Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) icon

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська)
НазваНавчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська)
Сторінка1/17
Дата02.11.2012
Розмір1.91 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра німецької мови


Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад»,

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

денної форми навчання


Херсон – 2010

УДК 811.112.2:80 (07)

ББК 81.2 Нем

Н-15


Рекомендовано до друку НМР ХДУ протокол № 2 від 14 січня 2010 р.


Автори-упорядники:


Під загальною редакцією завідувача кафедри, кандидата філологічних наук, доцента, професора кафедри німецької мови С. М. Солдатової


кандидат філологічних наук Ковбасюк Л. А., кандидат філологічних наук Романова Н. В., кандидат педагогічних наук Хмельковська С. В., Богдан

А. М., Гоштанар І. В., Діденко Н. В., Ізмайлова О. А.


ЗМІСТ

І. ПЕРЕДМОВА 4

ІІ. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ……5

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ …………………………………8

^ ІУ. ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ 10

4.1. ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ…………….10

4.2. ПРАКТИЧНИЙ КУРС НІМЕЦЬКОЇ МОВИ…………………………..29

4.3. ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 61

  1. ^ ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 78

  2. ІСТОРІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 95

  3. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 104

  4. ЛІТЕРАТУРА НІМЕЧЧИНИ 109

  5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
   ^ (ЯК ОСНОВНОЇ) 115

  6. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
   (ЯК ДРУГОЇ) 135

  7. ЛЕКСИКОЛОГІЯ 146

  8. ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 155

  9. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 161

  10. КРАЇНОЗНАВСТВО 166

  11. ^ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 173

  12. СТИЛІСТИКА 179

  13. ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 185

  14. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 192

^ V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (БАКАЛАВР) 199

VІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (СПЕЦІАЛІСТ) 217

VІІ. ЛІТЕРАТУРА 234


ПЕРЕДМОВА


Паспорт дисциплін кафедри німецької мови розроблено для студентів денної форми навчання спеціальностей «Філологія. Мова і література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст».

Мета створення паспорта дисциплін кафедри німецької мови – допомогти студентам у вивченні теоретичних та практичних курсів з німецької мови, сприяти формуванню практичних навичок читання, говоріння та письма.

Паспорт дисциплін містить комплекс завдань з усіх теоретичних та практичних дисциплін кафедри, які передбачені навчальним планом для студентів денної форми навчання. В кінці кожного семестру подано перелік питань для проміжного та підсумкового контролю. Кожен теоретичний та практичний блок вміщує список літератури, необхідний для опрацювання обов’язкового матеріалу та матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання.

Паспорт дисциплін кафедри також знайомить студентів з програмою державних екзаменів з німецької мови для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедру німецької мови, яка є випусковою для спеціальностей 6.010101 ПМСО. Мова та література (німецька), 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька); 7.010103 ПМСО. Мова та література (німецька), 8.010103 ПМСО. Мова та література (німецька) очолює Відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри С. М. Солдатова.

Кафедра німецької мови була заснована в 1992 році, вона була виділена як самостійна структурна одиниця на факультеті іноземної мови Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Необхідність створення та існування кафедри німецької мови визначалась нагальною потребою підготовки фахівців німецької мови в Південному регіоні України. Кафедра забезпечує теоретичну та практичну базу для педагогічної професії. Кафедру німецької мови очолює Відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри С. М. Солдатова, науково-педагогічний і виховний досвід якої на освітянській ниві вищої школи нараховує понад 29 років.

Сьогодні на кафедрі працює 10 осіб професорсько-викладацького складу, серед них 5 кандидатів наук; 1 старший викладач, 1 викладач на посаді доцента кафедри та 3 викладачі.

За час свого існування колектив кафедри німецької мови придбав власне обличчя працездатної, постійно розвиваючої, творчо орієнтованої команди зі своїми традиціями та здобутками.

Виконання педагогічного навантаження здійснюється колективом кафедри німецької мови на високому науковому і методичному рівні, з залученням новітніх технологій, оновленням інформаційного матеріалу сучасними науковими і науково-методичними доробками провідних учених України та інших країн, згідно вимог кредитно-модульної системи навчання Болонської хартії. Аналіз відкритих і робочих лекційних і практичних занять заслуховується на засіданнях кафедри німецької мови, обговорення яких фіксується в протоколах кафедри німецької мови та журналі відвідування занять.

Відбувається подальше поповнення кафедри німецької мови дипломованими вченими. За звітній період захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: 2004 р. − захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Ковбасюк Л. А., тема „Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом „кольороназва” в сучасній німецькій мові” (наук. кер. кандидат філологічних наук, доцент Солдатова С. М.). Ковбасюк Л. А. – заступник завідувача кафедри німецької мови; 2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Романовою Н. В., тема „Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)” (наук. кер. доктор філологічних наук, професор Таранець В. Г.); 2006 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Хмельковською С. В., тема „Формування творчого потенціалу майбутніх вчителів іноземних мов у процесі фахової підготовки” (наук. кер. доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Голобородько Є. П.).

Дві особи отримали наукове звання доцентів: Ковбасюк Л. А. (2005 р.), Романова Н. В. (2006 р.).

Інтелектуальний і освітній потенціал кафедри репрезентують 5 кандидатів наук, у т.ч., філологічних (3 особи): С. М. Солдатова, Л.А. Ковбасюк, Н. В. Романова; педагогічних (2 особи – з напряму «Теорія і методика професійної освіти»): О. В. Софіщенко, С. В. Хмельковська; 2 викладачі кафедри – випускники ХДУ - магістри німецької філології: І. В. Гоштанар, О. А. Ізмайлова. З 2008 р. викладач Гоштанар І. В. навчається в заочній цільовій аспірантурі зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», тема наукового дослідження: «Педагогічна система Й. Ф. Гербарта в контексті розвитку світового освітнього простору».

З 2009 р. навчається в аспірантурі викладач Ізмайлова О. А. (спеціальність 13.00.02 Теорія та методика навчання (іноземні мови), тема наукового дослідження: «Формування комунікативно-дискурсивної культури студентів мовних ВНЗ»).

Кафедрою німецької мови, починаючи з 2002 року проведено 7 Регіональних науково-практичних конференцій. Тематика цих конференцій багатопланова:

2002 рік – «Мова. Суспільство. Культура»;

2003 рік – «Вивчення німецької мови у контексті міжнародної співпраці та інтеграції у сфері освіти»;

2004 рік – «Вчитель нового покоління: гуманістичні напрями в галузі вивчення мови і методи її викладання»;

2005 рік – «Німецька у південному регіоні України: історичний та методологічний аспекти»;
2006 рік – «Сучасні німецька мова: тенденції розвитку та перспективи наукових досліджень»;

2007 рік – «Вектори наукового пошуку в сучасній німецькій мові»;

2008 рік – «Німецька філологія: здобутки та перспективи досліджень»;

2009 рік – «Іноземна мова в освітніх технологіях ХХІ століття».

Взаємодія кафедри німецької мови з кафедрами інших вузів та наукових установ: кафедра німецької мови впродовж багатьох років підтримує тісні наукові зв’язки з Гете-Інститутом, з німецькою службою академічних обмінів, завдяки якій викладачі та студенти мають змогу отримати стипендію та пройти наукове стажування, або продовжити навчання у провідних ВУЗах Німеччини.

Завдяки підтримці університету, власній ініціативі кафедра німецької мови динамічно розвивається, беручи на озброєння кращий досвід аналогічних кафедр та університетів України.


^ Характеристика навчальних дисциплін,

що викладаються на кафедріДисципліна

(назва за робочим планом)

Спеціальність

(за робочим планом)

Курси

Форми навчання

ПІБ.,

провідного

викладача

Форма контролю

Курсові,

дипломні

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Практика усного та писемного мовлення

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

І-ІУ

Денна,

екстернатна

Хмельковська С. В.,

Ковбасюк Л. А.,

Ізмайлова О. А.

екзамен

-

2

Практичний курс німецької мови

«Філологія. Мова і література

(англійська, німецька)»

«ПМСО. Мова та література (англійська, німецька)»

«Філологія. Переклад»

І-ІУ

Денна

Романова Н. В.,

Софіщенко О. В.

Гоштанар І. В.,

Діденко Н. В.

екзамен

-

3

Практична фонетика німецької мови

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

І-ІІІ

Денна,

екстернатна

Солдатова С. М.,

Ковбасюк Л. А.,

Хаустович М. В.

екзамен

-

4

Практична граматика німецької мови

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

І-ІІІ

Денна,

екстернатна

Богдан А. М.,

Діденко Н. В.,

Ізмайлова О. А.

екзамен

-

5

Історія німецької мови

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

ІІ

Денна,

екстернатна

Романова Н. В.

залік

+

6

Основи наукових досліджень

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

ІІ

Денна,

екстернатна

Солдатова С. М.

залік

-

7

Література Німеччини

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

ІІІ

Денна,

екстернатна

Хмельковська С. В.

екзамен

-

8

Методика викладаня німецької мови (як основної)

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

ІІІ-ІУ

Денна,

екстернатна

Хмельковська С. В.,

Богдан А. М.

екзамен

+

9

Методика викладання німецької мови (як другої)

«ПМСО. Мова та література (англійська, німецька)»

ІУ

Денна

Хмельковська С. В.,

Богдан А. М.

екзамен

+

10

Лексикологія

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

ІІІ

Денна. екстернатна

Солдатова С. М.

екзамен

+

11

Теоретична фонетика німецької мови

«Філологія. Мова і література (німецька, англійська)»

ІІІ

Денна. екстернатна

Хмельковська С. В.

залік

-

12

Теоретична граматика німецької мови

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

ІУ

Денна. екстернатна

Солдатова С. М.

залік

-

13

Країнознавство

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

ІУ

Денна. екстернатна

Ковбасюк Л. А.

залік

+

14

Інтерпретація художнього тексту

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

ІУ

Денна. екстернатна

Романова Н. В.

залік

-

15

Стилістика

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

ІУ

Денна. екстернатна

Солдатова С. М.

залік

+

16

Порівняльна типологія німецької та української мов

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

У

Денна. екстернатна

Солдатова С. М.

залік

+

17

Теорія та практика перекладу

«ПМСО. Мова та література (німецька, англійська)»

У

Денна. екстернатна

Романова Н. В.

залік

+ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ


^

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
Курс І-V


Пояснювальна записка


Мета курсу:

Практичний курс „Практика усного та писемного мовлення” першої іноземної мови (німецької) має на меті навчання студентів німецькій мові як засобу спілкування і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості студента.


Завдання курсу:

Курс практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови (німецької) разом з іншими практичними та теоретичними курсами має забезпечити підготовку висококваліфікованого вчителя іноземної мови. Тому навчання іноземній мові (німецькій) передбачає комплексну реалізацію методичних, пізнавальних та практичних завдань.


Методичні: формування, розвиток та вдосконалення навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма німецькою мовою; формування професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних студентам для майбутньої роботи вчителя.


Пізнавальні: порівняння явищ німецької мови з рідною мовою, оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції німецькомовних країн.

Практичні: навчити студентів вільно спілкуватися, розуміти мову зі слуху, читати, писати німецькою мовою. Студент повинен вміти перекладати з німецької мови на різну будь-які тексти, крім текстів вузькоспеціального характеру, а також оволодіти навичками перекладу з рідної мови на німецьку. Студент має навчитись використовувати на практиці знання з практичних та теоретичних курсів - граматики, фонетики, лексикології та стилістики. Студент повинен придбати правильні навички вимови, вміти вільно і правильно користуватися граматичними конструкціями, опанувати достатньо великий словниковий запас, навчитись стилістично правильно будувати своє усне і писемне мовлення німецькою мовою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconМетодичні рекомендації з курсу "Практична граматика німецької мови" Змістовні модулі "Die Satzreihe", "Das Satzgefüge". Для студентів спеціальності 010103 "пмсо. Мова І література (німецька, англійська)" денної та екстернатної форм навчання
Для студентів спеціальності 010103 “пмсо. Мова І література (німецька, англійська)” денної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) icon1. Практичний курс англійської мови
Спеціальність: Філологія (французька, англійська мова та література), Філологія (іспанська, англійська мова та література)
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconРобоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька)*

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconРобоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька)*

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconРобоча програма з практичного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (німецька, англійська)

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconРобоча програма з практичної фонетики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька)

Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська) iconРобоча програма з теоретичного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки 02030302. Філологія, спеціальністю Мова І література (німецька, англійська)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи