Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» icon

Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Скачати 78.09 Kb.
НазваПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Дата02.11.2012
Розмір78.09 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

В. о. ректора університету,

доцент________ С. В. Кузнецов

«____»________________2012 р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

з німецької мови

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

(денна форма навчання)


Напрям підготовки 6.020303 Філологія

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 8.02030302 Філологія. Мова і література

(німецька)


Херсон – 2012

Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з іноземної мови (німецької). / Укл.: доц. Солдатова С. М., доц. Ковбасюк Л. А. – Херсон: ХДУ, 2010 р.


Укладачі: Солдатова С. М., кандидат філологічних наук, доцент; Ковбасюк Л. А.., кандидат філологічних наук, доцент.


^ Пояснювальна записка

Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з обсягом теоретичного матеріалу, що виноситься на вступні випробування. Програма містить в собі комплекс питань з наступних теоретичних дисциплін: історія німецької мови, теоретична фонетика, теоретична граматика, лексикологія, стилістика, країнознавство.

Програма для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» містить в собі перелік авторитетних джерел, які студент має опрацювати під час підготовки до вступного випробування.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання за 7-бальною шкалою здійснюється за критеріями:

  • Оцінка “5 – відмінно”: 38–40 правильних відповідей.

  • Оцінка “4,5 – добре”: 34–37 правильних відповідей.

  • Оцінка “4 – добре”: 30–33 правильних відповідей.

  • Оцінка “3,5 – задовільно”: 26–29 правильних відповідей.

  • Оцінка “3 – задовільно”: 20–25 правильних відповідей.

  • Оцінка “2 – незадовільно”: 11–19 правильних відповідей.

  • Оцінка “1 – незадовільно”: менше ніж 10 правильних відповідей.


Основні питання з теорії мови

 1. Теоретична фонетика.

- Різновиди фонетики;

- Взаємозв'язок фонетики з іншими лінгвістичними науками;

1.2. Система фонем німецької мови:

- Класифікація німецьких голосних за їхніми диференційними ознаками;

- Класифікація приголосних;

^ 1. 3. Словесний наголос:

- Поняття словесного наголосу: його види;

1.4. Інтонація:

- Визначення інтонації, її компоненти та функції;

- Поняття синтагматичного та фразового наголосу;

^ 2. Теоретична граматика. Основні поняття граматичної теорії:

- Граматичне значення;

- Граматична форма;

- Граматична категорія як синтез значення і форми;

^ 2.1. Частина мови:

- Проблема класифікації частин мови;

2.2. Синтаксис:

- Основні одиниці синтаксису: словоформа, словосполучення, речення, текст;

3. Історія німецької мови.

- Традиційна періодизація історії німецької мови;

- Коротка характеристика давньоверхньонімецького,
середньоверхньонімецького , ново верхньонімецького періодів
та їх характерних ознак.

- Створення основи національної мови.


4. Лексикологія.

4.1. Слово як основна одиниця словникового складу
і як мовний знак;

- Визначення слова та його основні ознаки;

^ 4.2. Семантична характеристика слова:

- Поняття і слово;

- Значення слова;

4.3. Словотвір — один з найпродуктивніших шляхів кількісного збагачення словникового складу німецької мови:

- Основні засоби словотвору: словоскладання, суфіксація, префіксація, конверсія, слово скорочення, звуконаслідування.

4.4. Фразеологія.

- Сталі словесні комплекси як мовні знаки, їх характерні особливості та основні конституційні ознаки;

- Класифікація фразеологічних одиниць.

5. Стилістика.

- Різні підходи до класифікації стилів;

- Визначення функціонального стилю;

- Основні риси функціональних стилів;

- Характеристика функціональних стилів;

^ 5.1. Стилістичне значення:

- Дефініція стилістичного значення;

- Стилістичне забарвлення в системі мови та його компоненти;
5.2. Стилістична диференціація словника сучасної німецької мови:

- Стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика;

- Функціонально забарвлена та функціональна обмежена лексика.

^ 5.3. Засоби образності та їх стилістична характеристика і функції:

- Порівняння;

- Метафора, метонімія та їх підвиди;

- Епітети.

^ 5.4. Стилістичний синтаксис:

- стилістичний порядок слів;

- типи речень та їх стилістична характеристика;

- засоби синтаксичного зв’язку;

- засоби експресивності на синтаксичному рівні.

6. Країнознавство:

- географічне,положення, кордони німецькомовних країн;

- особливості державного устрою німецькомовних країн;

- особливості системи освіти;

- національна символіка німецькомовних країн;

- історичні та культурні пам’ятки німецькомовних країн


Робота з текстом

Цей вид роботи передбачає роботу з текстом відповідної тематики в межах програми для вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації зі спеціальності «Німецька мова та література». Обсяг тексту становить в середньому 6000 друкованих знаків. До тестових завдань входить читання тексту з повним його розумінням та виконання завдань до тексту: визначити тему та ідею тексту; продовжити думку, яка є на початку завдання та пов’язана зі змістом тексту в цілому. В якості завдання пропонується також підібрати синоніми до відповідних слів, визначити найбільш актуальну інформацію в запропонованих абзацах до тексту, знайти відповідні граматичні конструкції, які пов’язані зі змістом тексту, визначити тип тексту. Для магістрів тестові завдання містять 40 питань, з яких 90 відсотків становлять завдання теоретичного плану.

Тестові завдання дають змогу перевірити розуміння студентом запропонованого матеріалу в межах часу, відведеного на проведення вступного іспиту. Термін виконання – 60 хвилин.


Основна література з теоретичних мовних дисциплін:

Теоретична фонетика:

 1. Зиндер Л. Теоретическая фонетика современного немецкого язьіка.-С-
  П.:СПР6ГУ, 1997.

 2. Стеріопало О.В. Теоретичні засади фонетики німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 318 с.

 3. 2. Altmann H., Ziegenhain U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – 174 S.

 4. Hakkarainen H.J. Phonetik des Deutschen. – München: Fink Verlag, 2000. – 197 S.

 5. Kosmin O., Bogomasowa T., Hizko L. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. – М: Высшая школа, 1990. – 223 с.

 6. Ramers K.H. Einführung in die Phonologie. - München: Fink Verlag, 1998. – 142 S.

 7. Стеріополо О. Методичні рекомендації з теоретичної фонетики
  німецької мови.-К.: КДППМ, 1990.

Теоретична граматика

 1. Адмоні В. Граматична будова німецької мови. М., 1986.

 2. Дуден Граматика. Т.4., В. 1995.

 3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Leipzig, 1988.

 4. Шендельс Е. Граматика німецької мови, М., 1988.

 5. Харитонова І.І. Теоретична граматика німецької мови. Київ, 1976.

 6. Смеречанський Р. Граматика німецької мови, Київ, 1981.

 7. Звягинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.

 8. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1977.

 9. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения: Семиотическая граматика. – М., 1981.

 10. Москальська О. Граматика німецької мови. М., 1983.

 11. Engel R.Grammatik der deutschen Sprache. Max Niemeyer Verlag, München, 1999.Лексикологія

 1. Іскоз А., Ленкова А. Лексикологія німецької мови. – Л., 1970.

 2. Степанова М.Д., Чернишова І.І. Лексикологія німецької мови. – Л., 1984.

 3. Шиппан Т. Введение в историю языка. Л., 1968.

 4. О.Огуй. “Lexikologia der deutschen Wegenwartsspsrache“. S 115-124.).

 5. Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка. – М., 1999.

 6. Розен Е.В. Лексика ХХ века. – М., 2004 г.

 7. Флейшер В. Фразеология немецкого языка. Мюнхен, 2000.Стилістика

  1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – М., 1989.

  2. Ризель Е., Шендельс Е. Стилистика немецкого языка. М., -1975.

  3. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 2000.

  4. Ризель Е. Stil der deutschen Alltagsrede. – М, 1970.

  5. Braun R. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. - Stuttgart: Verlag Kohlhammer, 1979.

  6. Brandes M.Р., Pironkowa M.P. Praktikum für die funktionale Stilistik der Rede. – М., 1975.

  7. Лингвистика текста. Методические рекомендации для аспирантов (немецкий язык). Киев, 1991.

  8. Brandes M.Р. Übungen zur deutschen Stilistik. – М., 1990.Історія мови

 1. Бублик В.Н. История немецкого языка. - К.: Высш. шк., 2003 (на нем. яз.).

 2. Левицкий В.В. Основы сравнительной морфологии германских языков. - Черновцьг. Рута,2004.

 3. Москальская О.И. История немецкого язьіка. - М.:Вьісш. шк., 1977 (на нем. яз.).

 4. Byblyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache . – Вінниця, 2004.Країнознавство:

 1. Deutschland. Forum für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.

 2. Der Deutsche Bundestag. – Berlin: Deutscher Bundestag, 2000. – 23 S.

 3. Die Gesetzgebung des Bundes. - Bonn: Deutscher Bundestag, 1999.– 27 S.

 4. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. – Bonn: Deutscher Bundestag, 1998. – 96 S.

 5. http://www.juma.de

 6. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 1997. – 569 S.

 7. http://www. magazine-deutschland.de

 8. Австрія: Добірка матеріалів для учнів та вчителів. – Київ: Астон, 1999. – 154 с.

 9. Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця : Нова книга, 2002. — 344с

 10. http://www.bundespresseamt.de/

11. Fahrni D. Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart. – St. Gallen: Tipotron, 2002. – 136 S.

12. O. Kudina „Die Länder, wo man Deutsch spricht“. - Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.


Голова фахової атестаційної комісії професор Л. Руденко

Схожі:

Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (німецької)....
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" Основні положення дисципліни „Загальна психологія" для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр"
Пояснювальна записка для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма фахового випробування за напрямом 030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка до програми фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
«Електропобутова техніка», що в кінцевому випадку гарантує необхідний рівень засвоєння навчального матеріалу за термін навчання на...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з німецької мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань 0304 «Право» на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”
Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” (спеціальність 18010019 – медіакомунікації) проводяться...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка до програми фахових вступних випробувань
«Електромеханіка», що в кінцевому випадку гарантує необхідний рівень засвоєння навчального матеріалу за термін навчання на відповідному...
Пояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи