Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу icon

Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Скачати 488.21 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Сторінка1/2
Дата02.11.2012
Розмір488.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр»


Методичні рекомендації з підготовки та складання


Для студентів 4 курсу

Галузі знань 0101. Педагогічна освіта

Напряму підготовки 6.010101Дошкільна освіта


Херсон

2011


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 4 курсу галузі знань 0101. Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»


Укладачі: Борисенко Н.М., Віттенберг К.Ю., Казаннікова О.В., Полєвікова О.Б., Сидоренко Н.І., Анісімова О.Е., Владимирова А.Л., Москова Т.М.


Обговорено на засіданні кафедри дошкільної освіти

Протокол № 9 від 10.01.2011р.

Розглянуто на засіданні навчально-методичної ради факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 6 від 31.01.2011р.


Схвалено лабораторією педагогічних досліджень та інноваційних технологій

Протокол № 3 від 15.02.11 р.


ЗМІСТ


Вступ. Загальні вимоги з підготовки та складання комплексних кваліфікаційних державних екзаменів зі спеціальності «Дошкільна освіта»…………………………………………………………………………...4

^ Розділ 1. Пояснювальні записки та зразки орієнтовних відповідей…..…….5

Дошкільна педагогіка та дитяча психологія

Дошкільна педагогіка………………………………………………………………...5

Дитяча психологія…………………………………………………………………….6

^ Методики дошкільної освіти

Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом…………………................................................................................................8

Методика проведення занять з народознавства в дошкільних закладах…………..9

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей………………………………………………………………….…...10

Теорія і методика музичного виховання………………………………………….....12

Теорія і методика розвитку рідної мови ……………………………………………15

Теорія і методика фізичного виховання …………………………………………....16

Основи природознавства з методикою…………………………………………..….18

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень……………19

Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників…………………………....20

Художня праця з практикумом……………………………………………………...22

^ Розділ 2. Програми комплексних кваліфікаційних державних екзаменів………………………………………………………………………24

Дошкільна педагогіка та дитяча психологія

Дошкільна педагогіка………………………………………………………………..24

Дитяча психологія……………………………………………………………………25

^ Методики дошкільної освіти

Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом…………………................................................................................................28

Методика проведення занять з народознавства в дошкільних закладах………..…28

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей………………………………………………………………….…...28

Теорія і методика музичного виховання……………………………………………28

Теорія і методика розвитку рідної мови …………………………………………...29

Теорія і методика фізичного виховання …………………………………………...29

Основи природознавства з методикою……………………………………….…….30

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень……………30

Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників…………………………....30

Художня праця з практикумом…………………………………………………...…31
^

ВСТУП

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають від психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю. Модернізація сфери освіти викликала до життя появу ступеневої системи підготовки фахівців, яка здатна оптимізувати процес самореалізації особистості в суспільстві з врахуванням її потреб та можливостей та забезпечити галузь суспільного та сімейного дошкільного виховання висококваліфікованими фахівцями.

Підготовка фахівця з вищою освітою, що задовольняє всім висунутим суспільством вимогам, в Україні здійснюється за допомогою ступеневої системи освіти у вищих навчальних педагогічних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. Згідно цієї системи в країні встановлені освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та освіті рівні вищої освіти: базова вища освіта, повна вища освіта. Існує певний зв’язок між кваліфікаційним рівнем і рівнем освіти. Цей зв'язок закріплено в Державному стандарті вищої освіти (ДСВО) у вигляді вимог до змісту, обсягу та рівня вищої освіти певних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Згідно цих вимог у вищих навчальних педагогічних закладах освіти здійснюється підготовка фахівців відповідного рівня та проводиться їх атестація у формі Державних іспитів. Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки „Бакалавр" складають комплексний державний кваліфікаційний іспит із дошкільної педагогіки та фахових методик.

Державний комплексний кваліфікаційний іспит побудовано за інтеграційним принципом. Програма державного комплексного кваліфікаційної іспиту орієнтована на основну спрямованість професійної діяльності бакалавра вихователь дітей дошкільного віку, основними професійними якостями якого мають виступати - глибока обізнаність в галузі методик дошкільного виховання, яка забезпечує повноцінний фізичний та психічний розвиток дітей; вміння працювати з різними за своїми індивідуальними (фізіологічними та психологічними) особливостями дітьми: діагностувати рівень їх розвитку та вихованості і відповідно йому, а також інтересам і потребам дітей, моделювати навчально-виховний процес; здійснювати всебічний розвиток дитини в процесі організації навчально-виховної роботи; володіти фаховими методиками; будувати співпрацю з батьками; вивчати та впроваджувати кращий педагогічний досвід.

У ході іспиту студент має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння. Білети Державного комплексного кваліфікаційного іспиту будуються наступним чином: до складу кожною білету входить одне питання з курсу „Дошкільна педагогіка" і питання з фахових методик. З чотирьох питань білету одне має носити теоретичний характер, одне – організаційно-методичний і останнє - практичний. Кожне питання оцінюється окремо. За результатами оцінювання всіх питань комісія приймає висновок про відповідність чи невідповідність підготовки студента освітньо-кваліфікаційному рівню „Бакалавр". Рішення Державної комісії фіксується у протоколі та заноситься до залікової книжки студента.

Розділ 1

Пояснювальні записки

та зразки орієнтовних відповідей
Дошкільна педагогіка та дитяча психологія


^ Дошкільна педагогіка

Пояснювальна записка

Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити цілісність і системність теоретичних знань студента – вихователя дошкільного закладу, а також практичних навичок у галузі педагогічної практики.

Завдання курсу «Дошкільна педагогіка» - сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту, організаційних форм і методів навчання й виховання дітей дошкільного віку в дитячих закладах і сім’ї з метою їх різнобічного виховання і формування особистості дитини; сформувати у студентів вміння планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному закладі, забезпечувати диференційований підхід до вихованців, ураховувати їхні індивідуальні особливості, сприяти розвитку їх задатків і здібностей; створення умов ґрунтовного оволодіння матеріалом курсу на рівні готовності до його викладання в педагогічному дошкільному училищі та здатності проводити науково-дослідну роботу; виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості

Курс «Дошкільна педагогіка» розкриває перед студентами особливу роль дошкільної педагогіки в системі професійної підготовки сучасного педагога дошкільного закладу, озброює системою педагогічних знань, доводячи їх важливе значення у побудові виховного процесу сучасного дошкільного закладу, викликає інтерес і зацікавленість до теоретичного пояснення педагогічних процесів, навчає творчо використовувати одержані під час навчання теоретичні знання у практичній діяльності, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти.

^ Вимоги до знань та вмінь студентів:

Знати:

 • мати уявлення про предмет і завдання дошкільної педагогіки, виникнення і становлення дошкільної педагогіки як науки;

 • закономірності перебігу окремих педагогічних явищ та їх взаємозв’язок;

 • теоретичні закономірності і практичні завдання розумового, естетичного, морального, трудового і фізичного виховання дошкільників;

 • основні види та форми планування виховної та навчальної роботи у дитячому закладі.

Уміти:

 • активізувати знання дошкільної педагогіки при вивченні інших педагогічних дисциплін;

 • застосовувати загально педагогічні методи дослідження;

 • проводити виховну та навчальні роботу з дітьми дошкільного віку;

 • проводити консультативну і організаційну роботу з батьками;

 • на основі знань законів функціонування педагогічних явищ оцінювати і приймати відповідні рішення у педагогічній практиці вихователя дошкільного закладу.

 • діагностувати рівень готовності дитини до навчання у школі.

Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки складена на основі Програми педагогічних інститутів для студентів педагогічних інститутів спеціальності 7.01.01.03. «Дошкільне виховання». – Київ, 1996. – 76 с.

Література:

 1. Т.І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. – К., 2004. – 456 с.

 2. С.А. Козлова; Т.А. Куликова Дошкольная педагогика. – Москва, 2002. – 432 с.

 3. Григоренко Г.І. та ін. Дидактичне тестування у системі самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів. – Запоріжжя, 2002. – 256 с.

 4. Т. Піроженко Психічний розвиток дитини дошкільного віку. – Запоріжжя 2003. – 168 с.

 5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. вих. - 1999. – №1. – С.6-19.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «спеціаліст» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «магістр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 5 курсу...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання
Державний екзамен з теоретичних та практичних аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу. Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації для підготовки до складання державного іспиту з біології рекомендації розроблені: Ходосовцев Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор
Державна атестація студента це визначення фактичної відповідності його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної)...
Методичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи