Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 156.57 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір156.57 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Методика викладання іноземних мов у ВНЗ


напрям підготовки: 8.02030302 Філологія.


спеціальність

Мова та література (англійська)


факультет іноземної філології


Херсон -2012 рік


Робоча програма з дисципліни “Методика викладання іноземних мов у ВНЗ”


за напрямом підготовки: 8.02030302 Філологія, спеціальністю Мова і література (англійська)

„3” вересня 2012 року- 13 с.


Розробники: Заболотська О.О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

англійської мови та методики її викладання

Протокол від. “03” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ ( Заболотська О.О.)

“03” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол від “5 ”вересня 2012 року № 1


“5 ”вересня 2012 року Голова ______ (Черкун Л.І.)


__________, 20__ рік


 __________, 20__ рік


^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Нормативна

1,5

2

Напрям підготовки

8.020303.Філологія

Модулів –1

Спеціальність

Мова і література (англійська)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5 – й
Загальна кількість годин

Семестр

9


Лекції

54

72

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»

10 год.

10

^ Практичні, семінарські

6 год.

4

Самостійна робота

38 год.

58 год.

^ Вид контролю:

диференційований залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/ 2,5

для заочної форми навчання – 1/ 3,5


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд

с.р.

л

п

інд

с.р.

1

2

3

4

6

7

8

9

10


12

13

^ Змістовий модуль 1. “Нові тенденції викладання іноземних мов у ВНЗ”

Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов
2

2

0,5

7
2
0,5

14

Тема 2. Формування філологічної компетенції студентів мовний освітніх закладів.

27
2
0,5

14

Тема 3. Методи професійної підготовки викладання ІМ
28
2
0,5

14

Тема 4. Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього вчителя іноземної мови.
2

2

0,5

8
2

2
8

Тема 5. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання іноземним мовам.
2

2

0,5

8
2

2
8

Разом за змістовим модулем
10

6

1,5

38
10

4

1,5

58
^

Усього годин

10

6

1,5

38
10

4

1,5

58Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця, вчителя іноземної мови, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.


Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю як усне опитування, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до науково-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному контролю.


Лекційний курс “Методика викладання іноземних мов у ВНЗ”


Пояснювальна записка


Мета курсу – сформувати комунікативну, методичну та професійну компетенцію студентів – майбутніх викладачів ІМ.

Завдання курсу:

 • підвищити рівень методичної підготовки студентів – майбутніх учителів іноземної мови;

 • підготувати фахівців з іноземних мов, спроможних розробляти методичні рекомендації з іноземних мов, щодо вузькоспеціалізованих дисциплін;

 • впровадити в навчання нові знання, нетрадиційні технології та підхід;

 • формувати навички професійного володіння мовою;

 • розробляти/прогнозувати педагогічні ситуації та грамотно методично вирішувати їх;

 • формувати навички професійної компетенції, навички аналізу результатів діяльності.

Розвиток і пожвавлення міжнародних взаємин України з навколишнім світом зумовлюють соціальне замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих учителів, які володіють навичками та вміннями міжкультурного спілкування у різних сферах. Реалізація такого міжкультурного спілкування актуалізує необхідність формування у майбутніх учителів комунікативної методичної та соціокультурної компетенції. Однією з сучасних тенденцій вищої освіти є спрямованість на підвищення рівня методичної підготовки студентів – майбутніх учителів іноземної мови, спроможних реалізувати сучасну мовну політику.

Донедавна знання іноземної мови вважалося одним із обов’язкових компонентів вищої освіти, але питання нагальної необхідності та застосування набутих знань не піднімалося. У зв’язку зі змінами до мотивації вивчення іноземних мов у методиці навчання з’явилася окрема галузь, яка почала досліджувати проблеми, пов’язані з вивченням іноземної мови не лише як університетської обов’язкової дисципліни, але як одного із шляхів отримання знань з обраної студентами спеціальності чи спеціалізації.

Сучасними досягненнями у галузі методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей став такий висновок: оскільки іноземна мова по-різному знаходить своє застосування у різних ситуаціях спілкування спеціалістів різних професій, то, визначивши особливості типових ситуацій спілкування фахівців кожної конкретної галузі, можна моделювати процес їх реальної комунікації і, відібравши попередньо для цього необхідний мовний та мовленнєвий матеріал, звузити увесь широкий діапазон мови до конкретних потреб спеціалістів і цим полегшити процес оволодіння мовою для спеціальних цілей. Цей висновок реалізувався у так званий ситуативний підхід до навчання іноземних мов для спеціальних цілей, що й продовжує домінувати в сучасній зарубіжній методиці. Його здобутками стали створені спеціалізовані курси англійської мови для певної групи спеціалістів із врахуванням специфіки їх професійної діяльності та процесу комунікації на ситуативній основі.

Таким чином, методика навчання іноземних мов поділилася на дві окремі галузі: загальний курс ІМ та ІМ для спеціальних цілей. З того моменту в Європейських вузах почали розробляти спеціальні курси з ІМ для вузької спеціалізації. Група прогресивних викладачів деяких українських вузів розробила курс “Ділова англійська мова” за підтримки представництва Британської Ради в Україні та аналіз існуючих методик навчання іноземних мов для спеціальних цілей показав, що на сьогоднішній день існує методика навчання ІМ для професійного спілкування з таких спеціальностей як: економісти (Є.В. Мірошниченко), юристи (Л.Б. Котлярова, Г.П. Савченко), медики (О.П. Петращук), фармацевти (М.А. Задорожня), бібліотекарі (О.А. Калашникова), технічні спеціальності (І.М. Гришина, Г.О. Ємельянова, О.П. Тарнопольський), торговельно-економічних спеціальностей (Л.Ф. Манякіна), військові (Р.Г. Зайцева, Г.С. Онисіна, Н.І. Угрюмова). Усі інші галузі професійного іншомовного спілкування залишаються недослідженими, не розроблені загальнотеоретичні положення методики навчання ІМ для спеціальних цілей із врахуванням вимог сьогодення. Тому актуальним стає питання підготовки фахівців з ІМ, спроможних розробляти методичні рекомендації з ІМ щодо вузькоспеціалізованих дисциплін. Такий фахівець повинен мати добре сформовану методичну або професійну компетенцію, навички, творчість, індивідуальний стиль професійної діяльності, апробований під час проходження педагогічної практики. Методична компетенція фахівця формується під час лекційних та практичних занять з методики викладання ІМ, педагогічної практики та додаткових дисциплін, що озброюють студентів новими знаннями, нетрадиційними технологіями та підходами, формують здібність користуватися іноземною мовою у професійних цілях, навчаючи мови.

Діяльність вчителя іноземної мови може бути настільки успішною, наскільки успішно він здатний застосувати набутий досвід та знання до конкретних ситуацій діяльності. Складність таких ситуацій, їх змінний характер, необхідність прийняти раптові непередбачувані рішення визначають специфіку мислення вчителя-практика. Студенти іноді не мають досвіду викладання ІМ, не вміють застосувати свій, або досвід вчителя. Тому необхідно ще до закінчення навчання у ВНЗ навчити студентів вирішувати такі рефлексивні методичні завдання, які б допомогли їм самостійно виділити складні педагогічні ситуації, сформулювати методичну проблему, запропонувати грамотне методичне вирішення цієї проблеми, проаналізувати результати діяльності, тобто сформувати у студентів професійну компетенцію.

Професійна компетенція діяча сфери іншомовної освіти базується на міжпредметній координації навчальних дисциплін таких як: дидактика, психологія. мовознавство, методика. психолінгвістика та інших наук, значущих для його професійної діяльності, володіння професійними вміннями (конструктивними. організаторськими, гносеологічними, комунікативними).

Виділяють чотири рівні професійної компетенції вчителя ІМ: базовий професійний (рівень учителя-початківця – випускника закладу освіти); професійно достатній рівень (рівень грамотного вчителя); професійно просунутий рівень (рівень учителя-методиста); професійно високий рівень (рівень учителя-новатора чи дослідника). Градуйованість професійної компетенції вчителя ІМ уможливлює вимірювання та оцінювання рівня її сформованості, зокрема у студентів, а також укладення робочих програм формування, вдосконалення, підтримки чи корекції професійної компетенції.

Розроблений нами курс “Методика викладання іноземних мов у ВНЗ” і спрямований на вирішення окреслених вище завдань.


Змістовні модулі


 1. Змістовний модуль “Нові тенденції викладання іноземних мов у ВНЗ”^

Лекційний модулі


  1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов.

  2. Оновлення змісту викладання методики навчання іноземних мов у ВНЗ.

  3. Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови.

  4. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання іноземним мовам.

  5. Формування індивідуального стилю професійної діяльності при викладанні іноземних мов.

  6. Методи професійної підготовки викладання ІМ.^

Модулі семінарьских занять:

  1. Вивчення іноземних мов у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору.

  2. Переосмислення змісту курсу методики навчання іноземних мов.

  3. Нетрадиційні технології у викладанні іноземних мов.

  4. Формування методичної компетенції вчителя іноземних мов.

  5. Формування індивідуального стилю професійної діяльності при викладанні іноземних мов.

  6. Формування професійної компетенції вчителів іноземних мов.Модулі самостійної роботи:

 1. Зарубіжні технології та підходи до навчання іноземних мов.

 2. Стратегії автономії учіння.


Підсумкова тека:

1. Усне опитування.


Література

 1. Бирюк О.В. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читанню англомовних публіцистичних текстів // Іноземні мови. – №2. – 2005.

 2. Бородіна Г.Т. Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ у немовному ВНЗ // Іноземні мови. – №2. – 2005.

 3. Мазунова Л.К., Москалева И.С., Голубева С.П. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранных языков // Иностранные языки в школе. – №1. – 2005.

 4. Станівська Т. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення диференційованого навчання // Іноземні мови. – №1. – 2005.

 5. Стеченко Т.О. Формування у майбутніх учителів усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції на соціокультурному матеріалі // Іноземні мови. – №3. – 2005.

 6. Фоменко Г.М., Гончарук О.В. Использование видеозаписи ситуативная модель для формирования методической компетенции будущих учителей ИЯ // Иностранные языки в школе. – №1. – 2005.

 7. Волошина Р.Г., Зикун Ж.Н. Психологічна готовність викладача до раннього навчання Іноземним мовам // Англійська мова та література. – №5. – 2004.

 8. Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов // Вища освіта України. – №2. – 2004.

 9. Крилова В. Партнерство викладача та студента у навчанні іноземних мов // Рідна школа. – №4. – 2004.

 10. Петрова Л.И. Опыт преподавания английского языка на языковых факультетах педагогических вузов в контексте диалога культур // Иностранные языки в школе. – №2. – 2004.

 11. Поляков О.Г. Роль теорий учения и анализа потребностей в проектировании профессионально-ориентированного курса английского языка // Иностранные языки в школе. – №3. – 2004.

 12. Бердичевский А.Л. Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в странах Европы // Иностранные языки в школе. – №5. – 2002.

 13. Журба Л.В. Особливості змісту навчання ІМ як другої спеціальності у вищих навчальних закладах // Педагогіка і психологія. – №1. – 2003.

 14. Коплинский В.В. Формирование коммуникативных умений будущего учителя на основе проблемных педагогических ситуаций: Дис на соиск. учен. степени канд. пед. наук: 13.00.01. – Інститут АПН України. – К., 1993. – 164 с.

 15. Осипова Т.Ю. Формування професійно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя: 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. - 248 с.

 16. Демидова В.Г. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної діяльності: 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. - 197 с.

 17. Роман Р.М. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у вищій школі США: Дис канд. пед. наук: 13.00.01. – Інститут педагогіки АПН України. – К., 1993. – 175 с.

 18. Трубіцина О.М. Підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління процесом навчання учнів іноземної мови: 13.00.04: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. - 237 с.

 19. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: (теорія та методичний аспект): Дис. доктора пед. наук: 13.00.04. . – Інститут педагогіки АПН України. – Харків, 2000. – 417 с.

 20. Барбіна Е.С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: Дис. доктора пед. наук: 13.00.04. – Інститут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1997. – 471 с.

 21. Мильто Л.А. Формирование творческой индивидуальности будущего учителя в процессе профессионально-педагогической подготовки: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – Інститут педагогіки АПН України. – К., 1993. – 214 с.

 22. Корсакова Г.Г. Формирование учебной деятельности студентов в процессе обучения иностранным языкам: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Калининград, 1997. – 173 с.

 23. Цапенко В.І.. Психологічні передумови формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовленням у студентів I курсу мовного пед. вузу // Методика викладання іноземних мов. – №21. – 1992. – 135с.

 24. Мулюкина Ю.А., Тихонова Н.К. Профессионально-педагогическая ролевая игра в подготовке преподавателей иностранного языка // Иностранные языки в школе. – №4. – 2003.

 25. Бігич О.П. Формування у студентів методичної компетенції вчителя Іноземних мов початкової школи // Іноземні мови. – №2. – 2002.

 26. Друзь Г. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземним мовам // Рідна школа. – №6. – 2002.

 27. Морська А.Г. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей (навчання іноземних мов у ВНЗ) // Іноземні мови. – №2. – 2002.

 28. Соловьева Н.Д. Формирование у студентов методического творчества на практических занятиях по методике преподавания ин. языков // Іноземні мови. – №2. – 2002.

 29. Федоренко Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування // Рідна школа. – №1. – 2002.

 30. Андрійко І.Ф. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного мовлення та їх застосування в українських ВНЗ // Іноземні мови. – №3. – 2001.

 31. Зварич І. Проблемне навчання у вивченні ІМ // Рідна школа. – №1. – 2002.

 32. Токар Л. Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до успішного формування національної свідомості // Рідна школа. – №9. – 2001.

 33. Бориско Н.Ф. Индивидуальный стиль овладения иноязычным культурным общением и его моделирование в УМК // Іноземні мови. – №3. – 1999.

 34. Гусак Г. Нові технології у вивченні студентами іноземних мов // Рідна школа. – №10. – 1999.

 35. Калинина Л.В., Самойлюкевич И.В. О нетрадиционной технологии обучения речи студентов языкового педагогического ВУЗа (на приеме III курса) // Іноземні мови. – №1. – 1998.

 36. Топалова В.М. Методика обучения социокультурному компоненту английского языка в техническом ВУЗе // Іноземні мови. – №3. – 1998.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи