Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 164.01 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір164.01 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Ділова іноземна мова


напрям підготовки 6.020303. Філологія

Мова та література (російська, українська)*

Факультет іноземної філології


Херсон – 2012 рік


Робоча програма з «Ділової іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки 6.020303. Філологія, Мова та література (російська, українська)*

“3” вересня 2012 року – 12 с.


Розробники: ст. викладач кафедри англійської мови та методики її викладання

Лебедєва А.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання

Протокол від “03” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови

та методики її викладання ____________ (проф. Заболотська О.О.)

“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету____________________________________

Протокол від. “5” вересня 2012 року № 1


“5” вересня 2012 року Голова _____________ (доц. Черкун Л.І.)


Ó Лебедєва А.В., 2012 рік


^ Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.020303. Філологія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Мова та література

(російська, українська)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йЗагальна кількість годин – 36

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.

год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.

год.

Вид контролю: залік


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 3. Wholesaling and Retailing

 1. Тема 1. Marketing and Advertising.2
0,5

2 1. Тема 2. Money. Banking.22 1. Тема 3. Consumer Protection.22 1. Тема 4. Starting your own Business.22^ Разом за змістовим модулем 18
0,5

8^ Змістовий модуль 4. Professional Organization and Personality

Тема 1. Meeting a Business Partner22Тема 2. Business Trip.22Тема 3. At the Company Office22Тема 4. Applying for a Job2
1

4Тема 5. Test2
^ Разом за змістовим модулем 210
1

10


^

Усього годин за ІІ семестр
18
1,5

18

^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця, вчителя іноземної мови, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються аудіо-лінгвальний метод, аудіо-візуальний метод, мовчазний метод, метод соціалізованого навчання, метод проектів, метод навчання когнітивного коду та інш.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому і практичному контролю.
^
Пояснювальна записка


Метою курсу є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

^ Практична мета: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

^ Освітня мета: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома провищу освіту.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

^ Розвивальна мета: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

^ Соціокультурна мета: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.


Завдання курсу:

Практичні – оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі – з метою здійснення іншомовного міжособистісного спілкування; виявляти і реалізовувати освітній потенціал іноземної мови як навчального предмета, підключаючи країнознавчу та лінгвокраїнознавчу інформацію в доступній для студентів формі.

Методичні – формування мовленнєвої компетенції студентів;

 • формування мовної, соціокультурної та навчальної компетенції студентів;

 • удосконалення вмінь студентів творчо застосовувати свої знання під час практичної діяльності.

Пізнавальні – розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності студентів, їх мовленнєву і творчу активність, ініціативність; вміння самостійно поповнювати свої знання і культуру власного спілкування.

Перелік знань та умінь

Зміст курсу спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенції, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою.

Мовленнєві вміння як важливий складник лінвістичної компетенції включені до загальних цілей навчання. Мовленнєві уміння розвиваються в інтегрований спосіб. Мовленнєві уміння визначаються й інтегруються відповідно до мовної поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, повязаних з навчанням та спеціалізацією.
По закінчені курсу студенти зможуть:
Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;

 • розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною і професійною сферами;

 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції академічного та професійного змісту;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

 • визначити позицію і точку зору мовця;

Говоріння

Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;

 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті;

 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись фразами ділового етикету;

Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.


Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел;

 • визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних із навчанням і спеціальністю;

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію;

 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, працедавцями, колегами і т.д.

Письмо

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю;

 • готувати і продукувати ділову і професійну кореспонденцію;

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.

^ Вміння учитися спрямовані на розвиток здатності студентів ефективно користуватися навчальними можливостями створеними навчальними ситуаціями. Вони сприяють розвитку самостійності студентів у навчальній та пов’язаній із спеціалізацією сферах.


^ Мовні вміння

По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній і професійній сферах;

 • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі ділової термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

Міждисциплінарні зв’язки

Загальною метою курсу є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Курс є загальним для студентів різних спеціальностей, тому безпосередньо пов'язаний з різноманітними науковими дисциплінами. Завдяки формуванню комунікативної іншомовної компетенції, використанню автентичного матеріалу зі спеціальності і т.д. студенти матимуть нагоду поглиблювати, корегувати та уточнювати знання з різних наук.


Змістові модулі


Змістовий модуль 3. Wholesaling and Retailing.

Практичний модуль:

1.Marketing and Advertising (2 години).

2.Money. Banking (2 години).

3.Consumer Protection (2 години).

4.Starting your own Business (2 години).


Модуль самостійної роботи:

1.Підготувати доповідь “Money in my Life”.

2.Підготувати презентацію своєї компанії на міжнародній конференції.

3.Підготувати реферат “Banking in Britain”.


Змістовий модуль 4. Professional Organization and Personality.

Практичний модуль:

1.Meeting a Business Partner (2 години).

2.Business Trip (2 години).

3.At the Company Office (2 години) .

4.Applying for a Job (2 години) .

5.Test (2 години).


Модуль самостійної роботи:

1.Скласти резюме до англомовної статті.

2.Написати реферат «Етикет ділового спілкування».


Література


    1. Богацкий Ю.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. – М., 2004. – 351с.

    2. Тестові завдання з англійської мови / За ред. О.Валігури. Видання друге, доповнене. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 192с.

    3. Advanced Grammar in Use / Martin Hewings. Cambridge University Press. – Cambridge, 2007. – 294 p.

    4. Business English Essentials / Укл. О.Біленька, А.Павлюк, О.Чепурна – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003. – На англ. мові. Ч. 1. – 200с.

    5. Business English Essentials / Укл. О.Біленька, А.Павлюк, О.Чепурна – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003. – На англ. мові. Ч. 2. – 236с.

    6. Intermediate Language Practice: English Grammar and Vocabulary. Michael Vince with Paul Emmerson. Macmillan Publishers Limited. – 2003. – 296 p.

    7. English Vocabulary in Use. Elementary / Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Cambridge University Press. – Cambridge, 2005. – 168 p.

    8. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate / Stuart Redman. Cambridge University Press. – Cambridge, 2003. – 264 p.

    9. Market Leader: Course Book. Intermediate Business English / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. – Longman. – 2004. – 176 p.

    10. Naunton Jon. Head for business (HFB). Intermediate student’s book. Oxford University Press. – Oxford, 2000. – 159 p.

    11. Newsweek: 2007-2009

    12. Situational Dialogues/Michael Ockenden: Revised edition. – Longman. – 1998. – 92p.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи