Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 258.1 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір258.1 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

напрям підготовки 6.020303. Філологія

спеціальність Мова і література (німецька, англійська)

Мова і література (російська, українська

Мова і література (російська, англійська)

факультет іноземної філології


Херсон - 2012 рік


Робоча програма з англійської мови для студентів I курсу

за напрямом підготовки, 6.020303. Філологія, спеціальністю

Мова і література (німецька, англійська)

Мова і література (російська, українська

Мова і література (російська, англійська)

“3” вересня, 2012 року- 15 с.


Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М.С.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання

Протокол від. “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (Заболотська О.О.)

. . “3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою

Факультету іноземної філології

Протокол від “5” вересня 2012 року № 1

“5” вересня 2012 року Голова _____________ (Черкун Л.І)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
^ Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 Філологія

Модулів – 4

Спеціальність(професійне спрямування):

Мова і література (німецька, англійська)

Мова і література (російська, українська

Мова і література (російська, англійська)


^ Рік підготовки:


Змістових модулів – 4

1-йЗагальна кількість годин -324

^ Семестр

1, 2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

год.

год.

^ Практичні, семінарські

206 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

118 год.

год.

Вид контролю:

екзамени


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 2/1

для заочної форми навчання -


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Моя сім’я та навчання.


Тема 1. Моя сім’я.44Тема 2. Члени родини. Біографія.84Тема 3. Проблема поколінь.44Тема 4. Вибір професії.


44Тема 5. Навчання в університеті.84Тема 6. Урок англійської мови.64Тема 7. Мій улюблений предмет.44Тема 8. Система оцінювання в сучасній освіті. Екзамени.84Разом за змістовим модулем 1
46
32^ Змістовий модуль 2. Види помешкань. Моя кімната, дім.


Тема 1. Моя кімната. Мій будинок84Тема 2. Розповідь про свій будинок, квартиру, кімнату.84Тема 3. Інформація про країни та людей, що мешкають в них. Відпрацювання назв країн, столиць, мов, національностей.104Тема 4. Сучасний дім. Комфорт та зручності в квартирі.84Тема 5. Типи будинків в Україні.84Тема 6. Типи будинків у Великобританії та Америці.84Тема 7. Порівняння умов життя в Україні та Великобританії/США104Разом за змістовим модулем 2
60
28^ Змістовий модуль 3. Особливості їжі. Звичайний день студента.Тема 1. Національні особливості їжі84Тема 2. Українська національна кухня.64Тема 3. Особливості кухні Великобританії та США.84Тема 4. Моя улюблена страва.64Тема 5. У ресторані/кафе.64Тема 6. Звичайний день англійця.64Тема 7. Мій робочий день.64Разом за змістовим модулем 3
46
28^ Змістовий модуль 4. Пори року. Відпочинок та дозвілля. Місто. Покупки.


Тема 1. Пори року.64Тема 2. Прогноз погоди.64Тема 3. Країни та континенти.84Тема 4. Особливості культурних традицій та свят у Великобританії та США.84Тема 5. Найдавніші традиції України.84Тема 6. Найвеликіші міста світу.86Тема 7. Різні види магазинів.104Разом за змістовим модулем 4
54
30


^

Усього годин
206118
^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з іноземних мов з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому і тестовому контролю.


^
Пояснювальна запискаМета курсу:

Основним принципом програми І-го курсу є принцип наступності, який враховує наявні знання та попередній мовний досвід першокурсників і сприяє їх адаптації до навчання в вузі. Програма І-го курсу вибудовується навколо тематичного блоку “Людина” (наприклад “Я”, “Моя сім’я”), відбиваючи зміни у соціальному досвіді першокурсників. Таким чином, зміст навчання тісно пов’язаний з особистим і громадським життям студентів, їх навчальними інтересами.

Загальна мета полягає у формуванні комунікативних англомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті.

Протягом першого року навчання необхідно приділяти увагу розвитку вмінь правильно оформляти думки англійською мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики навколо усних тем обумовлених програмою І курсу.

Розвивати уміння та навички писемної комунікації. Навчити застосовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.


Завдання курсу:

Методичні. Методика викладання практичного курсу англійської мови є комунікативною, зорієнтованою на діяльність, у центрі якої знаходиться студент – суб’єкт навчання. Основна увага приділяється виконанню таких вправ і завдань, завдяки яким розвиваються вміння студентів використовувати набуті мовні знання, мовленнєві навички для ефективного усного і письмового спілкування. Методика є особистісно зорієнтованою, оскільки вона ставить собі за мету не тільки озброїти студентів певними знаннями, навичками та вміннями користування англійською мовою, але й розвинути їхню здібність навчатися самостійно шляхом виконання завдань, які сприяють формуванню вмінь самоаналізу та відповідального ставлення до самоорганізації процесу індивідуального навчання.

Пізнавальні. Важливим для всіх студентів є те, що вони повинні розуміти можливу різницю між їхньою рідною та іншими культурами, а також розвивати позитивне сприйняття інших культур і набувати вмінь долати соціокультурні відмінності.

Практичні. В кінці І курсу студенти повинні

– продемонструвати знання: системи англійських звуків, основних ритміко-інтонаційних моделей у різноманітних комунікативних ситуаціях; форм часу, аспекту, залогу у дієслова; основних категорій іменника, прикметника, прислівника, комунікативних типів речень, артикля через їх застосування в комунікації.

– розуміти різні аудіотексти із знайомою лексикою при умові, що вони звучать в нормальному темпі і на стандартному діалекті;

– читати тексти і виконувати завдання до них;

– писати особисті та ділові листи, твори,..

^

Змістові модулі учбового курсуI семестр


І. Змістовий модуль

Тема: Моя сім’я та навчання

Практичні модулі:

 1. Моя сім’я. (4 години)

 2. Члени родини. Біографія. (8 годин)

 3. Проблема поколінь. (4 години)

 4. Вибір професії. (4 години)

 5. Навчання в університет. (8 годин)

 6. Урок англійської мови. (6 годин)

 7. Мій улюблений предмет. (4 години)

 8. Система оцінювання в сучасній освіті. Екзамени. (8 годин)

Модулі самостійної роботи:

  1. Виконання фонетичних вправ Unit 1, Exercises 1-8., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 9-11.

  2. Виконання граматичних впав. Part 1. Task 1-60. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 5-16.

  3. Виконання фонетичних вправ Unit 4, Exercises 1-9., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 14-16.

  4. Виконання граматичних впав. . Part 2. Task 60-105. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 16-25.

  5. Виконання фонетичних вправ Unit 9, Exercises 1-9., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 23-24.

  6. Виконання граматичних впав. Part 3. Task 106-160. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 25-40.


Підсумкова тека.

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


ІІ. Змістовий модуль

Тема: Види помешкань. Моя кімната, дім

Практичні модулі:

 1. Моя кімната. Мій будинок. (8 годин)

 2. Розповідь про свій будинок, квартиру, кімнату. (8 годин)

 3. Інформація про країни та людей, що мешкають в них. Відпрацювання назв країн, столиць, мов, національностей. (10 годин)

 4. Сучасний дім. Комфорт та зручності в квартирі. (8 годин)

 5. Типи будинків в Україні. (8 годин)

 6. Типи будинків у Великобританії та Америці. (8 годин)

 7. Порівняння умов життя в Україні та Великобританії/США. (10 годин)

Модулі самостійної роботи:

 1. Виконання фонетичних вправ Unit 10, Exercises 1-8., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 25-26.

 2. Виконання граматичних впав. Part 4. Task 161-216. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 40-57.

 3. Виконання фонетичних вправ Unit 15, Exercises 1-9., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 35-36.

 4. Виконання граматичних впав. Part 5. Task 216-273. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 56-68

 5. Виконання фонетичних вправ Unit 19, Exercises 1-8., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 41-42.

 6. Виконання граматичних впав. Part 6. Task 274-314. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 68-80

 7. Виконання фонетичних вправ Unit 21, Exercises 1-7., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 46-47.

Підсумкова тека.

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


IІ семестр

IIІ. Змістовий модуль

Тема: Особливості їжі. Звичайний день студента

Практичні модулі:

 1. Національні особливості їжі. (8 годин)

 2. Українська національна кухня. (6 годин)

 3. Особливості кухні Великобританії та США. (8 годин)

 4. Моя улюблена страва. (6 годин)

 5. У ресторані/кафе. (8 годин)

 6. Звичайний день англійця. (6 годин)

 7. Мій робочий день. (6 годин)

Модулі самостійної роботи:

 1. Виконання фонетичних вправ Unit 1, Exercises 1-8., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 9-11.

 2. Виконання граматичних впав. Part 7. Task 315-355. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 80-90

 3. Виконання фонетичних вправ Unit 23, Exercises 1-6., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 49-51.

 4. Виконання граматичних впав. Part 8. Task 356-396. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 90-100

Підсумкова тека.

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


ІV. Змістовий модуль

Тема: Пори року. Відпочинок та дозвілля. Місто. Покупки

Практичні модулі:

 1. Пори року. (6 годин)

 2. Прогноз погоди. (6 годин)

 3. Країни та континенти. (8 годин)

 4. Особливості культурних традицій та свят у Великобританії та США. (8 годин)

 5. Найдавніші традиції України. (8 годин)

 6. Найвеликіші міста світу. (8 годин)

 7. Різні види магазинів. (10 годин)

Модулі самостійної роботи:

 1. Виконання граматичних впав. Part 9. Task 397-450. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 101-116

 2. Виконання фонетичних вправ Unit 27, Exercises 1-6., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 57-58.

 3. Виконання фонетичних вправ Unit 35, Exercises 1-6., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 69-71.

 4. Виконання граматичних впав. Part 10. Task 451-500. – Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с. 116-128

 5. Виконання фонетичних вправ Unit 36, Exercises 1-6., - Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c. 71-73.

Підсумкова тека.

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


Перелік літератури:

 1. Annette Capel, Wendy Sharp. Objective First Certificate. – Cambridge University Press, 2000. – C.90-91.

 2. David Foll and Anne Kelly. First Certificate Avenues. – Cambridge University Press, 1997. – P.57-63.

 3. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow, Longman Group LTD, 1995. – 310p.

 4. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. – Cambridge University Press, 1997. – 125p.

 5. New Webster’s Dictionary of the English Language. – USA, Consolidated Book Publishers, 1988. – 279p.

 6. Волшебные сказки Британии. English Fairy Tales / Составитель В.А. Верхогляд; Упражнения, словарь И.П. Твердохлебовой. – М.: Рольф, 2001. – 192 с.

 7. Гужва Г.Н. Английский язык. Разговорные темы. – Киев: Тандем, 2000. – 210с.

 8. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови / Перкл. і адапт. Л.В.Біркун. – Oxford University Press, 1998. – 48с.

 9. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). – К.: Ленвіт, 1997. – 91с.

 10. Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для педвузов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. В.Д. Аракина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 544с.

 11. Прислів’я та приказки шістьма мовами: близько 2200 одиниць / Уклав Григорій Бігун. – К.: Тандем, 2003. – 320с.

 12. Лебедєва Н..М., Кострубіна О.В., Гізер В.В., Трусов О.В., Навчально-методичний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- c108.

 13. Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. К.: «Генеза», 1993. – с 256.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи