Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Скачати 57.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Дата02.11.2012
Розмір57.18 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

В. о. ректора університету,

доцент________ С. В. Кузнецов

«____»________________2012 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань

з німецької мови

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

(денна форма навчання)


Напрям підготовки 6.020303 Філологія

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 8.02030302 Філологія. Мова і література

(англійська)


Херсон – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


До складання вступного іспиту з другої іноземної мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу другої іноземної мови (практичний курс та теоретичний курс мови).

Вступний іспит з іноземної (німецької) мови передбачає перевірку і оцінку сформованості в студентів мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наявності в них знань основ теорії мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній професійній діяльності.

Мета іспиту з другої іноземної мови полягає у перевірці рівня професійно-комунікативної компетенції студентів, який складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, лінгвокраїнознавчих та мовленнєвих навичок. Комунікативна компетенція містить у собі ряд складових, володіння якими повинні продемонструвати студенти під час складання державного іспиту, а саме:

 • лінгвістичну компетенцію, що включає знання про систему і структуру мови і правил її функціонування в процесі комунікації іноземною мовою, здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмислені висловлювання;

 • соціолінгвістичну компетенцію, яка виявляється у здатності здійснювати різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до сфери спілкування;

 • соціокультурну компетенцію, до якої входять уміння оперувати знаннями про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, та уміння будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм.

Курс другої іноземної мови має на меті формування у студентів-випускників професійної комунікативної і мовленнєвої компетенції, необхідної і достатньої для здійснення педагогічної і наукової діяльності і для подальшого удосконалення теоретичного і практичного аспектів оволодіння мовою та мовленням.

Вступний екзамен з другої іноземної мови проводиться у письмовій формі за тематикою ІІІ–V курсів навчання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання за 7-бальною шкалою здійснюється за критеріями:

  • Оцінка “5 – відмінно”: 38–40 правильних відповідей.

  • Оцінка “4,5 – добре”: 34–37 правильних відповідей.

  • Оцінка “4 – добре”: 30–33 правильних відповідей.

  • Оцінка “3,5 – задовільно”: 26–29 правильних відповідей.

  • Оцінка “3 – задовільно”: 20–25 правильних відповідей.

  • Оцінка “2 – незадовільно”: 11–19 правильних відповідей.

  • Оцінка “1 – незадовільно”: менше ніж 10 правильних відповідей.^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА


1. Проблеми навчання і виховання молодого покоління в Україні та країнах, мова яких вивчається:

- система освіти в Німеччині;

 • освіта в Україні;

 • роль школи у вихованні дітей.


^ 2. Вчитель і суспільство:

 • професія вчителя іноземної мови;

 • вимоги до особистості вчителя;

 • роль та місце вчителя у вихованні молодого покоління.


^ 3. Німецькомовні країни та їх характеристика:

- Німеччина (географічне положення, економіка, особливості політичної системи);

- Берлін – столиця Німеччини;

- Австрія (географічне положення, видатні політики, історія);

- Швейцарія (географічне положення, економіка, історія);

- Бельгія, Люксембург.


^ 4. Традиції та звичаї в Україні та в країнах, мова яких вивчається.


5. Україна на карті Європи:

- Україна як держава;

- державний устрій;

- національні символи;

- культурні пам’ятки України;

- видатні політичні та культурні діячі держави;

- видатні українські поети та письменники.

^ 6. Засоби масової інформації в Україні та Німеччині:

- роль та функції преси у суспільстві;

- роль телебачення в житті народу;

- комп’ютер та його роль в житті людини.


Тестові завдання містять у собі 2 розділи: перший розділ (робота з текстом) та другий розділ, який містить завдання на перевірку соціокультурної компетенції студента, а також їх лексичних та граматичних вмінь та навичок.

Завдання до тексту, який пропонується студентам в межах програми ІІ – ІУ курсів обсягом 5000 – 5500 друкованих знаків, мають різнорідний характер. До них належить: знайти правильну відповідь на поставлене запитання, визначити правильний варіант відповіді на твердження, що пропонується і т. д. Друга частина містить завдання краєзнавчого плану (географічні дані про німецькомовні країни, особливості їх культури, видатні культурні діячі німецькомовних країн), а також лексико-граматичні вправи типу: вибрати правильну часову форму, вжити відповідний артикль, прийменник, сполучник, знайти вірне продовження речення та інше. Весь тест містить 40 завдань, кожне з яких має 3 варіанти відповідей.

Література

  1. Методичні вказівки з теми „Mensch und Gesellschaft”. Гоштанар І.В., Солдатова С.М. – Херсон, 2002. – 22 c.

  2. Schendels E.I. Deutsche Grammik. – M,. 1988.

  3. Tatsachen uber Deutschland. Frankfurt/ Main, 1996.

  4. Ukraine. Lesetexte. Навчальний посібник з німецької мови. – К., 1997.

  5. Зиндер Л. Теоретическая фонетика современного немецкого язіка. – П.: СПРбГУ, 1997. – 200 c.

  6. Gaiducik S.M. Theoretische Phonetik des Deutschen. Minsk: Высш. школа, 1981. – 162 c.

  7. Kosmin O.G., Bogomasowa T.S., Hizko L.I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. – M.: Высш. школа, 1990. – 320 c.

  8. Стеріополо О. Теоретичні засади фонетики німецької мови. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 320 с.

  9. Богомазова Т.С., Подольская Т.Е. Теория и практика по фонетике немецкого языка (для повышения квалификации преподавателей высшей школы). – М.: Лист Нью, 2004. – 240 с.

  10. Іskos A., Lenkowa A. Lexikologie der deutschen Sprache. – Л.: Просвещение, 1970. – 340 c.

  11. Stepanowa M.D., Chernycewa I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – M.: Hochschule, 1986. – 260 c.

  12. Schippan I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1989. – 320 c.

  13. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови. Lexikologie der deutschen Sprache: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 416 с.

  14. Мізін К.І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння). – Вінниця: Нова книга, 2005. – 304 с.

  15. Büchmann. Geflügelte Worte. – Köln: Buch und Zeit. – 510 c.

  16. Денисенко С.Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом прикладів на українську та російську мови. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 288 с.

  17. Кудіна О.Ф., Пророченко О.П. Перлини народної мудрості. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 320 с.

  18. Brandes M.P. Stilistik der deutschen Sprache. M.: Hochschule, 1990. – 190 c.

  19. Безсмертна, Іщенко Н. Методичні рекомендації до курсу стилістики. – К. – КДПМ, 1993. – 216 c.

  20. Тимченко Є.П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 240 с. 218 c.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи