологічному спілкуванні свої думки з приводу побутових,

суспільно-політичних, літературних та науково-педагогічних тем з використанням стилістичних та емоційно-модальних засобів мови;

Методичні:

1. сформувати у студентів необхідний словниковий запас для роботи з англомовними комп'ютерними програмами та мультимедійними навчальними засобами;

2. залучити майбутніх вчителів до читання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою.

Пізнавальні:

 1. ознайомити студентів із сучасними мультимедійними засобами навчання та досягненнями в галузі комп'ютерних технологій за допомогою читання та аудіювання англомовних текстів;

 2. розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності студентів, їх мовленнєву і творчу активність, ініціативність;

 3. розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у формуванні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі в школі.


^ Програма курсу

Програма з курсу англійської мови за фахом „Основи інформатики" складається з п'яти модуль-блоків. Кожний модуль-блок складається з двох частин. Перша частина репрезентована оригінальним текстом англійського або американського автора, вокабуляром активних лексичних одиниць і словосполучень, умовно-комунікативними вправами (відповіді на запитання, стислий письмовий переклад тексту, усний переказ тексту за планом або даними словосполученнями, складання плану тексту і т.і.).

Друга частина модуль-блока містить у собі комунікативні завдання, в яких студенти мають пояснити, як би вони розв'язали певну проблему; пояснили, чому вони згодні або не згодні з аргументацією автора; написали інструкцію для використання певної мультимедійної програми; виділили основні смислові напрями тексту. Другий розділ має комунікативну спрямованість з певною цільовою установкою: реакція на точку зору співрозмовника, переконання співрозмовника, висловлювання згоди-незгоди. На цьому етапі стимулюється дискусія, проводяться рольові ігри, диспути. Кінцевою метою курсу є будування студентами творчого висловлювання (усного або писемного) в діалогічному або монологічному мовленні за темою з модуль-блоку з використанням словника уроку.

Основними аспектами роботи на заняттях є тренування мовленнєвих навичок; розвиток навичок діалогічного мовлення; навчання читання спеціальної літератури, реферування та анотування, ділові ігри; навчання перекладу та інше. Переклад, крім того, є засобом контролю розуміння прочитаного; фонетика, лексика й граматика вивчаються на мовних зразках у процесі роботи над якими в студентів формуються необхідні мовленнєві уміння та навички.

Наприкінці опанування практичного курсу студенти повинні оволодіти певними практичними навичками та уміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, мовленні, письмі.

Читання текстів за тематикою „Інформаційні технології" допомагають реалізувати декілька цілей: вводить нові лексичні одиниці, забезпечують практику з вивченими лексичними одиницями, стимулюють студентів розмовляти. В процесі читання у студентів формуються навички виділяти основні ідеї тексту та відрізняти їх від менш важливих ідей. Вони мають виділяти структуру тексту, розуміти незнайомі слова за допомогою контексту. Автентичні тексти з різних джерел (газети, журнали, довідкова література) використовуються для розвитку навичок читання.

В процесі говоріння студенти повинні вміти використовувати різні граматичні структури та лексику для висловлення своїх ідей. Уміння діалогічного та монологічного мовлення розвиваються в процесі складання діалогів, проектної роботи, розв'язання проблем, групових дискусій.


Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


ІІІ курс

Практичний модуль 1: Some more facts about microcomputers

Практичне заняття 1

Talking to Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Практичне заняття 2

Computer Games in Education.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 3

Will Our Children Read Books?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

Fresh out of Ideas?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 5

Completely Electronic Device.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 6

Hardware and Software

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 7

Many Users, many Uses (Education, Home, Office).

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 8

Piracy and Counterfeiting.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 9

Computer Privacy.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 10

Health Care and Insurance

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 11

Guarding our Privacy.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 12

Health and Ergonomics: Facts or Fancy?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 13

Adopt the Correct Posture.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 14

Warped Keyboard Makes for Easier Use.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 15

Why not to Buy a Computer?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 16

Apple Macintosh Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 17

Portable Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 18

Portable Computers Alpha.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 19

IBM and IBM-Compatible Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 20

Motorola High Performance Series.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 21

Підсумкове заняття.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичний модуль :SOME MORE FACTS ABOUT MICROCOMPUTERS

Практичне заняття 1

Pentium.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 2

Power PC.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 3

Alternative Options.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

About Hyper-Threading Technology.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 5

Microcomputer Hardware.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 6

Microcomputer Operating Systems.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 7

Working with Databases.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 8

Viruses.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 9

Can computer have a mind?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичний модуль :MICROCOMPUTER APPLICATION

Практичне заняття 1

It Looks Kind and Familiar.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 2

 1. "That’s Entertainment..."

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 3

The Electronic Cadaver

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

Go Ahead, Take God's Job for a Day

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 5

Have You Seen This Child?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 6

Computerized Travel Guides.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 7

Living Computer Programs.

Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 8

Have We Lost Our Physical Intelligence?


Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 9

Computers and Natural Disasters


Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2004.-572с.


Самостійна робота


 1. Brainstorming Software Can Get Your Creative Juices Flowing Again

 2. Stealing Time

 3. Credit Bureaus

 4. Internal Revenue Service

 5. Federal Bureau of Investigation

 6. Other Agencies

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Модулі самостійної роботи:

 1. O.Intel Xeon™ Server Processors and Chipset Boost System Performance Up To 80 Percent.

 2. Additional Intel Platform Products

3.Computer crime.

4.Electronic invaders.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Модулі самостійної роботи:

 1. Language Barrier

 2. Talking Books

 3. Changing Keys

4. Mirror, Mirror in the Computer

5. Communicating by Computer

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


ІУ курс

Практичний модуль 1 The legends of the industry

Практичне заняття 1

IN Search of the Real Bill Gates.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Практичне заняття 2

Intel and the Birth of the Microprocessor.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.


Практичне заняття 3

Altair and the Birth of the Microcomputer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.


Практичне заняття 4

Birth of Dos.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 5

Apple Computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 6

The Rapid Rate of Technological Change and the End User

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 7

Autocad.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 8

Hypercard

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичний модуль 2:Computing technique

Практине заняття 1

The computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 2

Peripheral equipment

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 3

Programming a computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 4

The Robot’s nervous system.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 5

Menu system.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 6

Input, process, store, output.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192 с.


Практичне заняття 7

Memory.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192 с.


Практичне заняття 8

Memory.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Самостійна робота


Модуль самостійної роботи:

1. Some Interesting Sayings of Famous People.

2. A Brainless Robot.

3. Border Crossings.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Модулі самостійної роботи:

1. Input-output system.

2. Automatic translator.

3. Universal electronic computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Перелік літератури

 1. Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски: Учебное пособие по чтению на английском языке — СПб.: КАРО, 2004. — 192 с.

 2. Васильев К.Б. Pilote 1: Справочное пособие по английскому языку. - СПб.: Тритон, 1998.-416 с.

 3. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Высшая школа, 1980. - 335 с.

 4. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку. - 2-е изд., испр. - М.: Рольф, 1999. - 256 с.

 5. Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М: Рольф. Айрис-пресс, 1999. - 160 с.

 6. Программа по английскому языку для студентов специальности «Информатика. Математика». - М., 1991. - 23 с.

 7. Яковева Е.В., Вершинина Е.Ю. Об англоязычной культуре на английском языке: Учебн. пособие. — М.: Московский лицей, 1999. — 248 с.

Literature

1. Soars J., Soars L. New Headway English Course: Intermediate
student's book. - 9th impression. - Oxford: Oxford University Press, 2004. – 159 P.

2. Thomson A., Martinet A. A practical English grammar- 15th
impression. - 2004. - P. 10.

Схожі:

3,4 курси Зміст курсу Мета icon«Шкільний курс англійської мови з методикою викладання» (4,5 курси) Зміст курсу
...
3,4 курси Зміст курсу Мета icon2, 3 курси Зміст курсу Мета курсу
В умовах українсько-російської двомовності російська мова вивчається як національна мова російського народу, представники якого проживають...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактикивищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Дидактика розкриває основі категорії, зміст, принципи побудови навчання, методи, форми організації процесу навчання, а також контроль...
3,4 курси Зміст курсу Мета iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
3,4 курси Зміст курсу Мета icon«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 1, 2,3 курси Зміст курсу
Тому однією з особливостей цього навчального предмета у внз є його професійно орієнтований характер
3,4 курси Зміст курсу Мета icon«Методика викладання народознавства в дошкільному закладі» 1,2 курси Зміст курсу
Викладання цієї дисципліни забезпечує підготовку фахівця з основних питань етнічної історії українського народу матеріальною та духовною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи