Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата03.11.2012
Розмір64.9 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2007 р.
Робоча програма


з порівняльної типології української та англійської мов


Інститут Іноземної філології_____________________________________

Кафедра романо-германських мов________________________________


Спеціальність ПМСО. Мова та література (англійська, іспанська), ПМСО. Мова та література (англійська, французька), ПМСО. Мова та література (англійська, російська), ПМСО. Мова та література_________ (англійська, німецька).


Курс V______________________________________________________


Форма навчання денна_______________________________________


^

Херсон – 2007
Програма розроблена:


Волкова С.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романо-германських мов


Схвалено навчально-методичною комісією

інституту Іноземної філології


Протокол № ____ від “_____” _____________ 200__ р.


Голова навчально-методичної комісії

інституту Іноземної філології

________________________________доц. Черкун Л. І. (прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З-поміж профілюючих дисциплін навчального плану інститутів та факультетів іноземної філології порівняльна типологія іноземної та української мови має чи не найбільше пізнавальне й навчальне значення. Адже саме цей предмет, вивчення якого базується на всебічному вивченні, порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученні чи реченні, незаперечно переконує студентів у тому, що українська мова за своїм лексичним багатством і різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з англійською та іншими світовими мовами.

Завдання курсу полягає у зіставленні наступних одиниць і явищ порівнюваних мов:

  1. звуки/фонеми, склади і просодичні явища (наголос, інтонація);

  2. класи повнозначних і неповнозначних слів, морфологічні категорії, словотвірні й формотворні афікси, класи лексичних одиниць;

  3. синтаксичні процеси, синтаксичні зв’язки та синтаксичні відношення, на рівні різних типів і прагматичних класів словосполучень та речень тощо.

Значне місце поряд з порівняльним аналізом ізоморфізмів та аломорфізмів на кожному мовному рівні відводиться зіставленню функціональних значень членів/компонентів синтаксичних одиниць. При цьому особлива увага звертається на відмінні/аломорфні риси та явища в системі мовних одиниць, що визначають структурний тип відповідно англійської та української мов.

Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, компонентного й когнітивного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних, спільних класів лексичних/фразеологічних та синтаксичних одиниць англійської та української мов.

Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів та їх українських перекладів.

Для перевірки засвоєного теоретичного матеріалу розроблені завдання для семінарських занять і самостійної роботи, а також підсумкова тека.


Змістовні модулі учбового курсу


Змістовий модуль №1: Типологія фонетичної та лексичної

систем англійської та української мов

^

Лекційні модулі (10 год.)

 1. Завдання курсу та методи дослідження

 2. Типологія систем голосних та приголосних у порівнюваних мовах

 3. Наголос, інтонація у мовах, що порівнюються

 4. Типологія лексичних систем порівнюваних мов

 5. Семантика слів в англійській та українській мовахЛекційний модуль 1. Завдання курсу та методи дослідження
 1. The subject of contrastive typology and its theoretical and practical aims.

 2. The principal terms and notions.

 3. Methods of investigation in the Contrastive Typology.

 4. A short historical outline of typological investigations.


Лекційний модуль 2. Типологія систем голосних та приголосних у порівнювальних мовах


 1. Phonetics and phonology: main aims, subjects and objects.

 2. Typology of the vowel systems of the contrasted languages.

 3. Typological characteristics of the consonantal systems.Лекційний модуль 3. Наголос, інтонація у мовах, що порівнюються

  1. The syllable in the contrasted languages.

  2. Word-stress and utterance stress in English and Ukrainian.

  3. Intonation / Prosody in English and Ukrainian.


Лекційний модуль 4. Типологія лексичних систем порівнювальних мов


1.Factors facilitating the typological study of lexicon

2.Global classification of Lexicon

3.The Identification of Classes of Words

4.Onomasiological and Semasiological characteristics of different units of lexicon

5.Substantivization, Adjectivization, Verbalization and Adverbialization in English and Ukrainian

^

Семінарські модулі
Модуль №1. Завдання курсу та методи дослідження
 1. The subject of contrastive typology and its theoretical and practical aims.

 2. The principal terms and notions.

 3. Methods of the contrastive typology investigation.

 4. Typological investigations in the 16th-17th centuries.

 5. Typological investigations in the 18th-19th centuries.

 6. American linguists and their contribution into the development of the contrastive typology.

 7. The Prague School linguists.

 8. Russian and Ukrainian linguists and their achievements in the fields of typological investigations.


Модуль 2. Ізоморфні та аломорфні явища у фонетичній та фонологічній системах порівнювальних мов

 1. Phonetics and phonology: main aims, subjects and objects.

 2. Isomorphic and allomorphic features in the systems of vowels in two contrasted languages.

 3. Typological characteristics of the consonantal systems.

 4. The types of syllables in the contrasted languages.

 5. The rules of syllabification in English and Ukrainian.

 6. Word-stress in English and Ukrainian.

 7. Logical stress in English and Ukrainian.

 8. Phrasal Stress in English and Ukrainian.

 9. Intonation / Prosody in English and Ukrainian.


Модуль 3. Ономасіологічний та семасіологічний підходи до вивчення лексичних систем порівнювальних мов.


1.Factors facilitating the typological study of lexicon

2.Global classification of Lexicon

3.The Identification of Classes of Words

4. Onomasiological and Semasiological characteristics of different units of lexicon

5. Word-Formation in English and Ukrainian

6. Substantivization, Adjectivization, Verbalization and Adverbialization in English and Ukrainian

^

Модулі самостійної роботи

 1. Історія типологічних досліджень

 2. Новітні тенденції у синтаксисі англійської мови.

 3. Спільні та відмінні риси в ономасіологічних структурах англійських та українських повнозначних та функціональних групах слів.

Підсумкова тека:

 1. Write about the most distinguished achievements in the history of typological investigations.

 2. Mention all the isomorphic and allomorphic features in the systems of vowels in the contrasted languages.

 3. Mention Onomasiological and Semasiological characteristics of different units of lexicon


Змістовий модуль №2: Типологія морфологічної та синтаксичної систем

української та англійської мов (8 год.)


Лекційні модулі:


 1. Спільні та відмінні риси у морфологічній системі порівнювальних мов

 2. Типологічні характеристики частин мови

 3. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах

 4. Типологія складного речення в англійській та українській мовах


Лекційний модуль 1. Спільні та відмінні риси у морфологічній системі порівнювальних мов


 1. The main objects of the contrasting at the morphological level of English and Ukrainian.

 2. Isomorphism and Allomorphism in the Morphemic Structure of English and Ukrainian Words.

 3. Typology of the parts of speech in the contrasted languages.


Лекційний модуль 2. Типологічні характеристики частин мови


 1. Typological features of the Noun as a Part of Speech.

 2. Typology of the Adjective

 3. The Numerals as a part of speech in English and Ukrainian

 4. Typological characteristics of the Pronoun

 5. Typological characteristics of the English and Ukrainian Verb

 6. Typological characteristics of the Adverb

 7. Statives and their typological characteristics


Лекційний модуль 3. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах

 1. Syntactic relations in English and Ukrainian
 1. Word Groups and Sentences in the contrasted languages

 2. Typology of Simple Sentences in two contrasted languages

 3. The Structural and Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian

 4. Typological Characteristics of the Main and Secondary Parts of the Sentences


Лекційний модуль 4. Типологія складного речення


 1. Typology of the Compound Sentence

 2. Typology of the Complex Sentence

 3. Typological Features of Subordinary Clauses

 4. Typology of the detached parts of the sentences

 5. Isomorphic and Allomorphic Features in the System of the Composite Sentences in English and Ukrainian

 6. Typology of the stylistic systems in the contrasted languages
^

Семінарські модулі (6 год.)Модуль 1. Спільні та відмінні риси морфологічних систем порівнювальних мов


 1. The basis of contrasting at the morphological level of English and Ukrainian?

 2. Isomorphism and Allomorphism in the Morphemic Structure of English and Ukrainian Words.

 3. Typology of the parts of speech in the contrasted languages.

 4. Typological features of the Noun as a Part of Speech.

 5. Typological characteristics of the English and Ukrainian Verb

 6. Typology of the Adjective

 7. The Numerals as a part of speech in English and Ukrainian

 8. Typological characteristics of the Pronoun

 9. Typological characteristics of the Adverb

 10. Statives and their typological characteristicsМодуль 2. Домінантні типологічні ознаки, що характеризують словосполучення і речення в англійській та українській мовах


 1. Syntactic relations in English and Ukrainian

 2. Word groups and sentences in the contrasted languages

 3. Typology of simple sentences in two contrasted languages

 4. Structural Types of sentences in English and Ukrainian

 5. Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian

 6. Typology of the main parts of the sentences

 7. Typology of the secondary parts of the sentences


Модуль 3. Спільні та відмінні риси у побудові складних речень в англійській та українській мовах

 1. Typology of the Compound Sentence

 2. Typology of the Complex Sentence

 3. Typological Features of the Subordinary Subject, Predicative and Object Clauses.

 4. Typological Features of the Adverbial Clauses

 5. Typology of the Detached Parts of the Sentences

 6. Isomorphic and Allomorphic Features in the System of the Composite Sentences in English and Ukrainian

 7. Typology of the Stylistic Systems in the Contrasted Languages
^

Модулі самостійної роботи

 1. Домінантні типологічні риси у словотворчій системі порівнювальних мов.
 2. Функціональні стилі як універсальні категорії


 3. Синтаксична роль інтонації в зіставлюваних мовах^

Підсумкова текаПисьмова робота: Порівняльний аналіз двох однакових художніх текстів, написаних різними мовами.


Література


 1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Просвещение, 1989. – 234 с.

 2. Бєлєхова Л.І. Культура і мова. – Херсон: Айлант, 2004. – 189 с.

 3. Бровченко Т.О. Основи контрактивного аналізу мов // Порівняльні дослідження граматики англійської, української та російської мов. – К.: Вища школа, 1982.

 4. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983. – 268 с.

 5. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – Л.: Просвещение, 1976. – 294 с.

 6. Корунець І.В.. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 458 с.

 7. Резвецова М.Д. Афанасьева О.В. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков. –М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

 8. Borisova L.V., Metlyuk A.A. Theoretical Phonetics. – Minsk, 1980.

 9. Nida E. Componental Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. – The hague, 1975.

10. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Starvic J. A University Grammar of English. – Moscow, 1982.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи