Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\

Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Скачати 88.44 Kb.
НазваПротокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Дата03.11.2012
Розмір88.44 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет природознавства, здоров’я людини та туризму


Затверджено

Вченою радою ХДУ

Протокол № від р.


навчальна програма


ГІСТОЛОГІЯ

Для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини напряму підготовки: 6.040103. Здоров’я людини


Погоджено

на НМР ХДУ

Протокол № від р.

Н. Тюхтенко

Голова НМР ХДУ


Херсон – 2012

Програма розроблена:

1. Гайдай М.І. – доцент кафедри фізіології людини і тварин, к.м.н.

2. Васильєва Н. О. – асистент кафедри фізіології людини і тварин

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання викладача)


Авторська розробка


Рецензенти:

1.Тарасова О.О. – доцент кафедри здоров’я людини ХДУ, к.б.н.


2.Поліщук С.В. – доцент кафедри корекційної освіти ХДУ, к.б.н.


Розглянута на засіданні

кафедри фізіології людини і тварин

Протокол № від « » 20 р.

Завідувач кафедри (Шмалєй С.В.)

(підпис, ПІБ)


Схвалена НМР факультету

Протокол № від « » 20 р.

Голова

НМР факультету (Вишневська Л.В.)

(підпис, ПІБ)


Затверджена на засіданні вченої ради

факультету природознавства, здоров’я людини і туризму

Протокол № від « » 20 р.

Голова Вченої ради

^ Вступ

Пояснювальна записка

Гістологія є біологічною наукою, яка вивчаює будову та функції тканин тваринних організмів та їх розвиток. Основою будови, функціонування, розвитку і відтворення всього живого є клітина – крихітна грудочка організованої живої речовини, яка здатна саморегулюватися і вступати у взаємозв’язки з іншими клітинами, утворюючи тканини, що формують органи.

Теоретичні і практичні знання сучасної гістології надають унікальну можливість моделювати і вивчати на різних рівнях організації (молекулярному, субклітинному, клітинному та органному) загальні біологічні процеси, пов’язані, зокрема, з диференціацією, проліферацією та смертю клітин, зі структурною організацією та функціонуванням тканин людини.

Вивчення гістології займає чільне місце у підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи з біологічними об’єктами у різних галузях біології, Це передбачено у ОПП і ОКХ та навчальними планами спеціальності Здоров’я людини.

Мета даної навчальної дисципліни - з’ясувати еволюції тканин, становлення і розвиток їх в організмі, вивчити будови і функції клітин, тканин, органів і міжклітинної речовини, з’ясувати взаємодії клітин в межах однієї тканини і оточуючих тканин.

Завдання курсу: Основне завдання гістології, як дисципліни, дати уявлення.

Теоретичні - викласти теоретичні основи та методологічні особливості науки про тканини організму людини. Дати уявлення про сучасний стан розвитку цитології, гістології, ембріології, про сучасні методи дослідження тканин людини. Показати принципи класифікації основних тканин людини. Вказати особливості ембріонального розвитку організму людини на різних вікових етапах. Сформувати знання про системну організацію клітин, тканин та органів.

Практичні - Ознайомити студентів із сучасними методами дослідження тканин людини та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом для формування навичок мікроскопічних досліджень. Навчити студентів методам біологічної безпеки, скарифікації, приготування препаратів, роботи з мікроскопічною технікою, методами приготування тимчасових мікропрепаратів.

Перелік знань та умінь студентів. Студент повинен мати глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу. Мати чіткі адекватні наукові уявлення про закономірності будови тканин людини, їх функціональні особливості, вільно володіти понятійним апаратом, знати основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання. Опанувати методологією основних гістологічних досліджень, вміти грамотно інтерпретувати їхні результати. Студенти мають оволодіти основними навичками роботи з біологічним матеріалом, спеціальним устаткуванням, набути вміння проводити рутинні методики, що є базовими для даної галузі.

Володіти вміннями на рівні професійної компетенції − застосовувати набуті знання у педагогічній діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки. Гістологія представляє собою інтегративний курс який вимагає базових знань з таких дисциплін, як: філософія, анатомія та фізіологія людини і тварин, цитологія, біохімія, генетика, біофізика, мікробіологія, молекулярна біологія.

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Вступ.

Гістологія -це наука, яка вивчає будову живої матерії на різних рівнях її структурної організації. Місце гістології і ембріології у системі біологічних дисциплін. Роль дисципліни у формуванні професійного світогляду майбутнього вчителя біології. Стислі відомості про історію розвитку домікроскопічного, мікроскопічного та електронно-мікроскопічного етапів. Внесок у гістологію і ембріологію вітчизняних та зарубіжних вчених. Методи гістологічних та ембріологічних досліджень: класичні та сучасні. Біологія клітини. Клітинна теорія.

^ Основи цитології.

Клітина – елементарна одиниця живого. Форма та розміри клітини. Клітинні різновиди. Загальний план будови клітини. Будова і функції ядра. Основні структурні компоненти, їх хімічний склад та функції. Клітинні мембрани. Клітинні включення. Співвідношення між клітинами і тканинами. Концепція тканини. Тканини рослин і тварин.

^ Основи ембріології.

Закон зародкової схожості К. Бера. Еволюційна ембріологія. Розмноження організмів: статеве і безстатеве . Біологічна роль статевого розмноження. Прогенез: будова статевих залоз. Будова статевих клітин.. Класифікація яйцеклітин. Розвиток статевих клітин. Сперматогенез, овогенез. Репродукційний цикл.

^ Основні етапи ембріогенезу.

Запліднення. Зигота. Стадія двох пронукліусів. Сінкаріон. Дроблення. Типи дроблення. Бластула. Морула. Гаструляція. Типи гаструляції. Нейруляція. Осьові органи. Теорія зародкових листків. Гістогенез і органогенез. Провізорні органи. Система мати-плід. Плацента. Статевий розвиток зародка. Роди. Критичні періоди в онтогенезі людини. Вплив зовнішніх факторів на розвиток людини.. Періоди розвитку. Онтогенез і філогенез. Експериментальна ембріологія.

^ Вчення про тканини.

Загальна характеристика тканини. Принципи класифікації тканин. Генез. Морфологічні особливості і фізіологічні властивості тканин. Класифікація тканин.

^ Епітеліальні тканини.

Загальна характеристика. Особливості будови. Фізіологічна класифікація епітеліїв. Морфологічна класифікація. Види одношарового епітелію. Види багатошарового епітелію. Залозистий епітелій. Класифікація залоз. Екзокринні та ендокринні залози. Типи секреції. Генетична класифікація епітелію. Розвиток і регенерація епітеліальних тканин.

^ Опорно-трофічні тканини.

Загальна характеристика. Класифікація. Мезенхіма. Ретикулярна тканина. Кров. Лімфа. Гемоцити і плазма. Гемограма. Еритроцити, будова і функція. Лейкоцити, їх класифікація, будова і функції. Загальні відомості про імунну і ретикулоендотеліальну систему. Гемопоез. Ембріональний гемопоез.

Волокнисті сполучні тканини: клітини і міжклітинна речовина. Пухка волокниста сполучна тканина. Щільна сполучна тканина. Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями. Розвиток і регенерація волокнистих сполучних тканин.

^ Опорні тканини.

Хрящова тканина. Види хрящової тканини. Розвиток і регенерація хрящової тканини.

Кісткова тканина. Види кісткових клітин. Міжклітинна речовина кістки. Грубоволокниста кісткова тканина. Пластинчата губчаста та пластинчата компактна кісткова тканина. Розвиток і регенерація кісткової тканини.

^ М’язові тканини.

Загальна морфофункціональна характеристика і класифікація м’язових тканин. Будова м’язового волокна. Довільні та недовільні м’язові тканини. Розвиток і регенерація м’язових тканин.

^ Нервова тканина.

Загальна морфофункціональна характеристика. Онтогенез та філогенез нервової тканини. Будова нейрона. Види нейронів. Синапси. Нейроглія. Макроглія. Мікроглія. Взаємовідносини нейронів та нейроглії. Нервові волокна. Нервові закінчення. Рефлекторна дуга. Регенерація нервової тканини.

^ Мікроскопічна будова органів травлення.

Ембріогенез органів травлення. Будова органів ротової порожнини. Мікроскопічна будова органів середнього відділу: тонкий кишечник, товстий кишечник, кишкові залози, мікроскопічна будова печінки та підшлункової залози.

^ Мікроскопічна будова органів дихання та судинної системи.

Ембріогенез органів дихання: закладка носової порожнини, гортані, трахеї, бронхів, легень.

Мікроскопічна будова судин. Розвиток судин в ембріогенезі. Будова стінок артерій і вен різного типу, капілярів.

^ Особливості мікроскопічної будови залоз внутрішньої секреції та нервової системи.

Розвиток та будова гіпофізу, наднирникових залоз, щитоподібної залози, паращитоподібних залоз. Функції ендокринних залоз, хвороби, пов’язані з гіпо- та гіперфункцією.

Мікроскопічна будова органів чуття ( будова оболонок ока, внутрішнього вуха).

Мікроскопічна будова органів ЦНС: спинний мозок, кора та ядра головного мозку. Будова периферичної нервової системи.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


Основна література:

 1. О.В. Александровская., Т.Н. Радостина. Цитология, гистология и эмбриология. –М.: Агропромиздат, 1987.- 205с.

 2. Ю.П. Антипчук. Гистология с основами эмбриологии.- М.: Просвещение, 1983.- 265с.

 3. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.

 4. Гунин А.Г. Гистология в списках, схемах и таблицах. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2002. – 88 с.

Додаткова література:

 1. Альберте Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки (1-3 т.). Пер. с англ. — Москва: Мир, 1994.

 2. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. — Москва. - Медицина, 1978.

 3. Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології. — К.: Виша школа, 1978.

 4. Артишевский А. А., Леонтюк А.С., Слука Б.А. Гистология с техникой гистологических исследований: Учеб. пособие. — Минск: Вышсйшая школа, 1999.

 5. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. — Москва: Медицина, 1989.

 6. Билич ГЛ., Катина Г.С., Назарова Л.В. Цитология. — Санкт-Петербург: Деан, 199V

 7. Быков В.Л. Функциональная морфология клетки. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГМУ, 1995.

 8. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. — Санкт-Петербург: Сотис, 1999.

 9. Волков К.С., Пассчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин. Атлас: Навчальний посібник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1997.

 10. Волкова О.В., Елецкиц Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. Москва: Медицина, 1982.

 11. Гилберт С. Биология развития. Т. 1-3. — Москва: Мир, 1993-1995.

 12. Гистология: введение в патологию / Под ред. Э.Г. Улумбекова и Ю.А. Челышева. -Москва: ГОЭТАР, 1997.

 13. Гистология: Учебное пособие / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. Москва: ГОЭТАР, 2001.

 14. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: Учеб. пособие / Под ред О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. — Москва: Медицина, 1996.

 15. Гистология, цитология и эмбриология: Учеб. пособие / Под ред. Ю.И. Афанасьев и Н.А. Юриной. — Москва: Медицина, 2002.

 16. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. — Москва: Мир, 1987.

 17. Елисеев Е.Г. Гистология. — Москва: Медицина, 1972

 18. Елисеев Е.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического строения клеток тканей и органов. — Москва: Медицина, 1970.

 19. Ембріологія / За ред. О.Є. Кузів. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

 20. ЗаварзинА.А. Основы сравнительной гистологии. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985.

 21. Зарзин А.А., Харазова А.Д. Основы общей цитологии. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1982.

 22. Іванова А.Й., Чайковський Ю.Б., Луцик О.Д. — Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура. — Львів: Вид-во Львів, мед. ін-ту, 1993.

 23. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Петтэну. Т. 1-2. — Москва: Мир, 1983.

 24. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологічний тлумачний словник. —Львів. Вид-во Львів, мед. ін-ту, 1994.

 25. Новиков А.И., Светенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям с основами эмбриологии. — Москва: Просвещение, 1984


Internet – ресурси (Основні web-сторінки в Internet ).

 1. http://health-ua.com/parts/gistology/

 2. http://immunologia.narod.ru/

 3. http://meduniver.com/Medical/Book/2.html

 4. http://if.dsma.dp.ua/wiki/doku.php/гістологія

 5. http://www.histol.chuvashia.com/tables/000-ru.htm

 6. http://meduniver.com/Medical/Book/19.html - Атласи та підручники з гістології у вільному доступіСхожі:

Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Пояснювальна записка програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини», напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини», складено
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\На спеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
України від 11. 07. 2011р. №234-ст. «Про зарахування студентів до магістратури нуфвсу за державним замовленням на денну форму навчання»...
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Україна
«магістр» в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за спеціальністю 01020301 «Валеологія» з ліцензованим...
Протокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров\Протокол № від р навчальна програма анатомія людини для студентів галузі 0102. «Фізична культура І спорт» вищих навчальних закладів
Голяка С. К. – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту хду, к б н
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи