Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення icon

Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Скачати 380.54 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Сторінка1/3
Дата02.11.2012
Розмір380.54 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ПРОГРАМА

вступних випробувань

з сучасних методик дошкільної освіти

та практичного завдання з дошкільної педагогіки

та дитячої психології

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

(денна, заочна форми навчання)


Спеціальності: 7.01010101 Дошкільна освіта


Херсон - 2012

Програма вступного випробування

з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки

та дитячої психології

Пояснювальна записка

Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання.

Термін складання випробування – 5 академічних годин (3 год. 25 хв.).
^

Програма теорії і методики розвитку рідного мовлення.

Теорія, методологія, історія дошкільної лінгводидактики.


Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики. Дошкільна лінгводидактика як наука. Завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни у фаховій підготовці педагогів дошкільної галузі освіти. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні дошкільної лінгводидактики: філософський, психологічний, природничий, лінгвістичний, педагогічний цикл дисциплін. Методологічні засади лінгводидактики. Мова як суспільне явище. Роль чуттєвого досвіду в розвитку мовлення. Природничі засади лінгводидактики. Урахування вчених фізіологів у методиці розвитку мовлення дітей. Використання вчення психологів про мовлення, мовленнєву діяльність.

Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку. Пізнавальна діяльність дітей. Мовленнєва діяльність, її характеристика. Структура навчально-мовленнєвої діяльності. Мова і мовленнєва компетенція, їх види і характеристика.

Мовленнєве спілкування як діяльність. Сутність мовленнєвого спілкування. Педагогічне спілкування як фактор становлення особистості дитини і розвитку мовлення. Види спілкування як провідної діяльності на різних етапах дошкільного дитинства. Комунікативна спрямованість навчання рідної мови. Мовленнєве висловлювання як одиниця комунікації. Комунікативно-мовленнєві вміння і навички. Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу освіти.


Закономірності та принципи розвитку мовлення: навчання дітей рідної мови. Мовленнєве середовище, його розливальний потенціал. Урахування загально-дидактичних принципів навчання дітей рідної мови. Методичні принципи навчання. Часткові методичні принципи.

Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики. Концепції мовної освіти дітей дошкільного віку в Україні. Сучасні дослідження з проблем дошкільної лінгводидактики в Україні.

Завдання, зміст, засоби форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей. Форми роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі. Дидактичний та наочний матеріал з розвитку мовлення.
^

Основні напрями розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови


Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Типи, види, структура і вимоги до навчання і розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку. Методика розвитку зв'язного мовлення. Методика словникової роботи в дошкільному закладі. Використання лінгвістичної термінології у процесі роботи над словом із дітьми старшого дошкільного віку. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей. Методика виховання звукової культури мовлення. Методика розвитку виразності та образності мовлення у дітей. Проблема мовленнєвотворчої діяльності в дошкільній лінгводидактиці. Навчання дітей мовленнєвому етикету. Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності. Спільна робота дошкільного закладу і сім'ї з розвитку мовлення дітей. Наступність і перспективність з навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах освіти та першому класі школи

Література:

 1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

 2. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Одеса: «Слово», 2004. – 176 с.

 3. Гавриш Н.В. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. – Луганськ: Альма-Матер, 2004. – 217 с.


Програма теорії і методики формування елементарних математичних уявлень.

Теоретичні основи курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей". Становлення методики розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Значення і завдання навчання елементів математики в дитячому садку.

Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.

Особливості сприйняття і відтворення множин дітьми дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину.

Особливості розвитку в дітей понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність. Завдання та методика навчання у дітей різних вікових груп. Завдання навчання дітей лічби та обчислювання. Методика навчання лічильної та обчислювальної діяльності у різних вікових групах.

Особливості уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку. Завдання і методика навчання порівнянню величин і вимірювання у різних вікових групах дитячого садка.

Поняття про величину предметів. Особливості сприйняття величини дітьми дошкільного віку. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей вимірювання.

Особливості уявлень у дітей про форму предметів. Завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.

Особливості сприйняття форми предметів та геометричних фігур дітьми. методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про форму предметів та геометричні фігури.

Особливості формування часо-просторових уявлень у дітей, завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.

Особливості сприйняття простору дітьми дошкільного віку. Сприйняття часу і розвиток часових уявлень у дітей різного віку. Методика формування просторових уявлень у дітей, методика формування часових уявлень та орієнтування в часі.

Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячих дошкільних закладах і відділах народної освіти. Роль вихователя-методиста в організації роботи з формування елементарних математичних уявлень. Планування роботи з математики. Робота методичних кабінетів народної освіти з питань навчання дітей математики.

Література:

 1. Методика навчання математики дітей дошкільного віку/ К.Й.Щербакова. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1985. – 247 с.

 2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчвльний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академ.- видав.», 2006. – 456 с.

 3. Щербакова Е.Й. Методика формирования элементов математики у дошкольников: Учеб.пособ. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2005. – 392 с.

 4. Леушина А.М. Формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1974. – 368 с.


Програма основ природознавства з методикою

Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки.

Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Рух Землі навколо осі. Докази та параметри. Наслідки. Місцевий та поясний час. Рух Землі навколо Сонця. Докази та параметри та наслідки. Календар. Народний прогностик. Рух Місяця навколо Землі. Наслідки.

Будова Землі. Літосфера. Склад. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу. Мінерали, загальні уявлення. Гірські породи. Класифікація. Геосинкліналі та платформи. Рельєф. Головні фактори утворення рельєфу. Ендогенні та екзогенні процеси. Головні етапи гороутворення. Вивітрювання. Денудація. Головні планетарні форми рельєфу. Головні форми рельєфу океанічного дна. Головні форми рельєфу материків. Значення рельєфу у природі та діяльності людини.

Природні умови України. Головні форми рельєфу. Гори. Класифікація по висоті. Рівнини. Характеристика основних височин і низовин України.

Вода. Головні властивості. Світовий океан. Склад води. Течії. Ґрунтові води. Річки. Режим та живлення. Акумуляція та ерозія. Річкові системи та басейни. Озера, походження та класифікація. Болота. Використання знань про водойми у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Склад та будова атмосфери. Сонячна радіація – пряма, розсіяна, сумарна. Зміна сонячної радіації в атмосфері. Температура повітря. Розподіл температур на поверхні Землі. Теплові пояси. Вода в атмосфері. Утворення опадів. Розподіл опадів на поверхні Землі

Атмосферний тиск. Центри дії атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Погода і клімат. Кліматоутворюючі фактори. Типи кліматів. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з дошкільниками. Народний прогностик.

Уявлення про біосферу. Ноосфера. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Ґрунт. Ґрунтоутворюючий процес. Головні закономірності просторової диференціації географічної оболонки. Природні зони України. Загальна характеристика.

Вплив людини на навколишнє середовище. Наслідки. Зміна навколишнього середовища в Україні. Екологічна криза. Херсонська область. Географічне положення. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини. Клімат і погода. Річки та озера. Грунти. Рослинність. Тваринний світ. Населення. Головні галузі промисловості та сільського господарства. Проблеми природокористування та екологічної безпеки. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Різноманітність клітин рослин. Протопласт. Компоненти цитоплазми (плазмолема, мезоплазма тонопласт, пластиди), їх структура та функції. Вакуолі. Клітинна оболонка. Осмос. Тургор. Плазмоліз. Деплазмоліз. Визначення тканини. Класифікація тканин.

^ Різноманітність рослинних організмів Загальна характеристика грибів. Представники, їх характеристика. Нижчі рослини. Водорості. Лишайники. Особливості будови, поширення, розмноження. Основні відділи водоростей: зелені, синьозелені, діатомові, бурі, червоні. Їх характеристика і представники. Значення водоростей. Відділ Мохоподібні. Папоротеподібні. Хвощеподібні. Плауноподібні. Загальна характеристика. Життєвий цикл. Поширення та значення в природі, житті людини. Відділ папоротеподібні. Морфологічні особливості. Життєвий цикл. Значення папоротей, хвощів та плаунів у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Особливості будови вегетативних органів голонасінних. Значення насіння в процесі еволюції рослин. Сучасні класи голонасінних, їх характеристика. Життєвий цикл сосни звичайної. Утворення насіння, особливості його будови. Відділ Покритонасінні. Покритонасінні – вища ступінь еволюції царства рослин. Життєвий цикл. Ознаки подібності та відмінності між покритонасінними і голонасінними. Класи дводольні та однодольні. Їх ознаки. Характеристика родин: розові, бобові, пасльонові, губоцвітні, капустяні, гарбузові, айстрові, лободові, лілійні, злакові. Культурні рослини, знайомство з ними дошкільників. Парки та сквери – штучні угрупування рослин. Поняття про садово-паркові стилі. Ознайомлення дітей з рослинами на ділянках у дитячому садочку

Тваринний світ країни, його різноманітність. Значення тварин у природі та житті людини. Ознайомлення дошкільників зі значенням тварин у природі і житті людини. Характеристика основних систематичних груп тварин. Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності. Клас Саркодові. Клас Джгутикові. Клас Інфузорії. Патогенні найпростіші. Черепашкові амеби. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика. Клас Гідроїдні. Загальна характеристика. Розмноження Кишковопорожнинних. Різноманітність і значення Кишковопорожнинних. Ознайомлення дошкільників з медузами.

Плоскі черви. Загальна характеристика. Особливості будови і життєдіяльності планарії білої. Стьожкові черви. Цикл розвитку ехінококу, бичачого ціп’яка. Тип Круглі черви. Загальна характеристики. Аскарида людська. Цикл розвитку.

Будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Нервова система, органи чуття та розмноження червів. Тип Молюски. Загальна характеристика. Клас Двостулкові молюски. Клас Черевоногі молюски. Клас Головоногі молюски. Роль та значення молюсків. Ознайомлення дошкільників з деякими представниками. Тип Членистоногі. Загальна характеристика. Клас Ракоподібні. Будова і життєві функції на прикладі рака річного. Павукоподібні. Загальна характеристика. Отруйні павуки. Розмноження. Розмноження і типи розвитку комах. Комахи із неповними перетворенням (ряди: Прямокрилі, Тарганові, Бабки, Клопи). Комахи із повним перетворенням (ряди: Блохи, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Лускокрилі, Твердокрилі). Роль та значення комах. Формування у дошкільнят уявлень про комах

^ Хордові тварини –результат еволюції. Тип Хордові. Загальна характеристика. Походження Хордових. Клас Хрящові риби. Будова і життєві функції. Клас Кісткові риби. Особливості внутрішньої будови на прикладі окуня річкового. Підклас Кистепері. Розмноження, нерест, розвиток риб. Організація та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Походження і класифікація земноводних. Значення. Екологічні групи земноводних. Розмноження і розвиток земноводних. Клас Плазуни. Походження і систематичний огляд (ряд Лускаті, Черепахи, Крокодили). Формування у дітей молодшого шкільного віку уявлень про плазунів та земноводних. Прогресивні зміни у скелеті, кровоносній системі і розмноженні плазунів (в порівнянні з земноводними) Різноманітність, роль і значення Плазунів. Охорона.

Клас Птахи. Походження. Загальна характеристика. Надряд Безкільові птахи. Надряд Кільові (ряди: Голінасті, Денні хижаки, Довгокрилі, Трубконосі, Гусеподібні, Нічні хижаки) Роль, значення та охорона птахів. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів.

Клас Ссавці. Прогресивні риси. Систематичний огляд ссавців. Походження. Порівняльна характеристика систем ссавців і плазунів (нервової, кровоносної, дихальної та інші). Характеристика основних рядів: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Китоподібні, Ластоногі, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Роль та значення ссавців, охорона. Знайомство дітей з дикими та домашніми тваринами

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу. Принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань (відбір знанть з урахуванням мети виховання, психічних можливостей дітей та завдань ознайомлення дітей з природою).

Принцип науковості, відбір змісту системи знань для дітей дошкільного віку, виходячи з основних природознавчих ідей і понять (поняття єдності організму та середовища, взаємозв’язку всіх елементів природи, самоорганізації і розвитку природних систем тощо). Формування реалістичних, різнобічних знань дітей про природу (“нежива природа”, рослини, тварини). Ознайомлення дітей із зв’язками та залежностями в природі. Формування знань про зміни в природі, про роль людини у перетворенні природи. Зв’язок принципу науковості з принципом енциклапедичності знань.

Принцип доступності. Доступність матеріалу для сприймання й розумінняі його дошкільниками, формування у дітей системи уявлень і найпростіших понять про природу. Відбір типового матеріалу, що забезпечує формування системності знань. Краєзнавчий принцип у відборі матеріалу. Конкретизація матеріалу відповідно до місцевих умов проживання дитини. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

Структура діючих програм навчання і виховання дітей дошкільного віку в дошкільному закладі. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою. Поступове ускладнення програмового матеріалу в залежності від віковох груп дітей. Концентричний принцип розташування матеріалу, що забезпечує повторність знань, поглиблення їх на кожному ступені вивчення матеріалу. Розтпшування матеріалу за принципом сезонності. Розташування матеріалу за сферами розвитку дитини, видами діяльності.

Методи ознайомлення дітей з природою.

Загальна класифікаація методів ознаойомлення дітей з природою. Залежність вибору методів і прийомів навчання від змісту знань, конкретних завдань розвитку особистості й особливостей пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень за характером пізнавальних завдань (первинні, повторні, порівняльні, заключні); за тривалістю (короткотривалі, довготривалі, систематичні спостереження за змінами і розвитком природи); за способом організації (планові, за ініціативою дітей, колективні, індивідуальні). Зміст, місце і значення різного виду спостережень у кожній віковій групі дітей у ДНЗ та сім’ї.

Особливості організації і методика керівництва спостереженнями різного виду. Відбір матеріалу для спостережень. Створення умов для проведення спостережень. Схема розгляду рослин і тварин. Прийоми керівництва спостереженнями дітей в різних вікових групах.

Наочні методи ознайомлення дітей з природою. Вікористання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види використання в різних вікових групах. Своєрідність використання репродукцій, пейзажу, натюрморту в роботі з дітьми дошкільного віку.

Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення. Характеристика аудіовізуальних, візуальних та адитивних технічних засобів та методика їх використання в ознайомленні дітей з природою. Можливості використання комп’ютерної техніки в ДНЗ та сім’ї.

Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Роль методу у формуванні уявлень дітей про об’єкти і явища природи, засвоєння дітьми знань про причиново-наслідкові зв’язки і залежності в природі. Зв’язок моделювання зі спостереженнями та іншими методами.

Практичні методи ознайомлення дітей з природою. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її своєрідність, навчально-виховне значення. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей в природі.

Види праці дітей в природі – вирощування рослин, догляд за тваринами, охорона природи. Змість праці дітей в різних вікових групах. Форми організації праці дітей: доручення, чергування, колективна праці. Методика керівництва різними формами організації праці дітей.

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Дослід як своєрідний вид спостереження, що організовується у спеціально створених умовах і передбачає пошукові діх дітей. Значення дослідів у практиці засвоєння дітьми нескладних причиново-наслідкових зв’язків і залежностей у природі, розвитку пізнавальної активності дітей. Структура досліду. Методика організації та проведення дослідів. Зміст дослідів, що проводяться з об’єктами “неживої” природи, рослинами та тваринами. Виховання турботливого ставлення до об’єктів природи у дітей під час проведенняі дослідів.

Гра як метод ознайомлення дітей з природою. Роль і місце різноманітних ігор у збагаченні, закріпленні, систематизації й узагальнення знань дітей про природу.

Творчі рольові ігри, що відображають уявлення дітей про природу (“Зоопарк”, “Мауглі у джунглях”, “Подорож у Космосі” тощо). Керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей.

Використання будівельно-констукривних матеріалів для вивчення властивостей природних матеріалів: води, піску, снігу, льоду, листям, насінням та плодами дерев та куців. Створення умов для ігор з природними матеріалами. Методика керівництва іграми дітей з природними матеріалами.

Дидактичні ігри та їх роль в ознайомленні дітей з природою, своєрідність дидактичних ігор природничого змісту. Види дидактичних ігор, структура, змість та методика проведення в різних вікових групах.

Рухливі ігри. Закріплення уявлень дітей про характерні особливості зовнішнього вигляду, способу пересування, спілкування між собою тварин. Використання вправ та ігор імітаційного характеру на заняттях з ознайомлення дошкільників з природою. Словесні методи ознайомлення дітей з природою.

Розповіді вихователя про предмети та явища природи, їх значення та місце в системі формування знань дітей про природу. Вимоги до розповідей вихователя про природу. Види розповідей, методика їх використання у навчально-виховному процесв.

Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою, вимоги до дитячої природознавчої книги. Реалістичні та фантастичні твори письменників класиків і сучасних письменників про природу для дітей дошкільного віку. Методика використання природознавчої літератури в різних вікових групах. Загальна характеристика сучасних дитячих природознавчих журналів.

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід з дітьми про природу (вступна, супровідна, тематична, заключна) і їх зміст. Вимоги до проведення бесід, методика їх проведення. Роль бесід у систематизації знань дітей про природу.

Місце кожного методу в ознайомленні дітей з природою. Використання методів в системі для взаємодоповнення інформації та вражень при ознайомленні дітей з природою.

Форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.

Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою. Необхідність використання різноманітних форм навчання у навчально-виховному процесі ДНЗ та сім’ї.

Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою, значення і місце заняіть у системі роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп з природою. Змість знань, умінь і навичок, що формуються на заняттях з природознавства, виходячи з вимог програми. Відбір матеріалу для занять. Єдність виховних та освітніх завдань, що здійснюються на занятях з ознайомлення дітей з природою.

Використання різноманітних методів і прийомів на заняіттях, відповідно до завдвнь програми, місця заняття у системі роботи, віку дітей, їх пізнавальних потреб та інтересів. Типи занять за їх місцем у системі роботи з ознайомлення дітей з природою: формування початкових уявлень, збагачення та розширення знань, узагальнення та систематизація знань дітей на заняттях. Методика проведення занять різного типу.

Своєрідність вимог до організації і проведення природознавчих занять. Особливості провдення занятьь з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Система і послідовність занять, пов’язаних з природою, у різні пори року. Використання на заняттях знань дітей, що отримані ними у повсякденному житті, зв’язок занять з іншими формами роботи.

Екскурсія як особливий вид занять. Місце екскурсій в системі роботи щодо ознайомлення дітей з природою в умовах дитячого садка та сім’ї. Зміст екскурсій, їх тематика. Структура екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурії. Визначення програмових завдань, місця, маршруту екскурсії, підбір обладнання для збору і розміщення природного матеріалу. Підготовка дітей до екскурсії. Поєднання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми в ході екскурсії. Організація діяльності дітей на екскурсії: пізнавальної, ігрової, трудової.

Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення дітей з природою. Відмінність цільової прогулянки від екскурсії. Зміст спостередень на цільвих прогулянках. Методика проведення цільвої прогулянки в природі.

Повсякденні прогулянки на ділянці дитячого садка, їх значення та місце в системі роботи з ознайомлення дітей з природою, організація спостережень за об’єктами і явищами природи на прогулянці. Форми організації спостережень. Керівництво самостійними спостереженнями дітей. Організація та керівництво іграми дітей з природними матеріалами на прогулянках у різні пори року. Праця дітей на ділянці під час прогулянок.

Засоби фіксації знань дітей про природу. Календар природи і календар погоди, методика їх ведення. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками. Організація свят в природі.

Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою. Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково-природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання. Правила підбору об’єктів для куточка природи: врахування можливостей утримання об’єкта в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програм, доступність для догляду тощо. Постійні та тимчасові мешканці куточка живої природи.

Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду (декоративно-листяні, красиво-квітучі, цибулинні, виткі, ампельні, сукуленти): походження рослин, біологічна характеристика, особливості догляду, використання.

Утримання риб у куточку природи. Риби місцевих водойм і екзотичні риби, їх біологія, умови утримання. Влаштування акваріуму і догляд за ним.

Птахи в куточку природи. Утримання в куточку природи папуг, канарок, щиглів, їх біологія та умови утримання.

Ссавці – постійні мешканці кутка природи: морська свинка, хом’ячок. Біологія тварин та умови утримання.

Тимчасові мешканці куточка природи: безхребетні тварини (молюски, ракоподібні, комахи та хребетні (земноводні, плазуни, ссавці, птахи). Біологія тварин та умови утримання. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.

Ділянка дитячого садка. Навчально-виховне значення ділянки дитячого садка, їх види і влаштування. Підбір декоративних квітникових рослин: багаторічних, дворічних, однорічних з урахуванням термінів цвітіння та естетичного вигляду. Біологія і агротехніка вирощування. Створення куточків дикоростучих рослин на території дитячого садка. Особливості планування місця, висадки та догляду за рослинами лісу, луків, водойми.

Вимоги до плодового саду на ділянці дитячого садка. Планування саду, підбір плодових дерев та ягідних кущів. Посадка саду та догляд за ним у різні пори року. Город на ділянці дитячого садка, його планування. Підбір овочевих культур, їх біологія та агротехніка.

Приваблюванняя птахів на ділянці в різні пори року. Влаштування годівниць, поїлок, штучних гніздівель.

Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

Значення та основні принципа планування роботи з ознайомлення дітей з природою. Планування системи занять на сезон. Поступове ускладнення матеріалу. Відбір методів проведення занять, що забезпечують засвоєння дітьми системи знань, формування пізнавальної активності, практичних умінь та навичок спілкування з природою, встановлення зв’язків занять з основ природознавства із заняттями з інших розділів програми. Розробка системи комплексних занять. Встановлення зв’язку при плануванні системи занять з роботою у повсякденному житті. Види планів. Структура плану методиста дошкільного навчального закладу, вихователя. Облік виконаної роботи та досягнень дітей.

Література:

 1. Голіцина Н.С. Екологічне виховання дошкільнят. Перспективне планування роботи з дітьми 3-7 років: Пер. З російської мови. – Х.: Видавництво „Ранок”,2007. – 56с.-(Бібліотека вихователя дитячого садка).

 2. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Навч.посіб. для вихователів дитячих садків. – К.:Ред..журн.”Дошкільне виховання”, 2002. – 224 с.

 3. Соломеннікова О.А..Екологічне виховання в дитячому садку (Програма і методичні рекомендації).Для занять з дітьми 2-6 років: Пер.з рос. Мови. – х.: Видавництво „Ранок”, 2007. 72 с. (Бібліотека вихователя дитячого садка).

 4. Фесюкова Л.Б., Григор’єва О.О. Пори року. Комплексні заняття. – Х.: Веста: ТОВ Видавництво „Ранок”, 2007. – 208с.

  1   2   3

Схожі:

Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconІнститут дошкільної та спеціальної освіти Факультет дошкільної педагогіки та психології Заочна форма навчання Бакалавр Виділено місць – 20 Рекомендовані до зарахування

Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconПрограма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка
України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу,...
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
У процесі викладання теми висвітлюється історія розвитку дитячої практичної психології та педології, визначається методологічна основа...
Програма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи