Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 229.46 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір229.46 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ


Спеціальність 7.02030302 Філологія

Мова і література (англійська, німецька),

Мова і література (англійська, російська),

Мова і література (англійська)


факультет іноземної філології


Херсон -2012 рік


Робоча програма з дисципліни “Порівняльна типологія”для студентів


за напрямом підготовки 7.02030302 Філологія 0203, спеціальністю

Мова і література (англійська, німецька),

Мова і література (англійська, російська),

Мова і література (англійська)

„3” вересня 2012 року - 26 с.


Розробники: Волкова С.В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

англійської мови та методики її викладання

Протокол від. “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (Заболотська О.О.)

“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології

Протокол від. “5 ”вересня 2012 року № 1


“5 ”вересня 2012 року Голова ______ (Черкун Л.І.)


__________, 20__ рік


 __________, 20__ рік
^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Вибіркова

(за вибором ВНЗ)


Напрям підготовки

7.0203030 Філологія

Модулів – 2

Спеціальність

Мова і література (англійська, німецька),

Мова і література (англійська, російська),

Мова і література (англійська)^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й
Семестр

9

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

18 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

6 год.

Самостійна робота

40 год.

56 год.

^ Вид контролю:

недиференційований залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/ 1,5

для заочної форми навчання – 1/ 4^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд

с.р.

л

п

інд

с.р.

1

2

3

4

6

7

8

9

10


12

13

Змістовий модуль 1. Назва Типологія фонологічної і морфологічної систем англійської та української мов

Тема 1. Історія типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу


4


2


2

1

10

18

4

-

0,5

14

Тема 2.

Типологія систем голосних та приголосних у порівнюваних мовах


4


2
1

10

18

2

2

0,5

14

Тема 3. Типологія лексичних систем порівнюваних мов


4


2


2
Тема 4. Словоскладання в англійській та українській мовах


4


2


2


Тема 5.

Спільні та відмінні риси у морфологічній системі порівнюваних мов
6


2


2


Змістовий модуль 2. Типологія лексичної і синтаксичної систем англійської та української мов


Тема 1.

Типологічні характеристики частин мови


4


2


2Тема 2. Граматичні категорії частин мови в англійській та українській


4


2


2


Тема 3.

Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах


4


2


2


Тема 4.

Типологія складного речення в англійській та українській мовах


6


2

Разом за змістовим модулем 1

40

18

14

2

20

36

6

2

1

28^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця, вчителя іноземної мови, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій майбутніх фахівців типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й когнітивного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних, спільних класів лексичних/фразеологічних та синтаксичних одиниць англійської та української мов.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому і тестовому контролю.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З-поміж профілюючих дисциплін навчального плану інститутів та факультетів іноземної філології порівняльна типологія іноземної та української мови має чи не найбільше пізнавальне й навчальне значення. Адже саме цей предмет, вивчення якого базується на всебічному вивченні, порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученні чи реченні, незаперечно переконує студентів у тому, що українська мова за своїм лексичним багатством і різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з англійською та іншими світовими мовами.

Завдання курсу полягає у зіставленні наступних одиниць і явищ порівнюваних мов:

  1. звуки/фонеми, склади і просодичні явища (наголос, інтонація);

  2. класи повнозначних і неповнозначних слів, морфологічні категорії, словотвірні й формотворні афікси, класи лексичних одиниць;

  3. синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні відношення, на рівні різних типів і прагматичних класів словосполучень та речень тощо.

Значне місце поряд з порівняльним аналізом ізоморфізмів та аломорфізмів на кожному мовному рівні відводиться зіставленню функціональних значень членів/компонентів синтаксичних одиниць. При цьому особлива увага звертається на відмінні/аломорфні риси та явища в системі мовних одиниць, що визначають структурний тип відповідно англійської та української мов.

Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й когнітивного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних, спільних класів лексичних/фразеологічних та синтаксичних одиниць англійської та української мов.

Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів та їх українських перекладів.

Для перевірки засвоєного теоретичного матеріалу розроблені завдання для семінарських занять і самостійної роботи, а також підсумкова тека.


Програма курсу
^

Тематика лекційних занять (18 год.)

 1. Історія типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу

 2. Типологія систем голосних та приголосних у порівнюваних мовах

 3. Типологія лексичних систем порівнюваних мов

 4. Словоскладання в англійській та українській мовах

 5. Спільні та відмінні риси у морфологічній системі порівнюваних мов

 6. Типологічні характеристики частин мови

 7. Граматичні категорії частин мови в англійській та українській

 8. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах

 9. Типологія складного речення в англійській та українській мовах
Тематика семінарських занять (14 год.)
 1. Історія типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу

 2. Типологія систем голосних та приголосних у порівнюваних мовах

 3. Типологія лексичних систем порівнюваних мов

 4. Словоскладання в англійській та українській мовах

 5. Спільні та відмінні риси у морфологічній системі порівнюваних мов

 6. Типологічні характеристики частин мови

 7. Граматичні категорії частин мови в англійській та українськійЗавдання для самостійної роботи (40 год.):

 1. Підготувати відповіді на запитання:

1.Вимова голосних у ненаголошених складах в укр. та англ. мовах. 2.Ізоморфні та аломорфні структурні типи складів англ. та укр. мов. 3.Охарактеризуйте всі існуючі підходи до системного вивчення лексичного складу мов.

4.Складіть список слів з укр. та англ. мови, що належать до Індоєвропейських мов.

 1. Підготувати відповіді на запитання:

1.Вимова голосних у ненаголошених складах в укр. та англ. мовах. 2.Ізоморфні та аломорфні структурні типи складів англ. та укр. мов. 3.Охарактеризуйте всі існуючі підходи до системного вивчення лексичного складу мов.

4.Складіть список слів з укр. та англ. мови, що належать до Індоєвропейських мов.

3. Написати реферат за однією із запропонованих тем:

 • History of comparative linguistic investigations in Europe.

 • History of comparative linguistic investigations in the USA.

 • History of comparative linguistic investigations in Ukraine.

 • Present-day comparative linguistic investigations in Ukraine.

 • Comparative investigations of English and Ukrainian.

 • Development of English and Ukrainian vocalic systems from the comparative perspectives.

 • Development of English and Ukrainian consonantal systems from the comparative perspective.

 • Development of English and Ukrainian word structure from the comparative perspective.Література


 1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Просвещение, 1989. – 234 с.

 2. Бєлєхова Л.І. Культура і мова. – Херсон: Айлант, 2004. – 189 с.

 3. Бровченко Т.О. Основи контрактивного аналізу мов // Порівняльні дослідження граматики англійської, української та російської мов. – К.: Вища школа, 1982.

 4. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983. – 268 с.

 5. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – Л.: Просвещение, 1976. – 294 с.

 6. Корунець І.В.. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 458 с.

 7. Резвецова М.Д. Афанасьева О.В. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков. –М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

 8. Borisova L.V., Metlyuk A.A. Theoretical Phonetics. – Minsk, 1980.

 9. Nida E. Componental Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. – The hague, 1975.

10. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Starvic J. A University Grammar of English. – Moscow, 1982.


Зміст курсу

Лекційне заняття 1. Історія типологічних досліджень. Методи типологічного аналізу
 1. The Subject of Contrastive Typology and Its Theoretical and Practical Aims.

 2. The Principal Terms and Notions.

 3. Methods of Investigation in the Contrastive Typology.

 4. A Short Historical Outline of Typological Investigations.


Annotation: the lecture is aimed to give the students knowledge of the aims and tasks of the Contrastive Typology, its main notions and terms, to develop the students’ outlook of methods of investigation in Contrastive Typology and their knowledge of the main achievements in this field of science


Лекційне заняття 2. Типологія фонетичної системи у порівнювальних мовах

 1. Phonetics and phonology: main aims, subjects and objects.

 2. Typology of the vowel systems of the contrasted languages.

 3. Typological characteristics of the consonantal systems.

Annotation: The lecture reveals aims, subjects and objects of contrasting at the phonetic level of English and Ukrainian. It observes isomorphic and allomorphic features in the systems of vowels and consonants.


Лекційне заняття 3. Типологія фонологічної системи у порівнювальних мовах


 1. The syllable in the contrasted languages

 2. Word-stress and utterance stress in English and Ukrainian

 3. Intonation / Prosody in English and Ukrainian


Annotation: The lecture reveals aims, subjects and objects of contrasting at the phonological level of English and Ukrainian. It observes isomorphic and allomorphic features in the theory of syllable in the contrasted languages, approaches to defining word-stress and utterance stress, using the intonation.


Лекційне заняття 4. Типологія лексичних систем порівнюваних мов


1.The linguistic principles of typological study of lexicon

2.The Global Classification of Lexicon

3.The Semiotic Classification of Classes of Words

4.Socially, Stylistically and Functionally Distinguished Classes of Words


Annotation: The linguistic principles of typological study of lexicon, the approaches to giving the global classification of lexicon, the main classes of words in English and Ukrainian are in the centre of discussion. Students try to analyze and compare the principles of falling the words in two contrasted languages into some groups, and on this base find the isomorphic and allomorphic features of their divisions.

Лекційне заняття 5. Лексичні системи

1.Onomasiological and Semasiological characteristics of different units of Lexicon.

2.Word-formation in English and Ukrainian.

3.Substantivization, Adjectivization, Verbalization and Adverbialization in English and Ukrainian.

4.Typology of idiomatic and set expressions


Annotation: The lecture touches upon very complicated questions of contrastive typological investigations at the lexical levels of two contrasted languages and reveals such notions as “onomasiology”, “semasiology”, “substantivization”, “adjectivization”, “vearbalization”, “adverbialization”.


Лекційне заняття 6. Спільні та відмінні риси у морфологічних системах порівнюваних мов


 1. Isomorphism and Allomorphism in the Morphemic Structure of English and Ukrainian Words.

 2. Typological Features of the Noun as a Part of Speech

 3. Typological characteristics of the Adjective

 4. The Numerals as a part of speech in English and Ukrainian

 5. Typological characteristics of the Pronoun


Annotation: The lecture touches upon isomorphism and allomorphism in the morphemic structure of two contrasted languages, gives students understanding common and divergent features of Nouns, Adjectives, Numerals and Pronouns in English and Ukrainian

Лекційне заняття7. Типологічні характеристики частин мови


 1. Typological characteristics of the English and Ukrainian Verb

 2. Typological characteristics of the Adverb

 3. Statives and their typological characteristics

 4. Typological Characterisitics of Modal Words and Phrases

 5. Typological Characteristics of Functionals


Annotation: The lecture includes discussing typological characteristics of Verbs, Adverbs, Statives, Modal Verbs and Phrases, Functionals, reveals their isomorphic and allomorphic features in two contrasted languages.


Лекційне заняття 8. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах


 1. Syntactic relations in English and Ukrainian

 2. Word Groups and Sentences in the contrasted languages

 3. Typology of Simple Sentences in two contrasted languages

 4. The Structural and Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian

 5. Typological Characteristics of the Main and Secondary Parts of the Sentences


Annotation: While doing contrasting of two languages at different levels it’s very important to analyze isomorphic and allomorphic features concerning theory of sentences in English and Ukrainian. The given lecture reveals isomorphism and allomorphism at the level of simple sentences in two contrasted languages, explains common and divergent features of the main and secondary parts of Simple Sentence.

Лекційне заняття 9. Типологія складного речення

 1. Typology of the Composite Sentences in English and Ukrainian

 2. Typology of the Compound Sentence

 3. Typology of the Complex Sentence

 4. Typology of the Complex Sentence with Nominal Clauses

 5. Typology of the Complex Sentence with the Adverbial Clauses

 6. Typology of the Supersyntactic Units


Annotation: Typology of the Complex Sentence in English and Ukrainian is touched upon in the lecture, main isomorphic and allomorphic features are revealed and discussed.
Семінарське заняття №1. Завдання курсу та методи дослідження. Типи мов
 1. The subject of contrastive typology and its theoretical and practical aims.

 2. The principal terms and notions.

 3. Methods of the contrastive typology investigation.

 4. American linguists and their contribution into the development of the contrastive typology.

 5. The Prague School linguists.

 6. Russian and Ukrainian linguists and their achievements in the fields of typological investigations.


Семінарське заняття 2. Ізоморфні та аломорфні явища у фонетичній та фонологічній системах порівнювальних мов

 1. Phonetics and phonology: main aims, subjects and objects.

 2. Isomorphic and allomorphic features in the systems of vowels in two contrasted languages.

 3. Typological characteristics of the consonantal systems.

 4. The types of syllables in the contrasted languages.

 5. The rules of syllabification in English and Ukrainian.

 6. Word-stress in English and Ukrainian.

 7. Logical stress in English and Ukrainian.

 8. Phrasal Stress in English and Ukrainian.

 9. Intonation / Prosody in English and Ukrainian.


Семінарське заняття 3. Ономасіологічний та семасіологічний підходи до вивчення лексичних систем порівнюваних мов

1.Factors facilitating the typological study of lexicon

2.Global classification of Lexicon

3.The Identification of Classes of Words

4. Onomasiological and Semasiological characteristics of different units of lexicon

5. Word-Formation in English and Ukrainian

6.Combined Prefixal and suffixal Formation of Words

7. Substantivization, Adjectivization, Verbalization and Adverbialization in English and Ukrainian

8.Specifically English Types of Word-Formation

9.Typology of Idiomatic and Set Expressions in English and Ukrainian


Семінарське заняття 4. Спільність природи одиниць і явищ морфологічного рівня

 1. The history of development the Parts of Speech in English and Ukrainian

 2. Isomorphism and Allomorphism in the Morphemic Structure of English and Ukrainian Words

 3. Grammatical category and grammatical form

 4. The category of case in English and Ukrainian

 5. The category of number in English and Ukrainian

 6. The category of definiteness and indefiniteness

 7. Classification of the parts of speech in the contrasted languages


Семінарське заняття 5. Типологічні характеристики частин мови української та англійської

 1. Typological features of the Noun

 2. Typological characteristics of the Verb

 3. Typological characteristics of the Adjective

 4. Typological characteristics of the Numerals

 5. Typological characteristics of the Pronoun

 6. Typological characteristics of the Adverb

 7. Statives, Modal Words and Phrases and their typological characteristics

 8. Typological Characteristics of Prepositions

 9. Typological Characteristics of Conjunctions, Particles and Interjections


Семінарське заняття 6. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах

 1. Syntactic Processes, their Types and ways of realization

 2. Syntactic relations in English and Ukrainian

 3. Word groups and sentences in the contrasted languages

 4. Typology of Simple sentences in two contrasted languages

 5. Structural Types of Sentences in English and Ukrainian

 6. Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian

 7. Typology of the main parts of the sentences

 8. Typology of the secondary parts of the sentences


Семінарське заняття 7. Спільні та відмінні риси у побудові складних речень в англійській та українській мовах

 1. Typology of the Complex Sentence

 2. Typological Features of the Subordinary Subject, Predicative and Object Clauses.

 3. Typological Features of the Adverbial Clauses (of time, manner, cause, purpose, result, condition, concession, attendant circumstances, comparison, degree, measure)

 4. Typology of the Detached Parts of the Sentences (detached attribute, apposition, object, adverbial complements)

 5. Typology of the Homogeneous Parts of the Sentence

 6. Typology of the Compound Sentence

 7. Isomorphic and Allomorphic Features in the System of the Composite Sentences in English and Ukrainian

 8. Typology of the Supersyntactic Units


Література


 1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Просвещение, 1989. – 234 с.

 2. Бєлєхова Л.І. Культура і мова. – Херсон: Айлант, 2004. – 189 с.

 3. Бровченко Т.О. Основи контрактивного аналізу мов // Порівняльні дослідження граматики англійської, української та російської мов. – К.: Вища школа, 1982.

 4. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983. – 268 с.

 5. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – Л.: Просвещение, 1976. – 294 с.

 6. Корунець І.В.. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 458 с.

 1. Резвецова М.Д. Афанасьева О.В. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков. –М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

 2. Borisova L.V., Metlyuk A.A. Theoretical Phonetics. – Minsk, 1980.

 3. Nida E. Componental Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. – The hague, 1975.

10. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Starvic J. A University Grammar of English. – Moscow, 1982.


^ МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ»


Модуль самостійної роботи № 1

«Типологія фонологічних і морфологічних, лексичних і синтаксичних систем англійської та української мов»
^ Назва теми

Зміст завдань

Форми контролю

Термін виконання

1.

1.Вимова голосних у ненаголошених складах в укр. та англ. мовах.

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

2.

Ізоморфні та аломорфні структурні типи складів англ. та укр. мов.


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

3

Охарактеризуйте всі існуючі підходи до системного вивчення лексичного складу мов.


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

4

Кількісне та якісне співвідношення афіксальних морфем в англ. та укр. мовах.


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуляРекомендована література:

 1. Бровченко Т.О. Основи контрактивного аналізу мов // Порівняльні дослідження граматики англійської, української та російської мов. – К.: Вища школа, 1982.

 2. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983. – 268 с.

 3. Корунець І.В.. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 458 с.

 4. Резвецова М.Д. Афанасьева О.В. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков. –М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

 5. Borisova L.V., Metlyuk A.A. Theoretical Phonetics. – Minsk, 1980.

 6. Nida E. Componental Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. – The hague, 1975.ПІДСУМКОВА ТЕКА
^

(форма контролю – захист рефератів, тестовий

контроль)Тематика реферативних робіт:


 1. Typological characteristics of the nouns in English and Ukrainian.

 2. Typological characteristics of the Verbs in English and Ukrainian.

 3. Typological characteristics of the Functional Parts of Speech.

 4. Typological characteristics of the Adjectives in English and Ukrainian.

 5. The dominant morphological and syntactic features distinguishing the structural type of present-day English from the structural type of present-day Ukrainian.

 6. Features and phenomena serving as typological constants at the syntactic level in the contrasted languages.

 7. Isomorphic and allomorphic characteristics of the main parts in English and Ukrainian sentences.

 8. Isomorphic and allomorphic features in the structural types of adverbial clauses in the contrasted languages.

 9. Typological studying of the morphological categories of the Nouns.

 10. Typological studying of the Verbals in English and Ukrainian.

 11. Isomorphic and allomorphic features in the morphemic structures in English and Ukrainian languages.

 12. Quantitative and Qualitative characteristics in the systems of vowels in the contrasted languages.

 13. Principles and rules of syllabification in the contrasted languages.

 14. The development of the contrastive typology in the 17th-18th centuries.

 15. The Prague school linguists and their contribution.

 16. Kinds of typological investigations/various typologies (special typology, level typologies, areal typology).^ ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МОВИ”


Важливим структурним елементом управління навчальним процесом є контроль, який дає можливість простежити, як засвоюється навчальний матеріал, виробляються вміння та навички, здійснюється організація пізнавальної діяльності студентів. Своєчасне використання результатів контролю сприяє вдосконаленню навчально-виховної роботи, науково-методичної та організаційної роботи шляхом узагальнення і впровадження набутого досвіду, попередження, виявлення й усунення недоліків з організації навчального процесу, зміцнення дисципліни і підвищення рівня відповідальності, як викладачів, так і студентів за результатами праці.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума (проста або зважена) оцінок за заліковими модулями і виставляється за державною шкалою – „зараховано”, „не зараховано”.

Залік – середня оцінка за результатами змістових модулів.

Основні  завдання  контролю:

●   Визначення рівня знань, умінь навичок, студентів, якості засвоєння навчального матеріалу, характеру навчальної мотивації, ступеню виховання професійних можливостей.

●   Оцінка відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання меті завдання професійної підготовки фахівців відповідно до кваліфікаційних характеристик.

●  Визначення рівня готовності студентів до самостійної, творчої діяльності.

●  Стимулювання пізнавальної активності студентів, формування потреб професійного самовдосконалення студентів.

Контроль за умов індивідуально-консультативного навчання      набуває  певних  особливостей:

●   Він відображає весь обсяг роботи, яку виконує кожен студент за програмою засвоєння навчальної дисципліни.

●  Форми та зміст контролю є спадкоємними, тобто такими, що дозволяють відслідковувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

●   Результати контролю в кількісному виразі складають загальний рейтинг кожного студента.

По закінченні вивчення дисципліни проводиться контроль у формі контрольної роботи, усного опитування, виконання письмових завдань тощо.

Крім контролю за виконанням модульних завдань, передбачається контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру.

Основними його показниками є наступні критерії:

●   Активність студента(ів) під час проведення навчальних занять.

●  Результати виконання індивідуальних та самостійних завдань, участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

●   Рівень знань, який встановлюється під час навчальних занять.

 

^ Контроль  успішності  студентів

Успішність студентів при вивченні курсу "Основи наукових досліджень з мови" оцінюється за наступною шкалою (відповідно до вимог “Положення про організацію навчального процессу” у Херсонському державному університеті):

За національною шкалою (залік)

Кількість балів

Зараховано

5

4,5

4

3,5

3

Незараховано

2

1

         

^ Критерії оцінювання якості знань студентів:  оцінка якості знань студентів визначається рівнем засвоєння матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни.

         

Оцінку "відмінно" одержує студент, що показав:

-   всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу;

-   уміння    самостійно    виконувати    завдання,    передбачені     навчальною

     програмою;

-   знання основної і додаткової літератури за курсом;

-    творчі    здібності   в   розумінні,    викладі   і   використанні    навчального

     матеріалу;

-   уміння   бачити   і   встановлювати     між предметні    зв'язки   у   вивченій

    інформації, усвідомлювати взаємозв'язки основних понять навчальної дисципліни.

       

            Оцінка "добре"  ставиться студенту,  який:

-   показав повне знання програмного матеріалу;

-   успішно виконував передбачені програмою завдання;

-   засвоїв основну літературу, рекомендовану в навчальній програмі;

-   показав систематичні знання по предмету, уміння самостійно поновлювати

    й оновлювати їх у ході навчальної роботи і професійної діяльності.


Оцінку "незадовільно" ставиться студенту, який:

-   показав низький рівень знань основного програмного матеріалу;

-   допускає принципові помилки у виконанні завдань.

 


^ Питання  для  підготовки  до  заліку  з  дисципліни

"Основи  наукових  досліджень  з мови".

 1. Завдання курсу "Основи наукових досліджень історії".

 2. Наука як специфічна сфера діяльності:

  1. завдання,  особливості.  Наукознавство.

 3. Актуальність теми.

 4. Об'єкт наукового дослідження. Суб'єкти наукової діяльності.

 5. Предмет наукового дослідження. Форми наукових досліджень.

 6. Мета (завдання) наукового дослідження.

 7. Основні методологічні принципи філологічної науки.

 8. Мова, стиль філологічного дослідження.

 9. Особистий архів дослідника. Прийоми складання бібліографічної картотеки.

 10. Методика використання дослідником лінгвістичних джерел.

 11. Актуальні проблеми дослідження з мовознавства на сучасному етапі.

 12. Наука як сукупність теорій. Поняття: теорія, наукова концепція, концептуальність, принципи, поняття (терміни), науковий факт.

 13. Наукова школа: основні функції НШ, ознаки НШ, лідер НШ, ідентифікація НШ.

 14. Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України: основні завдання, структура, зміст, форми НДДС. Основні напрями НДДС.

 15. Методологія наукового дослідження: фундаментальна (або філософська), загальнонаукова, конкретно наукова.

 16. Методи філологічного дослідження.

 17. Загальні методи наукового пізнання: групи, найпоширеніші методи обробки первинної та вторинної (або похідної) інформації.

 18. Методи емпіричного і теоретичного рівнів досліджень: застосування логічних законів і правил.

 19. Соціологічне дослідження: види, методи, етапи, розробка програми соціологічного дослідження.

 20. Культура науковця: ділове спілкування, листування, ділова розмова по телефону.

 21. Підготовчий етап роботи над курсовою, кваліфікаційною, магістерською роботою.

 22. Аналіз наукової літератури та джерел з теми дослідження.

 23. Послідовність виконання курсової, кваліфікаційної, магістерської роботи. Структура дослідження.

 24. Сучасні підходи до лінгвістичних досліджень.

 25. Напрями лінгвістичних досліджень.

 26. Когнітивний підхід у дослідженні мовних явищ.

 27. “Концепти” і “концептологія”.

 28. Мовна картина світу.

 29. Провідні вітчизняні дослідники в галузі лінгвістики.

 30. Історія лінгвістичних досліджень.

 31. Ціннісний підхід до вивчення мовних явищ.

 32. Загальні вимоги до оформлення реферату, курсової, кваліфікаційної, магістерської робіт: абзаци, обсяг тексту, нумерація, поля, шрифт, заголовки структурних частин, абревіатури, таблиці, формули, посилання, список використаної літератури, використаних документів та матеріалів.

 33. Коректурні знаки: знаки заміни, вилучення, вставки, перестановки, зміни пробілів і т. ін.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи