Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Скачати 196.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Дата03.11.2012
Розмір196.27 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

«____»_________2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА З АНТРОПОЕКОЛОГІЇ


Інститут природознавства


Кафедра фізіології людини і тварин


Напрям підготовки/галузь знань Екологія”


Курс 5

Форма навчання денна


Херсон – 2011


Програма розроблена:


Лановенко Оленою Геннадіївною, доцентом кафедри фізіології людини і тварин.

Програма розроблена на основі авторської навчальної програми 2011 року “Антропоекологія” (укладач: Лановенко О.Г.)


Затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин


Протокол № ___ від “___” _______ 200_ р.


Завідувач кафедри

_____________________ професор Шмалєй С.В.


Схвалено науково-методичною радою інституту


Протокол № ____ від “_____” _____________ 200__ р.


Голова ради

______________________ доцент Вишневська Л.В.


^ Пояснювальна записка


Мета курсу: вивчення особливостей впливу екологічних факторів на організм людини, змін у стані здоров’я населення у звя’зку із забрудненням довкілля, адаптаційних можливостей людини до впливу стресогенних чинників.

Завдання курсу:

- теоретичні: вивчити загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, особливості впливу факторів середовища на організм людини, напрями цілеспрямованого збереження і поліпшення здоров’я населення. збереження оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовища.

- практичні: оволодіти навичками дослідження демографічних, антропометричних, генетичних показників мінливості та адаптованості людських популяцій, прогнозування можливих змін у параметрах рівня здоров’я людей під дією зовнішніх факторів; оволодіти науково-обгрунтованими нормативами життєзабезпечення з урахуванням прогнозів антропогенного впливу.

Перелік знань та умінь студентів Студент повинен мати глибокі системні знання з усього курсу, а саме:

-вміти аналізувати процеси, що відбуваються сьогодні в антропоекосистемах різного рівня (від локальних до глобальної);

- вміти самостійно моделювати екологічні ситуації;

- знати основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання;

- вільно володіти понятійним апаратом;

- опанувати методологією антропоекологічних досліджень і вміти грамотно інтерпретувати їх результати;

- вміти користуватися екологічними нормативно-правовими документами;

- вміти користуватися довідковою літературою;

- вміти в письмовій формі відповісти на контрольні питання курсу;

- вміти активно користуватися сучасними інформаційними технологіями для вирішення екологічних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки Для успішного вивчення даної дисципліни студенту необхідні знання з: філософії, генетики, біології людини, соціальної екології, загальної екології та охорони природи, біохімії.


^ Зміст дисципліни

Екологія людини як наука

Предмет, об’єкт і завдання екології людини

Місце екології людини в системі природничих і гуманітарних наук

Методи досліджень екології людини

Зародження і розвиток екології людини

^ Вплив фізичних параметрів Землі на людський організм

Вплив фізичних полів Землі на стан здоров’я людини

Поняття про геомагнітні полюси, магнітну напруженість, магнітні бурі, біопатогенні зони.

Вплив геліомагнітного та електромагнітного випромінювання на організм людини. Класифікація джерел електромагнітного випромінювання за впливом на людину.

Залежність конституції тіла і расових особливостей людини від кліматогеографічних умов.

^ Закономірності впливу факторів природного середовища на живі організми

Екологічні фактори. Загальні закономірності їх впливу на живі організми. Абіотичні фактори, їх характеристика.

Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозвязків.

Антропогенні фактори, їх характеристика. Поняття про ресурси та умови середовища.

Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Сила дії фактора. Оптимум і пессімум. Критичні точки. Екологічна валентність виду.

Головні екологічні закони, принципи і правила.

Поняття про екосистеми (А. Теслі).

Класифікація та основні елементи екосистем.

Вчення про біогеоценози (В.М. Сукачев).

Енергетичні взаємовідношення в екосистемах.

Ланцюги живлення, харчові мережі та трофічні рівні.

Біологічна продуктивність. Первинна і вторинна продукція.

Екологічні піраміди .

Поняття про біосферу. Основні компоненти біосфери за В.І. Вернадським. Фізико-хімічні умови існування живої матерії в біосфері.

Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна роль

Межі біосфери. Нерівномірність розподілення життя в біосфері.

Геохімічна робота живої речовини.

Стабільність біосфери.. Регуляторні механізми стабілізації біосфери.

Біологічний кругообіг речовин. Харчові цикли як механізми здійснення біологічного кругообігу.

^ Біохімія людського організму

Макроелементи, їх властивості і вплив на організм людини

Мікроелементи, їх властивості і вплив на організм людини

Особливості впливу на людський організм мікроелементів-канцерогенів

Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини

Глобальна міграція забруднювачів

^ Методика визначення коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини

Методика розрахунків коефіцієнта природних умов

Континентальні екологічні особливості

Розрахунок коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини

Визначення рівня людського розвитку

^ Особливості впливу на людину полютантів-ксенобіотиків

Проблема охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, грунту, мінерально-сировинних ресурсів. Джерела і види забруднювачів

Отруєння довкілля пестицидами. Клінічні симптоми отруєння.

Перша допомога при отруєнні фосфор- і хлорорганічними, ртутьорганічними сполуками, нітратами, нітрофенолами.

Гострі і хронічні отруєння нітратами

Отруєння важкими металами. Онкологічні захворювання та їх звязок з екологічним станом довкіля

Фізичні фактори негативного впливу на людину.

Хімічні фактори забруднення довкілля.

Отруєння важкими металами.

Онкологічні захворювання та їх звязок з екологічним станом довкілля.

Токсичність хімічних речовин.

Мутагенність та її вплив на людський організм.

Біологічні і соціальні фактори впливу на людський організм.

Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на людину.

^ Екологічні фактори здоров’я людини

Поняття про здоров’я людини

Критерії оцінки здоров’я людини

Критерії оцінки здоров’я суспільства.

Фактори, що впливають на здоров’я людини. Сучасний стан здоров’я населення України.

Сучасні тенденції впливу на людину зміненої людством природи .

Урбанізація, її соціально-екологічні наслідки.

Фактори урбанізації. Головні компоненти урбоекосистеми. Стадії урбанізації.

Хвороби урбанізації.

Гранично допустима концентрація (ГДК).

Гранично допустимий рівень (ГДР).

Гранично допустима доза (ГДД).

Поняття максимально допустиме навантаження (МДН).

Екологічні пояси міста. Фітомеліорація урбоекосистеми.

Засоби оптимізації урбоекосистеми.

Групи здоров’я

Методики оцінки та самооцінки рівня фізичного стану індивіда

Екологічна діагностика

Інтоксикація організму і роль окремих органів у його очищенні

Екологічні проблеми харчування людини

Напрями поліпшення здоров’я людини

Самодіагностика захворювань на ранній стадії

Самокорекція імунітету

Очищення організму

Особливості раціональної організації трудової діяльності

Подолання психічного перенавантаження

^ Адаптація людини до стресогенних чинників довкілл

Загальні закономірності адаптації людини

Адаптогенні фактори

Фази розвитку процесу адаптації людини до навколишнього середовища

Адаптація людського організму до низьких і високих температур

Адаптація до режиму рухової активності

Адаптація до гіпоксії

^ Еколого-демографічний стан людства

Зв’язок між демографічними і глобальними екологічними проблемами

Вплив екологічних факторів і рівня розвитку суспільства на тривалість життя людини

Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я громадян України

Демографічні показники відтворення населення

Структура популяцій людини (вікова, статева, генетична), їх характеристика

Динаміка популяцій, її основні показники. Поліморфізм популяцій.

Тривалість життя. Смертність, її причини.

Смертність немовлят.Природжені вади розвитку, їх етіологія та патогенез

Екологічна ємкість середовища

Щільність популяцій та регуляція чисельності. Гомеостаз популяцій.

^ Формування і розвиток екологічної культури

Поняття про екологічну культуру та її складові.

Сучасні філософсько-методологічні концепції розвитку природоохоронної свідомості.

Вчення про біосферу і ноосферу В.І. Вернадського. Умови для створення ноосфери.

Поняття про екологічний та моральний імперативи. Раціонально організоване суспільство.

Характеристика та основні засади стійкого розвитку суспільства, що самопідтримується ( за матеріалами екологічних конгресів у Ріо-де-Жанейро, Йоханесбурзі, Токіо).

Правові аспекти раціонального природокористування. Екологічне право в Україні. Поняття про екополітику. Екоконверсія нації.


^ Розподіл навчального часу на 2011-2012 н.р.


Назва

модуля

Кількість годин для денної форми навчання

Форма семестрового контролю

Всього

лекції

Лабораторна

робота

Самостійна робота

І.Особливості впливу екологічних факторів на організм людини

26

10

6

10

Усне опитування

ІІ.Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля

28

10

8

10

Усне опитування

Диф. залік^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

І семестр


Змістовий модуль 1. Особливості впливу екологічних факторів на організм людини

Лекційний модуль

1.

Предмет, об’єкт і завдання екології людини. Основні екологічні закони, принципи І правила

2 год.

2.

Закономірності впливу факторів природного середовища на живі організми

2 год.

3.

Особливості впливу фізичних параметрів середовища на людський організм

2 год.

4.

Особливості впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків

2 год.

5.

Особливості впливу на людський організм макро- і мікроелементів

2 год.


Лабораторний модуль

1.

Розрахунок екологічних умов проживання людини. Визначення індекса людського розвитку

2 год.

2.

Визначення основних антропометричних показників

2 год.

3.

Розробка екологічно збалансованого харчового раціону людини

2 год.

4.

Вивчення психофізіологічного стану людини, його працездатності та побудова графіку власних біоритмів

2 год.


Модуль самостійної роботи

1. Проблема охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, грунту, мінерально-сировинних ресурсів. Джерела і види забруднювачів.

2. Отруєння довкілля пестицидами. Клінічні симптоми отруєння.

Гострі і хронічні отруєння нітратами. Перша допомога при отруєнні фосфор- і хлорорганічними, ртутьорганічними сполуками, нітратами, нітрофенолами.

3. Отруєння важкими металами. Онкологічні захворювання та їх звязок з екологічним станом довкілля.

4. Токсичність хімічних речовин та методи її визначення. Мутагени та їх вплив на людський організм.

5. Біологічні і соціальні фактори впливу на людський організм.

6. Особливості впливу препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на організм.

Список рекомендованої літератури

Основна література

1.Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.- К.: Академія, 2005.-287 с.

2. Клименко Л.П. Техноекологія: Навч. посібник для вищ. навч. закладів. – Одеса: Таврія, 2000. – 542 с.

3. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 1992. – 568 с.

4. Семенюк Н.В. Екологія людини: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 356 с.

5. Навчальна програма “Екологія людини” / Укл. Шмалєй С.В.- Херсон: Айлант, 1999.- 25 с.

6. Філіпчук І.І. Словник термінів з питань екології та безпеки життя та діяльності: Навч.посібник.-Чернівці:Зелена Буковина, 2003.-752 с.

7. Экология города: Учебн. для студ. высш. учебн. завед./Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

8. Бабакова Т.А., Момотова А.П. 500 экологических задач.- Петрозаводск, Карелия, 1991.- 234 с.

9. Бондарь Е., Губарева Л. Практикум по экологии человека.- М: Академия, 2005.- 215 с.

10. Чеботарева Н.Г. Экология человека.- Учеб.программа для ВУЗов.- М: 2009.-32 с.

Додаткова література:

1.Механизмы патологических реакций при экстремальных воздействиях на организм.- Кишинев, 1986.-143 с.

2. Потемина Т.Е. Влияние внешних факторов на мужскую репродуктивную систему // Нижний Новгород: НГМА, 2006.-28 с.

3. Сучасні джерела отримання інформації про мутагенну дію чинників довкілля.- Інформаційний лист з проблеми “Гігієна навколишнього середовища”. Вип.6.- К.: Укрмедпатент-інформ, 2003.- 2 с.

11. Лановенко О.Г. Сучасна екологічна криза: особливості та перспектива розвитку.- Метода.Збірник наукових праць.Випуск 1.- К.:Фітосоціоцентр,1998.-С.34-32.

12. Лановенко О.Г. Збірник тестових завдань з курсу ‘Екологія”.- Херсон:Видавництво ХДУ, 2008.- 34 с.

13. Примак А.В. Экологическая ситуация на Украине и ее мониторинг: анализ и перспективы.- К.: Знание, 2000.-234 с.

14. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Либіль, 2003.- 208 с.


INTERNET-ресурси

http://www.nbuv.gov.ua/

http://www.humanecology.ru/

http://uenj.cv.ua

http://epl.org.ua/

http://ies.nau.edu.ua/


Підсумкова тека: письмове опитування.


Змістовий модуль 2. Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля


Лекційний модуль


1.

Здоров’я людини та критерії його оцінки.Фактори, що впливають на здоров’я людини. Сучасний стан здоров’я населення України

2 год.

2.

Інтоксикація організму і роль окремих органів у його очищенні. Екологічні проблеми харчування людини

2 год.

3

Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля

2 год.

4.

Особливості раціональної організації трудової діяльності. Ознаки психічного перевантаження та способи їх подолання

2 год.

5.

Демографічні показники відтворення населення. Структура популяцій людини (вікова, статева, генетична), їх характеристика


2 год.


Лабораторний модуль


1

Визначення індивідуального добового ритму та власного хронобіотипу

2 год.

2

Вивчення структури і динаміки природжених вад розвитку новонароджених у Херсонській області

2 год.

3

Визначення норми реакції кількісних ознак людини в урбанізованих популяціях

2 год.

4.

Підсумкова контрольна робота. Складання заліку

2 год.Модуль самостійної роботи

1. Групи здоров’я. Методики оцінки та самооцінки рівня фізичного стану індивіда. Напрямки поліпшення стану здоров’я людини

2. Генезис та еволюція екологічної свідомості

3. Зв’язок між демографічними і глобальними екологічними проблемами.

Вплив екологічних факторів і рівня розвитку суспільства на стан здоров’я та тривалість життя людини.

4. Демографічні показники відтворення населення. Структура популяцій людини (вікова, статева, генетична), їх характеристика.

5. Тривалість життя. Смертність, її причини. Смертність немовлят. Природжені вади розвитку, їх етіологія та патогенез

6. Поняття про екологічну культуру та її складові. Сучасні філософсько-методологічні концепції розвитку природоохоронної свідомості.


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Клименко М.О. Антропогенні зміни і стан здоров’я населення. Регіональні екологічні проблеми.-К.: ВГЛ “Обрії”, 2002.- 456 с.

2.Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.- К.: Академія, 2005.-287 с.

3. Семенюк Н.В. Екологія людини: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 356 с.

4. Хижняк М.Ш., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія: Навч.пос.для студ.вищ.навч.закл.немедичн.профілю.-К.:Здоров’я., 1995.-230 с.

5. Бондарь Е., Губарева Л. Практикум по экологии человека.- М: Академия, 2005.- 215 с.

6. Чеботарева Н.Г. Экология человека.- Учеб.программа для ВУЗов.- М: 2009.

Додаткова література:

1.Механизмы патологических реакций при экстремальных воздействиях на организм.- Кишинев, 1986.-143 с.

2. Потемина Т.Е. Влияние внешних факторов на мужскую репродуктивную систему // Нижний Новгород: НГМА, 2006.-28 с.

3. Сучасні джерела отримання інформації про мутагенну дію чинників довкілля.- Інформаційний лист з проблеми “Гігієна навколишнього середовища”. Вип.6.- К.: Укрмедпатент-інформ, 2003.- 2 с.

4. Закон України . Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000- 2015 роки // Урядовий кур’єр.- 2000.- № 207.- С.3-16.

5. Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект “Програма сприяння сталому розвитку в Україні”; кер.розд.:І.Д.Андрієвський,Ю.Р.Шеляг-Сосонко.-К.:Вид.Дім, 2001.- 112 с.

6. Доцишин Ю.П., Лапин Н.Н. Социальная значимость факторов вынужденной миграции (Демография миграции) // СОЦИС.- 2001.- №1.

7.Кузнецов О.Л. Система “природа – общество - человек”. Устойчивое развитие.-М.: Дубна, 2000.- 345 с.

8. Клименко М.О. Антропогенні зміни і стан здоров’я населення. Регіональні екологічні проблеми.-К.: ВГЛ “Обрії”, 2002.- 456 с.


INTERNET-ресурси


http://www.nbuv.gov.ua/

http://www.humanecology.ru/

http://uenj.cv.ua

http://epl.org.ua/

http://ies.nau.edu.ua/


Підсумкова тека: письмове опитування.


Критерії оцінювання знань та вмінь студентів

5 (А) відмінно

Студент вміє самостійно застосовувати навчальний програмний матеріал у нестандартних ситуаціях, свої знання і вміння для розв’язання завдань високого ступеня складності на підставі нестандартного підходу з обгрунтуванням основних етапів розв’язання.

Студент:

- вміє розглядати антропоекосистему як теріторіальну, соціоприродну, саморегульовану систему, динамічна рівновага якої повинна забезпечуватися людським суспільством;

- вміє аналізувати процеси, що відбуваються сьогодні в антропоекосистемах різного рівня (від локальних до глобальної);

- володіє навичками використання методів антропоекологічних досліджень: спостереження, прогнозування, моделювання, моніторинг;

- знає екологічні закони, принципи і правила, тобто засади оптимального функціонування екосистем під впливом діяльності людини;

- знає принципи природокористування та вміє їх використовувати на практиці;

- вміє користуватися довідковою літературою;

- володіє основними науковими поняттями з предмету, що вивчається;

- вміє давати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь з дотриманням норм української літературної мови (правил граматики, орфографії та пунктуації).

^ 4,5 (В) добре

Студент вміє самостійно застосовувати навчальний програмний матеріал у нестандартних ситуаціях, свої знання і вміння для розв’язання завдань високого ступеня складності на підставі нестандартного підходу з обгрунтуванням основних етапів розв’язання. Але його відповідь є недостатньо змістовною і аргументованою, характерізується недостатньою логічністю викладу, відсутністю творчого підходу до вирішення нестандартних проблем.

Вміє давати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь з дотриманням норм української літературної мови (правил граматики, орфографії та пунктуації).

4(С) добре

Студент :

 • використовує набуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях,

 • аналізує екологічні явища і процеси, робить обгрунтовані висновки;

 • вміло користується довідковою літературою;

 • використовує набуті знання у нових нестандартних ситуаціях;

 • плутається у термінології;

 • недостатньо володіє знаннями соціоекологічних законів, принципів і правил,

 • володіє принципами природокористування, але не використовує їх на практиці;

 • виклад матеріалу є нечітким, порушена послідовність висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок.


3,5 (Д) задовільно

Студент :

 • слабко використовує набуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях;

 • некомпетентно аналізує екологічні явища і процеси;

 • недостатньо користується довідковою літературою, не вміє узагальнювати, порівнювати соціально-екологічні явища і процеси, систематизувати свої знання;

 • не може використовувати набуті знання у нових нестандартних ситуаціях;

 • плутається у термінології;

 • виклад матеріалу є нечітким, порушена послідовність висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок;^ 3(Е) задовільно

Студент:

- має загальне уявлення про причини виникнення, масштаби, можливі наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між суспільством та навколишнім середовищем, закономірності функціонування антропоекосистем;

 • знає основні екологічні поняття, залежності, закони, класифікації, особливості впливу на людський організм факторів антропогенного забруднення довкілля, зміни стану здоров’я людини під впливом полютантів-ксенобіотиків;

 • виконує завдання за відомими алгоритмами у стандартних ситуаціях;

 • погано володіє медико-біологічною та екологічною термінологією;

 • не користується довідковою літературою;

 • не вміє формулювати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь, демонструє поверхневе знання предмету;

 • відсутня змістовність викладу (повна,конкретна, чітка відповідь на запитання з відповідними висновками та узагальненнями);

 • відсутня логічність викладу, тобто послідовне, обгрунтоване висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок;

 • відсутня аргументованість, тобто доречне вживання екологічних термінів і понять, нерозуміння екологічних законів, відсутність переконливості аргументів.

2(FX) незадовільно

Студент:

 • не володіє навчальним програмним матеріалом;

 • нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати матеріал, що вивчається;

 • не володіє науковою термінологією з предмету, що вивчається;

 • демонструє відсутність зацікавленості у вивченні предмета.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Змістові модулі

Тестування

Підсумкова контрольна робота

Сума

60 (18 год. – самостійна робота)

10

30

100

^ Співвідношення балів за національною шкалою (залік, екзамен)

 і шкалою ЕСТS

^ За національною шкалою (залік)

За національною шкалою (диф.залік)

Бали, набрані студентом

За шкалою

ЕСТS

Визначення (пояснення) оцінки

ЕСТS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Зараховано"

 

 

"Відмінно"

 

 

90-100

 

 

А

"Відмінно" - виконане завдання, відповіді свідчать про всебічні глибокі знання, допущена незначна помилка.

 

 

 

 

"Добре"

 

80-90

 

В

"Дуже добре" - виконане завдання, відповіді свідчать про повні знання; допущено кілька незначних помилок

 

 

70-79

 

 

С

"Добре" – виконане завдання, відповіді свідчать про досить повне знання навчального матеріалу; допущено серйозну помилку.

 

 

 

"Задовільно"

 

 

60-69

 

 

D

"Задовільно" - виконане завдання, відповіді виявили прогалини у знаннях; допущено ряд серйозних помилок.

 

50-59

 

Е

"Достатньо" - виконання задовольняє мінімальним критеріям.

 

"Не зараховано"

 

 

"Незадовільно"

 

25-59

 

FX

"Незадовільно" з можливістю повторного складання.

 

1-24

 

F

"Незадовільно" з обовязковим повторним вивченням дисципліни

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • 1. Нормативні документи;

 • 2. Опорні конспекти лекцій;

 • 3. Методичні вказівки до лабораторних занять;

 • 4. Методичне забезпечення самостійної роботи;

 • 5. Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, графіки, діаграми)

 • 6. Лабораторне устаткування (динамометри, спірометри, мірні лінійки, апарати для вимірювання артеріального тиску із стетоскопами тощо).Зміни та доповнення до робочої програми


----------------------- н.р.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № __віл «__» _____р.


Завідувач кафедри ____________ С.В.Шмалєй


Протокол №___ від «_____» ________ р.


Голова НМР інституту _______________ Л.В.Вишневська

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Затверджую
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з зоології безхребетних
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Волкова С. А. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та біологічної хімії
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Метою курсу є оволодіння студентом знаннями з основних розділів біологічної фізики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет відділ моніторингу якості освіти затверджую
Участь в оперативних нарадах у проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі програми «Харчова хімія» Одеської національної академії харчових технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі Програми педагогіческих інститутів. Органічна хімія. – Київ. – 1993. – 30с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи