Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) icon

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська)
Скачати 206.4 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська)
Дата02.11.2012
Розмір206.4 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


5.1.2 Основи наукових комунікацій іноземними мовами


Спеціальність 8.02030302. Філологія

Мова і література (російська)


факультет іноземної філології


Херсон - 2012 рік

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 8.02030302. Філологія, спеціальністю Мова і література (російська).

„3”вересня, 2012 року – 21 с.


Розробник: доцент кафедри англійської мови та методики її викладання Петренко Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики її викладання


Протокол від “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (проф.Заболотська О.О.)


“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол від “5”вересня 2012 року № 1


“5”вересня 2012 року Голова _____________ (доц. Черкун Л.І.)


 Петренко Н.В., 2012 рік


^ Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203. Гуманітарні науки

НормативнаНапрям підготовки

8.02030302. Філологія


Модулів – 2

Спеціальність

Мова і література (російська)


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й
Загальна кількість годин - 72

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи – 3 студента

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»
^ Практичні, семінарські

32 год.
Лабораторні^ Самостійна робота

40 год.
Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1,2


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Освіта і професія

Тема 1. Освіта

18
810Тема 2. Професія

18
810Разом за змістовим модулем 1

37,5
16
1,5

20Змістовий модуль 2. Наука і видатні люди

Тема 1. Наука

18
810Тема 2. Видатні люди

18
810Разом за змістовим модулем 2

37,5
16
1,5

20


^

Усього годин


75
32
3

40
ЗмістовНі модулі


Модуль 1. Education and jobs

Практичний модуль

 1. Education.

 2. Jobs.

Модуль самостійної роботи

 1. “Kyiv-Mohila Academy”.

 2. “Pedagogical Science in Ukraine”.

 3. “Looking for a job”.

 4. Виконати індивідуальне завдання.


Модуль 2. Science and Prominent People

Практичний модуль

 1. Science.

 2. Prominent People.

Модуль самостійної роботи

 1. “A Prominent English/Ukrainian Playwright”.

 2. “Ukrainian in the World”.

 3. Виконати індивідуальне завдання.^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Під час підготовки до практичних занять студентам необхідно мати робочий зошит, в якому вони повинні виконувати усі письмові вправи, лексико-граматичний матеріал тощо.

2. Під час читання незнайомого тексту нові слова слід записувати у словник з транскрипцією та всіма варіантами перекладу, бажано запам’ятовувати значення слів, або ж користуватися словником під час відповіді на занятті.

3. Студенти повинні володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні, використовувати знання синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей англійської мови, використовувати соціокультурні знання в іншомовній комунікації, вільно висловлювати власні думки та точку зору на різні ситуації, тобто володіти навичками спонтанного мовлення.

4. Під час підготовки до практичних занять необхідно удосконалювати мовленнєву компетентність шляхом використання автентичних англомовних матеріалів, читання додаткової художньої та пізнавальної літератури.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1


Практичне заняття № 1

 1. Text “The system of schooling in Ukraine”. (p. 44) Reading, translating, discussion. Ex. 1 p. 45

 2. Grammar Study: Word order in the English sentence; Position of the object, the attribute, the adverbial modifier. Simple sentence.

 3. Topic: “Positive and negative features of the system of Education in Ukraine”.


Література:

 1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

 2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

 3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

 4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

 5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

 6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 2

 1. “The System of Higher Education in Ukraine.” Text p. 44-45. Vocabulary Study. Summary.

 2. Grammar Study: The Compound Sentence; types of coordination.

 3. Topic: “Kherson State University”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 3

 1. Text “What Makes a Teacher Special” p. 2. Vocabulary study, reading, discussion.

 2. Grammar Study: The Complex Sentence.

 3. Topic “My future Profession”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 4

 1. Text “A ticket to a private school” p. 3: vocabulary study, reading, discussion, writing a summary.

 2. Grammar Study: subject clauses.

 3. Topic “Schooling in the modern world”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 5

 1. Text: “Applying for a job”. Part I. Preparation. p. 34-35. Ex. 1, 2, 3. Vocabulary Study. Discussion – ex. 5.

 2. Grammar Study: Predicative clauses.

 3. Topic “Employment Problems in Teaching Profession”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 6

 1. Text: “Applying for a job”. Part II. p. 37-38. Writing a Resume. Ex. 1, 2. Discussion – ex. 5.

 2. Grammar Study: Object clauses.

 3. Topic “In Search of Teaching Job”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

 1. Digest. – K., 2000

 2. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.Практичне заняття № 7

1. Free conversation


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

 1. Digest. – K., 2000

 2. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 8

 1. Revision of topical material.

 2. Test paper: Writing a Summary (10 ss). Analysis of a sentence.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7.New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


МОДУЛЬ 2


Практичне заняття № 1

 1. Text “The Ukrainian Language” p. 53-54. Reading, vocabulary study, translation, discussion, summarizing.

 2. Grammar Study: Attributive clauses.

 3. Topic: “A Great Linguist”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7.New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 2

 1. Text “The Development of Ukrainian Literature” p. 5-7. Reading, vocabulary study, discussion, summarizing.

 2. Grammar Study: Adverbial clauses of time, place, cause.

 3. Topic: ”A Prominent Ukrainian Writer”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 3

 1. Text “The Development of Ukrainian Literature” p. 7-9. Reading, vocabulary study, discussion, summarizing.

 2. Grammar Study: adverbial clauses of purpose, condition, concession.

 3. Topic “A Prominent Ukrainian Poet”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 4

 1. Text “Ukrainian Writing in Canada” p. 65-66. Reading discussion, summarizing.

 2. Grammar Study: Adverbial clauses of result and manner.

 3. Topic: “Publications of Ukrainian Authors Abroad”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 5

 1. Text “The Indo-European Story” p. 2-3. Reading, discussion, writing a summary. Basic vocabulary – key words.

 2. Grammar Study: Adverbial clauses of comparison.

 3. Topic “Teaching Foreign Languages in Ukraine”.Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7.New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 6

 1. Text “English in the 21st century” p. 2-3. Reading, discussion, writing a summary. Key words.

 2. Grammar Study: Polysemantic conjunctions.

 3. Topic: “From the History of the English Language”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 7

 1. Text “How Should Teachers Talk to Students?” p. 3-4. Reading, making up dialogs, discussion, writing a summary. Key words.

 2. Grammar Study: The compound complex sentence.

 3. Topic “An Ideal Teacher of English”.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

7.New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.


Практичне заняття № 8

 1. Test Paper (summarizing text material, making up a list of key words).

 2. Revision.


Література:

1. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 2. – К., 2001. – 80 с.

2. Гапонова С. Readings on Ukraine. Part 3. – К., 2001. – 80 с.

3. Кузьмин А. Learn English. Teach English. – С-Пб.: КАРО, 2003. – 176 с.

4. Harmer J. How To Teach English. – London: Longman, 1999. – 115 p.

5. Polupan A. Ukraine: A Cultural Reader. – Х.: «Академия», 2000. – 164 с.

6. Digest. – K., 2000

 1. New Webster’s Dictionary of the English Language. – Delhi: Surjeet Publications, 1989. – 1824 p.^ МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Необхідність удосконалення мовленнєвої компетенції спонукає до всебічного розвитку особистості студента шляхом пошуку та творчої обробки додаткової інформації, пов'язаної з тими темами та проблемами, що вивчаються згідно з програмою курсу. Таку роботу студенти виконують як усно, так і письмово самостійно і надають на перевірку викладачеві або презентують під час індивідуального заняття своїм колегам. Зокрема, до самостійної роботи належить завдання, що полягає у підготовці конспектів до кожного пункту плану семінарських занять, а також аналіз художніх текстів.


Модуль самостійної роботи №1

Education. Jobs.
^ Назва теми

Зміст завдань

Форми контролю

Термін виконання

1.

Schooling.

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

2.

Types of schools

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

3.

Kyiv-Mohila Academy


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

4.

Pedagogical Science in Ukraine

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

5.

Looking for a job


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуляМодуль самостійної роботи № 2

Science and Prominent People

^ Назва теми

Зміст завдань

Форми контролю

Термін виконання

1.

Science

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

2.

Prominent People

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

3.

A Prominent English/Ukrainian Playwright

Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

4.

Ukrainian in the World


Підготувати доповідь з теми

Усне опитування

Протягом модуля

5.

Individul reading

Переказ тексту, відповіді на запитання, перевірка засвоєної лексики

Усне опитування

Протягом модуля^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow, Longman Group LTD, 1995. – 310p.

 1. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use. – Cambridge University Press,1995. – 296p.

 2. Michael Swan, Catherine Walter. The New Cambridge English Course. – Cambridge University Press, 1997. – 125p.

 3. New Webster’s Dictionary of the English Language. – USA, Consolidated Book Publishers, 1988. – 279p.

 4. Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gillian White. Spotlight on Britain. – Oxford University Press, 1995. – 140p.

 5. Till Gottenowa. Handbook of English Conversation. – Praha, 1988. – 307c.^ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ


Examination Topics for Graduate Students

 1. Teaching Practice

 2. Schools in Ukraine

 3. Ukrainian Scholars

 4. Foreign Scholars

 5. Mass Media in Ukraine

 6. Radio and TV Programmes

 7. Art in Great Britain

 8. Art in Ukraine

 9. The system of Education in Great Britain

 10. The system of Education in Ukraine

 11. Great Britain. Georaphical Position

 12. The USA. Georaphical Position

 13. Ukraine. Georaphical Position

 14. My Future Profession

 15. Nature Protection

 16. Ties with Foreign Countries in the Sphere of Education

 17. Means of Travelling

 18. The Olympic Games. Sports

 19. A Human Dwelling

 20. Health Protection in Ukraine

 21. The system of Higher Education in Ucraine

 22. The system of Higher Education in the USA

 23. The system of Higher Education in Great Britain

 24. The system of Secondary Education in Ukraine

 25. The Legislative System of Ukraine

 26. The Legislative System of the USA

 27. The History of the English Language

 28. The expansion of the English Language in the World


Речення на переклад

Варіант №1

1. Він був надто пригнічений через брак грошей.

2. Сказавши це, він зрозумів, що виставив себе дурнем.

3. Не будь з нею таким жортким, вона зрозуміла свою помилку.

4. Норовливу дитину нелегко вгамувати.

5. Його нахабство і непристойна поведінка викликали загальний гнів.

6. Він зрозумів, що ризикує, але не міг відступити.

7. Якщо ти хворий, тобі слід покластися на лікарів.

8. Хворий зуб може спричинити гострий біль.


Варіант №2

1. Я усвідомлюю свою провину.

 1. Почувши цей жарт, усі гучно засміялися.

 2. Його їдка посмішка викликала в мене гнів.

 3. Вчитель сказав, що буде суворо карати за неслухняність.

 4. Я майже впевнений у його чесності.

 5. Не розумію, що змусило його вчинити самогубство.

 6. Обід був схожий на випробування, віс присутні були пригнічені попереднім інцидентом.

 7. Вона звернулася до мене, щоб я її захистив.


Варіант №3

 1. Вона більш політично обізнана ніж її чоловік.

 2. Він наказав негайно розпочати роботу.

 3. Хлопчик широко усміхнувся, коли я дав йому яблуко.

 4. Його арештували за непристойну поведінку.

 5. Стаття не принесла йому ніякої користі.

 6. Ми вмовляли його відмовитися від цього небезпечного плану, але нам не вдалося переконати його.

 7. Собаки мають гострий нюх.

 8. Якщо не прийде допомога, вони будуть мужньо терпіти до кінця.


Варіант №4

 1. Вона була одягнена у вузьку сукню, що вигідно підкреслювала її витончену фігуру.

 2. Усе це зроблено заради Вас.

 3. Усі кошти від благодійного концерту віддали на допомогу потерпілим від землетрусу.

 4. Його нахабство не має меж.

 5. Він спробував зібратися з думками перед тим, як сказати правду.

 6. Підступний план злочинців був викритий і їх притягли до відповідальності.

 7. Вам слід занотувати план роботи на рік.

 8. Вона мала задоволений вигляд, хоча й знала, що він давно її розлюбив.^ Методи навчання


Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця, вчителя іноземної мови, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійної компетенції майбутнього науковця типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й когнітивного методів.


^ Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до науково-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і письмовому контролю, тестовим завданням.


^ Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з дисципліни

«Основи наукових комунікацій іноземними мовами»


5” відмінно (А) – студент опрацював у повному обсязі усну тематику, лексико-граматичний матеріал, активно володіє ним, опрацював завдання з домашнього та індивідульного читання та завдання до них, бездоганно виконав завдання із самостійної роботи та контрольні роботи.

^ 4,5” добре (В) – студент опрацював у повному обсязі лексико-граматичний матеріал, активно володіє ним, опрацював завдання з домашнього та індивідульного читання та завдання до них, добре виконав завдання із самостійної роботи та контрольні роботи.

^ 4” добре (С) – студент опрацював майже у повному обсязі лексико-граматичний матеріал, активно володіє ним, опрацював завдання з домашнього та індивідульного читання та завдання до них, що становить приблизно 90% повного обсягу матеріалу, добре виконав завдання із самостійної роботи та контрольні роботи.

^ 3,5” задовільно (D) – студент опрацював лексико-граматичний матеріал, володіє ним, опрацював завдання з домашнього та індивідульного читання та завдання до них, що становить приблизно 75% повного обсягу матеріалу, задовільно виконав завдання із самостійної роботи та контрольні роботи.

3” задовільно (Е) – студент опрацював лексико-граматичний матеріал, володіє ним, опрацював завдання з домашнього та індивідульного читання та завдання до них, що становить приблизно 60% повного обсягу матеріалу, виконав завдання із самостійної роботи та контрольні роботи.

2” незадовільно (F) – студен не виконав навчальний план.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма з дисципліни "Сучасні підходи до аналізу художнього тексту " для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська)
Робоча програма з дисципліни “Сучасні підходи до аналізу художнього тексту ” для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія,...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст", „магістр" за спеціальністю 02030302 „Мова І література (російська)"
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною програмою...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма з теоретичного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (німецька, англійська)

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма з практичного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (німецька, англійська)

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів за няпрмом підготовки 020303. Філологія спеціальністю Мова І література (англійська, німецька)

Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових комунікацій іноземними мовами» для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (російська) iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи