Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 339.88 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір339.88 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП04 Теоретична граматика англійської мови


напрям підготовки 6.020303. Філологія


Мова і література (англійська, німецька)

Мова і література (англійська, російська)

Мова і література (англійська). Спеціалізація: польська мова

факультет іноземної філології


^ Херсон - 2012 рік

Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 6.020303. Філологія, спеціальністю Мова і література (англійська, німецька)

Мова і література (англійська, російська)

Мова і література (англійська). Спеціалізація: польська мова.

„3” вересня, 2012 року – 46 с.


Розробник: доцент кафедри англійської мови та методики її викладання Петренко Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання


Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (проф.Заболотська О.О.)


“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол від “5”вересня 2012 року № 1


“5”вересня 2012 року Голова _____________ (доц. Черкун Л.І.)


 Петренко Н.В., 2012 рік


^ Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

НормативнаНапрям підготовки

6.020303.Філологія


Модулів – 2

Спеціальність

Мова і література (англійська, німецька)

Мова і література (англійська, російська)

Мова і література (англійська).

Спеціалізація: польська мова


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Загальна кількість годин - 90

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»


32 год.

12 год.

^ Практичні, семінарські

20 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

38 год.

70 год.

Вид контролю: диф.залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,5/1

для заочної форми навчання – 1/3,5


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 3. Морфологія

Тема 1. Мова та мовлення. Граматика як частина мовознавства

6

2

13

6

6

Тема 2. Частини мови. Принципи класифікації частин мови

6

2

13

6

1

14

Тема 3. Іменник. Артикль

7

2

23

7

1

15

Тема 4. Дієслово

9

4

23

7

1

15

Тема 5. Прикметник

5

2

12

6

1

14

Тема 6. Займенник. Прислівник. Числівник

6

2

13

7

1


6

Тема 7. Службові частини мови

6

2

22

6

1


5

Разом за змістовим модулем 3

48,5

16

10
2,5

19

45

6

4
1

35

Змістовий модуль 4. Синтаксис

Тема 1. Базові поняття синтаксису

5

2

12

6

6

Тема 2. Словосполучення – основа речення

6

2

13

6

1

14

Тема 3. Речення – основна синтаксична комунікативна одиниця

6

2

13

7

1

15

Тема 4. Другорядні члени речення

6

2

13

7

1

15

Тема 5. Складне речення

11

4

43

6

1

14

Тема 6. Прагматика речення

5

2

-3

6

1


5

Тема 7. Речення у тексті. Текст

6

2

22

7

1


6

Разом за змістовим модулем 4

48,5

16

10
2,5

19

45

6

4
1

35
^

Усього годин


97

32

20
5

38

90

12

8
2

70^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу: Теоретична граматика в педагогічному вузі належить до числа дисциплін лінгвістичного циклу, загальною метою яких є прищепити студентам міцні та глибокі знання, що розкривають діалектико-матеріалістичне уявлення про стан мови в сукупності і взаємозв'язку його різних сторін, необхідних для раціональної постановки і безперервного удосконалення процесу навчання практиці мови досліджуваною мовою.


Завдання курсу:

 1. Теоретично висвітлити основи граматичного ладу англійської мови відповідно до сучасного стану лінгвістичних знань і у світлі загального діалектико-матеріалістичного навчання про мову як суспільного явища.

 2. Увести студентів у найбільш важливі проблеми сучасних досліджень граматичного ладу англійської мови.

 3. Розвити в студентів уміння застосовувати теоретичні знання по граматиці мови до практичного викладання англійської мови в школі.

4. Розвити в студентів уміння самостійно переробляти поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови і знаходити в ній елементи, необхідні для впровадження у викладацьку практику.


Перелік знань та умінь студентів:

Студенти повинні знати: основні теоретичні положення дисципліни, визначення основних термінів (мова, мовні рівні, синхронія, діахронія тощо); історичні віхи розвитку граматики англійської мови та етапи її дослідження.

Студенти повинні вміти: аналізувати основні наукові досягнення лінгвістичних досліджень, застосовувати їх під час з'ясування мовних проблем; самостійно переробляти поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови і знаходити в ній елементи, необхідні для впровадження у викладацьку практику.

Міждисциплінарні зв'язки: теоретична граматика англійської мови досліджується у тісному зв'язку з філософією, логікою, соціолінгвістикою, літературознавством, історією. Цей предмет вміщує комплекс гуманітарних і точних наук, що спонукає до підвищенн інтелектуального рівня майбутнього фахівця-філолога.

^ Зміст дисципліни

Перераховані завдання курсу теоретичної граматики ясно показують його багатоаспектність. Для ефективного виконання повного комплексу задач необхідно в процесі розгляду даного курсу, з одного боку, створити в студентів представлення про предмет як системі взаємозалежних елементів і їхніх властивостей (фактологічна частина курсу), а з іншого боку - ввести учнів у дослідницьку сферу предмета, що ускладнюється різними, часом взаємо протилежними трактуваннями досліджуваних явищ у рамках різних шкіл і напрямків (проблемно-дискусійна частина курсу). Обидві частини теоретичного курсу граматики тісно зв'язані, оскільки і лінгвістика в цілому з її численними галузями, і теоретична граматика як одна з галузей лінгвістики розвиваються в ході полеміки навколо своїх надзвичайно складних об'єктів і їх взаємо залежностей.

Відомо, що список категорій граматики як наукової дисципліни, що викликають величезний інтерес у вчених, незвичайно великий і торкається корінних елементів, з яких складається граматичний лад мови (порівн. дискусію навколо таких понять, як слово, словосполучення, речення; обговорення проблем граматичної форми і граматичної категорії, співвідношення морфології і синтаксису, граматичної моделі і її відносин до граматичної конструкції і т. д.). У цих умовах необхідність дотримання розумного балансу між фактологічної і проблемно-дискусійної частинами курсу вимагає вичленовування для навчального пророблення лише самих головних, корінних проблем дисципліни. Надмірне захоплення «проблематикою взагалі», деталізованою демонстрацією безлічі «точок зору» із приводу тих або інших приватних граматичних явищ відволікає увага учнів від оволодіння такими поняттями і категоріями, що лежать в основі даної дисципліни і визначають її центральну, перспективну проблематику на тривалий період.

У цьому зв'язку в теоретичному курсі граматики, по-перше, досить важливо відбити сам факт неминучої проблемності в науковому осмисленні пізнаваних об'єктів, а по-друге, необхідно з усією наочністю продемонструвати загальне сходження науки в пізнанні предмета - сходження, що здійснюється саме в результаті розкриття проблем, що виникають у зв'язку з різним тлумаченням реальних, діалектично складних і суперечливих властивостей і явищ мови.

Для ілюстрації дійсного сходження науки граматики випливає, зокрема, указати на величезні успіхи в області розробки граматичної семантики мови, в області вивчення структури граматичних категорій, в області синтаксико-парадигматичного моделювання, в області аналізу граматичних властивостей широких текстових єдностей і т.д.

Об'єктивною базою вірної орієнтації студентів в умовах бурхливого росту науки повинне з'явитися включення в теоретичний курс граматики основ спеціальних методик граматико-лінгвістичного аналізу, застосовуваних при обробці дані спостереження над язиковими фактами. Оволодіння елементами дослідницької техніки (такий, як морфемно-дистрибутивний аналіз, замісне тестування в діагностичних моделях, опозиційний-категоріальний аналіз, трансформаційний аналіз, семантико-контекстологічний аналіз) тісно зв'язаний із проблемною частиною дисципліни, тому що звертання до спеціальної методики аналізу здійснюється в першу чергу стосовно таких властивостей об'єктів, що виявляються відкритими для тлумачення на даній ступіні пізнання.

Розглядаючи спеціальні методики аналізу, застосовувані в теоретико-граматичних дослідженнях, випливає їхній строго співвіднести з загальною діалектико-матеріалістичною методологією, необхідної для науково-об'єктивного пізнання світу у всіх його проявах. Таке співвіднесення виявляється особливо необхідній і плідним при критичній оцінці різних структуралістських теорій мови, що прагнуть вихолостити з граматичного ладу мови його семантичний зміст.

Курс теоретичної граматики викладається на четвертому році навчання, після завершення систематичного курсу практичної граматики.

Лекції відрізняються проблемною спрямованістю і концентруються на принципових питаннях теорії. На семінарських заняттях розглядаються найбільш складні питання курсу як у формі фронтального обговорення, так і у виді студентських доповідей; крім того, проводиться аналіз текстових добірок і вирішуються задачі по досліджуваних граматичних явищах.

На базі курсу теоретичної граматики організується учбово-дослідницька діяльність студентів, основними формами якої є курсові і дипломні роботи.


Змістові модулі


Змістовий модуль 3. Структура граматики. Основи морфології.

Лекційний модуль (16 год.):

 1. Мова та мовлення. Граматика як частина мовознавства (2 год.).

 2. Частини мови. Принципи класифікації частин мови (2 год.).

 3. Іменник. Артикль (2 год.).

 4. Дієслово (4 год.).

 5. Прикметник (2 год.).

 6. Займенник. Прислівник. Числівник (2год.).

 7. Службові частини мови (2 год.).Семінарський модуль (10 год.).:

 1. Мова та мовлення. Граматика як частина мовознавства. Граматична категорія. Граматичне значення. Граматична форма. Частини мови. Принципи класифікації частин мови (2 год.).

 2. Іменник. Артикль (2 год.).

 3. Дієслово (2 год.).

 4. Прикметник. Займенник. Прислівник. Числівник (2 год.).

 5. Службові частини мови (2 год.).


Модуль самостійної роботи:

1. Базові поняття граматики сучасної англійської мови.

2. Принципи граматичного аналізу.

3. Синтагматичні та парадигматичні зв'язки у мові

4. Безособові форми дієслова в англійській та українській мовах

5. Функціональна переорієнтація лексичних одиниць на рівні морфології

6. Дейктики


Підсумкова тека: виконання письмових тестових завдань, екзамен (усно)


Змістовий модуль 4. Синтаксис.

Лекційний модуль (16 год.):

 1. Базові поняття синтаксису (2 год.).

 2. Словосполучення – основа речення (2 год.).

 3. Речення – основна синтаксична комунікативна одиниця (2год.).

 4. Другорядні члени речення (2 год.).

 5. Складне речення (4 год.).

 6. Прагматика речення (2год.).

 7. Речення у тексті. Текст (2 год.).Семінарський модуль (10 год.):

 1. Базові поняття синтаксису. Словосполучення (2 год.).

 2. Речення. Головні та другорядні члени речення (2 год.).

 3. Складне речення (4год.).

 4. Речення у тексті. Текст (2 год.).


Модуль самостійної роботи:

1. Головні члени речення

2. Другорядні члени речення

3. Непряма мова

 1. Прагматика речення

 2. Когнітивний аспект мови

 3. Категорії тексту та їх лінгвістичне тлумаченняПідсумкова тека: виконання письмових тестових завдань, залік (усно)


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960.

 2. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 4. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 5. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 6. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 7. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

 8. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. – Л., 1980.

 9. Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М., 1996.

 10. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959.

 11. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1962.

 12. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. - М., 1977.

 13. Чейф У. Значение и структура языка. - М., 1975.

 14. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

 15. Alexander L.G. Longman English Grammar. – London and New York, 1996.

 16. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 2000.

 17. Brody M. Mirror Theory: Syntactic Representation in Perfect Syntax. Linguistic Inquiry 31.1.-L., 2000.

 18. Bloomfield L. Language. - New York, 1962.

 19. Bolinger D. Meaning and Form. – L. – N.Y., 1977.

 20. Chomsky N. Language and Mind. – N.Y., 1972.

 21. Curme G.O. English Grammar. - N.Y., 1966.

 22. Dahl O. Tense and aspect systems. - Oxford, 1985.

 23. Fang A.C. and M. Huckvale Enhanced Language Modelling with Phonologically Constrained Morphological Analysis. In Proceedings of International Conference on Acoustics and Speech Signal Processing. - Istanbul, 2000

 24. Fries Ch.C. The structure of English. – N.Y., 1952.

 25. Ganshina M.A., Vasilevskaja N.M. English Grammar. – Moscow, 1964.

 26. Gardiner A.H. The Theory of Speech and Language. – Oxf., 1951.

 27. Gleason H.A. An introduction to Descriptive Linguistics. - N.Y., 1961.

 28. Huckvale M. Fang A. Experiments in apply morphological analysis in speech recognition and their cognitive explanation, IOA Workshop on Innovation in Speech Processing. - Stratford-on-Avon, 2001.

 29. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Moscow – Leningrad, 1971.

 30. Jespersen O. Essentials of English Grammar. – Ldn., 1946.

 31. Kruisinga E.A. A Handbook of Present-Day English. – Groningen, 1932.

 32. Korsakov A. The Use of Tenses in English. - Lvov, 1969.

 33. Leach G., Svartvic J.A. Communicative Grammar of English. – Moscow, 1983.

 34. Matthews P. H. Morphology. - Cambridge, 1991.

 35. Nida E. Morphology: The descriptive analysis of words. - Ann Arbor, 1965.

 36. Poutsma H. A Grammar of Late Modern English. – Groningen, 1929.

 37. Quirk R., Greenbaum S., Leech., Svartvic J. A University Grammar of English. – M., 1982.

 38. Sinclair J. Collins Cobuild English Grammar. – London, 1996.

 39. Strang B. Modern English Structure. – Lnd., 1974.

 40. Swan M. Practical English Usage. – M., 1984.

 41. Sweet H. A New English Grammar. Logical abd Historical. – Oxf., 1903.

42. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar for Foreign Students. – Oxford University Press, 1960.


^ АНОТАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»


Третій змістовний модуль

«Морфологія»


Лекція 1. Мова та мовлення. Граматика як частина мовознавства.

Розглядається зв`язок граматики з іншими науками, різновиди та базові поняття граматики сучасної англійської мови. Увагу зосереджено на проблемі синтагматичних та парадигматичних зв’язків. Надається характеристика лінгвістичних рівнів, граматичної категорії, граматичного значення, граматичної форми.

^ Лекція 2. Частини мови. Принципи класифікації частин мови.

Запропоновано огляд основних понять морфології (морфема, морф, аломорфема, семантема, класифікації морфем, імпліцитні та експліцитні морфеми). Надається характеристика досліджень англійської наукової граматичної школи (H.Sweet) та американської дескриптивної граматичної школи (L.Bloomfield ). Лекція містить огляд проблеми класифікації частин мови у синхронічному та діахронічному ракурсах.

^ Лекція 3. Іменник. Артикль.

Досліджується загальна характеристика іменника як частини мови. Детально вивчаються питання стосовно граматичних категорій числа, роду, відмінку. Розглядаються функції означеного та неозначеного артикля, а також його відсутність у реченні.

^ Лекція 4, 5. Дієслово.

Обговорюються питання дослідження дієслова як частини мови. Детально досліджуються граматичні категорії часу, способу, виду, стану. Викладаються проблеми, пов’язані з дослідженням безособових форм дієслова: герундія, інфінітива, дієприкметника. Окремо розглядаються модальні дієслова, а також вивчається проблема перфектних форм.

^ Лекція 6. Прикметник.

Вивчається загальна характеристика прикметника як частини мови, його граматичне значення та морфологічна структура. Обговорюються питання, пов’язані з вивченням особливостей ступенів порівняння, субстантивації прикметників, їх транспозиції. Окремо акцентується увага на синтаксичних функціях прикметника.

^ Лекція 7. Займенник. Прислівник. Числівник.

Аналізується граматичне значення займенника, прислівника, числівника. Розглядається семантична класифікація займенників. Викладаються питання категорії числа, роду, відмінку займенника. Досліджуються особливості прислівників місця і часу, їх ступені порівняння. Стисло вивчається проблема числівника.

^ Лекція 8. Службові частини мови.

Розглядаються питання, пов’язані з вивченням ролі і функцій прийменника, сполучника, частки та вигука у реченні. Увагу зосереджено на їх класифікації згідно з морфологічною структурою та семантичними особливостями. Крім того, надається характеристика таких функціональних слів як допоміжні дієслова, дієслова-зв’язки, слова-замінники.


^ Четвертий змістовний модуль

«Синтаксис»

Лекція 9. Базові поняття синтаксису.

Пропонується визначення синтаксису, правила побудови правильних словосполучень і речень, їх типи та види. Розглядаються різні синтаксичні зв’язки. Надається характеристика основних синтаксичних понять, зокрема, Minor syntax і Major syntax, а також вивчаються особливості синтаксису тексту та основні синтаксичні теорії.

^ Лекція 10. Словосполучення – основа речення.

Розглядаються принципи класифікації словосполучення, його формальний, семантичний та функціональний опис. Увагу зосереджено на типах синтаксичних зв’язків між компонентами підрядних словосполучень (узгодження, керування, прилягання, замикання).

^ Лекція 11. Речення – основна синтаксична комунікативна одиниця.

Вивчаються різні визначення речення та його структура. Увагу зосереджено на структурному, семантичному, прагматичному (комунікативному) аспектах аналізу речення. Аналізується роль головних членів простого речення (підмет, присудок).

^ Лекція 12. Другорядні члени речення.

Пропонується визначення поширеного речення, як такого, в якому, окрім головних членів, є один або більше другорядних членів. Надається характеристика додатка (безприйменникові і прийменникові; прямі, непрямі та керовані), означення, що у сучасній англійській мові може виражатися прикметниками, неозначеною формою дієслова, прийменниковими словосполученнями, числівниками і підрядними означальними реченнями, обставини, що може виражатися прислівниками, прийменниковими словосполученнями, інфінітивом та дієприкметниками.

^ Лекція 13, 14. Складне речення.

Розглядаються складносурядні і складнопідрядні складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим типами зв’язку між їх частинами, які в англійській термінології називаються клозами. Аналізуються типи підрядних речень (клозів), зокрема, підрядні речення причини, місця, часу, умови тощо. Детально вивчаються правила узгодження часів та пряма і непряма мова.

^ Лекція 15. Прагматика речення.

Речення вивчається з точки зору прагматики, зокрема, увагу зосереджено на типах речень (стверджувальні, питальні, наказові тощо). Розглядаються також функції таких речень в актуальному мовленні.

^ Лекція 16. Речення в тексті. Текст.

Досліджуються аспекти синтаксичної семантики та семантики членів речення. Розглядається проблема актуального членування речення (тема-рема). Надається визначення поняття тексту. Аналізується сутність і типи текстів, а також категорії тексту.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


1. Під час підготовки до семінарських занять студентам необхідно ознайомитися із рекомендованою літературою. Недостатнім є використання лише одного підручника.

2. В зошиті повинен бути записаний план заняття та відповіді на всі його пункти. Відповіді можна писати стисло або тезисно.

3. Питання та завдання виконуються лише письмово. Усі лінгвістичні терміни і поняття треба записувати у термінологічний словник або робочий зошит.


Плани семінарських занять

Змістовний модуль 3

Семінарське заняття 1.

1. Language and speech.

2. Language as a system and a structure.

3. Basic notions of grammar.

4. Grammatical category.

5. Grammatical meaning.

6. Grammatical form.

7. The problem of the parts of speech.


Література:

1. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960.

2. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

 6. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. – Л., 1980.

 7. Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М., 1996.

 8. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959.

 9. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1962.

 10. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. - М., 1977.

 11. Чейф У. Значение и структура языка. - М., 1975.

 12. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

Семінарське заняття 2.

1. The noun.

2. The category of number.

3. The category of case.

4. The category of gender.

5. The problem of the article.

6. The category of definiteness/indefiniteness.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

Семінарське заняття 3.

1. The verb. The category of tense.

2. The category of aspect.

3. The category of voice.

4. The category of mood.

5. Modal verbs. Types and functions of modal verbs.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

Семінарське заняття 4.

1. General characteristics and types of adjectives.

2. The grammatical categories of the adjectives.

3. Substantivation of adjectives.

4. The pronoun. The category of number and case.

5. The types of the adverbs.

6. The degrees of comparison.

7. The numeral.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

Семінарське заняття 5.

1. Functional parts of speech and functional words.

2. Preposition.

3. Conjunction.

4. Particle.

5. Interjection.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.


Змістовний модуль 4

Семінарське заняття 6.

1. The subject matter and the goals of syntactic theory.

2. Minor/major syntax.

3. Tendencies in syntax.

4. Phrase. Different definitions.

5. Word-group structure.

6. Classification of phrases.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.Семінарське заняття 7.

1. The types of sentences.

2. The sentence structure.

3. Main parts of the sentence. Subject. Predicate.

4. Secondary parts of the sentence. Object. Attribute. Adverbial modifiers.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.Семінарське заняття 8.

1. Composite sentence.

2. Types of subordinate clauses.

3. Adverbial clauses of time.

4. Adverbial clauses of place.

5. Adverbial clauses of cause proper.

6. Conditional clauses.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

Семінарське заняття 9.

1. Adverbial clauses of concession.

2. Adverbial clauses of purpose.

3. Adverbial clauses of result.

4. Adverbial clauses of manner and comparison.

5. Extention clauses and appositional clauses.

6. Parenthetic clauses.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.


Семінарське заняття 10.

1. Text. Definitions.

2. Types of the text.

3. Categories of the text.

Література:

1. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958.

 1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 2. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М., 1975. С. 35 - 101.

 5. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.^ МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Необхідність удосконалення мовленнєвої компетенції спонукає до всебічного розвитку особистості студента шляхом пошуку та творчої обробки додаткової інформації, пов'язаної з тими темами та проблемами, що вивчаються згідно з програмою курсу. Таку роботу студенти виконують як усно, так і письмово самостійно і надають на перевірку викладачеві або презентують під час індивідуального заняття своїм колегам. Зокрема, до самостійної роботи належить завдання, що полягає у підготовці конспектів до кожного пункту плану семінарських занять, а також окремі теми.


Модуль самостійної роботи №1

Морфологія^ Назва теми

Зміст завдань

Форми контролю

Термін виконання

1.

Базові поняття граматики сучасної англійської мови

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

2.

Принципи граматичного аналізу

Підготувати доповідь з теми

Граматиний аналіз речень

Усне опитування

Письмово

Протягом модуля

3.

Синтагматичні та парадигматичні зв'язки у мові

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

4.

Безособові форми дієслова в англійській та українській мовах

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

5.

Функціональна переорієнтація лексичних одиниць на рівні морфології


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

6.

Дейктики

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуляМодуль самостійної роботи №1

Синтаксис^ Назва теми

Зміст завдань

Форми контролю

Термін виконання

1.

Головні члени речення

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

2.

Другорядні члени речення

Підготувати доповідь з теми


Усне опитування


Протягом модуля

3.

Непряма мова

Підготувати доповідь з теми

Виконання вправ

Усне опитування

Письмово

Протягом модуля

4.

Прагматика речення

Підготувати доповідь з теми

Синтаксичний аналіз речень

Усне опитування

Письмово

Протягом модуля

5.

Когнітивний аспект мови

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

6.

Категорії тексту та їх лінгвістичне тлумачення

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 1. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – Киев, 1984.

 2. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. – Л., 1980.

 3. Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М., 1996.

 4. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959.

 5. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1962.

 6. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. - М., 1977.

 7. Чейф У. Значение и структура языка. - М., 1975.

 8. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

 9. Alexander L.G. Longman English Grammar. – London and New York, 1996.

 10. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 2000.

 11. Brody M. Mirror Theory: Syntactic Representation in Perfect Syntax. Linguistic Inquiry 31.1.-L., 2000.

 12. Dahl O. Tense and aspect systems. - Oxford, 1985.

 13. Huckvale M. Fang A. Experiments in apply morphological analysis in speech recognition and their cognitive explanation, IOA Workshop on Innovation in Speech Processing. - Stratford-on-Avon, 2001.

 14. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Moscow – Leningrad, 1971.

 15. Korsakov A. The Use of Tenses in English. - Lvov, 1969.

 16. Leach G., Svartvic J.A. Communicative Grammar of English. – Moscow, 1983.

 17. Matthews P. H. Morphology. - Cambridge, 1991.

 18. Nida E. Morphology: The descriptive analysis of words. - Ann Arbor, 1965.

 19. Quirk R., Greenbaum S., Leech., Svartvic J. A University Grammar of English. – M., 1982.

 20. Strang B. Modern English Structure. – Lnd., 1974.

 21. Swan M. Practical English Usage. – M., 1984.


^ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт


Система контролю з курсу “Теоретична граматика англійської мови” включає поточний та підсумковий види контролю (1 семестр – залік, 2 семестр – екзамен). Поточний контроль передбачає перевірку рівня та успішності підготовки студентів до семінарських занять.

Форми контролю: усне опитування, письмовий виклад теоретичного матеріалу, тестування.


Питання для складання заліку

1. Language and speech.

 1. Language as a system and a structure.

 2. Syntagmatic and paradigmatic relations.

 3. Linguistic levels.

 4. Isomorphism.

 5. Lexical and grammatical meaning of the word.

7. Essentials of morphology.

8. Morpheme. Allomorpheme. Morph. Semanteme.

9. The problem of the parts of speech.

10. Basic notions of grammar: grammatical category, grammatical meaning, grammatical form.

11. The noun. The category of number.

12. The category of case.

13. The category of gender.

14. The problem of the article.

15. Types of the adjectives.

16. The grammatical categories of tha adjectives.

17. Substantivation of adjectives.

18. Aspects of a sentence (structural, semantic).

19. Paradigmatic and syntagmatic relation in the grammatical structure.

20. The complex sentence. Means of connection.

21. The subject matter and goal of syntactic theory.

22. Basic assumptions of Syntax.

23. Types of syntactic relations and means of their expression.

24. Syntactic relations between the components of a phrase.

25. English scientific grammar about word combination.

26. The description of a word-phrase (formal, semantic, functional).

27. Principles of classification of sentences.

28. Classification of phrases.


Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-філолога з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій майбутнього філолога широко впроваджуються методи навчання, що забезпечують комплексний аналіз мовних явищ за допомогою порівняльного, компонентного і когнітивного методів.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається як усному, так і письмовому контролю, у тому числі й тестовому.


^ Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

Теоретична граматика англійської мови”


- “відмінно” (5 – А) відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

- “добре” (4,5 В, 4 – С) відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи незначні помилки;

- “задовільно” (3,5 – D, 3 – E) відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки;

- “незадовільно” (2 – F, 1 – FX) відповідає відсутності знань програмного матеріалу навіть в лекційному обсязі, не володіння методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи