Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання icon

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Скачати 308.78 Kb.
НазваХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Дата02.11.2012
Розмір308.78 Kb.
ТипРобоча програма

Херсонський державний університет

Кафедра англійської мови та методики її викладання


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________________________

“___”________________20_року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 10; ПП 09 Країнознавство

напрям підготовки 6.020303 Філогія

спеціальність Мова та література (англійська, російська);

Мова та література (англійська);

Мова та література (англійська), спеціалізація: польська мова

факультет іноземної філології


^ Херсон-2012 рік

Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, російська); Мова та література (англійська); Мова та література (англійська). Спеціалізація: польська мова.

„3” вересня, 2012 року - 41 с.


Розробники: старший викладач кафедри англійської мови та методики її викладання Москвичова Оксана Анатоліївна


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол від. “3” вересня 2012 року № 1

Завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

_______________________ (проф. Заболотська О.О.)

“3” вересня 2012 року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології

Протокол від. “5” вересня 2012 року № 1

“5” вересня 2012 року Голова _____________ (доц. Черкун Л. І.)


Москвичова О.А.,2012рік

 __________, 20__ рік


^

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

^ 0203. Гуманітарні науки


За вибором ВУЗу

Напрям підготовки

6.020303 Філогія (англійська, російська мова та література); Філологія (англійська мова та література)*; Філологія (англійська мова та література). Спеціалізація: польська мова.

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): польська мова


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Загальна кількість годин – 72

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


18 год.

8 год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

40 год.

58 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 до 1.

для заочної форми навчання – 1 до 3.5.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього


у тому числі

усього


у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

75

3

18

4

14


5

6

3

7

40

8

73.5

9

8

10

6

11

12

1.5

13

58

Змістовий модуль 3. Тема: «Країна та її державний і політичний устрій».

Тема 1. Країна та люди (Об`єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

7

2

14

6.8

1


5.8

Тема 2. Історичні особливості розвитку країни.

7

2

14

8.8

1

25.8

Тема 3. Населення Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

6

1

14

6.8

1


5.8

Тема 4. Британська монархія та її майбутнє.

8

2

24

6.8

1


5.8

Тема 5. Конституційний уряд (Об`єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

9.5

2

2
1.5

4

9.8

1

2
1

5.8

Разом за змістовим модулем

37.5

9

7
1.5

20

39

5

4
1

29

Змістовний модуль № 4. Тема: «Освіта, культурне та суспільне життя»

Тема 1. Економіка країни (Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки).

9

2

25

7

1


6

Тема 2. Освіта Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

9

2

25

7

1


6

Тема 3. Звичаї та традиції.

9

2

25

7

1


6

Тема 4. Життя молоді Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

10.5

3

1
1.5

5

13.5
2
0.5

11

Разом за змістовим модулем

37.5

9

7
1.5

20

34.5

3

2
0.5

29Методи навчання

При викладанні діяльність викладача спрямована на вдосконалення знань, умінь і навичок, набутих студентами при вивченні англійської мови. На третьому курсі студенти мають вільно спілкуватись англійською мовою і застосовувати знання на практиці, набути філологічних та педагогічних фахових знань. Під час занять викладач використовує граматико-перекладний метод, метод фізичного реагування, метод занурення, аудіолінгвістичний метод, комунікативний метод, перекладні методи, аудіо-візуальний метод, груповий метод. Метою використання цих методів під час занять є удосконалення знань студентів з лексики і граматики, вмінь вільного спілкування іноземною мовою, навичок використовувати набуті знання при спілкуванні іноземною мовою шляхом вивчення нового матеріалу підручника.

^ Методи контролю

В залежності від дидактичної мети дисципліни, викладач використовує різні види контролю за навчанням: попередній, повторний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний, модульний.

^ Попередній контроль носить діагностичний характер. Напередодні вивчення певної теми, засвоєння якої має грунтуватись на раніше вивченому матеріалі, викладач має з`ясувати рівень розуміння опорних тем, актуалізувати їх. Повторний контроль спрямований на створення умов для формування умінь і навичок. Повторна перевірка сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам`яті.

^ Тематичний контроль пов`язаний з перевіркою рівня знань, умінь та навичок в обсязі певного розділу чи об`ємної теми навчальної дисципліни. Періодичний контроль передбачає за мету встановити, яким обсягом знань студенти володіють з тих або інших проблем стосовно вимог програми. Підсумковий контроль (модульний контроль) має своїм завданням з`ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу в кінці навчального року або по завершенню вивчення тем модуля навчальної дисципліни (форма заліку або екзамену).

^ Комплексний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь та навичок з кількох суміжних дисциплін, що забезпечують комплексний підхід до формування світогляду.

Серед методів контролю знань, умінь та навичок при викладанні дисципліни використовуються такі: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка.

Тестові завдання з дисципліни наведені у розділі «Підсумкова тека».


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Серед дисциплін «Країнознавству» відводиться надзвичайно важливе місце, оскільки через систему семінарських і практичних занять курс має забезпечити студентам знання, які дають змогу користуватися мовою як засобом спілкування в тому вигляді, в якому вона входить у схему особистісних і соціальних стосунків (звичаї, обов’язкові правила, усталені норми поведінки). Порівняння відповідних лінгвоетнокультурних норм рідної мови з іноземною мовою, що вивчається, має забезпечити адекватний двосторонній переклад і поглибити знання студентів у галузі англомовної комунікації.

Курс спрямований на досягнення таких цілей:

 1. Озброїти студентів знаннями про викладання мови;

 2. Навчити студентів компонентам культури мовленнєвого спілкування та їх адекватного перекладу у певній номенклатурі комунікативної ситуації, а саме:

а) сучасної дефініції мовленнєвого висловлювання;

б) стилю та доречності висловлювання;

в) логічності мовлення як компонента культури спілкування;

г) навчання стилістично вірного мовлення;

д) оволодіння зразками національного мовленнєвого етикету як необхідною передумовою розвитку культури спілкування.

 1. Визначити для студентів план мовленнєвих комунікативних ситуацій;

Найголовнішими цілями курсу, спрямованими на здобуття вмінь та навичок студентами є:

 1. Висвітлення теоретичних аспектів предмету «Країнознавство»;

 2. Навчання студентів іншомовної компетенції з природним використанням знаково-семантичних матеріалів:

а) оволодіння звичайними у даному соціумі формами встановлення, підтримки та розвитку міжособистісних мовленнєвих відносин та їх адекватного перекладу;

б) оволодіння лексичними одиницями країнознавчого мінімуму, розподіленому, в основному, в соціально-побутовій, соціально-культурній та діловій сферах спілкування;

в) оволодіння паралінгвістичними засобами, що супроводжують мовленнєвий контакт та можливість їх інтерпретування у відповідних комунікативних ситуаціях;

г) вміле використання стилю та дотримання доречності висловлювання;

д) володіння логічністю мовлення як компонентом культури спілкування;

е) вміле використання стилістично вірного мовлення;

ж) володіння зразками національного мовленнєвого етикету, як необхідною передумовою розвитку культури спілкування;

з) знання субкультурних ознак різних куточків Америки та Англії;

і) володіння зразками мови політики, бізнесу, засобів масової інформації, реклами здібність їх розпізнання та перекладу у різних ситуаціях спілкування.

На семінарських / практичних заняттях студентам прищеплюються навички оволодіння лінгвоетнокультурними засобами мовленнєвої комунікативної компетенції та її адекватного двостороннього перекладу. Останнє обумовлює необхідність створення певним чином відібраних, градуйованих за складністю та організованих в рамках інтегративно-блокових циклів одиниць країнознавчого характеру комунікативної компетенції щодо перекладання їх у певних комунікативних ситуаціх. Створення цих циклів у вигляді вправ дозволить сформувати країнознавчо обумовлені навички вербальної і невербальної іншомовної мовленнєвої комунікативної компетенції та використання її у практиці. Останнє передбачає оволодіння студентами здатністю використання специфічних для даної мови засобів спілкування, що дасть їм можливість регулювати свою мовленнєву поведінку у відповідності з нормами, прийнятими в даній мовній спільності, та адекватно відтворювати їх у двосторонньому спілкуванні.


^ Практичні модулі:

Змістовний модуль № 3.

Тема: «Країна та її державний і політичний устрій».

Лекційнй модуль:

 1. Країна та люди (Об`єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

 2. Історичні особливості розвитку країни.

 3. Населення Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

 4. Британська монархія та її майбутнє.

 5. Конституційний уряд (Об`єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

Практичні модулі:

Змістовний модуль № 3.

Тема: «Країна та її державний і політичний устрій».

Лекційний модуль:

Лекція 1. Країна та люди (Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

Загальні відомості про країну, столицю, склад території. Природні умови різних регіонів. Національна символіка та емблеми. Міжнародні стосунки.

Лекція 2. Історичні особливості розвитку країни.

Історія Англії до одинадцятого століття. Норманське вторгнення. Середньовічна Англія. Шістнадцяте століття. Сімнадцяте століття. Вісімнадцяте століття. Дев'ятнадцяте століття. Двадцяте століття. Двадцять перше століття.

Лекція 3.Населення Об’єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

Класовий та етнічний склад населення. Національні та мовні особливості. Міграційні процеси та проблеми, які вони провокують. Проблема старіння населення. Конурбації, їх соціальні та екологічні проблеми.

Лекція 4. Британська монархія та її майбутнє.

Королі і королеви Англії і Великобританії. Члени королівської сім'ї. Статус і повноваження монарха. Функції монарха. Майбутнє монархії.

Лекція 5. Конституція та уряд (Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

Конституція країни. Її законодавча, виконавча та судова влада у порівнянні.


Література


 1. Oxford Guide to British and American Culture. – Oxford.: Oxford University Press, 2000. – 600 p.

 2. James O’Driscoll. Britain. – Oxford.: Oxford University Press, 1997. – 224 p.

 3. Britain’s Voluntary Organisations. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 24 p.

 4. Aspects of Britain and the USA. – Oxford.: Oxford University Press, 1995. – 96 p.

 5. Focus on Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1996. – 40 p.

 6. Local Government in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 29 p.

 7. Parliamentary Elections in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 20 p.

 8. Justice and the Law. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 45 p.

 9. Northern Ireland. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 28 p.

 10. People in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1996. – 40 p.

 11. Britain’s Ethnic Minorities. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 41 p.

 12. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 35 p.

 13. Britain’s Overseas Relations. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 38 p.

 14. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 39 p.

 15. Britain’s Monarchy. A Factual Guide. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 10 p.

 16. The British Royal Family. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1993. – 10 p.

 17. Тарнопольський О. Б., Скляренко Н. К. Стандарти комунікативної поведінки у США: посіб. для студ. старш. курс., які вивчають англійську мову як спеціальність. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: “Фірма “ІНКОС”, 2003. – 208 с.

 18. Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 720 с.

 19. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 20. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Longman, 2005. – 160 p.

 21. Mc Dowall. David. Britain in close – up. Longman, 2000. – 208 p.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

  1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

  2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

  3. http://englishclub.com.

  4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

  5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

  6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичний модуль

Практичне заняття №1. Країна та люди (Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки). (2години)

 1. Загальні відомості про країну, столицю, склад території та регіони.

 2. Проблема культурної та політичної незалежності в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

 3. Підвладні території Об’єднаного Королівства.

 4. Національна символіка.

 5. Емблеми країн.

 6. Міжнародні стосунки.

Література:

 1. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.8-15.

 2. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the USA. Oxford University Press. 1995, p.p.8, 9.

 3. Britain’ Overseas Relations. Foreign and Commonwealth office. London. 1994, p.5.

 4. Northern Ireland. Foreign and Commonwealth office. London. 1995.

 5. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.2-3.

 6. People in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.1-3.

 7. Britain’s Monarchy. A factual Guide. Foreign and Commonwealth office. London. 1995, p.44 (anthem).

 8. Britain 1994. An official handbook. Prepared by the Central office of Information. London: HSMO.

 9. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичне заняття №2. Історичні особливості розвитку країни. (2години)

 1. Історія Англії до одинадцятого століття. Норманське вторгнення.

 2. Середньовічна Англія.

 3. Шістнадцяте століття.

 4. Сімнадцяте століття.

 5. Вісімнадцяте століття.

 6. Дев'ятнадцяте століття.

 7. Двадцяте століття.


Література:

 1. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the USA. Oxford University Press. 1995, p.p.20-23.

 2. People in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.3-7.

 3. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.15-30.

 4. England. History, geography, culture. (под общей редакцией В.С. Кузнецовой). К. 1976.

 5. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичне заняття №3. Населення Об’єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки. (2 години)

 1. Демографічні зміни та проблема старіння населення.

 2. Класовий склад населення.

 3. Етнічний склад населення.

 4. Розміщення населення.

 5. Міграційні процеси та проблеми, які вони провокують.

 6. Конурбації, їх соціальні та екологічні проблеми.


Література:

 1. People in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.9-13.

 2. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.2-3.

 3. Britain’s Ethnic Minorities. Foreign and Commonwealth office. London. 1994, p.p. 1-9.

 4. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p. 42-56.

 5. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the USA. Oxford University Press. 1995, p.p. 10-11.

 6. Britain 1994. An official handbook. Prepared by the Central office of Information. London: HSMO.

 7. Britain’s Overseas Relations. Foreign and Commonwealth office. London. 1994, p.22.

 8. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичне заняття №4. Конституція та уряд

(Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).(2 години)

 1. Загальні відомості про державний устрій країни.

 2. Конституція країни.

 3. Законодавча влада у порівнянні.

 4. Виконавча влада у порівнянні.

 5. Судова влада у порівнянні.


Література:

 1. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the USA. Oxford University Press. 1995, p.p. 34-42.

 2. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.p. 4-7.

 3. Britain’s System of Government. Foreign and Commonwealth office. London. 1995.

 4. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.71, 82-97, 109-110.

 5. Local Government in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1994.

 6. Justice and the Law. Foreign and Commonwealth office. London. 1995.

 7. Parliamentary Elections in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1994, (introduction).

 8. Northern Ireland. Foreign and Commonwealth office. London. 1995, p.6.

 9. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).^

Модуль самостійної роботиЗавдання №1. Позначити на контурній карті:

 • країни підвладні Об’єднаному Королівству,

 • штати США.

Завдання № 2. Підготувати рецензії до сучасних періодичних матеріалів із

Об’єднаного Королівства та США (XXI століття).

Завдання № 3. Підготувати тему «Британська монархія та її майбутнє» за планом:

 • Королі і королеви Англії і Великобританії.

 • Члени королівської сім'ї.

 • Статус і повноваження монарха.

 • Функції монарха.

 • Майбутнє монархії.

Змістовний модуль № 4.

Тема: «Освіта, культурне та суспільне життя»

Лекційний модуль:

 1. Економіка країни (Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки).

 2. Освіта Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

 3. Звичаї та традиції.

 4. Життя молоді Об`єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки.

Змістовний модуль № 4.

Тема: «Освіта, культурне та суспільне життя»

Лекційний модуль:

Лекція 6. Економіка країни. (Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки).

Загальна характеристика економіки. Структура промисловості та сільського господарства. Зовнішньо-економічні зв’язки. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.

Лекція 7. Освіта Об’єднаного Королівства та США.

Освіта (середня та вища). Нові тенденції в організації освіти. Екзаменаційні стандарти. Зміст навчання в Об’єднаному Королівстві та США у порівнянні. Життя студентів. Дистанційна форма навчання.

Лекція 8.Звичаї та традиції.

Свята, традиції та звичаї. Особливості власних імен. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги. Сфера послуг. Весілля. Звичаї у вживанні їжі та напоїв.

Лекція 9.Життя молоді в Об’єднаному Королівстві та США.

Організація бойскаутів. Молодіжні клуби. Спеціальні групи за інтересом. Спортивна і суспільна діяльність. Благодійні організації.


Література:

 1. Oxford Guide to British and American Culture. – Oxford.: Oxford University Press, 2000. – 600 p.

 2. James O’Driscoll. Britain. – Oxford.: Oxford University Press, 1997. – 224 p.

 3. Britain’s Voluntary Organisations. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 24 p.

 4. Aspects of Britain and the USA. – Oxford.: Oxford University Press, 1995. – 96 p.

 5. Focus on Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1996. – 40 p.

 6. Local Government in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 29 p.

 7. Parliamentary Elections in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 20 p.

 8. Justice and the Law. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 45 p.

 9. Northern Ireland. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 28 p.

 10. People in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1996. – 40 p.

 11. Britain’s Ethnic Minorities. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 41 p.

 12. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 35 p.

 13. Britain’s Overseas Relations. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1994. – 38 p.

 14. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 39 p.

 15. Britain’s Monarchy. A Factual Guide. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1995. – 10 p.

 16. Education in Britain. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1996. – 50 p.

 17. The British Royal Family. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 1993. – 10 p.

 18. Celebrate! Holidays in the USA. United States Information Agency, Washington DC 20547, 1993. –

40 p.

 1. Химунина Т.Н. и др. В Великобритании принято так. – М.: Просвещение, 1984. – 100 с.

 2. Тарнопольський О. Б., Скляренко Н. К. Стандарти комунікативної поведінки у США: посіб. для студ. старш. курс., які вивчають англійську мову як спеціальність. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: “Фірма “ІНКОС”, 2003. – 208 с.

 3. Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 720 с.

 4. Гапонів А.Б. , Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 5. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Longman, 2005. – 160 p.

 6. Mc Dowall. David. Britain in close – up. Longman, 2000. – 208 p.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).Практичний модуль

Практичне заняття №5.Економіка країни.

(Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки). (2години)

 1. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.

 2. Загальна характеристика економіки.

 3. Структура промисловості.

 4. Структура сільського господарства.

 5. Стан економіки в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.


Література:

 1. Britain 1994. An official handbook. Prepared by the Central office of Information. London: HSMO.

 2. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.141-149.

 3. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.p.10-18.

 4. Britain in European Union. . Foreign and Commonwealth office. London. 1995, p.2.

 5. People in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.19-23.

 6. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and

 7. the USA. Oxford University Press. 1995, p.p.13-14, 17-19.

 8. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичне заняття №6. Освіта Об’єднаного Королівства та США. (2години)

 1. Державні освітні стандарти (нові тенденції та зміни в організації освіти).

 2. Екзаменаційні стандарти.

 3. Подальша освіта (професійна, вища,..).

 4. Життя студентів.

 5. Дистанційна форма навчання.

 6. Освіта в США.

 7. Зміст навчання в Об’єднаному Королівстві та США у порівнянні.


Література:

 1. Education in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996.

 2. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the USA. Oxford University Press. 1995, p.46.

 3. Focus on Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.30.

 4. Britain in Brief. Foreign and Commonwealth office. Printed in the UK. 1993.

 5. Northern Ireland. Foreign and Commonwealth office. London. 1995, p.p.19-20.

 6. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.130-140.

 7. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).

Практичне заняття №7.Звичаї та традиції.(2години)

 1. Свята, традиції та звичаї.

 2. Особливості власних імен.

 3. Хобі, улюблені заняття.

 4. Дозвілля.

 5. Розваги.

 6. Сфера послуг.

 7. Весілля.

 8. Звичаї у вживанні їжі та напоїв.


Література:

 1. James O’Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1996, p.p.54, 59, 61-62, 214, 208-216.

 2. People in Britain. Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.25-28, 33-35.

 3. Northern Ireland. Foreign and Commonwealth office. London. 1995, p.p. 28.

 4. Celebrate! Holidays in the USA. United States Information Agency. Washington. DC 20547, 1993.

 5. Ліндер Е.Р. та інші. Чи знаєте ви? – К.: Радянська школа, 1980. стр. 45-55, 61-63, 89-104, 105-135, 110, 129, 147.

 6. Химунина Т.Н. И др. В Великобритании принято так.— М.: Просвещение, 1984.

Додаткова література:

 1. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. Київ: Правда Ярославичів, 1998

 2. Дубенко О. Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”, Київ: КГПИИЯ, 1996

 3. Diana K. Collins Idiomatic Expressoins. NY. 1998.

 4. George Clack. Portrait of the USA. NY. 1997

 5. Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski, Thomas Kral. Celebrate! Holidays in the USA. Washington D.C. 2000.

 6. Elaine Kirn. About the USA. McHenry, Illinois: Delta Systems Co., Inc. 1989.

 7. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми „Музика у житті людини”. Київ: КГПИИЯ, 1996

Список джерел електронних ресурсів:

 1. Методичні розробки до фільмів викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ksu.ks.ua/About/Institute/IForeignPhilology/ChairEngLang.aspx.

 2. British and American English [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.englishclub.com/writing/spelling_american-english.htm.

 3. http://englishclub.com.

 4. Maps [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://maps4pc.com/download.

 5. Test about UK [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://my.englishclub.com/group/puzzleloversclub/forum/topics/quiz-life-in-the-uk.

 6. PLATINUM – 2000 (лінгафонний курс).
^

Модуль самостійної роботи


Завдання №1. Написати реферат на одну з тем:

 1. Боротьба двох тенденцій у середній школі: до уніфікації навчання і соціальній селекції учнів.

 2. Участь та внесок Об’єднаного Королівства в роботу Європейського співтовариства.

 3. Диспропорція в розвитку центральної Англії та національних окраїн.

 4. Вплив стану економіки на міграційні процеси населення.

 5. Внесок європейських вчених в розвиток науки в США.

 6. Фінансування наукових досліджень в США та Об’єднаному Королівстві.

 7. Роль американського капіталу в економіці Британії.

 8. Сучасні музичні тенденції та напрямки.

 9. Сучасні художники Британії та США.

10. Відображення в мові реалій американської / британської дійсності.

Завдання №2. Підготувати тему «Життя молоді в Об’єднаному Королівстві та США» за планом:

 • Організація бойскаутів.

 • Молодіжні клуби.

 • Спеціальні групи за інтересом.

 • Спортивна і суспільна діяльність.

 • Благодійні організації.^

Форма контролю: залік
Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з курсу «Країнознавство»

Змістовний модуль № 3. «Країна та її державний і політичний устрій».

Змістовний модуль № 4. «Освіта, культурне та суспільне життя».

Написання студентами рефератів з наступних тем:

 1. The geography of Britain.

 2. Population and ethnic groups in Britain.

 3. Holidays in Britain and the USA.

 4. National symbols of Britain.

 5. Pre-Norman Britain.

 6. Romans and their influence.

 7. Medieval England: the Norman Conquest, the Magna Carta, the First
  Parliaments, the Black Death, the Peasant's Revolt, the Hundred
  Year's War.

 8. Tudor England: Social change during Henry VII's reign. The role of
  Parliament under the Tudors. The church in Tudor times. The Navy
  and overseas expansion. Elizabeth I. The Golden Age.

 9. The Civil War.

10.England as a Republic. The Restoration of the monarchy. Glorious Revolution.

 1. The 18-th century. Parliament in the 18-th century.

 2. The Agricultural and Industrial Revolutions of the 18-th century.

 3. Victorian Britain.

 4. The rise of the working class in the 19-th century.

 5. Britain's decline as a world power at the beginning of the XX-th
  century.

 6. World War I.

 7. Post- war reconstruction.

 8. The affluent society (the 1950s).

 9. The 1960s and 1970s for Britain.

 10. The British Monarchy.

 11. The Legislature of Britain (Parliament, its Houses).

 12. The Executive (Prime Minister and Cabinet).

 13. Elections and political parties.

 14. Education: schools and higher education.

 15. London, its history.

 16. Varieties of English.

 17. The history and spread of English.

 18. The geography of the USA.

 19. Population and ethnic groups in the USA.

 20. Political symbols of the USA.

 21. Pre- colonial America.

 22. America as British colony.

 23. American Independence.

 24. 19-th century expansion of America.

 25. The War of Secession.

 26. Industrialization and immigration in America between the Civil War and the First World War.

 27. America in 1920s and 1930s.

 28. America in World War II.

 29. Post-War America: the Cold War.

 30. Crisis: Vietnam and Watergate.Запитання до заліку з курсу «Країнознавство».

 1. General information about natural resources of the USA. Role of the environment in shaping of “American character”. “Frontier spirit”.

 2. Idea of an “average American”. Integral components of American mentality.

 3. Idea of internal migration, urbanization, metropolitan areas and “urban villages”.

 4. Characteristic features of regional variants of the American English language.

 5. Regional and ethnic features of national American mentality.

 6. Characteristic cultural and historic features of the most famous American cities (Washington, New York, Chicago, Los Angeles).

 7. First expeditions to the cost of the New World and first settlements. The ideals of Puritanism, puritan understanding of the state.

 8. The War for Independence. Philosophic backgrounds of the Declaration of Independence.

 9. Abraham Lincoln and his understanding of democracy.

 10. Establishment of the USA. Legislative and executive branches of power.

 11. Judicial branch of power. Legislative system of the USA.

 12. Main problems of Higher Education of the USA.

 13. Religious and national holidays, traditions, customs, social events as the component of life and national mentality of the USA.

 14. The idea of “culture”. Kinetics, proximics.

 15. Three main stages in establishment of American culture. Correlations between American and British types of culture.

 16. Evaluation of American cultural and linguistic imperialism.

 17. Characteristics of originally American music styles: ragtime, jazz, country, pop-rock.

 18. Specific features of American cinema as the way of reflection of the peculiarities of national mentality.

 19. Role of mass media in social life of the USA and private life of the Americans.

 20. Problems of American families.

Схожі:

Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: асистент кафедри англійської мови та методики її викладання Чехуніна М. С
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Волкова С. В., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Херсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи