Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Скачати 246.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Дата03.11.2012
Розмір246.96 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

Кафедра вокалу та хорових дисциплін

Кафедра інструментального виконавства та теорії музики

ЗАТВЕРДЖЕНО


Н.А.Тюхтенко

Проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи


Програма комплексного державного екзамену

з модуля «Музичне мистецтво»


Напрям підготовки: 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво

Спеціалізація: художня культура, інструментально-виконавська майстерність

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст
^

Форма навчання: денна, заочна


Термін навчання: 1 рік


СХВАЛЕНО


Науково-методичною радою

факультету культури і мистецтв


« » 201 р.

^

Херсон - 2012Затверджено на засіданні кафедри інструментального виконавства та теорії музики

Протокол № 7 від « 6 » грудня 2011 р.

Завідувач кафедри професор Марцинковський С.Л.


Затверджено на засіданні кафедри вокалу та хорових дисциплін

Протокол № 4 від «5 » грудня 2011 р.

Завідувач кафедри доцент Гунько Н.О.


Пояснювальна записка

Завдання комплексного державного екзамену з модуля «Музичне мистецтво» – перевірка рівня музично – теоретичної, методичної та виконавської готовності майбутніх вчителів до роботи. Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики й методики музичного виховання та низку виконавських завдань, які дають можливість виявити ступінь сформованості творчих вмінь та навичок з інструментального виконавства, вокально – диригентської майстерності.

У своїх відповідях на екзамені студенти повинні показати ґрунтовні усвідомленні знання у відповідності до наступних вимог:

Повинні знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі необхідному для розв’язання педагогічних, творчих, методичних завдань;

 • історію української та світової музичної культури;

 • теорію музики, гармонію, поліфонію, інструментознавство, основи аранжування та інструментування;

 • основи фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, концептуальні поняття жанрово-стилістичних положень та напрямків сучасного інструментального та хорового мистецтва, сучасний стан та науково-методичні розробки в галузі музичної педагогіки, концертно-творчої та наукової діяльності на рівні вітчизняних та міжнародних досягнень;

 • теорію та практику диригентського мистецтва;

 • форми і методи роботи з мистецьким колективом;

 • методику виховної роботи (у тому числі методику роботи класного керівника, вихователя груп подовженого дня, виховної роботи в позашкільних установах, профорієнтаційної роботи);

 • питання формування творчо-виконавських учнівських колективів та керівництва ними;

 • основні напрямки та перспективи розвитку народної освіти і педагогічної науки, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності.


Повинен вміти:

 • формувати естетичний смак та художню культуру молодої української генерації;

 • застосовувати отриманні знання для розв’язання музично-педагогічних та професійно-мистецьких завдань;

 • досконало володіти музичним інструментом, технікою вокального та диригентського виконавства;

 • організовувати навчальну, виховну, творчу та концертну роботу художнього колективу;

 • вести наукову, дослідну, методичну, пошукову роботу в обсязі, необхідному для виконання функціональних обов’язків;

 • критично осмислювати духовно-культурні реалізації, художньо-інтерпретувати музичні твори;

 • аналізувати мистецькі твори на засадах максимальної конкретності та урахуванням широких узагальнень;

 • добирати, аналізувати та систематизувати навчальний і концертний репертуар, необхідний для виконання функціональних обов’язків викладача музики, керівника колективу;

 • вести просвітницьку роботу з питань теорії та історії української культури, розвитку музичного мистецтва.

Програма має орієнтований перелік літератури з основних дисциплін. Письмовий екзамен включає одне теоретичне питання з методики музичного виховання та виконавське завдання.


^ Теоретична частина екзамену

Теоретична частина комплексного державного екзамену з фаху містить: 1 питання з курсу “Теорія та історія музики”, 1 питання з курсу “Методика музичного виховання”.


^ Питання з курсу “Методика музичного виховання”:

 1. Характеристика мети, завдань і принципів музичного навчання і виховання в школі.

 2. Основні форми організації музичного навчання і виховання.

 3. Методи музичного навчання і виховання.

 4. Активне сприйняття музики – основа формування музичної культури школярів.

 5. Музично-теоретичні знання у організації свідомого сприйняття музики.

 6. Значення вокально-хорової роботи у музичному розвитку учнів.

 7. Організація творчої діяльності школярів на уроках музики.

 8. Розкрити зміст поняття “музичність”, “музичні здібності”.

 9. Вокально-хорові навички і уміння, методика їх формування у школярів.

 10. Педагогічне керівництво розвитком музичного сприйняття учнів.

 11. Сучасні вимоги до підготовки учителя музики.

 12. Планування і облік музичної роботи в школі.

 13. Позакласна музична робота в загальноосвітній школі.

 14. Зміст і завдання музичного навчання і виховання в початковій школі.

 15. Особливості вокального розвитку дітей молодшого шкільного віку.

 16. Характеристика музичного розвитку молодших школярів.

 17. Музично-ритмічні рухи як складова частина музичного виховання молодших школярів.

 18. Гра на елементарних музичних інструментах і методика керівництва цією діяльністю у початковій школі.

 19. Зміст і методика музичного виховання в 5 – 6 класах.

 20. Характеристика музичного розвитку молодших підлітків.

 21. Методика проведення вокально-хорової роботи з молодшими підлітками.

 22. Основні завдання і зміст музичного виховання в 7 – 8 класах.

 23. Модель музичного розвитку учня на завершеному етапі музичного навчання.

 24. Здійснення міжпредметних зв’язків на уроках музики в основній школі.

 25. Педагогічне керівництво самостійною музичною діяльністю старших підлітків.


Питання з курсу “Теорія та історія музики”

1.Типи фактури музичної тканини. Поліфонічна фактура. Поняття контрапункту.

2.Періодізація історії поліфонії. Поняття “суворий стиль”. Жанри поліфонії раннього середньовіччя та поліфонія Ars nova.

3.Поліфонія епохи Відродження (XIV–XVI ст.). Видатні композиторські школи епохи Відродження – Нідерландська та Італійська.

4.Імітація. Види імітації. Імітація з перетворенням. Засоби перетворення теми.

5.Вільний стиль – як художньо–історичне явище. Особливості ладу, метро-ритму, мелодії у вільному стилі.

6.Фуга – універсальна поліфонічна форма: визначення, історичний розвиток. Цикл “прелюдія та фуга”.

7.Основні композиційні елементи фуги (тема, протискладнення, відповідь, інтермедія, стрета).

8.Структура жанру фуги: експозиція, розвиваючий розділ, заключна частина. Різновиди форми фуги.

9.Змішані поліфонічні форми: фугато, фугета, пассакалія, чакона, велика поліфонічна форма.

10.Засоби музичної виразності.

11. Музична форма. Основні властивості й принципи музичної композиції.

12. Період: визначення та класифікація.

13. Прості форми: визначення, етапи історичного розвитку.

14. Складні форми: визначення, основні етапи історичного розвитку, художні можливості.

15. Рондо: визначення, етапи історичного розвитку, логіка композиції та художні можливості.

16. Варіаційна форма: визначення, етапи історичного розвитку, логіка композиції та художні можливості.

17. Сонатна форма: внутрішня побудова форми. Функції складових форми.

18. Циклічні форми: загальна характеристика сонатно-симфонічного циклу.

19. Жанрова система музичної культури.

20. Музична естетика Античного світу.

21. Музична естетика доби Відродження.

22.Симфонії Л. Бетховена як вершина віденського класицизму.

23. Музичний романтизм як стиль у мистецтві Західної Європи.

24. Ф.Шопен. Загальна характеристика фортепіанної творчості.

25. Характеристика творчості М.Вербицького.

26. Характеристика творчості М.Лисенка.

27. Принципи „Могутньої купки” на прикладі творчості М. Мусоргського.

28. Жанр лірико-психологічної драми в творчості П. Чайковського.

29. Втілення рис стилів бароко, класицизму та експресіонізму в симфоніях

Д. Шостаковича.

30. „Нова віденська школа” як центральне явище для музики XX сторіччя.


Вимоги та репертуар до модуля «Творча робота»

(виконання творів на музичних інструментах, вокальних номерів)

інструментальне виконавство

1. Поліфонічний твір – відчуття жанру та стилю;

архітектонічне почуття форми, цілісність структури;

грамотне володіння поліфонічною фактурою (вміння

відтворити на інструменті самостійне життя кожного голосу)

відтворення авторського тексту (метроритмічна єдність,

точні штрихи, артикуляція, динаміка, культура фразування,

звуковидобування);

художня інтерпретація твору.

^ 2. Твір крупної форми – відчуття жанру та стилю;

архітектонічне почуття форми, цілісність

музично-тематичної структури;

відтворення авторського тексту (метроритмічна

єдність, рельєфність динаміки, артикуляція,

інтонаційно-темброва виразність, культура фразування, звуковидобування, інструментально-технічна майстерність;

художня інтерпретація твору.

3. П’єса – відчуття жанру та стилю;

архітектонічне почуття форми, цілісність

музично-тематичної структури;

відтворення авторського тексту ( рельєфність динаміки,

артикуляція, інтонаційно-темброва виразність,

культура фразування, звуковидобування;

інструментально-технічна майстерність;

художньо-виконавська інтерпретація твору.


Рекомендований репертуар з дисципліни

Основний музичний інструмент”

 • Й.С.Бах Органна прелюдія та фуга (a-moll);

 • Й.С. Бах Прелюдії та фуги І, ІІ том “ДТК”;

 • Й.С.Бах Сюїта №2 ;

 • М.Римський-Корсаков Фуга (g-moll);

 • О.Скрябін Фуга (е-moll);

 • Г.Дмітрієв Прелюдія та фуга;

 • Н.Паганіні “Кантабілє”;

 • В.Моцарт Соната № 18 І ч. (В-dur);

 • Л.Бетховен Соната № 17 Іч. (a-moll);

 • Л.Бетховен. Соната №24 І ч. (Fis-dur);

 • Л.Бетховен Соната № №27 І ч.( е-moll);

 • Ф.Шуберт Соната тв.120 І ч. (А-dur);

 • Ф.Шуберт Соната Іч. тв.120 (a-moll);

 • В.Косенко Соната №2 І ч. (сіs- moll);

 • Й.Брамс Соната №3 І ч. (f-moll);

 • К. Жуковський “Поема”;

 • Р.Шуман Соната Іч. (g-moll);

 • Ю.Шамо “Українська сюїта”;

 • Я. Іванов Варіації;

 • Б.Барток “Шість румунських танців”;

 • С.Рахманінов Етюди-картини тв.33, тв.38;

 • С. Рахманінов “Полішинель”, “Мелодія”;

 • Л.Ревуцький Прелюдія №2 (fis-moll) ;

 • Ю.Щуровський Романс;

 • Ф.Надененко “Поема”(E-dur);

 • М.Лисенко “Експромт”;

 • М.Вілінський “Прелюд”(g-moll);

 • Р.Шуман-Ф.Ліст “Посвята”, “Весняна ніч”;

 • М.Раков Варіації (h-moll);

 • А.Чайкін Концерт для баяну з симфонічним оркестром (B-dur) ;

 • Г.Шендерьов “Думка”;

 • А.Шалаєв “Варіації на російські теми”;

 • М.Брух Концерт ІІ,ІІІ ч.;

 • Г.Венявський “Скерцо-тарантелла”;

 • М.Дремлюга “Дума”;

 • В.Зубицький “Концертні варіації на теми А.Пьяцолли”;

 • Л.Ревуцький “Прелюдія” №3;

 • В.Власов “Бассо-остінато”;

 • В.Журбін “Бурлеска”;

 • М.Скорик “Вальс”;

 • Ф.Шопен “Полонез”(сis-moll); “Фантазія-експромт”, Ноктюрни;

 • Ф.Ліст Угорська рапсодія №5 (е-moll);

 • Р.Щедрін “В подражание Альбенису”.Рекомендований репертуар з дисципліни

Спеціальний музичний інструмент”

 • Й.С.Бах Фуга (С-dur);

 • М.Мясковський Поліфонічні ескізи. Фуги;

 • М.Глінка Фуга (Es-dur);

 • М.Римський-Корсаков Фуга (C-dur);

 • Й.Гайдн. Соната №2 (B-dur) І ч.;

 • Й.Гайдн Соната №27 Іч. (G-dur);

 • Й.Гайдн Соната № 35 Іч. (е-moll);

 • В.Моцарт Соната № І ч. (B-dur);

 • Д.Скарлатті Сонати тв.19;

 • Л.Бетховен Соната №5 Іч. (c-moll);

 • Л.Бетховен. Соната №25 І ч. тв.79(G-dur);

 • М.Колесса Сюїта “Пассакалія”, “Скерцо”, “Фуга” ;

 • М.Дремлюга “Весняна сюїта”;

 • М.Скрябін Прелюдії тв.10;

 • Д.Шостакович Прелюдії тв.14;

 • А.Косенко “Поема-легенда” тв.12 (е-moll);

 • В.Клін Варіації (c-moll);

 • А.Кос-Анатольський “Прелюд №2” (g-moll);

 • Ф.Шопен “Ноктюрн №2” (F-dur);

 • М.Калачевський. “Ноктюрн”;

 • С.Рахманінов “Елегія” тв.3;

 • С.Прокоф’єв “Скерцо”, “Ноктюрн”;

 • Е.Гріг Три п’єси із сюїти «Пер Гюнт», «Ранок», «Смерть Озе»,

«У печері гірського короля»;

 • Р.Шуман «Я не серджусь» з циклу «Любов поета»;

 • Я.Степовий “Прелюдія” (е-moll);

 • В.Барабашов “Гумореска”;

 • М.Калачевський. “Ноктюрн”;

 • Т.Салютринська “Елегія”;

 • Б.Лятошинський Прелюдії тв.12;

 • Л.Ревуцький “Пісня” тв.14;

 • Ф.Богданов “Прелюдія”;

 • М.Скорик “Арія”;

 • Ф.Ліст “Лорелея”, “Романс”;

 • І.Гайденко “Арія”, “Еспаньолла”.Вокальне виконавство

загальні вимоги:

 • виконання 3 різнохарактерних і різножанрових творів (арія, романс, пісня);

 • вокально – технічна майстерність;

 • переконливість індивідуального виконавського трактування вокального твору.Рекомендований репертуар:

 • В.Молчанов, сл. К.Симонова. Романс Женьки з опери “Зори здесь тихие”;

 • Р.Глієр, сл. О.Россвейн. “О если б грусть моя”;

 • Г.Гемберг, сл. Л.Укрінки. “Стояла я і слухала весну”;

 • Е.Гендель, сл. Хейдеггера. Речитатив і арія Дардануса з опери “Амадис”;

 • Дж. Бонончіні. Арія з опери “Гризельда”;ї

 • М.Лисенко. “Не дивися на місяць весною”;

 • Вірменська народна пісня в обробці А.Долуханяна “Дівчина”;

 • А.Скарлатті. Арія “Нет мне покоя”;

 • А.Даргомижский. “Я затеплю свечу”;

 • П.Майборода, сл. А.Малишка “Пісня про вчительку”;

 • Дж. Паізієлло, переклад О.Коржовой. Арія Серпіни з опери “Служанка - госпожа”;

 • Р.Леонкавалло, переклад Н.Рождественської. Пісня Мюзетти з опери “Богема”;

 • Т.Петриненко. “Пісня про пісню”;

 • Й.Бах. Арія з кантати №68 “Душа веселится”;

 • Італійська пісня в обробці А.Долуханяна “Ямайка”;

 • В.Філіпека, сл. М.Сингаївського. “Тополина земля”;

 • Д.Медуньо, переклад П.Халецького. Пісня Анжеліни з оперети “Черный дракон”;

 • О.Білаш, сл. М.Ткача. “Білі лебеді”;

 • Й.Бах. Арія “Можно вкусно есть и пить”;

 • М.Пероте. “Он виноват”;

 • В.Верменич, сл. А.Сингаївського. “Чорнобривці”;

 • І.Дунаєвський. Песенка Кето з оперети “Золотая долина”;

 • І.Поклад, сл. Ю.Рибчинського. “Чарівна скрипка”;

 • К.Монтнверді. “Lasciatemi morire!”;

 • А.Каччині. “Эрос, что медлишь”;

 • Ф.Найде ненко. “Не знаю, любиш или нет”;

 • Ю.Пронина. “Вспоминая Бразилию”;

 • Дж. Перголезі. “Se tu m’ami”;

 • М.Журбін, сл. Л.Українки. “Останні квіти”;

 • Ф.Каваллі. Аріетта “О любовь, ты дар прекрасный”;

 • О.Даргомижский. “ноша и дева”;

 • Українська народна пісня в обробці А.Солтиса “Ой гиля, білі гуси”;

 • Г.Гендель. Арія Пальміри з опери “Ринальдо”;

 • М.Глінка, сл. Н.Кукольніка. “Жаворонок”;

 • І.Поклад, сл. Ю.Рибчинського. “Чарівна скрипка”;

 • Українська народна пісня в обробці Н.Шульмана. “Ти до мене не ходи”;

 • Г.Хег. “Как звезда ночью”.


Диригентське завдання

загальні вимоги:

 • диригування двох творів у виконанні хору або оркестру;

 • максимально розкрити музичні образи творів засобами диригентської техніки;

 • музично-виконавський аналіз твору (письмово).


Рекомендований репертуар

хорове диригування:

 • Закарпатська народна пісня в обробці О.Бондаренка. “Порізала пальчик”;

 • Д.Гершвін. “Порги и Бес”;

 • Д.Верді. “Ты прекрасна, о Родина”;

 • О.Александров. «Благослови душе моя Господа»;

 • Українська народна пісня в обробці О.Яковчука. “Ой у неділеньку рано”;

 • К.Молчанов. “Романс Женьки”;

 • Марі коне. “Однажды в Америке”;

 • Вівальді. «Gloria»;

 • В.Вірменич, сл. М.Сингаївського. “Чорнобривці”;

 • А.Кушнарьова, сл. С.Левіна. “Джо Билл”;

 • В.Бокова, сл. Л.Петрова. “У Егорки дом на горке”;

 • Я.Дубровіна, сл. М.Суслова. “Рояль”;

 • І.Шамо, сл. Д.Луценко “Зозуленька”;

 • А.Корчинський, сл. А.Поперечного. “Мир полон звуков”;

 • Балдассаре Донаті. “Мы днем весенним”;

 • Ендрю Ллойд Вебер “Pie Iesy”;

 • Дж.Гершвін. “Любов вошла”.


Оркестрове диригування:

 • Л.Бетховен. Увертюра “Творіння Прометея”;

 • Л.Бетховен. Увертюра “Коріолан”;

 • В.Моцарт. Увертюра до опери “Ідоменей”;

 • В.Моцарт. Увертюра “Весілля Фігаро”;

 • М.Калачевський. Симфонія (e - moll);

 • Е.Ванжура. Українська симфонія;

 • П.Чайковський. Інтродукція та сцена з балету “Лебедине озеро”;

 • М.Скорик. Карпатська рапсодія;

 • Я.Степовий. Прилюд пам’яті Т.Шевченка;

 • А.Гумоляка. Гумореска.

Рекомендована література

з дисципліни ”Методика музичного виховання”

 1. Абдуллина З.П. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. – 111 с.

 2. Апраксина О.А. Методика музикального воспитания. – М., 1983.

 3. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музики. – М.: Просфещение, 1984. – 112 с.

 4. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музика, 1973.-144 с.

 5. Бервецький З.Т., Хлєбнікова Л.О. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 126-140.

 6. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

 7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1989.

 8. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1981. – 320 с.

 9. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.

 10. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (З педагогічної спадщини композитора). – К.: Музична Україна, 1989. – 136 с.

 11. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально – методичний посібник для вчителів. – Харків, 2003. – 144 с.

 12. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 5-8 класах: Навчально – методичний посібник для вчителів. – Харків, 2003. – 128 с.

 13. Музыкальное воспитание в школе: Сборник статей. – Вып. 11, 12, 13, 15, 16, 17.

 14. Огороднов Д.Е. Музикально – певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: Метод. пособие. – К., 1982.

 15. Печерська Є. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ, 2001.-272 с.

 16. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1 клас. – Харків, 2003. – 176 с.

 17. Павленко О. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 2 клас. – Харків, 2003. – 160 с.

 18. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навчально – методичний посібник. Тернопіль, 2001. – 272 с.

 19. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навчально – методичний посібник. Тернопіль, 2001. – 216 с.

 20. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – Київ, 2002. – 270 с.

 21. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник. – Київ, 1998. – 185 с.


Рекомендована література з дисципліни “Поліфонія”

 1. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. – М.,1985.

 2. Гармонія: Навч. посібник /О.К. Іванов. – К.: КНУКіМ, 2001.

 3. Гармонія. Діатоніка: Підручник /А.А. Сирота.– Миколаїв, 2001.

 4. Золотарев Б. Фуга. – М., 1965.

 5. Мюллер Т. Полифония: Учебник. – М.,1988.

 6. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. – Вып.1.2. – М., 1995.

 7. Ройтерштейн М. Практическая полифония.– М.,1988.

 8. Степанов А., Чугаев А. Полифония. – М., 1972.

 9. Фраёнов В. Учебник полифонии. – М., 1987.

 10. Хотинський В.Н. Історія гармонії та контрапункту.– В 2-х т. – К., 1979.

 11. Цирікус К. Особливості ладоутворення у народній пісні. – К.,1976.

 12. Ященко Л. Українське народне багатоголосся.– К.1962.


Рекомендована література з дисципліни “Аналіз музичних форм”

 1. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие. – Л., 1988.

 2. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991.

 3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс.– Кн. 1,2, – Л., 1971.

 4. Горюхина Н. Эволюция сонатной формы. – К., 1973.

 5. Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск, 2001.

 6. Мазель Л. О природе и средствах музыки. – М., 1991.

 7. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.,1986.

 8. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. – М., 1967.

 9. Побережна Г.І., Щириця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. – К., 2004.

 10. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л., 1977.

 11. Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: Підручник. – Х., 2001.

 12. Сохор А. Музыка как вид искусства // В кн.: Вопросы социологии и эстетики музыки. – В 2-х т. – Л., 1981.

 13. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы// Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.

 14. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1980.

 15. Холопова В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – СПб., 2000.

 16. Холопова В.Н.Формы музыкальных произведений: Учеб.пособие.–СПб., 2001.

 17. Цуккерман В. Анализ музыкалных произведений. – М.,1987.

 18. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. – М., 1994.

 19. Цуккерман В. Целостный анализ музыкальных произведений и его методика// В кн.: Интонация и музыкальный образ. – М., 1998.

 20. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посібник. – К.,1998.^
Рекомендована література з дисципліни

Історія всесвітньої музики”

 1. Архимович Л., Гордійчук М. Микола Лисенко. Життя і творчість. – К., 1992.

 2. Берков В. Симфонии Бетховена (путеводитель). – М., 1970.

 3. Галацкая В.Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 3. – М., 1989.

 4. Грубер Р.И. Музыкальная культура эпохи Возрождения. – В кн.: Всеобщая история музыки. – Ч. 1. – Москва, 1960.

 5. Історія української музики. – В 4-х т. – К.: 1989–1992.

 6. Конен В. История зарубежной музыки с 1789 года до середины XIX века. – М., 1972.

 7. Корній Л. Історія української музики. – Ч. 1. – Київ-Харків - Нью-Йорк, 1996.

 8. Корній Л. Історія української музики. – Ч. 2. – Київ-Харків - Нью-Йорк, 1998.

 9. Корній Л. Історія української музики. – Ч. 3. – Київ -Харків - Нью-Йорк, 2001.

 10. Кунин И.Ф. Петр Ильич Чайковский. – М., 1958.

 11. Лисенко М.– основоположник української композиторської школи. – В кн.: Художня культура України. – Київ: Вища школа. – 2006. – с.133 – 139.

 12. Мазель Л. Иcследования о Шопене. – М., 1971.

 13. Музична естетика Античного світу: вступний нарис і зібрання текстів О.Лосєва. – Київ: Музична Україна, 1974.

 14. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб. пособие. Вып. 6 // Сост. И.Гивенталь, Л.Щукина, Б.Ионин. – М.: Музыка, 2005.

 15. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / В.Шестакова. – Москва: Музыка, 1966.

 16. Музыкальная культура Западной Европы XVIII в. – в кн.: Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / СПб., 2006.

 17. Мусоргский М.П. – В кн.: Русская музыкальная литература. – Вып. 2.– М., 1975.

 18. Розанова Ю. История русской музыки: П.И.Чайковский. – Т.II, кн.3. – М.: Музыка, 1981.

 19. Українська музична культура / Л.О.Кияновська: Навч. посібник. – К., 2002.

 20. Хубов Г.Н. Мусоргский. – М., 1969.

 21. Шостакович Д.Д. – В кн.: Советская музыкальная литература. – Вып.1.– М., 1972.

 22. Штейнпресс Б. Музыка XIX века: классицизм и романтизм. – Ч.I. – М., 1968.

 23. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. – М.,1975.


Рекомендована література

з дисципліни “Основний музичний інструмент”

 1. Актуальні проблеми музичного навчання. К., 1999.

 2. Асаф’єв Б. Вибрані праці. Т.1 – М., 1972.

 3. Асаф’єв Б. Музична форма як процес. М., 1963.

 4. Бочкарьов Л. Психологія музичної діяльності. М.: Інститут психології РАН, 1997.

 5. Виготський Л. Психологія мистецтва. – М., 1965.

 6. Гаккель Л. Виконавцю, викладачу, слухачу. Л., 1988.

 7. Грінберг М. Художник-інтерпретатор. М., 1987.

 8. Капустін Ю. Музикант-виконавець та публіка. – Л., «Музика», 1985.

 9. Коган Г. У врат майстерності. М., 1963.

 10. Корженовський М. Мистецтво педагога-музиканта. М., «Музика», 1976.

 11. Корихалова Н. Інтерпретація музики. – М.: Музика, 1979.

 12. Меліс-Пашаєв О. Педагогіка мистецтва та творчі здібності. –

 13. К., 1978.

 14. Моляко В. Психологія вивчення творчої особистості. – К., 1978.

 15. Падалко Г. Музична педагогіка. Курс лекцій з актуальних проблем у системі педагогічної освіти. – Херсон, 1995.

 16. Рабінович Д. Виконавець та стиль. – М., 1979.

 17. Рубінштейн А. Музичне виконавство. М., 1983.

 18. Руденко Г. Художня майстерність музиканта-виконавця. –

 19. К., «Музична Україна», 2003.

 20. Творчі портрети композиторів. М., 1989.

 21. Теплов Б. Психологія музичних здібностей. М., 1979.

 22. Шелков І. Основи техніки музиканта-виконавця як предмет вивчення. – К., «Музична Україна», 2003.Рекомендована література

з дисципліни “Спеціальний музичний інструмент”

 1. Арчажникова Л. Професія вчителя музики. – М., 1984.

 2. Асаф’єв Б. Музична форма як процес. – М., 1963.

 3. Баренбойм Л. Шлях до музикування. – М., 1973.

 4. Бочкарьов Л. Психологія музичної діяльності.–М.: Інститут психології РАН, 1997.

 5. Виготський Л. Психологія мистецтва. – М., 1965.

 6. Гінзбург О. О музичном виконавстві. – М., 1972.

 7. Давидов Н. теоретичні основи формування виконавської майстерності. – К., 1996.

 8. Коган Г. У врат майстерності. – М., 1963.

 9. Моляко В. Психологія вивчення творчої особистості. – К., 1978.

 10. Назайкинський Є. О психології музичного сприйняття. – М., 1972.

 11. Популярна енциклопедія мистецтв. – М. – С.П., 2001.

 12. Рабінович Д. Виконавець та стиль. – М., 1979.

 13. Роллан Р. Музично-історична спадщина. Вип. І, ІІ, ІІІ. – М., 1986.

 14. Рубінштейн А. Музика та її представники. – М., 1982.

 15. Рубінштейн А. Музичне виконавство. – М., 1983.

 16. Теплов Б. Психологія музичних здібностей. – М., 1979.

 17. Шелков І. Основи техніки музиканта-виконавця як предмет вивчення. – К., «Музична Україна», 2003.


Рекомендована література з дисципліни “Диригування”

 1. Анисимов А. Дирижер хормейстер. - М., 1976;

 2. Безбородова Л. Дирижирование. - М., 1985;

 3. Вуд Г. О дирижировании. - М., 1958;

 4. Димченко С. Диригування: II ч. - Рівне, 1997;

 5. Зимовець Ю. Основи диригентської техніки: навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності “ПМСО. Музика”. - Херсон, 2004;

 6. Кан 3. Элементы дирижирования. - Л., 1980;

 7. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. - М., 1972;

 8. Канерштейн М. Питання диригентської майстерностіі. - К., 1980;

 9. Колесса М. Основи техніки диригування. - К., 1973;

 10. Кофман Р. Виховання диригента: психологічні особливості. - К., 1986;

 11. Малько Н. Основы техники дирижирования. - Л., 1965;

 12. Металов Л. Основи диригентської техніки. - М., 1986;

 13. Мусин И. О воспитании дирижера. - Л., 1987;

 14. Мусин И. Техника дирижирования. - Л., 1966;

 15. Мюнш Ш. Я – дирижер. - М., 1965;

 16. Пазовский А. Записки диригента. - М., 1965;

 17. Пігров К. Керівництво хором. - К., 1962;

 18. Поляков О. Язык дирижирования. - К., 1987;

 19. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. - Л., 1974;

 20. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. - М., 1984.


Рекомендована література з дисципліни “Постановка голосу”

 1. Алмазова Е. Устройство голосового аппарата человека. - М., 1960;

 2. Брилиант В., Палкин В. Вокал в самодеятельном хоре. - X., 1982;

 3. Вит Ф. Практические советы обучающимся пению. - Л., 1978;

 4. Голубев П. Поради молодим педагогам вокалістам. - К., 1983;

 5. Гурба В. Навчально-методичні рекомендації з курсу “Постановка голосу” для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності “ПМСО. Музика”. - Херсон, 2004;

 6. Дмитриев Л. Основи вокальной педагогіки. - М., 1968;

 7. Иванов А. Об искусстве пеня. - М., 1963;

 8. Крижанівський С. Вправи для розспівування. К., 1977;

 9. Лесе А. Титта Руффо. Жизнь й творчество. - М., 1983;

 10. Лукашин В. Мой метод работы с певцами. - М., 1972;

 11. Лукашин В. Обучение и воспитание молодого певна. - Л., 1977;

 12. Люш Д. Розвиток і збереження співочого голосу. - К., 1988;

 13. Мекабени А. Методика обучення сольному пению. - М., 1987;

 14. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. - К., 1981;

 15. Павлищева О. Методика постановки голоса. - М.Л., 1964;

 16. Пальмедтали Ф. Маттиа Баттистини. - М., 1966;

 17. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. - М., 1962;

 18. Чишко О. Певческий голос и его свойства. - М., 1966;

 19. Шаляпин Ф. Певческий голос и его свойства. - М., 1966;

 20. Юссон Рауль. Певческий голос. - М., 1974.Критерії оцінювання комплексного державного екзамену з модуля

Музичне мистецтво”

А5

(відмінно)
Студент має глибокі музично-теоретичні знання та теоретико-методичні знання у галузі музичного мистецтва. Володіє понятійним аппаратом, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними. Знає структуру і особливості навчально-виховного музично-педагогічного процесу, озброєний системою методів і прийомів його здійснення; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формах.

В 4,5

(добре)
Студент має міцні ґрунтовні музично-теоретичні знання та теоретико-методологічні знання у галузі музичного мистецтва. Доречно використовує музичну термінологію. Володіє методикою викладання музичних дисциплін, методами і прийомами формування музичних здібностей учнів, про що свідчить логічний та творчий виклад матеріалу в усній та письмовій формах.

С 4

(добре)
Студент, в основному, володіє музично-теоретичними знаннями та теоретико-методологічними знаннями у галузі музичного мистецтва. Добре володіє методикою викладання музичних дисциплін, методами і прийомами формування музичних здібностей учнів, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, про що свідчить логічний та творчий виклад теоретичного матеріалу в усній та письмовій формах.

D 3,5

(задовільно)
Студент володіє загальними музично-теоретичними знаннями та теоретико-методичними знаннями угалузі музичної педагогіки. Має уявлення про структуру відповідного навчально-виховного процесу. Має задовільний рівень володіння методикою викладання музичних дисциплін, методами і прийомами формування музичних здібностей учнів, але не завжди логічно викладає матеріал в усній та письмовій формах.

E 3

(задовільно)

Студент має загальні музично-теоретичні знання та теоретико-методичні знаннями у галузі музичного мистецтва. Має уявлення про структуру відповідного навчально-виховного процесу. Має задовільний рівень володіння методикою викладання музичних дисциплін, але не завжди логічно викладає матеріал в усній та письмовій формах.

Х2

(незадовільно)
Студент має епізодичні музично-теоретичні знання та теоретико-методологічні знання у галузі музичного мистецтва. Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу з методики музичного виховання. Не вміє викласти теоретичні знання в усній та письмовій формах.

F1

(незадовільно)
Студент не володіє музично-теоретичними знаннями та теоретико-методологічними знання у галузі музичного мистецтва. Не вміє викласти теоретичні знання в усній та письмовій формах.


^ Критерії оцінювання комплексного державного екзамену з модуля

Творча робота”

(виконання творів на музичних інструментах, вокальних номерів, диригентське завдання)

А5

(відмінно)
Інструментальне виконавство

Виконання студентом музичних творів різнопланових жанрів та стилів на високому художньому, інструментально-технічному стилістично-інтерпретаторсь-кому рівні, з урахуванням різних акустичних умов.

^ Вокальне виконавство

На досить високому рівні володіє вокальною технікою, сформованими вокальними навичками. Емоційно, творчо, виразно виконує вокальний твір, адекватно передаючи його художній образ.

^ Диригентська майстерність

Студент володіє навичками техніки диригування та музично-теоретичними знаннями, необхідними для керування оркестром та хоровими колективами, різними за складом учасників, володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу оркестрової та хорової партитури. Володіє методикою самостійної роботи над партитурою, має творчий підхід у виконанні музичних творів.

В 4,5

(добре)
Інструментальне виконавство

Виконання студентом музичних творів різних жанрів та стилів на доброму художньому, інструментально-технічному, стилістично-інтерпретаторському рівні, з урахуванням різних акустичних умов.

^ Вокальне виконавство

Студент має міцні ґрунтовні знання, володіє вокально-технічними уміннями, навичками у межах програми. Виконує виконавську роботу на доброму рівні без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності і виправити їх самостійно.

^ Диригентська майстерність

Студент має добрі виконавсько-технічні навички, виконує добре самостійну роботу, без суттєвих помилок, може проаналізувати свої недоліки, неточності та виправити їх самостійно.

С 4

(добре)


С 4

(добре)
Інструментальне виконавство

Виконання студентом музичних творів різних жанрів та стилів на достатньо доброму художньому, інструментально-технічному, стилістично-інтерпретаторсь-кому рівні, з урахуванням різних акустичних умов.


^ Вокальне виконавство

Студент сприймає і інтерпретує вокальні образи досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків. Виявляє достатній рівень засвоєння теоретичного матеріалу, але при цьому не достатньо повно робить аналіз свого виконання, допускає незначні помилки у виконанні вокальних творів, потребує допомоги викладача. Трапляються недоліки у відтворенні музичного образу.

^ Диригентська майстерність

Студент практично оволодів загальними принципами диригентських схем, засвоїв розподіл функцій правої руки та лівої руки у процесі диригування, але допускає незначні помилки у виконавській роботі, які потребують допомоги викладача, трапляються недоліки у вирішенні творчих завдань.

D 3,5

(задовільно)


Інструментальне виконавство

Виставляється студенту за належний рівень володіння основними компонентами системи виконавських умінь та навичок, художнє виконання різностильового інструментального репертуару.

^ Вокальне виконавство

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану вокального твору.

^ Диригентська майстерність

Студент не завжди самостійно може працювати над оркестровою або хоровою партитурою, над виявленням стилістичних особливостей музичного твору (партитури) за допомогою диригентських жестів, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану, але є певні позитивні зміни у музичній діяльності студента.E3 (задовільно)


E3 (задовільно)

Інструментальне виконавство

Виставляється студенту за недостатньо належний рівень володіння основними інструментально-технічними, стилістично-інтерпретаторськими уміннями й навичками.

^ Вокальне виконавство

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно та логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану вокального твору, але є позитивні зміни у вокальному розвитку студента.

^ Диригентська майстерність

Студент не завжди самостійно може працювати над оркестровою або хоровою партитурою, над виявленням стилістичних особливостей музичного твору (партитури) за допомогою диригентських жестів, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану.

FX 2

(незадовільно)
Інструментальне виконавство

Студент не володіє програмним інструментально-виконавським репертуаром.

^ Вокальне виконавство

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з мінімальним теоретичним матеріалом, але не використовує його у власній вокальній діяльності. Розвиток вокально-технічних навичок на низькому рівні. Виконавська інтерпретація не адекватна художньому образу твору.

^ Диригентська майстерність

Студент частково володіє загальними принципами диригентських схем. Не володіє прийомами ауфтакту, прийомами розподілу функцій правої та лівої рук у процесі диригування.

F1 (незадовільно)
Інструментальне виконавство

Студент не володіє програмним інструментально-виконавським репертуаром.

Вокальне виконавство

У студента сприйняття музичного образу на дуже низькому рівні, слабко сформоване художньо-естетичне мислення. Відсутні елементарні знання та вокально-технічні навички.

Диригентська майстерність

Студент не володіє виконавсько-технічними навичками, необхідними для диригентської роботи, не володіє методикою виконавсько-диригентського аналізу партитури. Студент не володіє методикою самостійної роботи над оркестровою або хоровою партитурою.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра інструментального виконавства І теорії музики Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
У своїх відповідях на екзамені випускники повинні показати ґрунтовні усвідомленні знання у відповідності до наступних вимог
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає виконання творів на музичних інструментах, вокальних номерів, які дають можливість виявити...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
У своїх відповідях на екзамені випускники повинні показати ґрунтовні усвідомленні знання у відповідності до наступних вимог
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Спеціальності: 010103 Педагогіка І методика середньої освіти. Музика. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з методики музичного виховання та ряд виконавських завдань, які дають можливість...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає виконання творів на музичних інструментах, вокальних номерів, які дають можливість виявити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи