Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм
Сторінка13/18
Дата02.11.2012
Розмір3.1 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
^Пояснювальна записка

Сучасна лінгвістика переживає бурхливий етап свого розвитку і визначається одночасним співіснуванням різних парадигм наукових знань та багатоаспектних підходів до вивчення мови, що характеризується антропоцентризмом та функціоналізмом. З огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання значного поширення отримали такі нові галузі як лінгвометодологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, політична лінгвістика, міжкультурна комунікація, дискурсологія та інші.

Мета курсу: комплексна реалізація цілей навчання основних напрямів наукового пошуку у сучасній германістиці, що полягають у формуванні обумовленої цілями та потребами суспільства системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, які формуються у процесі навчання іноземній мові з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки та техніки.


Завдання курсу:


методичні

- формування професійно-педагогічних навичок та вмінь, які необхідні магістрантам для їхньої майбутньої роботи;

- розвиток творчої активності під час наукового дослідження різних аспектів німецької мови;

- стимулювання пізнавального та творчого інтересу у галузі професійної діяльності;


теоретичні

  • розширення кругозору магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної лінгвістики;

  • засвоєння і реалізація наукових та культурних досягнень світового мовознавства;практичні

- удосконалення практичної та теоретичної підготовки магістрантів з німецької мови за рахунок розширення знань у сфері новітніх досягень у галузі лінгвістики;

- вільне використання сформованих умінь у різних сферах наукового пошуку з германістики.


Перелік знань та умінь студентів:

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен знати:

- основні витоки та напрями сучасних лінгвістичних досліджень;

- мету та головні завдання когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту та лінгвокультурології;

- новітні дослідження у площині лексико- та фразотвору;

- сучасні лінгвокраїнознавчі студії.

^ Студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у нових напрямах лінгвістичних досліджень та знаходити необхідну наукову інформацію щодо обраної тематики;

 • критично осмислювати та грамотно осмислювати різні точки зору у руслі нових лінгвістичних студій;

 • використовувати набуті знання з новітніх фразеологічних досліджень у практичній діяльності;

 • аналізувати актуальні питання слово- та фразотвору сучасної німецької мови у руслі культурологічних досліджень;

 • аналізувати нові словотворчі моделі сучасної німецької мови;

 • вміти знаходити та визначати нові лексичні та фразеологічні одиниці у текстах різної комунікативної направленості;

 • вміти аналізувати функції мовних одиниць у різних типах текстів;

 • вміти працювати з текстами різної комунікативної направленості та проводити їх лінгвістичний аналіз.


Міжпредметні зв’язки:

Курс «Новітні досягнення у галузі лінгвістики» має тісний зв’язок з такими дисциплінами як лексикологія та фразеологія сучасної німецької мови, лінгвокраїнознавство, стилістика, дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, соціолінгвістика. Курс тісно пов’язаний з лексикологією та фразеологією німецької та української мов.


Зміст курсу:

 • Дослідження в галузі лінгвістики тексту: предмет, об’єкт, становлення лінгвістики тексту; напрями лінгвістики тексту (структурно-граматичний, напрямок текстової семантики, комунікативно-прагматичний, лінгво-культурологічний);

 • Текст як об’єкт дослідження. Текст та його основні параметри. Методи дослідження тексту (контекстуально-інтерпретаційний, метод діалогічної інтерпретації тексту, культурно-історичний);

 • Лінгвістичне дослідження різних типів тексту: структура публіцистичного тексту; політичний дискурс – особливості та функції; лінгвістичні особливості наукового та ділового тексту; реалізація граматичних, лексичних та фразеологічних одиниць у текстах різної комунікативної направленості;

 • Когнітивна лінгвістика: предмет, об’єкт та витоки когнітивної лінгвістики; завдання, принципи та напрями когнітивної лінгвістики; проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці; прототипна семантика; принципи та проблеми когнітивної семантики; проблема концепту як базового поняття когнітивної лінгвістики; структура концепту та методика його опису; методика концептуального аналізу;

 • Новітні напрями у площині лексико- та фразотвору сучасної німецької мови:

  1. Лінгвістична характеристика нових шарів лексики сучасного німецького лексикону (лексика суспільно-політичного змісту, запозичення, молодіжна лексика, комп’ютерна лексика); джерела виникнення нових одиниць; сфери вживання та конотативний аспект нових мовних одиниць;

  2. Еволюційні процеси на рівні фразотвору сучасної німецької мови:

 • Структурно-семантичний, функціонально-прагматичний аналіз фразеологічних одиниць з різним компонентним складом (топонімічні, соматичні ФО, ФО з ономастичним компонентом, ФО з кінесичним компонентом, ФО на позначення соціально-економічних реалій, ФО, що містять етнореалії); проблема фразеологічної деривації: сучасний стан та перспективи досліджень;

 • Лінгвокультурологія: об’єкт, предмет та витоки лінгвокультурології, становлення лінгвокультурології як дисципліни; напрями сучасної лінгвокультурології (фразеологічно орієнтований, що вивчає культурно маркований зміст фразеологічних одиниць у різних мовах; логіко-лінгвістичний (концептологічний), представлений описом наявних у відповідній культурі концептів на текстовому матеріалі різних сфер спілкування, встановленням культурних домінант різних етносів; лексикографічний, що має прикладну спрямованість на вкладання різних словників і довідників, які містять культурну інформацію; лінгводидактичний, орієнтований на методику викладання мови, як іноземної під кутом зору культурних розбіжностей носіїв різних мов;

 • Новітні дослідження фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом у сучасній німецькій мові: відображення у одиницях зв’язку мови і культури, критерії країнознавчої релевантності ФО, рівні прояву національно-культурної специфіки фразеологізмів, принципи відбору фразеологізмів з національно-культурною специфікою, особливості структури та семантики ФО з національно-культурним компонентом, особливості перекладу ФО з НКС на рідну мову;

 • Мова і гендер: поняття гендеру у лінгвістиці; складові аспекту гендерної лінгвістики; гендерний аспект та професійна приналежність; відображення гендерного аспекту у семантиці фразеологізмів сучасної німецької мови.Перелік літератури:

 1. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Київ: Освіта України, 2008. – Вип. ІІ - 286 с.

 2. Баран Я. А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Баран Я. А. – Львів: Вища школа, вид-во при Львів. ун-те, 1980. – 155 с.

 3. Бєлєхова Л. І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект: Монографія / вид 2-е, доп. і перероб. – М., ООО «Звездопад», 2004. – 376 с.

 4. Белявская Е. Г. Оценочная вариативность семантики слов и фразеологизмов в контексте / Е. Г. Белявская // Английская фразеология в функциональном аспекте. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1989. – Вып. 336. – С.20-32.

 5. Билибица Я. Т. Политическая фразеология современного немецкого языка как особый разряд единиц его фразеологического состава: автореф. дисс.. канд. филол. наук: 10.02.04 «Германские языки» / Я. Т. Билибица. – К., 1988. – 24 с.

 6. Васильченко В. Етнокультурна семантика архаїчних компонентів фразеологічних одиниць / В’ячеслав Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика». – Херсон, 2009. – Вип. 9. – С. 131-140.

 7. Верещагин Е. М., Костомаров В. К. Язык и культура / Евгений Михайлович Верещагин, Виталий Григорьевич Костомаров. – М.: Русская мысль, 1990. – 245 с.

 8. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – 144 с.

 9. Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матер. нім. мови): (монографія) / Микола Васильович Гамзюк. – К.: Видав. Центр КДЛУ, 2000. – 256 с.

 10. Давиденко Л. Б. Синтаксичні функції і структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. філол.. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Л. Б. Давиденко. – К., 1992. – 23 с.

 11. Денисенко С. Н. Проблеми взаємодії мови і культури в сучасній лінгвістичній науці / С. Н. Денисенко // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. пр. / За ред. В. Т. Сулима, С. Н. Денисенко. – Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. Ч. 1. – Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. - С. 40-41.

 12. Денисенко С. Н. Відображення фразеологічної картини світу в німецьких фразеологізмах та їх дериватах з образами природи (синхронно-діахронічний аспект) / С. Н. Денисенко // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. - № 4, 2008. – С. 219-221.

 13. Дмитренко О. П. Реалія як компонент фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічної сфери у сучасній німецькій мові / О. П. Дмитренко // наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / (за заг. ред. проф. Г. В. Самойленка). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – Книга 2. – С. 106-109.

 14. Дмитренко О. П. Фразеологічні одиниці на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові: структурний та семантичний аспекти: Автореф. дис.. … канд.. філол.. наук. – К., 2010. – 20 с.

 15. Добровольский Д. О. Национально-культурная специфика во фразеологии (1) / Д. О. Добровольский. // Вопросы языкознания. – М., 1997. - № 6.- С. 37-48.

 16. Дубровська І. Б. Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінативний аспект: дис.. … кандидата філол.. наук: 10.02.04 \ І. Б. Дубровська. – К., 2001. – 250с.

 17. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. – Донецьк: ООО «Юго-Восток» Лтд, 2006. – 289 с.

 18. Зацний Ю. А., Бутов В. Н. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю. А. Зацний, В. Н. Бутов. – Запорожье: Запорожский гос. ун-т, 200. – 200 с.

 19. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

 20. Каракевич Р. О. Національно-культурна маркованість фразеологічних одиниць на позначення виміру та ваги в німецькій та українській мовних картинах світу / Р. О. Каракевич // Вісник Донецького національного університету. – Серія Б, Гуманітарні науки. – Донецьк, 2008. - № 1. – С. 42-47.

 21. Карасик В. В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: ГНОЗИС, 2004. – 390 с.

 22. Кирилина А. В. Гендер: Лингвистические аспекты. – М.: Изд-во «Институт социологии ФАН», 1999. – 180.

 23. Кісь О. Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2002. – Вип. І. – С. 26-43.

 24. Клушина Н. И. Общие особенности публицистического стиля. (Электронный ресурс) / Н. И. Клушина // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Учебное пособие. – М.: МГУ, 2003. – С. 269-289. – Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/15.htm

 25. Кононенко В. І. Мова в контексті культури: (монографія) / Віталій Іванович Кононенко. – Київ – Івано-Франківськ, 2008. – 390 с.

 26. Кудіна О., Пророченко О. Перлини народної мудрості. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – 308 с.

 27. Лазаренко О. О. Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові: структура і семантика: автореф. дис. кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. О. Лазаренко. – К., 2009. – 20 с.

 28. Левицький Ю. А. Лінгвістика тексту. – М.: Вища школа, 2006. – 207 с.

 29. Любчук Н. В. Німецькі фразеологізми з етнокультурним компонентом та проблеми їх відтворення при перекладі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Н. В. Любчук. – К., 2004. – 20 с.

 30. Макаров М л. Основы теори дискурса. – М.: ГНОЗИС, 2003. – 280 с.

 31. Максимчук О. Л. Політичний дискурс: основні характеристики та функції // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2010. – Вип. 13. – Т. VІІІ (144). – С. 71-74.

 32. Москальская О.И. Грамматика текста: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1981. – 183 с.

 33. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В. А. Маслова. - Мн.: ТетраСистемс, 2004. - 256 с.

 34. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208с.

 35. Назаров С. Н. Устойчивые словесные комплексы с национально-культурным компонентом в современном немецком языке: Автореф. дис.. … канд.. филол.. наук. – К., 1987. – 24 с.

 36. Орел І. І. Загальнокультурологічна, національно-культурологічна та когнітивна конотація ФО з фольклорним компонентом / Наукові записки. – Серія: Філологічні науки 9мовознавстов) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград, 2009. – Вип. 81 (3). – С. 377-381.

 37. Орел І. І. Прагматичні функції фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у публіцистичних текстах (на матеріалі Frankfurter allgemeine Zeitung) / І. І. Орел // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальная коммуникация» / відп. ред. В. П. Казарин. – Сімферополь, 2009. – Т. 21 (60). - № 1. – С. 187-192.

 38. Остапович О. Я. Національно-марковані фразеологічні одиниці австрійського варіанту в сучасній німецькій мові: дис. … канд.. філол.. наук: 10.02.04 / О. Я. Остапович. – К., 1999. – 207 с.

 39. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.

 40. Пташник С. Б. Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їх функції в німецькому газетному тексті: дис. кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 - Львів, 2002. – 219 с.: табл. – Бібліограф. – С. 201-219.

 41. Розен Е. В. На пороге ХХІ века. Новые слова и словосочетания в немецком языке / Е. В. Розен. – М.: Издательство «Менеджер», 2000. – 192 с.

 42. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

 43. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. – П.: Довкілля-К, 2010. – 844 с.

 44. Симонян А. А. Политическое интервью в коммуникативно-прагматическом аспекте / А. А. Симонян // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. - № 1. – С. 117-126.

 45. Телия В. Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов / В. Н. Телия // Славянское языкознание. ХІ Международный съезд славистов: сб. докладов / отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1993. – С. 302-314.

 46. Функционирование фразеологических единиц в газетных статьях. (Электронный ресурс) // Журналистика, издательское дело и СМИ. – Ресурс доступу: http: //revolution. allbest.ru/journalism/00015038_0.html

 47. Школяренко В. І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-ХVII століть): Монографія. – Суми: СумДПУ, 2008. – 316 с.

 48. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. К.: Артек, 1998. – 336 с.

 49. W. Fleischer. Deutsche Phraseologie. – Berlin: Niemeyer Verlag. – 2000.- 450 S.

 50. Weidenfeld K. Lexikon der schönsten Sprichwörter und Zitate. – Berlin: Wassermann Verlag, 2000.


INTERNET-ресурси:

 1. Schoenke E. Textlinguistik. (Електронний ресурс) / Eva Schoenke. – Режим доступу: www-user.uni-bremen.de/-schoenke/tlgl/tlgl.html

 2. Kinga Gall. Wendungen und Redensarten im Zusammenhang mit wilden Tieren. (Електронний ресурс) / Kinga Gall. - Режим доступу: www.e-scoala.ro/germana/kinga.html

 3. Bonifatuis – Jubiläum 2004. (Електронний ресурс) – Режим доступу:

http: //www.dbk.de/initiativen/bonifatius/zeitgenossen

 1. Функционирование фраезологических единиц в газетных статьях. (Електронний ресурс) // Журналистика. Издательское дело и СМИ. – Режим доступу: http: //revolution.allbest.ru/journalism/00015038_0.html

 2. Сафина Р. А. Факты межязыковой эквивалентности фразеологизмов немецкого и русского языков. (Електронний ресурс) / Р. А. Сафина // Русская и сопоставительная филология. Системно-функциональный аспект. Сб. науч. тр. Казанского гос. у-та. – Казань, 2003. – Режим доступу: http: //www.ksu.ru/fil/kn7/index.php?sod=44^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з Теорії і практики перекладу


Факультет іноземної філології

Кафедра німецької мови

Напрям підготовки/галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність/напрям підготовки 7.02030302

Мова і література

(німецька, англійська)


Теорія і практика перекладу: Навчальна програма курсу. – Херсонський державний університет, Херсон: Вид-во ХДУ, 2012 р. – 11 с.


Розробники:

 1. Кандидат філологічних наук, доцент Романова Наталія Василівна.Пояснювальна записка


Теорія і практика перекладу – це самостійна наукова дисципліна, яка розглядає базові категорії письмового, усного й машинного перекладу, вивчає принципи переробки вихідного тексту (оригіналу), спрямованих на досягнення розуміння, взаєморозуміння й співпраці різних етносів у сфері загального й спеціального господарювання, окреслює й моделює перекладацькі дії на різних мовних рівнях – фонетичному, морфемному, лексичному, граматичному (морфологічному й синтаксичному), текстовому, пояснює трансформаційні зміни під час переходу з мови в мову, з культури в культуру, зі стилю в стиль.

Сучасне перекладознавство ґрунтується на узагальненому розумінні категорії тексту як певної "мовної картини світу" (вербалізація національної концептуалізації дійсності) та досліджує специфіку самоорганізуючої системи мовних елементів (змістово-формально-суспільних за своїм характером), які структурно укладені у висловлювання й денотативні ситуації вихідного й кінцевого текстів, визначає прихильність автора й перекладача до мовних текстових перетворень.

Завдання пропонованого курсу – дати вичерпні знанні студенткам і студентам іноземної філології з теоретико-методологічних засад, історичної основи та еволюції теорії і практики перекладу, сформувати в них навички практичної професійної діяльності, сприяти формуванню їхнього індивідуального стилю перекладача художньої німецькомовної літератури згідно соціальних потреб розвитку українського суспільства, стимулювати їх до самостійного мислення, віднаходження відповідей на численні питання в галузі перекладознавства.

Зміст курсу теорії і практики перекладу є важливою складовою загальної професійної підготовки фахівців іноземної філології, котрі здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст".

У курсі передбачено цикл лекційних, практичних і індивідуальних занять.


Мета курсу:

 • ознайомити студенток і студентів із основними положеннями, концепціями, теоріями вітчизняної й зарубіжної теорії і практики перекладу в історико-культурному поступі;

 • допомогти їм опанувати поняттєво-теоретичний апарат пропонованої дисципліни;

 • розширити й систематизувати їхні теоретичні знання в галузі художнього перекладу;

 • сприяти опануванню студентками й студентами перекладацьких трансформацій у різних галузях функціональних стилів;

 • навчити їх вибирати ефективні стратегії для розв’язання комунікативних завдань у німецькій та українській мовах;

 • навчити їх користуватися додатковою літературою та лексикографічними працями різного характеру;

 • сформувати базу для подальшого самовдосконалення і використання мови в професійній сфері.


Завдання курсу:


методичні: виявлення особливостей формування та розвитку загальної, окремої, специфічної теорії перекладу; ознайомлення студенток і студентів із технічними прийомами роботи перекладача; оформлення перекладу;

теоретичні: еволюція вітчизняного й зарубіжного перекладознавства в діахронії; розуміння дій перекладача в процесі досягнення перекладацької еквівалентності; специфіка перекладу текстів різних жанрів; нормативні аспекти перекладу;

практичні: навчити студенток і студентів аргументувати перекладацькі розбіжності; закріпити їх навички роботи з двомовними словниками; навчити їх рецензувати й редагувати переклади одногрупників; сформувати в студенток і студентів навички усного перекладу через рольову гру; навчити їх добирати приклади до теми.

За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати:

- поняттєво-теоретичний апарат теорії і практики перекладу;

- основні теоретичні підходи при визначенні таких понять, як "переклад (як процес і як результат)", "оригінал", "текст", "дискурс", "художній текст", "еквівалентність", "посередництво", "адаптація", "стратегія", "індивідуальний стиль перекладача", "адекватна заміна", "інваріант перекладу", "рівноцінність" тощо;

- головні чинники й закономірності неадекватності оригіналу як об’єкту перекладу;

- проблеми перекладу слова як форми й змісту;

- специфіку морфологічного й синтаксичного перекладу слова;

- найважливіші проблеми й напрями індивідуально-стильового перекладу;

- шляхи перекладацьких компенсацій;

- функціонально-стильові труднощі перекладу.

^ Студенти повинні вміти:

 • пояснити зміст категорій, якими визначається сутність мовних перекладознавчих явищ;

 • застосовувати набуті теоретичні знання при аналізі національного забарвлення мов оригіналу й перекладу;

 • аналізувати мовні одиниці оригіналу й перекладу на різних рівнях мови: фонетичному, морфологічному, лексичному, граматичному, текстовому;

 • розпізнавати й пояснювати чинники неадекватності слова в суспільстві й особливості його перекладу в історично-культурному перебігу;

 • перекладати усно (послідовно й синхронно), письмово й за допомогою технічних засобів;

 • виділяти стилістично забарвлене значення та його співвідношення із денотатом;

 • користуватися мовними, стилістичними, лексикографічними ресурсами німецької та української мови;

 • використовувати набуті знання при перекладі будь-яких текстів художньої літератури.

Міждисциплінарні зв’язки:

Багатогранність і багатоаспектність процесу перекладу зумовлюють наявність знань у студенток і студентів, здобутих ними із споріднених лінгвістичних і нелінгвістичних наук, у тому числі "Історія німецької мови", "Історія німецької літератури", "Лексикологія німецької мови", "Країнознавство", "Стилістика німецької мови", "Інтерпретація художнього тексту", "Теорія і практику перекладу", "Семасіологія", "Психолінгвістика", "Культурологія", "Основи комунікативної лінгвістики", "Лінгвістична прагматика", "Інформатика".


Зміст курсу:

Вступ:

Поняття перекладу, еволюції українського перекладу, художнього перекладу, складові сфери інтегральної теорії перекладу; значення перекладу в сучасному житті людства взагалі та українського етносу зокрема. Професія перекладача.

Об’єкт і предмет дослідження теорії перекладу. Теорія перекладу й споріднені лінгвістичні й нелінгвістичні науки. Фахові мови й загальновживана мова. Термінологічні аспекти перекладу. Загальні особливості науково-технічного й машинного перекладів.

^ Специфіка оригіналу:

Оригінал як текст. Поняття і термін "текст". Типологія текстів і їх класифікації. Філологічне й логічне розуміння "гіпертексту". Комп’ютерна література як "гіпертекст".

Оригінал як висловлювання. Прагматика висловлювання. Структура висловлювання (оцінка логічного й особистісного змісту висловлювання; стилістика мови й стилістика висловлювання). Нейтральна, стилістично й конотативно забарвлена лексика, емотивні мовні одиниці.

Дискурс із точки зору перекладу. Історія та етимологія терміна "дискурс". Текст-діалог. Монологічна діалогічність. Специфіка комплексів прагматичних відбитків: стратегія і тактика адресанта та стратегія і тактика адреса (перекладача). Філософська база сприйняття дискурсу. Акценти тріади: об’єкт – суб’єкт – копія. Копія як особистісні узагальнені асоціації й тимчасові настрої адресата. Суб’єкт як джерело інтелекту. Об’єкт як інтерпретація.

Оригінал як фрейм. Основні положення теорії фрейму М. Мінського (1974). Висловлювання в світлі фреймової лінгвістики та теорії адаптації В. В. Демецької (2007).

Оригінал як інформація. "Інформація" як синонім до термінів "текст", "висловлювання", "дискурс", "фрейм". Головні категорії інформації: ентропія (невизначеність інформації), кількість (визначеність інформації) за К. Е. Шенноном. Алгоритми кодування й декодування інформації. Алгоритм автора оригіналу – задум, його реалізація у текстово-жанровій формі, спрямованість на аудиторію. Алгоритм перекладача – сприймання змісту оригіналу, перетворення його для аудиторії, порівняння (варіанту) перекладу із оригіналом.

Оригінал як об’єкт перекладу. Адекватний переклад. Суб’єктивізм перекладача. Двомовні й багатомовні словники. Словникове й текстове значення слова. Синтагма як мінімальний зміст висловлювання. Проблема неадекватності перекладу. Перекладачі-практики про адекватність перекладу (В. А. Жуковський, О. К. Толстой, В. В. Левік, П. В. Рихло, А. М. Науменко). Збереження в перекладі концепції оригіналу крізь призму філософських, естетичних, психологічних, лінгвістичних, літературознавчих законів перекладацької діяльності. Творчість художня і власне перекладацька. Парадокси перекладацької діяльності (філософський, естетичний, психологічний, лінгвістичний, літературознавчий аспекти). Розбіжності між оригіналом і перекладом.

^ Художній текст і переклад:

Поняття "художній текст". Структура художнього тексту. Етичні норми й професійні стандарти якості. "Мімезис" і "дієзис". Іван Франко – засновник українського художнього перекладознавства. Лінгвопоетичний аналіз. Когнітивна лінгвістика і словесний образ. Архетипи. Стереотипи. Етнотипи. Словесний образ у художньому перекладі. Функції образу. Мовні й позамовні чинники перекладу заголовку, підзаголовку, епіграфа художнього тексту. Авторські новотвори або оказійні перетворення. Фразеологізми як основа образної системи оригіналу. Повні й неповні (часткові) образні еквіваленти. Образний фонд німецької та української мови. Калькування як один із найефективніших способів образності. Необразні оказійні словосполучення.

^ Лексичні труднощі перекладу:

Слово як основа комунікативного формування думки. Мовні і позамовні характеристики слова. Лексичне значення. Проблема перекладу слова як форми. Власні назви. Імена й прізвища. Власні географічні назви. Назви газет і журналів. Вигадані імена. Фольклорні імена. Книжні імена. Назви посад, титулів, наукові звання і посади. Артикль як регулятор обсягу і змісту іменника. Неозначений, означений, нульовий артикль. Артикль як маркер тематично-рематичного розгортання висловлювання.

Трансформації як контекстуальні синоніми закономірних (регулярних) відповідностей. Одиничні й варіативні відповідності на рівні слів, словосполучень, речень. Специфіка перекладу не зареєстрованих у двомовних словниках відповідностей. Мотиви застосування трансформацій: буквалізм, ідіоматичність, нейтралізація міжмовних розбіжностей, унормування словотвірних моделей, уникнення штучності, неестетичності, компактність, значущість фонової інформації, реконструкція гри слів чи інших стилістичних фігур. Деякі особливості перекладу не кодифікованих двомовним словником похідних і складних німецьких слів, скорочень. Переклад слів-реалій. Транслітерація. Трансформаційний переклад. Дескриптиви.

^ Синтаксичні труднощі перекладу:

Загальна характеристика основних типів граматичних трансформацій. Типи речень / висловлювань: прості, складні, ускладнені. Безособові й неозначено-особові речення. Складносурядні й складнопідрядні речення. Періоди. Прямий і зворотний порядок слів. Головні й другорядні члени речення. Типи підмета й присудка. Вирази як присудок. Присудок у формі футурум І. Дієслівний стан, спосіб. Пасів дії. Функції кон’юнктива. Переклад речень із кон’юнктивом. Пряме й непряме мовлення. Авторське мовлення. Модальні дієслова. Речення з модальними дієсловами. Займенники як підмет, означення і додаток. Поширене означення. Типи додатків. Прикметник як означення. Порівняльний ступінь прикметників і прислівників. Прийменникові конструкції. Займенникові прислівники. Числівники. Кількісні й порядкові числівники. Дата події. Цифрові вирази. Дієприкметник і дієприкметникові звороти. Конструкція zu + Partizip I. Інфінітив І і ІІ, переклад інфінітивних конструкцій. Інфінітиви після дієслів із модальним значенням: scheinen, glauben, brauchen, hoffen, verstehen, wissen, pflegen, suchen, haben, sein. Кліше і формули. Парні прийменники у реченні. Додавання граматикалізованих одиниць (сполучників, займенників), опущення граматикалізованих елементів, заміни частиномовних граматичних форм (число, час, спосіб, ступінь порівняння), заміни частин мови, синтаксичних конструкцій, факультативні зміни порядку слів, їх частин, членів речення, конструкцій і речень, зміни кількості і типів речень.

^ Лексико-семантичні труднощі перекладу:

Лексико-семантичні трансформації. Додавання слів, словосполучень, речень. Опущення лексичних елементів. Лексичне розгортання. Лексичне згортання. Стилістична нейтралізація. Стилістична спеціалізація. Стилістична компенсація. Синонімія. Антонімія. Омонімія. Генералізація. Конкретизація. Семантичний зсув. Смисловий (логічний) розвиток. Антонімічний переклад. Конверсивна заміна. Цілісне перетворення. Комплексні трансформації. Вибір варіанту перекладу. Проблема перекладу різних процесів: полісемія, омонімія, метафоризація, гра слів, скорочення. Порушення синтагматики, парадигматики, епідигматики. Лексичні, конвенційні, індивідуальні метафори (за класифікацією Р. ван ден Брока). Гра слів як комічний ефект. Каламбур як стилістичний прийом автора. Типи каламбурів за В. С. Виноградовим. Переклад інтернаціоналізмів, запозичень, власне іншомовних слів, екзотизмів, варваризмів, діалектизмів, неологізмів. Застаріла лексика з точки зору перекладу. Зіставна характеристика застарілих і нових слів. Можливості матеріальних і стилістичних архаїзмів (історизмів) у художньому тексті. Безеквівалентна лексика і способі її перекладу. Гендерний аспект лексики. Вікова лексика. Субмови (сленг, жаргонізми, арготизми). Соціальна лексика: ключові й модні слова. Вільні сполучення і фразеологізми. Класифікації фразеологізмів. Фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення, фразеологічні вислови. Онімічні фразеологізми.

^ Термінологічні аспекти перекладу:

Проблема перекладу термінів. Властивості терміна. Професіоналізми й терміни. Одно- й багатокомпонентні терміни. Фахові жаргонізми. Термінологічні словники. Специфіка роботи із термінологічним словником. Німецькі та українські принципи стандартизації термінологічних словників. Термінологічні паралелі та проблеми "фальшивих друзів перекладача". Семантична невідповідність однакових лексичних одиниць у німецькій та українській мовах. Міжнародна Організація Стандартів про подолання семантичних розбіжностей термінів. Вимоги до науково-технічного перекладу. Письмовий переклад науково-технічної літератури й документів із німецької мови українською і навпаки. Усні переклади з "листа" для спеціалістів. Усний переклад на конференціях, семінарах, симпозіумах.


^ Специфіка машинного перекладу:

Історія машинного перекладу. Перші кроки – "прямий переклад" у 40-х роках ХХ ст. в Америці. Заперечення високоякісного машинного перекладу. Метод interlinqua. Cистема IBM Mark II. Розчарування перекладачів. 70–80 роки ХХ ст. – новий імпульс машинного перекладу. Метод контекстного фрагментування. Трирівнева система лінгвістичного транслятора: лінгвістичний процесор, лінгвістична модель, асоційовані процедури. Природна мова як інвентаризований та регламентований математичний код. Типологія машинного перекладу: переклад слово в слово; переклад людини за машинної підтримки; переклад машиною за підтримки людини; автоматизований переклад (без участі людини). Електронні словники. Принцип роботи із електронними словниками. Переваги й недоліки машинного перекладу. Переклад ділових паперів, науково-технічних текстів, газетно-часописової інформації.

Сучасні комерційні системи Systran, IBM, L&H (Lernout & Hauspie), Transparent Language, Cross Language, Trident Software, Atril, Trados, Caterpillar Co., LingoWare; Ata Software; Lingvistica b.v. Американські, європейські, японські, російські, українські проекти. Автоматичні перекладачі Інтернет мережі: alphaWorks; PROMT's Online Translator; LogoMedia.net; Yahoo! Babel Fish; InfiniT.com. Розробки компанії "ПРОМТ" (1990–1997). STYLUS для перекладу з англійської, німецької, французької, італійської, іспанської мови на російську і з російської мови на англійську. STYLUS як база системи автоматизованого перекладу для Windows. Сузір’я програм PROMT 98. Удосконалення та оновлення компанії ПРОМТ – PROMT Internet, PROMT Mail Translator. Нове покоління систем: PROMT Translator Office 2000, PROMT Internet 2000, Magic Gooddy 2000. Перспективи машинного перекладу.

^ Переклад як творчість:

Моделі перекладу як творчого процесу. Ситуативна, трансформаційна, семантична, комунікативна, інформативна, голістична модель. Одиниця перекладу. Повноцінність перекладу. Основні помилки перекладу як творчості. Оцінка перекладу. Мовна картина світу як основа літературного твору. Мовно-культурні виміри перекладу. Компроміс двох культур. Функціональна асиметрія, психологічна несумісність між "чужим" і "своїм". Подолання культурологічного бар’єру. Відтворення авторської концепції художнього твору, а саме світогляду письменника та його творчого доробку, психологізму сприйняття й бачення навколишнього світу. Взаємодія, взаємовплив структури мови й місця мовної одиниці в її структурній ієрархії, літературної норми мов, що перебувають у контакті. Прагматика оригіналу й прагматика перекладу.


Перелік літератури:

 1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – М.: СП, 1980. – 392 с.

 2. Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. – М.: ВШ, 1991. – 255 с.

 3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: ВШ, 1975. – 237 с.

 4. Бєлєхова Л.И. Інтерпретація та переклад поетичного тексту: Навчальний посібник для магістрів та аспірантів факультетів іноземних мов. – Херсон: Айлант, 2001. – 98 с.

 5. Бєлєхова Л.І. Інтегративна модель інтерпретації поетичного тексту в контексті перекладу // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. праць – Вип.5 – К.: КДЛУ;2001. – С. 314–322.

 6. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М.: СП, 1980. – 256 с.

 7. Демецька В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми. – Херсон: Норд, 2007. – 346 с.

 8. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу (німецька мова): підручник [для студ. вищ. навч.закл.]. – Вінниця: Нова Кн., 2006. – 592 с.

 9. Комиссаров В.Ш. Теория перевода. – М.: ВШ, 1990. – 302 с.

 10. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с.

 11. Копанев П.И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. – Мн.: ВШ, 1986. – 295 с.

 12. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы её достижения). – М.: ВШ, 1981. – 248 с.

 13. Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. – М.: Наука, 1983. – 232 с.

 14. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: ВШ, 1980. – 208 с.

 15. Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія (на матеріалі англомовної та французької україніки). – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 283 с.

 16. Міщенко Л.А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" (німецькою мовою). – Вінниця: Нова Кн., 2003. – 176 с.

 17. Мунен Ж. Теоретические проблемы перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М.: МО, 1978. – С. 36–41.

 18. Науменко А. М. Сутність перекладу й перекладознавства // Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі. – К., 1994. – С. 120–136.

 19. Науменко А.М. Блуканина сучасного перекладу: від глухого кута семіотики до глухого кута когнітивної лінгвістики // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – №3 (18). – С. 105–349.

 20. Радчук В.Д. Забобони неперекладності // Всесвіт. – 2000. – № 1-2. – С. 166–170.

 21. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: ВШ, 1974. – 186 с.

 22. Собков Ю.В. До питання адекватного використання трансформацій у перекладі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ. 2003. – № 3 (18). – С. 358–365.

 23. Таранович Ю.В. Перевод научной и технической литературы. – М.: ВШ, 1968. – 279 с.

 24. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: ВШ, 1983. – 303 с.

 25. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М.: Воениздат, 1973. – 280 с.

 26. "Хай слово мовлено інакше…". Проблеми художнього перекладу / [упор. В. Коптілов]. – К.: Дніпро, 1982. – 296 с.

 27. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М.: Воениздат, 1987. – 256 с.

 28. Чхаїдзе А.В. Відтворення лексико-синтаксичного паралелізму при перекладі художньої прози // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – № 3 (18). – С. 366–378.


Internet – ресурси:


Паршин А. Теория и практика перевода / http://www.alleng.ru/d/engl/engl28.htm.


Терехова Г.В. Теория и практика перевода: учеб. пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 103 с. / http://window.edu.ru/window/library?p_rid=19555.


www.mterdeutsch.de

Homepage von Claudia Popov Online-Kurse, Bibliothek

www.kaleidos.de

Ein Projekt für fortgeschrittene Lerner/-innen von Wolfgang Hilber
www.destatis.de

Kostenlose Statistiken des Statistischen Bundesamtes

http://db.qlobus.pictures.de/

Statistiken und Grafiken, kostenpflichtig^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з Сучасної літератури Німеччини


Факультет іноземної філології


Кафедра німецької мови


Напрям підготовки/галузь знань 0203 Гуманітарні науки


Спеціальність/напрям підготовки 8.02030302

Мова і література

(німецька)


Сучасна література Німеччини: Навчальна програма курсу. – Херсонський державний університет, Херсон: Вид-во ХДУ, 2012 р. – 10 с.


Розробники:

 1. Кандидат педагогічних наук, доцент Хмельковська Світлана Володимирівна.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Кафедра німецької мови
Стилістика сучасної німецької мови. Навчальний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів з німецької мови як другої іноземної. Вони повинні вміти
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів з німецької мови як другої іноземної. Вони повинні вміти
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
До складання вступного іспиту з німецької мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет іноземної філології Кафедра німецької мови Збірник навчальних програм iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Такий підхід до розуміння ролі іноземної мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи