Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 254.83 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір254.83 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНОЗЕМНА МОВА


напрям підготовки 6.020303. Філологія

спеціальність Мова і література (російська, українська)

факультет іноземної філології


Херсон - 2012 рік


Робоча програма з іноземної мови для студентів II курсу

за напрямом підготовки, 6.020303. Філологія, спеціальністю

Мова і література (російська, українська)

“3” вересня, 2012 року- с.


Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М.С.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання

Протокол від. “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (Заболотська О.О.)

. . “3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою

Факультету іноземної філології

Протокол від “5” вересня 2012 року № 1

“5” вересня 2012 року Голова _____________ (Черкун Л.І)


__________, 20__ рік
^ Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 Філологія

Модулів – 4

Спеціальність(професійне спрямування):

Мова і література (російська, українська)


^ Рік підготовки:


Змістових модулів – 4

2-йЗагальна кількість годин -72

^ Семестр

3, 4

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

год.

год.

^ Практичні, семінарські

34 год

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

38 год.

год.

Вид контролю:

диф.залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1

для заочної форми навчання -


^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Майбутня професія. Професія вчителя. Хвороби та їх лікування.

Тема 1. Вибір професії. Найпопулярніші професії сьогодення.22Тема 2. Складності, що очікують молодих вчителів. Проведення уроку в школі22Тема 3. Найпоширеніші хвороби та їх лікування. Мій візит до лікаря.22,5Тема 4. Корисне харчування. Особливості організму у різному віці.22,5^ Разом за змістовим модулем 1
8
9^ Змістовий модуль 2. Місто. Географія. Їжа та національні кухні.

Тема 1. Великі та невеличкі міста Великобританії, Америки та України. Прогулянка Лондоном та Нью-Йорком. Географія англомовних країн.22,5Тема 2. Національні страви Англії, США, Іспанії, Італії, Франції, Японії.22Тема 3. Корисна їжа. Здорове харчування. Фаст фуд та його негативний вплив на метаболізм та збільшення ваги22,5Тема 4. Ресторани та Паби в Англії. Етикет за столом.22^ Разом за змістовим модулем 28
9


^

Усього годин за I семестр
1618^ Змістовий модуль 3. Освіта у Великобританії та США. Спорт та фітнес у нашому житті.

Тема 1. Система освіти у Великобританії та США. Організація навчального процесу.22,5Тема 2. Значення спорту та у нашому житті.22Тема 3. Види спорту та ігор, що найбільш популярні серед молоді: футбол, теніс, боулінг, більярд, бокс.22Тема 4. Спорт у Великобританії та Америці. Американський та європейський футбол (схоже та розбіжне)22,5^ Разом за змістовим модулем 3
8
9^ Змістовий модуль 4. Туризм та подорожі. Театр.

Тема 1. Види подорожі: літаком, потягом, машиною, морем.22Тема 2. Можливі шляхи проведення відпустки: активні та пасивні.22Тема 3. Тур по країні, яку б я хотів відвідати. Видатні місця, історія та архітектура.22,5Тема 4. В готелі.22Тема 5. Театр. Театр у різних країнах світу. Відвідування театру.22,5^ Разом за змістовим модулем 41011^

Усього годин за II семестр
1820
^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з іноземних мов з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному, письмовому і тестовому контролю.


^ Пояснювальна записка


Курс «Іноземна мова» має на меті вдосконалення навичок усного та писемного мовлення


Завдання курсу:


Практичний курс англійської мови разом з іншими практичними та теоретичними курсами має забезпечити професійну підготовку вчителя іноземної мови. Тому навчання іноземної мови у даному курсі передбачає комплексну реалізацію практичної, пізнавальної, освітньої та розвиваючої мети.

Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати та породжувати іноземну мову у відповідності до умов мовної комунікації, лінгвістична компетенція включає знання системи мови та правил її функціонування в процесі комунікації;


Практична мета курсу полягає в тому, щоб:

 • вдосконалити вільне, правильне володіння усною мовою, правильне висловлювання думок у комунікативних ситуаціях;

 • навчити вживати нові лексичні одиниці з вже вивченими;

 • вдосконалити навички письма;

 • розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення (підготовленого та непідготовленого);

 • розвивати навички аудіювання іноземної мови, що вміщує певний відсоток незнайомих слів;

 • навчитися реферувати та анотувати статті;

 • навчитись готувати доповіді за заданої темою, та визначати основні проблеми та питання.


Пізнавальна мета полягає у:

 • впровадженні лінгвокраїнознавчої компетенції, яка включає знання основних особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається;

 • надання повних та вичерпних знань про політичні, економічні та історичні факти та особливості країни, мова якої вивчається;

 • ознайомлення з системою освіти іншої країни;

 • вивченні традицій та звичаїв країни, мова якої вивчається.


Програма курсу:


До навчального матеріалу другого курсу залучено тексти монологічного та діалогічного характеру, які базуються на підібраному лексично-граматичному матеріалі, уривки із художньої літератури, оригінальні статті з англійських журналів та газет, суспільно-політичні тексти.


Говоріння.

Студенти повинні вдосконалювати вміння як діалогічного, так і монологічного мовлення. При цьому непідготовленим висловлюванням надається певна перевага при заданому змісті студент самостійно обирає засоби мовленнєвого висловлювання.

Навчання монологічній мові базується на монолозі-описі, монолозі-розповіді та монолозі-повідомленні. Студент має розвивати вміння виражати своє особисте ставлення до фактів або подій; формулювати критичну оцінку і доводити правильність будь-якого факту; включати до свого мовлення елементи розмірковування, аргументації. Студент повинен навчитись самостійно опрацьовувати матеріал, статті та робити анотації, висвітлювати основні проблеми.


Аудіювання.

На другому курсі навчання аудіюванню здійснюється на базі записаних на касети навчальних аудіо текстів у дикторському виконанні, у запису новин BBC та мовлення людей носіїв мови . Тексти мають як діалогічний так і монологічний характер.


Читання.

На першому курсі здійснюється навчання двом видам читання: а) вивчаюче читання, яке вимагає повного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації, б) ознайомлювальне читання, при якому студенту повинні розуміти основний зміст та найбільш суттєві деталі тексту.

Вивчаюче читання розподіляється на а) аудиторне та б) домашнє. Темп цього виду читання повільний 80-100 слів друкованих знаків за хвилину.

Ознайомлювальне читання є найбільш розповсюдженим видом і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про побут, традиції та історію країни, мова якої вивчається. Розуміння змісту прочитаного складає 85% основної інформації за умови, якщо решта 15% не містить ключових положень, суттєвих для розуміння змісту всього тексту. Темп ознайомлювального читання високий: 250 слів (610 друкованих знаків за хвилину

Активний словник поповнюється 650–700 лексичними одиницями


Письмо .

Під час навчання на другому курсі у студентів вдосконалюється вміння та навички грамотного письма. Водночас вдосконалюється навички писемного мовлення. Працюючи над писемним мовленням , студенти повинні оволодіти такими мовленнєвими формами як твір-роздум, що висловлює та аргументує думки студентів, проект, з виділенням основних проблем теми, анотація статті на іноземній мові.

^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсуА 5 (відмінно)

Комунікативний намір письмового висловлення реалізовано повністю – усі умови, зазначені в ситуації, опрацьовані. Письмове висловлення побудовано логічно й послідовно, робота структурована за абзацами, з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні. Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту (звернення, кінцівка тощо) повністю відповідають меті написання. Використаний широкий спектр лексичних одиниць. Лексичний матеріал вжито адекватно. Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного.

В 4,5 (добре)

Комунікативний намір письмового висловлення в цілому реалізовано. Письмове висловлення побудовано логічно й послідовно, робота повністю або частково структурована за абзацами, з’єднувальні елементи наявні. Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту (звернення, кінцівка тощо) в цілому відповідають меті написання, наявні незначні порушення.

Використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

– вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

– вживання артиклів (основні правила),

– порушення порядку слів у реченні,

– вживання частки to з інфінітивом,

– вживання незлічуваних іменників (типу advice)

– вживання умовних речень.

С 4 (добре)

Комунікативний намір письмового висловлення реалізовано в цілому. Опрацьовано три умови, зазначені в ситуації. Використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

Незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

– вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

– вживання артиклів (основні правила),

– порушення порядку слів у реченні,

– вживання частки to з інфінітивом,

– вживання незлічуваних іменників (типу advice)

– вживання умовних речень.

D

3,5 (задовільно)

Стиль висловлення Комунікативний намір письмового висловлення реалізовано частково. Опрацьовано дві умови, зазначені в ситуації. Логічність і послідовність викладу порушено. З’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні частково. Робота частково структурована за абзацами або не структурована. Наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

E

3 (задовільно)

Досягнення комунікативної мети розглядається як спроба. Опрацьовано лише одну умову із зазначених у ситуації, інші умови лише згадані або всі умови висвітлені поверхово.

Студент подає матеріал, без аргументації своїх висновків, без своїх прикладів і не завжди адекватно використовує знання у практичній частині. Наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

Х

2 (незадовільно)

Письмове висловлення не відповідає умовам, зазначеним у ситуації (жодна з умов не опрацьована).

Комунікативний намір письмового висловлювання не реалізовано. Логічність і послідовність викладу суттєво порушено. З’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні частково або відсутні. Робота не структурована за абзацами.

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту суттєво порушено. Недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту. Велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.

F1

(незадовільно)


Робота складається з набору речень. Логіка викладу відсутня. Робота не структурована за абзацами. Ознаки відповідно до формату тексту (звернення, кінцівка тощо) не відповідають меті написання висловлення або відсутні. Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий. Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.^ Змістові модулі


Змістовий модуль 1. Майбутня професія. Професія вчителя. Хвороби та їх лікування.


Практичні модулі:

 1. Вибір професії. Найпопулярніші професії сьогодення. (2 години)

 2. Складності, що очікують молодих вчителів. Проведення уроку в школі. (2 години)

 3. Найпоширеніші хвороби та їх лікування. Мій візит до лікаря. (2 години)

 4. Корисне харчування. Особливості організму у різному віці. (2 години)


Модулі самостійної роботи:

1. Робота в лінгафонному кабінеті:

А) Лінгафонний курс “Learn to speak English":

Прослухати діалоги, записати на слух, вивчити, скласти власні діалоги за зразком.

 • Ch. 28 At the Doctor's office

 • Ch. 29 At the Dentist's office

Б) English Platinum 2000 (Family Album):

Прослухати діалоги, записати на слух, вивчити, скласти власні діалоги за зразком.

 • № 22 Dr. Philip Stewart's office in Lawerence Hospital

 • № 23 In the hospital the next day

№ 24 In the hospital on Friday afternoon

2. Проблеми медичного обслуговування», «Проблеми освіти в нашій кpaїні. Підготувати рендерінг газетних статей з цих тем.

3. Написати твір з теми «Мій перший урок англійської».

4. Підготувати доповідь про одну з професій.

5. Підготувати короткий виклад тексту "One hundred and seven Fatal Maladies".

6. Написати твір «Мій останній візит до лікаря».

7. Підготувати проект про будь яку хворобу, її профілактику та лікування.

8. Підготувати індивідуальне читання (80 сторінок).


Підсумкова тека:

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


Змістовий модуль 2. Місто. Географія. Їжа та національні кухні.


Практичні модулі:

 1. Великі та невеличкі міста Великобританії, Америки та України. Прогулянка Лондоном та Нью-Йорком. Географія англомовних країн. (2 години)

 2. Національні страви Англії, США, Іспанії, Італії, Франції, Японії. (2 години)

 3. Корисна їжа. Здорове харчування. Фаст фуд та його негативний вплив на метаболізм та збільшення ваги. (2 години)

 4. Ресторани та Паби в Англії. Етикет за столом. (2 години)


Модулі самостійної роботи:

1. Робота в лінгафонному кабінеті:

А) Лінгафонний курс «English Platinum 2000»: Прослухати діалоги, записати, вивчити, скласти розширені діалоги за зразком.

 • № 76 In the art gallery in New York City

 • № 78 In the gallery at little while later

Б) «Learn to speak English»: Ch. 17 Asking Directions.

2. Підготувати доповідь про видатні місця Лондона.

3. Підготувати реферат «Видатні місця у Києві».

4. Підготувати проект про одне з визначних місць Америки чи Великобританії.

5. Підготувати доповідь «Моє улюблене місце в Херсоні».

6. Підготувати доповідь «Моє рідне місто (село)».

7. Підготувати доповідь на тему “British and American Landscapes”.

8. Написати твір про нездорове харчування у Великобританії та США.

9. Підготувати інформацію про національні страви однієї з країн світу.

10. Написати твір “My favourite meals”

11. Підготувати індивідуальне читання (80 сторінок).


Підсумкова тека:

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


Змістовий модуль 3. Освіта у Великобританії та США. Спорт та фітнес у нашому житті.


Практичні модулі:

 1. Система освіти у Великобританії та США. Організація навчального процесу. (2 години)

 2. Значення спорту та у нашому житті. (2 години)

 3. Види спорту та ігор, що найбільш популярні серед молоді: футбол, теніс, боулінг, більярд, бокс. (2 години)

 4. Спорт у Великобританії та Америці. Американський та європейський футбол (схоже та розбіжне). (2 години)


Модулі самостійної роботи:

1. Підготувати доповідь на тему “My favourite kinds of Sport”

2. Підготувати доповідь на тему “Fitness in our life”.

3. Підготуватися до участі у «круглому столі» на тему “Education in Ukraine and abroad: pros and cons”

4. Написати та представити реферат про один з вищих навчальних закладів у США чи Англії.

5. Підготувати телепрограму «Новини спорту».

6. Написати твір на тему “University I would like to study at”.

7. Підготувати індивідуальне читання (80 сторінок).


Підсумкова тека:

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


Змістовий модуль 4. Туризм та подорожі. Театр.


Практичні модулі:

 1. Види подорожі: літаком, потягом, машиною, морем. (2 години)

 2. Можливі шляхи проведення відпустки: активні та пасивні. (2 години)

 3. Тур по країні, яку б я хотів відвідати. Видатні місця, історія та архітектура. (2 години)

 4. В готелі. (2 години)

 5. Театр. Театр у різних країнах світу. Відвідування театру. (2 години)

Модулі самостійної роботи:

1. Підготувати доповідь за темою “The country I would like to visit. A tour”.

2. Підготувати інформацію про послуги, що надають туристичні агентства.

3. Перекласти англійською мовою театральну программу.

4. Підготувати Театральну Афішу.

5. Написати твір на тему “My visit to the theatre. My Impressions”.

6. Підготувати анотації статей на тему: “The problems of Tourism Development in Ukraine”, “Theater in Ukraine and Abroad”.

7. Підготувати індивідуальне читання (80 сторінок).


Підсумкова тека:

Контрольна робота за лексичним і граматичним матеріалом модуля.


Перелік літератури:

 1. Гужва Т. English. Communicative Topics (две части). – К.: Тандем, 1998. – 333с.

 2. Каушанская В.Л. Грамматика английского язика. – М., 2000. – 319 с.

 3. Колыхалова О.А. Учитесь говорить по-английски. – М., 2000. – 232с.

 4. Практический курс англ. яз. 1 курс: Учеб. для высш. учеб. заведений /Ред. В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 536 с.

 5. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. – М., 1996

 6. Старікова Є.Н. British Press: Advanced Reading, Логос, Київ, 2000. – 346с.

 7. English Vocabulary in Use/M. Mc Carthy, F. O’Dell. Upper intermediate – Cambridge U-ty Press, 2003. – 296 p.

 8. English vocabulary in Use pre-intermediate & intermediate – S. Redman. Cambridge University Press, 1997 – 135c.

 9. John & Liz Soars Headway Student’s book Intermediate. – Oxford University Press. 2001 – 121с.

 10. Macmillan Essential dictionary for learners of English – World English Corpus – 861 с.

 11. Murphy R. Essential grammar in Use. – Cambridge: Camdridge University Press, 1998

 12. O’Connor. Better English Pronunciation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999

 13. Oxford Guide to British and American Culture // Jonathan Crowther. – Oxford university press. 1999. – 400 c.

 14. Oxford Paperback Dictionary Thesaurus & Wordpower Guide. – Oxford University Press. – 2001 – 1110 с.


Форма контролю: диференційований залік.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи