Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 127.78 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір127.78 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПН03 Основи наукових досліджень


напрям підготовки 6.020303.Філологія


спеціальність

Мова та література (англійська, німецька)

Мова та література (англійська). Спеціалізація: польська мова.


факультет іноземної філології


Херсон -2012 рік


Робоча програма з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів


за напрямом підготовки 6.020303.Філологія, спеціальністю

Мова та література (англійська, німецька)

Мова та література (англійська). Спеціалізація: польська мова.


“03” вересня 2012 року - __ с.


Розробники: Волкова С.В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

англійської мови та методики її викладання

Протокол від. “03” вересня 2012 року № 1


Завідувач кафедри англійської мови

та методики її викладання

_____________ (проф. Заболотська О.О.)

“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології

Протокол від. “5” вересня 2012 року № 1

“5” вересня 2012 року

Голова _____________ (доц. Черкун Л.І.)


 Волкова С.В., 2012 рік
^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Вибіркова

(за вибором ВНЗ)


Напрям підготовки

6.020303.Філологія

Модулів – 1

Спеціальність

Англійська, німецька мова та література

Англійська мова та література. Спеціалізація: польська мова

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2-й

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

10 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

6 год.

2 год.

Самостійна робота

40 год.

56 год.

^ Вид контролю:

недиференційований залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання – 1/9


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд

с.р.

л

п

інд

с.р.

1

2

3

4

6

7

8

9

10


12

13

Змістовий модуль 1. Основи наукових досліджень з мови

Тема 1.Методологія-метод-методика. Вибір методики дослідження

6

2

1

-

4
0,5

-

-

6

Тема 2. Інтеграція і диференціація у науці. Системний підхід. Адаптивні функціональні системи

8

2

1

-

4
0,5

0,5

-

6

Тема 3.Методи та процедури лінгвістичного дослідження

8

2

2

-

4
2

0,5

-

6

Тема 4.

Структура наукової роботи. Етапи розробки дослідження. Робота

з бібліографічним апаратом

6

2

1

-

4
0,5

0,5

-

6

Тема 5.

Функціональний стиль наукової прози. Метамова дослідження

8

2

1

-

4
0,5

0,5

-

6

Разом за змістовим модулем

36

10

6

-

20

36

4

2

-

30
^

Усього годин


36

10

6

-

20

36

4

2

-

30^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця, вчителя іноземної мови, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійної компетенції майбутнього науковця типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й когнітивного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних, спільних класів лексичних/фразеологічних та синтаксичних одиниць англійської та української мов.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до науково-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і письмовому контролю.


^ Пояснювальна записка


Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення науково-дослідницької діяльності.

Науково-дослідницька діяльність – це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок.

Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів потребує більш активного залучення до науково-дослідницької роботи викладачів та студентів. Успішне володіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання.

^ Мета курсу – висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підгрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами. Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальної організації науковох творчості.

^ Програма курсу

Курс розроблений для слухачів денної форми навчання Інституту іноземної філології ХДУ, включає модулі лекційних та практичних занять, модулів самостійної роботи.


Тематика лекційних модулів:

 1. Наука як сфера людської діяльності

 2. Загальна методологія наукової творчості

 3. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження

 4. Вимоги до змісту і структури наукової роботи

 5. Робота з науково-методичним матеріалом


Тематика модулів практичних занять:

 1. Методологія та методи наукового дослідження

 2. Підготовка до написання наукової роботи

 3. Структура та зміст наукової роботи. Оформлення наукової роботи


Модулі самостійної роботи:

 1. Скласти зміст та написати вступ та висновки до запропонованих тем дослідження.

 2. Написати анотацію до запропонованих робіт.


Список літератури:

 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ.екон.спец.вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.

 2. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учеб.пособие. – М.:Книга, 1983. – 143с.

 3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ.пособие для студ.-магистрантов. – М.: ось-89, 1997. – 304с.

 4. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб.пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А.Примак; Под ред. А.А.Лудченко. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 114с.

 5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56с.

 6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. Для вищ.навч.закладів. – Х.: ХДАК, 1998. – 288с.

 7. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1992. – 239с.


Зміст курсу:


Лекційний модуль 1. Наука як сфера людської діяльності

 1. Поняття про науку

 2. Наукова комунікація. Наукова школа

 3. Науково-дослідницька діяльність студентів


Анотація: розглядаються основні питання про методику й організацію науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття такі як “знання”, “наукова ідея”, “гіпотеза”, “умовивід”, “наукова школа”


Лекційний модуль 2. Загальна методологія наукової творчості

 1. Методологія дослідження

 2. Фундаментальна або філософська, методологія

 3. Загальнонаукова методологія

 4. Використовування методів наукового пізнання

 5. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень


Анотація: формується уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру.


Лекційний модуль 3. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження

 1. Курсова робота: загальна характеристика

 2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи

 3. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи

 4. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

 5. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження


Анотація: докладно характеризуються окремі види кваліфікаційних робіт студентів: курсова, дипломна, магістерська. Розкриваються сутність, послідовність виконання, підготовка до захисту. Усі рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів Міністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів у системі багатоступеневої освіти в Україні.


Лекційний модуль 4. Вимоги до змісту і структури наукової роботи

 1. Загальні вимоги до наукової роботи

 2. Структура наукової роботи

 3. Вступ, його композиція

 4. Основна частина роботи

 5. Висновки


Анотація: грунтовно доводяться вимоги до наукової роботи; розглядаються зміст, структура наукової роботи, специфіка роботи над формуванням висновків, умовивідів.


Лекційний модуль 5. Робота з науково-методичним матеріалом

 1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види

 2. Наукова стаття

 3. Методика підготовки та оформлення публікації

 4. Реферат

 5. Доповідь (повідомлення)


Анотація: надаються рекомендації щодо підготовки публікацій, рефератів, доповідей. Тут розглядаються поняття, основні функції, обов’язковий мінімум та обсяг публікацій. Особлива увага приділяється розкриттю змісту та структури реферату, доповіді. Висвітлюються методика підготовки та оформлення публікації, техніка написання тексту та ін.


Практичний модуль 1. Методологія та методи наукового дослідження

 1. Методи емпіричного дослідження

 2. Методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях дослідження

 3. Методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження

 4. Застосування логічних законів і правилПрактичний модуль 2. Написання наукової роботи

 1. Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою

 2. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи

 3. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою

 4. Підготовка до захисту курсової (дипломної) роботи


Практичний модуль 3. Структура та зміст наукової роботи. Оформлення наукової роботи

 1. Зміст

 2. Вступ, його композиція. Актуальність дослідження

 3. Мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів

 4. Основна частина роботи

 5. Висновки, список використаних джерел, додатки


Список літератури:

  1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ.екон.спец.вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.

  2. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учеб.пособие. – М.:Книга, 1983. – 143с.

  3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ.пособие для студ.-магистрантов. – М.: ось-89, 1997. – 304с.

  4. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб.пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А.Примак; Под ред. А.А.Лудченко. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 114с.

  5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56с.

  6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. Для вищ.навч.закладів. – Х.: ХДАК, 1998. – 288с.

  7. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1992. – 239с.Завдання для самостійної роботи:


 1. Скласти зміст, написати вступ та висновки до запропонованих тем дослідження.

 2. Написати анотацію до запропонованих робіт.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи