Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства
Скачати 56.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства
Дата03.11.2012
Розмір56.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни «Радіобіологія»

для студентів ІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»


Самостійна підготовка з кожної теми:

 1. Вивчення теоретичного матеріалу

 2. Оформлення у альбомі теми, мети та обладнання до лабораторної роботи

 3. Письмове складання термінологічного словника

 4. Пошук відповідей на контрольні запитання

 5. Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)


Теми, винесені повністю на самостійне опрацювання


Тема 1. Біологічний протипроменевий захист

Механізми протипроменевого захисту: перехват та інактивація радикалів; зміна окисно-відновного потенціалу; підвищення рівня сульфгідрильних груп; підвищення біологічного фону радіорезистентності; розвиток неспецифічної реакції та збільшення репарації. Загальний механізм модифікації репродуктивної загибелі клітин.

Основні класи хімічних сполук радіозахисної дії: індолілалкіламіни та меркаптоалкіламіни. Оцінка радіозахисного ефекту. Захист організму як наслідок послаблення уражень критичних систем. Захист від віддалених наслідків іонізуючого випромінювання.


Обґрунтування: Сучасний розвиток науково-технічного прогресу передбачає активне отримання та використання окремих елементів атома, що створює загрозу радіаційного забруднення, тому тема є важливою складовою у підготовці підростаючого покоління до цивільної оборони в надзвичайних ситуаціях. Крім того, екологи працюють у відділах з надзвичайних станів і тому ця тема забезпечує професійну складову їх підготовки.

Можливість винесення даної теми на самостійне вивчення обумовлене готовністю студентів до розуміння механізмів протипроменевого захисту, оскільки вони вже володіють знаннями про механізми впливу різних видів опромінювання на живий організм на різних рівнях структурної організації.


Завдання: скласти таблицю речовин, що використовуються для протипроменевого захисту

Назва препарату

Група препарату за терміном дії

Клас хімічної сполуки

Механізм дії

Фізіологічний ефект

Підсумкова тека:

1. Що таке фармакологічний протипроменевий захист?

2. У чому полягають відмінності у теоретичних уявленнях щодо механізмів протипроменевого захисту?

3. Назвіть основні класи хімічних радіопротекторів

4. Зв'язок доза-ефект для радіопротекторів з різним механізмом дії

5. Засоби захисту від віддалених наслідків опромінення


Перелік літератури:

 1. Белов А.Д., В.А. Киршин, Лысенко Н.П., Пак В.В., .Рогожина Л.В. Радиобиология. - М.: Колос, 1999. - 384с.

 2. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 352 с.

 3. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных.- М.: Высшая школа, 1988.- 424 с.

^ ПИТАННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

з навчальної дисципліни «Радіобіологія»

для студентів ІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»


 1. Зміст предмета радіобіології, завдання, методи. Зв'язок радіобіології з іншими науками.

 2. Відкриття рентгенівських променів і радіоактивності (роботи Рентгена, Беккереля, М. Кюрі, П. Кюрі, І. Кюрі, Ф. Жоліо-Кюрі).

 3. Етапи розвитку радіобіології.

 4. Види іонізуючих випромінювань, основні характеристики елементарних частинок, що утворюють ці випромінювання.

 5. Одиниці дози випромінювання та радіоактивності.

 6. Взаємодія α- і β- частинок з речовиною.

 7. Взаємодія γ-випромінювання з речовиною.

 8. Взаємодія нейтронів з речовиною.

 9. Порівняльна проникаюча здатність різних видів випромінювання в повітрі і в біологічних об'єктах.

 10. Методи захисту від іонізуючих випромінювань.

 11. Методи виявлення та реєстрації іонізуючих випромінювань (іонізаційні детектори випромінювання, сцинтиляційні методи реєстрації випромінювань).

 12. Відносна біологічна ефективність (ВБЕ) іонізуючих випромінювань (зв'язок ВБЕ з лінійною передачею енергії).

 13. Механізм та основні характеристики радіомодифікуючої дії кисню.

 14. Джерела опромінення людини

 15. Категорії опромінюваних осіб, дозові межі, ефективна і еквівалентна дози.

 16. Пряма і непряма дія іонізуючих випромінювань і їх етапи.

 17. Продукти радіолізу води; «ефект розведення».

 18. Теорії біологічної дії іонізуючих випромінювань (принцип потрапляння та теорія мішені; стохастична теорія, теорія «точкового тепла»).

 19. Поняття про радіонукліди, їх отримання.

 20. Діапазон відмінностей радіочутливості в природі та їх причини

 21. Радіаційні пошкодження ДНК.

 22. Молекулярні механізми репарації ДНК.

 23. Радіаційний блок мітозів, механізм цього явища.

 24. Криві виживання клітин при рідко-і щільноіонізуючому опроміненні.

 25. Радіочутливість клітин на різних стадіях циклу.

 26. Репарація потенційних пошкоджень.

 27. Репарація сублетальних пошкоджень.

 28. Радіочутливість організму. Променеві реакції окремих органів і тканин. Шкала радіочутливості.

 29. Радіаційні синдроми.

 30. Кістковий мозок - типовий приклад системи клітинного оновлення.

 31. Радіочутливість клітин крові, кісткового мозку. Закон Бергоньє і Трібондо.

 32. Відносність поняття тканинної радіочутливості.

 33. Шлунково-кишковий синдром.

 34. Процеси відновлення в опроміненому організмі. Кінетика відновлення організму після загального опромінення.

 35. Особливості пошкодження та репарації маловідновлючихся тканин.

 36. Класифікація, діагноз і прогноз променевої хвороби.

 37. Гостра променева хвороба при відносно рівномірному опроміненні. Фаза первинної загальної реакції.

 38. Гостра променева хвороба при відносно рівномірному опроміненні. Фаза удаваного клінічного благополуччя.

 39. Гостра променева хвороба при відносно рівномірному опроміненні. Фаза виражених клінічних проявів.

 40. Гостра променева хвороба при відносно рівномірному опроміненні. Фаза раннього відновлення.

 41. Церебральний синдром (гостра форма променевої хвороби). Патогенез, клініка.

 42. Хронічна променева хвороба (I ступінь тяжкості)

 43. Хронічна променева хвороба (II ступінь тяжкості).

 44. Хронічна променева хвороба (III ступінь тяжкості).

 45. Терапія гострої променевої хвороби

 46. Променева хвороба, обумовлена інкорпорованим опроміненням (шляхи надходження радіонуклідів, розподіл в організмі і виведення).

 47. Способи прискореного виведення радіонуклідів з організму та запобігання їх всмоктуванню.

 48. Віддалені наслідки опромінення (скорочення тривалості життя, виникнення злоякісних пухлин).

 49. Механізм віддалених наслідків опромінення.

 50. Дія іонізуючих випромінювань на ембріон і плід.

 51. Механізми радіоембріологічного ефекту і оцінка його наслідків.

 52. Радіоємність непроточного прісноводного водоймища.

 53. Роль біоти в накопиченні радіонуклідів.

 54. Радіоємність каскаду прісноводних водоймищ, морської та лісової екосистем.

 55. Міграція радіонуклідів у морських та прісноводних екосистемах.

 56. Міграція нуклідів у наземних екосистемах (лісових, лучних).

 57. Радіочутливість мікроорганізмів та особливості впливу на них радіонуклідів.

 58. Радіорезистентність вищих рослин. Чутливість рослин до хронічного опромінення.

 59. Вплив радіонуклідів на популяції рослин.

 60. Генетичні наслідки опромінення рослин.

 61. Вплив радіонуклідів на тварин (безхребетні, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці).

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Курортологія» для студентів ІV курсу Інституту природознавства спеціальності
Закон України «Про курорти». Концепція розвитку санаторно-курортної галузі. Наказ «Про організацію санаторно-курортного лікування...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " аналіз у бюджетних та банківських установах" для студентів напряму підготовки "Облік та аудит"
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності "Хімія" денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Навчально-методичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи