Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин»
Скачати 156.28 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин»
Дата03.11.2012
Розмір156.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин»


Інститут, факультет ____Інститут природознавства______________________

Кафедра _____________Фізіології людини і тварин______________________

Галузь знань _______0401. Природничі науки___________________________

Напрям підготовки ____6.040102. Біологія*_____________________________

Курс _____________________ІІ курс_________________________________

Форма навчання ___Денна___________________________________________


Херсон – 2011
^

АНОТАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

з дисципліни «Фізіологічна роль органічних і неорганічних речовин»


для студентів ІІ курсу Інституту природознавства спеціальності

«Біологія*» на 2011–2012 н.р.


Змістовий модуль І.
^

Тема: Фізіологічна роль мінеральних речовин та ліпідів1. Становлення та провідні напрямки розвитку хімічної фізіології (2 год.)

Предмет досліджень фізіологічної ролі органічних та неорганічних речовин. Короткий історичний огляд, вивчення біологічно активних речовин. Провідні напрямки розвитку хімічної фізіології та їх застосування на практиці. Основні відкриття хімічної фізіології, імунології, біомедицини (Нобелівські лауреати) та її зв’язок з іншими науками.


^ 2. Мінеральні речовини, їх роль в обміні речовин та забезпеченні структури біополімерів (1 год.)

Фізичні властивості і структура води. Водневі зв’язки. Властивості води як розчинника. Гідрофобні взаємодії. Іонізація води. Буфери. Мінеральні речовини, їх роль в обміні речовин та забезпеченні структури біополімерів. рН, іонна сила та діелектрична проникність водних розчинів.


^ 3. Розповсюдження, класифікація та біологічна роль ліпідів (1 год.)

Розповсюдження, класифікація та роль ліпідів. Загальні властивості ліпідів. Жирні кислоти, властивості та розподіл у тканинах. Есенціальні жирні кислоти. Прості ліпіди: жири, воски, стерини. Складні ліпіди: фосфоліпіди, гліколіпіди, сфінголіпіди, терпени. Простагландини, тромбоксани, ейкозаноїди. Холестерин. Уявлення про структуру, біологічну роль і локалізацію в організмі ліпідів. Біохімічні процеси при травленні ліпідів і особливості всмоктування продуктів гідролізу харчових ліпідів. Харчова цінність ліпідів. Жовчні кислоти, їх структура і роль. Порушення біохімічних процесів при травленні та всмоктуванні. Ресинтез тріацилгліцеринів у клітинах кишечнику; особливості синтезу жиру у печінці та жировій тканині. Роль та місце жирової тканини в обміні ліпідів; накопичення та мобілізація в ній жиру; гормональна регуляція цих процесів. Особливості обміну речовин у бурій тканині. Характеристика основних класів ліпопротеїнів крові та їх ролі у транспорті жиру. Особливості апопротеїнового складу ліпопротеїнових комплексів. Транспорт жирних кислот.

Окислення гліцерину й вищих жирних кислот; локалізація і механізм процесу; -окислення як специфічний для насичених жирних кислот шлях катаболізму; його енергетичний ефект. Окислення полієнових жирних кислот з утворенням внутрішньоклітинних регуляторів метаболізму — простагландинів, тромбоксанів, лейкотрієнів.

Біосинтез та використання ацетооцтової кислоти; “кетонові тіла”, їх біологічна роль. Біосинтез жирних кислот. Структура й механізм дії синтетази жирних кислот. Уява про шляхи утворення жирних кислот з довшим вуглецевим ланцюгом, ніж у пальмітинової кислоти, та замінних ненасичених жирних кислот. Біологічна роль незамінних жирних кислот.

Біосинтез основних фосфоліпідів та гліколіпідів тканин людини. Метаболізм холестерину, його синтез й перетворення у тканинах; зміни обміну ліпідів при атеросклерозі; біохімічні фактори ризику розвитку атеросклерозу.


^ 4. Ліпіди як компонент цілісної живої системи (1 год.)

Регуляція обміну ліпідів. Взаємозв’язок обміну вуглеводів й ліпідів. Глюконеогенез з гліцерину; біосинтез жирів з вуглеводів.


Змістовий модуль ІІ.

Тема: Фізіологічна роль вуглеводів


^ 1. Будова, загальні властивості вуглеводів (1 год.)

Будова, загальні властивості вуглеводів. Класифікація і номенклатура: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Найважливіші представники. Роль вуглеводів у живій природі. Перетворення вуглеводів у кишково-шлунковому тракті.


^ 2. Гормональна регуляція вуглеводного обміну (1 год.)

Гормональна регуляція вуглеводного обміну. Глікозильовані білки. Ферменти вуглеводного обміну в ензимодіагностиці.


Змістовий модуль ІІІ.

Тема: Фізіологічна роль білків


^ 1. Білки та їх біологічні функції (1 год.)

Амінокислоти — структурні одиниці білків. Замінимі і незамінимі амінокислоти. Фізико-хімічні властивості амінокислот. Кислото-основні властивості амінокислот. Рівняння Хендерсона—Хассельбаха. Методи аналізу суміші амінокислот. Пептидні зв’язки. Пептиди, поліпептиди. Розділення і аналіз пептидів.


^ 2. Сучасне уявлення про структуру білків (1 год.)

Сучасне уявлення про структуру білків. Рівні організації білкових структур: первинна, вторинна, третинна, четвертинна. Сили, які стабілізують конформацію білків (ковалентні, нековалентні зв’язки: водневі, іонні, гідрофобні). Фізико-хімічні властивості білків (молекулярна вага і методи її визначення, розмір, форма і заряд, ізоелектрична точка білків). Методи очистки, виділення білків. Денатурація. Методи вивчення будови білків.


^ 3. Гідроліз білків у шлунково-кишковому тракті (1 год.)

Гідроліз білків у шлунково-кишковому тракті. Транспорт (всмоктування) продуктів гідролізу білків у травному каналі. Протеїнази і пептитази. Проферменти протеїназ: механізм їх перетворення. Субстратна специфічність протеїназ. Ферменти мембранного травлення пептидів (карбоксипептидаза, амінопептидаза, дипептидаза). Інгібітори протеїназ. Внутрішньоклітинні протеїнази — катепсини і шляхи перетворення амінокислоти: процеси декарбоксилювання амінокислот; утворення біогенних амінів (гістамін, серотонін, 4-аміномасляна кислота, катехоламіни), поняття про їх функції.


^ 4. Білки та імунітет (1 год.)

Роль білків у забезпеченні імунних реакцій.


Змістовий модуль ІV.

Тема: Фізіологічна роль нуклеїнових кислот та вітамінів


^ 1. Будова і властивості нуклеїнових кислот (1 год.)

Пуринові, піримідинові основи. Нуклеозиди, нуклеотиди. Хімічна структура нуклеїнових кислот. Будова і властивості ДНК. Кількісне співвідношення нуклеотидів. Рівні організації ДНК. Молекулярна вага та її визначення. Властивості молекул ДНК в розчині. Денатурація ДНК і дисоціація її двохнитчатої молекули. Гіпохромний ефект. Структура хромосом. Структура і властивості РНК. Три типи РНК: інформаційні, транспортні, рибосомальні. Особливості їх нуклеотидного складу, молекулярної ваги, біологічної ролі. Мінорні нуклеотиди. Біосинтез пуринових і піримідинових основ, рибонуклеозиддифосфатів і дезоксирибонуклеозиддифосфатів, утворення нуклеотидів і нуклеозидтрифосфатів. Регуляція цих процесів. Координація біосинтезу пуринових і піримідинових иуклеотидів.


^ 2. Матричний характер синтезу нуклеїнових кислот (2 год.)

Матричний характер синтезу нуклеїнових кислот. Етапи реплікації, ДНК-ініціації, елонгації, термінації. Напівконсервативний характер реплікації. Синтез праймера. Функція ДНК-лігази у процесі елонгації. Роль білків у процесі реплікаціі. Постреплікативні модифікації ДНК. Роль рестриктаз у збереженні "чистоти" генетичної інформації. Реструктази як інструменти експериментальної молекулярної біології. Відновлення пошкодженої ДНК — репарація ДНК. Головні типи репарації. Ферментативний матричний синтез РНК — транскрипція. Основні етани транскрипції — передініціація, ініціація, елонгація, термінація. Етапи процесингу РНК. Розщеплення екзогенних і ендогенних нуклеїнових кислот. Захисна роль дії нуклеаз травного каналу та тканин. Послідовність розщеплення нуклеїнових кислот. Розпад пуринових й піримідинових нуклеотидів. Утворення, шляхи використання й виведення кінцевих продуктів обміну пуринових й піримідинових нуклеотидів.


^ 3. Основні форми обміну генетичної інформації вищих організмів, бактерій та вірусів (1 год.)

Основні форми обміну генетичної інформації вищих організмів, бактерій та вірусів.


^ 4. Вітаміни та вітаміноподібні речовини (2 год.)

Водо- і жиророзчинні вітаміни та вітаміноподібні речовини.


ПЛАН лабораторних ЗАНЯТЬ
^

з дисципліни «Фізіологічна роль органічних і неорганічних речовин»


для студентів ІІ курсу Інституту природознавства спеціальності

«Біологія*» на 2011–2012 н.р.


^ I. Змістовий модуль

Тема: Фізіологічна роль мінеральних речовин та ліпідів
1.

Фізіологічний вплив неорганічних речовин

1 год.
2.

Визначення хлоридів (метод Мора )

1 год.
3.

Анаболізм та катаболізм ліпідів

1 год.

IІ. Змістовий модуль

Тема: Фізіологічна роль вуглеводів
1.

Загальна характеристика та фізіологічна роль вуглеводів

2 год.
2.

Визначення глюкози в крові по кольоровій реакції з ортотолуідином

2 год.
3.

Кількісне визначення глюкози за допомогою антронового реактиву

2 год.
4.

Визначення концентрації лактози в молоці

2 год.

IІІ. Змістовий модуль

Тема: Фізіологічна роль білків
1.

Амінокислоти — структурні одиниці білків

1 год.
2.

Розділення суміші амінокислот методом радіальної хроматографії на папері

2 год.
3.

Основні властивості білків

1 год.
4.

Ферменти

1 год.
5.

Визначення активності амілази слини за методом Вольгемута

1 год.
6.

Біосинтез білка

1 год.
7.

Білки крові

1 год.

ІV. Змістовий модуль

Тема: Фізіологічна роль нуклеїнових кислот та вітамінів
1.

Загальні уявлення про вітаміни

2 год.
2.

Якісне виявлення деяких вітамінів

2 год.
3.

Гідроліз нуклеопротеідів дріжджів та якісний аналіз гідролізату

2 год.
4.

Дослідження біологічного окиснення

2 год.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
^

з дисципліни «Фізіологічна роль органічних і неорганічних речовин»


для студентів ІІ курсу Інституту природознавства спеціальності

«Біологія*» на 2011–2012 н.р.


^ Тема 1. Буфери

Поняття про буферні розчини та буферні системи. Основні буферні системи крові (гемоглобінові, фосфатна, буферна система білків, карбонатна) та їх роль в підтриманні гомеостазу організму.


Перелік літератури:

 1. Баранов Н. П. Интерпретация важнейших биохимических показателей: Учебное пособие. – Караганда, 1998. – 125 с.

 2. Ганнонг В.Ф. Фізіологія людини. – Л.: Бак. – 2002. – 784 с.

 3. Норма в медицинской практике. – М.: МЕД пресс, 2000. – 144 с.


Тема 2. Регуляція обміну ліпідів

Метаболізм холестерину, його синтез й перетворення у тканинах; зміни обміну ліпідів при атеросклерозі; біохімічні фактори ризику розвитку атеросклерозу. Ензимопатії ліпідного обміну.


Перелік літератури:

 1. Губергриц А. Я. Диагностическое значение лабораторных исследований. – М.: Медгиз, 1960. – 296 с.

 2. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Эндокринология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 432 с.

 3. Кэттайл В. М., Арки Р. А. Патофизиология эндокринной системы. – Санкт-Петербург-Москва: Невский диалект-Изд-во БИНОМ, 2001. – 336 с.


Тема 3. Фізіологічна роль вуглеводів

Деякі порушення травлення і всмоктування вуглеводів; ензимопатії вуглеводного обміну; механізми гіпо- і гіперглікемій; порушення вуглеводного обміну при цукровому діабеті.


Перелік літератури:

 1. Баранов Н. П. Интерпретация важнейших биохимических показателей: Учебное пособие. – Караганда, 1998. – 125 с.

 2. Ганнонг В.Ф. Фізіологія людини. – Л.: Бак. – 2002. – 784 с.

 3. Норма в медицинской практике. – М.: МЕД пресс, 2000. – 144 с.


Тема 4. Регуляція обміну амінокислот

Регуляція обміну амінокислот. Порушення обміну окремих амінокислот.


Перелік літератури:

 1. Губергриц А. Я. Диагностическое значение лабораторных исследований. – М.: Медгиз, 1960. – 296 с.

 2. Ганнонг В.Ф. Фізіологія людини. – Л.: Бак. – 2002. – 784 с.

 3. Норма в медицинской практике. – М.: МЕД пресс, 2000. – 144 с.


Тема 5. Порушення обміну нуклеотидів

Порушення обміну нуклеотидів; біохімічні методи корекції.


Перелік літератури:

 1. Клиническая биохимия / Под ред. Ткачука. – 2-е изд., исп. и доп.. – М.: ГЭОТАР-МЕД. – 512 с.

 2. Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.

 3. Марри Р., Греннер Д., Мейенс П., Родуэлл В. Биохимия человека: В 2-х т. Пер. с англ..: – М.: Мир, 1993.


Тема 6. Антивітаміни

Роняття протантивітаміни та їх роль в забезпеченні життєдіяльності організму.


Перелік літератури:

 1. Страер Л. Биохимия. В 3-х т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.

 2. Уильямс Б., Уилсон К. Методы практической биохимии. – М.: Мир. – 1978. – 273 с.

 3. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгододний И.В.. Клиническая биохимия (Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов). – М.: «Триада-Х». – 2002, - 504 с.

ПИТАННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
^

з дисципліни «Фізіологічна роль органічних і неорганічних речовин»


для студентів ІІ курсу Інституту природознавства спеціальності

«Біологія*» на 2011–2012 н.р.


І семестр


 1. Предмет досліджень фізіологічної ролі органічних та неорганічних речовин.

 2. Провідні напрямки розвитку хімічної фізіології та їх застосування на практиці.

 3. Основні відкриття хімічної фізіології, імунології, біомедицини (Нобелівські лауреати) та її зв’язок з іншими науками.

 4. Фізичні властивості і структура води.

 5. Властивості води як розчинника.

 6. Буфери.

 7. Мінеральні речовини, їх роль в обміні речовин та забезпеченні структури біополімерів.

 8. рН, іонна сила та діелектрична проникність водних розчинів.

 9. Розповсюдження, класифікація та роль ліпідів.

 10. Загальні властивості ліпідів.

 11. Жирні кислоти, властивості та розподіл у тканинах.

 12. Есенціальні жирні кислоти.

 13. Прості ліпіди: жири, воски, стерини.

 14. Складні ліпіди: фосфоліпіди, гліколіпіди, сфінголіпіди, терпени.

 15. Холестерин.

 16. Уявлення про структуру, біологічну роль і локалізацію в організмі ліпідів.

 17. Біохімічні процеси при травленні ліпідів і особливості всмоктування продуктів гідролізу харчових ліпідів.

 18. Жовчні кислоти, їх структура і роль.

 19. Порушення біохімічних процесів при травленні та всмоктуванні.

 20. Ресинтез тріацилгліцеринів у клітинах кишечнику.

 21. Особливості синтезу жиру у печінці та жировій тканині.

 22. Роль та місце жирової тканини в обміні ліпідів. Гормональна регуляція цих процесів.

 23. Особливості обміну речовин у бурій тканині.

 24. Характеристика основних класів ліпопротеїнів крові та їх ролі у транспорті жиру.

 25. Біологічна роль незамінних жирних кислот.

 26. Метаболізм холестерину, його синтез й перетворення у тканинах.

 27. Зміни обміну ліпідів при атеросклерозі.

 28. Біохімічні фактори ризику розвитку атеросклерозу.

 29. Регуляція обміну ліпідів.

 30. Будова, загальні властивості вуглеводів.

 31. Класифікація і номенклатура: моносахариди, олігосахариди, полісахариди.

 32. Найважливіші представники вуглеводів.

 33. Роль вуглеводів у живій природі.

 34. Перетворення вуглеводів у кишково-шлунковому тракті.

 35. Гормональна регуляція вуглеводного обміну.

 36. Амінокислоти — структурні одиниці білків.

 37. Замінимі і незамінимі амінокислоти.

 38. Фізико-хімічні властивості амінокислот.

 39. Кислото-основні властивості амінокислот.

 40. Пептидні зв’язки.

 41. Пептиди, поліпептиди.

 42. Сучасне уявлення про структуру білків.

 43. Рівні організації білкових структур.

 44. Сили, які стабілізують конформацію білків.

 45. Фізико-хімічні властивості білків.

 46. Гідроліз білків у шлунково-кишковому тракті.

 47. Транспорт (всмоктування) продуктів гідролізу білків у травному каналі.

 48. Роль білків у забезпеченні імунних реакцій.

 49. Хімічна структура нуклеїнових кислот.

 50. Будова і властивості ДНК.

 51. Рівні організації ДНК.

 52. Структура хромосом.

 53. Структура і властивості РНК.

 54. Матричний характер синтезу нуклеїнових кислот.

 55. Основні форми обміну генетичної інформації вищих організмів, бактерій та вірусів.

 56. Водорозчинні вітаміни.

 57. Жиророзчинні вітаміни.

 58. Вітаміноподібні речовини.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
^

з дисципліни «Фізіологічна роль органічних і неорганічних речовин»


для студентів ІІ курсу Інституту природознавства спеціальності

«Біологія*» на 2011–2012 н.р.


А 5 (відмінно)

Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу. Має чіткі уявлення про принципи оцінки курортно-рекреаційних ресурсів та географічного районування країн світу в залежності від цих ресурсів та їх стану. Чітко характеризує курортно-рекреаційні ресурси різних найбільш розвинених країн різних частин світу та оцінює перспективи їх розвитку в цій галузі. Вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання. Опанував методологією оцінки ландшафтних, гідро мінералогічних і біокліматичних ресурсів і вміє грамотно інтерпретувати їхні результати. Вміє самостійно спланувати та провести дослідження географічного об’єкту з позиції його придатності для санаторно-курортної діяльності. Має системні знання про теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у визначенні рекреаційно-курортного потенціалу певного регіону.

В 4,5 (добре)

Студент має міцні ґрунтовні знання з усього теоретичного курсу, може без помилок провести оцінку курортно-рекреаційних ресурсів , але може допустити незначні неточності в формулюванні понять чи при інтерпретації результатів досліджень.

С 4 (добре)

Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички досліджень, але не вміє самостійно мислити, не може вийти за межі певної теми. Має певні ускладнення при самостійній характеристиці курортно-рекреаційних ресурсів певного регіону.

D 3,5 (задовільно)

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про види курортно-рекреаційних ресурсів та методи їх оцінки, основні закономірності районування в залежності від цих ресурсів, але його знання мають загальний характер. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

E 3 (задовільно)

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про види курортно-рекреаційних ресурсів та методи їх оцінки, основні закономірності географічного поширення цих ресурсів, але його знання мають загальний характер. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Не може самостійно спланувати та провести оцінку курортно-рекреаційних ресурсів певного регіону, не може самостійно аналізувати та інтерпретувати отримані дані.

Х 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні розпізнавання.

F1 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.За кожний змістовий модуль виставляється оцінка:
А – 5

В – 4,5

С – 4

Д – 3,5

Е – 3

Х – 2

F – 1


На залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення на лекціях і семінарах, при самостійному вивченні.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconФізіологічна роль органічних та неорганічних речовин
Багато галузей промисловості засновані на використанні різних ферментативних процесів. Препарати ферментів знаходять все більш широке...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет відділ методичної роботи І практик затверджую
Надання методичної допомоги кафедрам, навчально-методичним кабінетам щодо розробки та удосконалення навчально-методичних комплексів...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки україни
Вона передбачає, перш за все, формування навичок самостійної роботи вчителя хімії з лабораторного синтезу органічних та неорганічних...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі Програми педагогічних вузів. Біологічні дисципліни. Для факультетів фізичного виховання. – Тернопіль....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи