Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 326.4 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір326.4 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Практична фонетика англійської мови

напрям підготовки 6.020303 Філологія


Мова та література (англійська, російська)*


Факультет іноземної філології


Херсон-2012 рік


Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, російська)* „3” вересня 2012 року - 20 с.


Розробники: викладач Антоненко Олександра Вікторівна


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання

Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри ________________________ (проф. Заболотська О.О.)

“3”вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології

Протокол від. “5” вересня 2012 року № 1

“5” вересня 2012 року Голова ______________ доц. Черкун Л.І.


 Антоненко О.В., 2012 рік

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.020303: Філологія (англійська, російська мова та література)*

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

(англійська, російська мова та література)*

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

Загальна кількість годин – 108

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


-

-

Практичні, семінарські

66 год.

 • год.

Лабораторні

 • год.

 • год.

Самостійна робота

42 год.

 • год.

Вид контролю: 1 семестр – залік

2 семестр – залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,6:1


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. “Основні поняття та явища англійської фонетики”

Тема 1. Письмове та усне мовлення (буква-звук,звук-фонема,фонема-алофон,фон)

5
2
1

2Тема 2. Повна лінгвістична класифікація голосних звуків.

2,5
2
0,5


Тема 3. Повна лінгвістична класифікація приголосних звуків.

4
22Тема 4. Послідовність голосних звуків.

2
2
Тема 5. Послідовність приголосних звуків.

4
22Тема 6. Наголос у словах англійської мови.

2
2
Тема 7. Втрата вибуху, боковий вибух, носовий вибух.

4
22Тема 8. Узагальнення знань про основні поняття та явища англійської фонетики.

4
22Разом за змістовим модулем 1

27,5
16
1,5

10Змістовий модуль 2. Тема: “Основні явища англійської інтонації”

Тема 1.

Інтонація та її лінгвістична функція. Основні елементи синтагми.

5
2
1

2Тема 2. Класифікація інтонаційних моделей в англійській мові.

2,5
2
0,5


Тема 3. Основні інтонаційні моделі та особливості їх використання.

2
2
Тема 4. Інтонація після ядерної частини синтагми.

4
22Тема 5. Наголошені та ненаголошені склади у предшкалі.

2
2
Тема 6. Низхідна шкала. Їх значення та особливості використання.

4
22Тема 7. Висхідна шкала. Їх значення та особливості використання.

4
22Тема 8. Узагальнення знань про основні явища англійської інтонації.

2
2
Разом за змістовим модулем 2

25,5
16
1,5

8


^

Усього годин за 1 семестр


53
32
3

18Змістовий модуль 3. Тема: “Особливості інтонації у різних комунікативних

видах речень”

Тема 1. Інтонація у стверджувальних реченнях.

2
2
Тема 2. Інтонація прямої мови. Інтонація ввідних слів.

5
2
1

2Тема 3. Інтонація питальних речень (загальні та спеціальні питання, запитання до підмета).

4,5
2
0,5

2Тема 4. Інтонація питальних речень (розділові питання).

2
2
Тема 5. Інтонація питальних речень (альтернативні питання).

4
22Тема 6. Узагальнення знань про особливості інтонації у різних комунікативних видах речень.

4
22Тема 7. Інтонація спонукальних речень. Інтонація окличних речень.

2
2
Тема 8. Наголос у реченні. Типи наголосу.

4
22Тема 9. Темп мовлення.

4
22Разом за змістовим модулем 3

31,5
18
1,5

12Змістовий модуль 4. “Інтонація різних видів речень. Шляхи досягнення вільності вимови”. “Модифікація звуків у зв`язному мовленні”.

Тема 1. Ритм. Ритмічні групи.

4
22Тема 2. Інтонація віршу.

2
2
Тема 3. Узагальнення знань про особливості інтонації у різних видах речень та шляхи досягнення вільності вимови.

4,5
2
0,5

2Тема 4. Асиміляція.

5
2
1

2Тема 5. Аспірація.

4
22Тема 6. Редукція, елізія.

4
22Тема 7.Акомодація.

2
2
Тема 8. Узагальнення знань про модифікацію звуків у зв`язному мовленні.

4
22Разом за змістовим модулем 4

29,5
16
1,5

12^ Усього годин за 2 семестр

61
34
3

24

^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього вчителy англійської мови та зарубіжної літератури з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

Аудіо-лінгвальний метод (Матеріал відбирається на основі зіставлення мови, що вивчається, та рідної мови і встановлення типології труднощів, однак у процесі навчання зіставлення не проводиться. Розрізняють рецептивні та продуктивні види мовлення і відповідно до цього проводиться науково обґрунтований відбір матеріалу)

Ситуативний підхід (Вправи на повторення, імітацію, підстановку).

Аудіо-візуальний метод (Діалоги-теми, імітація, аналогія, лінгвокраї-нознавчий аспект).

Прямий метод (Усна комунікація, основана на взаємодії „питання-відповідь”).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю.


^ Пояснювальна записка


Мета курсу:

Практичний курс “Практична фонетика англійської мови” має на меті формування навичок правильної англійської вимови та навчання студентів, як використовувати надбанні знання та вміння у подальшій педагогічній діяльності


Завдання курсу:

 • методичні: 1) розширення знань, здобутих на І курсі;

2) вивчення теоретичних основ фонетики англійської мови, необхідних як для формування мовних навичок, так і для розширення лінгвістичних знань в цілому;

3) автоматизація основних мовних навичок та реалізація їх у стилістично-різноманітних ситуаціях мовного характеру

 • пізнавальні: отримання знань про культуру англомовних країн, культуру

спілкування, етикет

 • практичні: 1) автоматизація вмінь транскрибування та інтонування

текстів, запису тонограм;

2) формування вміння розрізняти основні інтонаційні моделі англійської мови;

3) формування вміння використовувати основні інтонаційні моделі англійської мови у різноманітних мовленнєвих ситуаціях: інтонація вибачення, згоди, обурення, перепитування і т.п.


Програма курсу:

Робота над вимовою треба будувати у тісному зв’язку з іншими дисциплінами практичного курсу англійської мови.

Завданням ІІ курсу вивчення практичної фонетики є розширення знань, здобутих на І курсі. По закінченні ІІ курсу студенти повинні цілком оволодіти вимовними навичками, ознайомитися з теоретичною частиною практичного курсу та отримати фонетичну підготовку, яка дасть змогу майбутньому вчителеві ефективно працювати над постановою англійської вимови.

Формування навичок англійської мови передбачає систематичне порівняння англійської та української мов.

Вся робота над даним курсом базується на широкому використанні аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки.


^ Критерії оцінювання


Читання


Національна шкала

Шкала ECTS

Критерії

відмінно

5 (А)

Студент читає діалоги, або тексти без фонетичних помилок. Вимова чітка, дотримується відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Відсутність граматичних та лексичних помилок.

добре

4,5 (В)

Студент читає діалоги, або тексти з незначними фонетичними помилками. Вимова чітка, дотримується відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Незначна кількість граматичних та лексичних помилок.

4 (С)

Студент читає діалоги, або тексти з незначними фонетичними помилками. Вимова чітка, але є незначні відхилення від відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Незначна кількість граматичних помилок.

задовільно

3,5 (D)

Студент читає діалоги, або тексти зі значними фонетичними помилками. Вимова не чітка, є незначні відхилення від відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Незначна кількість граматичних помилок та лексичних помилок.

3 (E)

Студент читає діалоги, або тексти зі значними фонетичними помилками. Вимова не чітка, є значні відхилення від відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Значна кількість граматичних помилок та лексичних помилок.

незадовільно

2 (FX )

Студент читає діалоги, або тексти з грубими фонетичними помилками. Вимова не чітка, є значні відхилення від відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Велика кількість граматичних помилок та лексичних помилок.

1 (F)

Знання, продемонстровані студентом, не відповідають рівню володіння англійською мовою студента ВНЗ даної спеціальності.

Говоріння


^ Національна шкала

Шкала ECTS

Критерії

Відмінно

5 (А)

Студент розповідає діалоги, або тексти без фонетичних помилок. Вимова чітка, звучить в природньому темпі, та інтонації в реченнях. Відсутність граматичних та лексичних помилок.

Добре

4,5 (В)

Студент розповідає діалоги, або тексти з незначними фонетичними помилками. Вимова чітка, дотримується відповідного темпу, та інтонації в реченнях. В окремих словах допускаються фонетичні помилки (наприклад заміна, англійських фонем схожими з російськими).

4 (С)

Студент розповідає діалоги, або тексти з незначними фонетичними помилками. Вимова чітка, але є незначні відхилення від відповідного темпу в реченнях. Загальна інтонація в великій мірі обумовлена впливом рідної мови. Незначна кількість граматичних помилок.

Задовільно

3,5 (D)

Студент розповідає діалоги, або тексти зі значними фонетичними помилками. Вимова не чітка, є незначні відхилення від відповідного темпу, та інтонації в реченнях. Незначна кількість граматичних помилок та лексичних помилок.

3 (E)

Студент розповідає діалоги, або тексти зі значними фонетичними помилками. Вимова не чітка, є значні відхилення від відповідного темпу. Інтонація обумовлена впливом рідної мови. Значна кількість граматичних помилок та лексичних помилок.

Незадовільно

2 (FX )

Студент використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилки. Велика кількість граматичних помилок та лексичних помилок.
1 (F)

Знання, продемонстровані студентом, не відповідають рівню володіння англійською мовою студента ВНЗ даної спеціальності.^ Зв’язок курсу «Практична фонетика англійської мови» з іншими дисциплінами (міждисциплінарні зв’язки)

Фонетика являє собою незалежну лінгвістичну дисципліну, однак вона пов’язана з низькою інших лінгвістичних та нелінгвістичних наук. Курс практичної фонетики має викладатися у тісному зв’язку з іншими теоретичними та практичними дисциплінами. Так, теоретичний курс «Вступ до мовознавства» допомагає отримати основи лінгвістичних знань з проблем фонетики та фонології. Курс «Практика усного та письмового мовлення» сприяє закріпленню різноманітних вимовних навичок на базі аудіювання мовлення носіїв англійської мови та мовлення викладача, сприяє формуванню умінь слухати та ідентифікувати помилки у вимові та інтонації інших студентів, дозволяє використовувати отримані теоретичні та практичні навички у зв’язному мовленні, забезпечує тренування правильного читання та говоріння. Курс «Українська мова за профілем спрямування» сприяє оволодінню правильними артикуляційними навичками шляхом порівняння артикуляційних особливостей українських та англійських звуків, допомагає отримати уявлення про роботу органів мовлення.

Нелінгвістичні науки, такі як психологія, логіка, фізіологія допомагають зрозуміти психофізичні зв’язки та особливості розвитку фонематичного слуху, роботи органів мовлення, емоційної складової усного мовлення.


^
Змістові модулі навчального курсу

III семестр


Змістовий модуль 1. Основні поняття та явища англійської фонетики


Практичні модулі:

 1. Письмове та усне мовлення (буква-звук,звук-фонема,фонема-алофон,фон) (2 години).

 2. Повна лінгвістична класифікація голосних звуків (4 години).

 3. Повна лінгвістична класифікація приголосних звуків (4 години).

 4. Послідовність голосних звуків (2 години).

 5. Послідовність приголосних звуків (2 години).

 6. Наголос у словах англійської мови (2 години).

 7. Втрата вибуху, боковий вибух, носовий вибух. (2 години).

 8. Узагальнення знань про основні поняття та явища англійської фонетики (2 години).

Модулі самостійної роботи:

 1. Варіанти англійської мови. (2 години).

 2. RP/BBC English as the British national standard of pronunciation. (2 години).

 3. Cockney as an example of broad accent of English. (2 години).

 4. Estuary English chief differences between RP and Regional accents of British English. (2 години).

 5. General American English pronunciation standard. (2 години).


Список рекомендованої літератури:


 1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М., 2000.

 2. Практическая фонетика английского языка. ­ под ред. Соколовой М.А. ­ М., 1997.

 3. Теоретическая фонетика английского языка под ред. Соколовой М. А. ­ М., 1991.

 4. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця, 2005.

 5. Єрко О.К. Практична фонетика англійської мови. – К., 2005.

 6. Bazil D. Pronunciation for Advanced Learners of English. – Cambridge University Press, 2000.

 7. O'Connor J.D. Better English Pronunciation. - Cambridge University Press, 1999.

 8. Ship or Sheep? // An intermediate pronunciation course by Ann Baker. – Cambridge University Press, 1995.Електронні ресурси


    1. http://www.native-english.ru/pronounce

    2. http://www.alleng.ru/english/phn.htm

    3. http://www.correctenglish.ru/theory/pronunciation/phonetics/

    4. http://www.ref.by/refs/29/4835/1.html

    5. http://mylang.com.ua/en/pronounce/


Підсумкова тека:

Перевірочна контрольна робота


ІI. Змістовий модуль

Тема: “Основні явища англійської інтонації”

Практичні модулі:

 1. Інтонація та її лінгвістична функція. Основні елементи синтагми. (2 години)

 2. Класифікація інтонаційних моделей в англійській мові. (2 години)

 3. Основні інтонаційні моделі та особливості їх використання. (2 години)

 4. Інтонація після ядерної частини синтагми. (2 години)

 5. Наголошені та ненаголошені склади у предшкалі. (2 години)

 6. Низхідна шкала. Їх значення та особливості використання. (2 години)

 7. Висхідна шкала. Їх значення та особливості використання. (2 години)

 8. Узагальнення знань про основні явища англійської інтонації. (2 години)


Модулі самостійної роботи:

 1. Australian English Pronunciation. New Zealand English Pronunciation. ( 2 години)

 2. Canadian English Pronunciation. (1 година)

 3. Ukrainian accent of English. (1 година)

 4. Робота з комп’ютерною програмою “Professor Higgins” – опрацювання теми „Наголос”, відпрацювання вимови слів з різними типами наголосу. (1 година)

 5. Вивчення віршу “A Puzzling Question” (програма “Professor Higgins”). (1 година)

 6. Різниця між інтонацією англійського та українського речень. (1 година)

 7. Інтонація високого падіння. (1 година)

 8. Виразне читання художніх творів з урахуванням фонетичних явищ та правильного інтонаційного оформлення (Уривок з казки Л. Керрола „Аліса в Країні Чудес” на англійській мові, з використанням комп’ютерної програми „Аліса”). (2 години)

 9. Виразне читання фрагменту тексту за власним вибором. (1 година)


Список рекомендованої літератури:


 1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М., 2000.

 2. Практическая фонетика английского языка. ­ под ред. Соколовой М.А. ­ М., 1997.

 3. Теоретическая фонетика английского языка под ред. Соколовой М. А. ­ М., 1991.

 4. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця, 2005.

 5. Єрко О.К. Практична фонетика англійської мови. – К., 2005.

 6. Bazil D. Pronunciation for Advanced Learners of English. – Cambridge University Press, 2000.

 7. O'Connor J.D. Better English Pronunciation. - Cambridge University Press, 1999.

 8. Ship or Sheep? // An intermediate pronunciation course by Ann Baker. – Cambridge University Press, 1995.


Електронні ресурси


 1. http://www.native-english.ru/pronounce

 2. http://www.alleng.ru/english/phn.htm

 3. http://www.correctenglish.ru/theory/pronunciation/phonetics/

 4. http://www.ref.by/refs/29/4835/1.html

 5. http://mylang.com.ua/en/pronounce/

 6. http://www.languages-study.com/english-pronunciation.html

 7. http://100pudov.com.ua/subject/29/12992

 8. http://megalife.com.ua/books/61550-prakticheskaya-fonetika-anglijskogo-yazyka-uchebnik-audio.html


Підсумкова тека:

Перевірочна контрольна робота


Заліковий тест:

Студент повинен володіти теоретичним та практичним матеріалом, який викладався на семінарах та який студент засвоїв при самостійному опрацюванні.
^

ІV семестр


ІІІ Змістовий модуль

Тема: “Особливості інтонації у різних комунікативних
видах речень”Практичні модулі:

 1. Інтонація у стверджувальних реченнях. (2 години)

 2. Інтонація прямої мови. Інтонація вводних слів. (2 години)

 3. Інтонація питальних речень (загальні та спеціальні питання, запитання до підмета). (2 години)

 4. Інтонація питальних речень (розділові питання). (2 години)

 5. Інтонація питальних речень (альтернативні питання). (2 години)

 6. Узагальнення знань про особливості інтонації у різних комунікативних видах речень. (2 години)

 7. Інтонація спонукальних речень. Інтонація окличних речень. (2 години)

 8. Наголос у реченні. Типи наголосу. (2 години)

 9. Темп мовлення. (2 години)Модуль самостійної роботи:

  1. “Інтонаційне оформлення складного речення, обставини місця/часу, перелічування, звертання” (2 години).

  2. “Емфатичне використання основних інтонаційних тонів” (2 години).

  3. “Аналіз інтонації у різних комунікативних видах речень у діалогах з комп`ютерної програми “Platinum 2000” (2 години).

  4. “Аналіз інтонації у різних комунікативних видах речень у діалогах з комп`ютерної програми “Platinum 2000” (2 години).

  5. “Особливості читання віршів англійською мовою (з використанням матеріалів комп`ютерної програми “Professor Higgins”)” (2 години).


Список рекомендованої літератури:


 1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М., 2000.

 2. Практическая фонетика английского языка. ­ под ред. Соколовой М.А. ­ М., 1997.

 3. Теоретическая фонетика английского языка под ред. Соколовой М. А. ­ М., 1991.

 4. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця, 2005.

 5. Єрко О.К. Практична фонетика англійської мови. – К., 2005.

 6. Bazil D. Pronunciation for Advanced Learners of English. – Cambridge University Press, 2000.

 7. O'Connor J.D. Better English Pronunciation. - Cambridge University Press, 1999.

 8. Ship or Sheep? // An intermediate pronunciation course by Ann Baker. – Cambridge University Press, 1995.


Електронні ресурси


 1. http://www.native-english.ru/pronounce

 2. http://www.alleng.ru/english/phn.htm

 3. http://www.correctenglish.ru/theory/pronunciation/phonetics/

 4. http://www.ref.by/refs/29/4835/1.html

 5. http://mylang.com.ua/en/pronounce/


Підсумкова тека:

Перевірочна контрольна робота


ІV. Змістовий модуль

Тема: “Інтонація різних видів речень. Шляхи досягнення вільності вимови”. “Модифікація звуків у зв`язному мовленні”.

Практичні модулі:

 1. Ритм. Ритмічні групи.( 2 години)

 2. Інтонація віршу. ( 2 години)

 3. Узагальнення знань про особливості інтонації у різних видах речень та шляхи досягнення вільності вимови. ( 2 години)

 4. Асиміляція. ( 2 години)

 5. Аспірація. ( 2 години)

 6. Редукція, елізія. ( 2 години)

 7. Акомодація. ( 2 години)

 8. Узагальнення знань про модифікацію звуків у зв`язному мовленні. ( 2 години)

Модуль самостійної роботи:

    1. Аналіз інтонації у різних комунікативних видах речень у діалогах з комп’ютерної програми “Platinum 2000”. (2 години).

    2. Особливості читання віршів англійською мовою (з використанням матеріалів комп’ютерної програми “Professor Higgins”). (2 години).

    3. Приготувати виразне читання вірша на власний вибір. (1 година).

    4. Особливості фразового наголосу. Приготувати виразне читання вірша на власний вибір. (2 години).

    5. Скорочені форми в усному мовленні. (2 години)

    6. Плавність вимови різних комбінацій звуків. (2 години).


Список рекомендованої літератури:


 1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М., 2000.

 2. Практическая фонетика английского языка. ­ под ред. Соколовой М.А. ­ М., 1997.

 3. Теоретическая фонетика английского языка под ред. Соколовой М. А. ­ М., 1991.

 4. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця, 2005.

 5. Єрко О.К. Практична фонетика англійської мови. – К., 2005.

 6. Bazil D. Pronunciation for Advanced Learners of English. – Cambridge University Press, 2000.

 7. O'Connor J.D. Better English Pronunciation. - Cambridge University Press, 1999.

 8. Ship or Sheep? // An intermediate pronunciation course by Ann Baker. – Cambridge University Press, 1995.


Електронні ресурси


 1. http://www.native-english.ru/pronounce

 2. http://www.alleng.ru/english/phn.htm

 3. http://www.correctenglish.ru/theory/pronunciation/phonetics/

 4. http://www.ref.by/refs/29/4835/1.html

 5. http://mylang.com.ua/en/pronounce/

 6. http://www.multikulti.ru/English/info/English_info_103.html

 7. http://free-english-online.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1159&Itemid=137

 8. http://englishdream.ru/uroki-dlya-nachinayushhih/fonetika/intonatsiya-v-angliyskom-yazyike/


Підсумкова тека:

Перевірочна контрольна робота

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи