Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання icon

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
НазваМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
Сторінка1/10
Дата03.11.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет


Кафедра фізіології людини і тварин


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

(загальна біологія)

методичні рекомендації до практичних занять

для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання


Херсон - 2008


Методика навчання біології (загальна біологія)

методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної і екстернатної форм навчання


Автор: Щербина Т.І., кандидат біологічних наук, доцент;


Рецензенти: Шмалєй С.В., доктор педагогічних наук, професор;

Вишневська Л.В., кандидат педагогічних наук, доцентМетодичні рекомендації схвалено Рекомендовано до друку
на навчально-методичній раді науково-методичною радою
Інституту природознавства Херсонського державного
Протокол № 2 від 26.09.08 університету

Протокол № 3 від 29.09.08^

Зміст

Вступ 4


Програма з методики навчання біології (загальна біологія) 5

Заняття 1. Тема : Аналіз курсу загальної біології в шкільних програмах, підручниках та посібниках (10-11 класи). 7

Заняття 2. Тема: Методичний аналізВступу”, розділів “Молекулярний рівень організації життя”, “Клітинний рівень організації життя” в курсі загальної біології. Здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. 10

Заняття 3. Тема: Методичний аналіз розділу “Організменний рівень організації життя”. Методика розв’язання задач з шкільного курсу генетики. 12

Заняття 4. Тема: Методика викладання розділів “Надорганізмені рівні організації життя” та “Історичний розвиток органічного світу” в курсі загальної біології. Використання краєзнавчих знань при формуванні основних понять розділу. Особливості проблемного підходу до вивчення розділу. 14

^

Заняття 5.Тема: Методика підготовки і проведення уроку-лекції в курсі загальної біології. 17


Заняття 6. Тема: Методика проведення уроку-семінару як складової лекційно-семінарської системи навчання. 19

Заняття 7. Тема: Методика викладання уроку-семінару як самостійної форми навчання біології 21

Заняття 8. Тема: Методика лабораторно-практичних уроків в курсі загальної біології. 22

Заняття 9. Тема: Методика проведення уроків тематичної атестації учнів з загальної біології 24 Додатковий матеріал

Додаток 1. План аналізу програми 27

Додаток 2. План аналізу підручника 27

Додаток 3. План аналізу робочого зошита 28

Додаток 4. Позиції тематичного плану 28
^

Додаток 5. Інструкція до розв’язування задач 28

Додаток 6. Типи і види уроків 29

Додаток 7. Структури уроків розвивального типу 29


Додаток 8. Схема аналізу проблемно-розвивального уроку 31

Додаток 9. Структура шкільного курсу загальної біології 32

Додаток 10. Логічно-опорні схеми тем курсу загальної біології 33

Додаток 11. Додаткові матеріали для складання задач з загальної біології 52

Питання до екзамену з шкільного курсу загальної біології та

методики викладання 57

Література 59


Вступ

Курс загальної біології завершує вивчення біології в школі і являє собою систему взаємопов’язаних тем, спрямованих на методичну підготовку майбутнього вчителя. Навчальний матеріал в курсі комбінується навколо основних біологічних ідей, таких як розвивальний принцип організації живого, цілісність і саморегуляція живих систем, ідея еволюції, взаємозв’язок будови та функції, взаємозв’язок організму з навколишнім середовищем. Курс відіграє інтегруючу роль. У ньому систематизовано всі дослідженні в природі факти, що підлягають основним закономірностям органічного світу. На основі пізнання цих законів розумно використовується, охороняється та відтворюється природа. Зміст курсу загальної біології підводить до питань філософського рівня, формує основи світогляду.

Причинне тлумачення явищ живої природи, історичний підхід до їх розуміння сприяє діалектичному ставленню до органічного світу. Учні мають пересвідчіться в матеріальному характері життєвих процесів, дістають вагомі докази пізнавання живих об’єктів, незважаючи на їх різноманітність і складність.

Наступність біології в навчальному плані дозволяє широко використовувати біологічний куточок і навчально-дослідну ділянку, проводити екскурсії в природу, заготовляти природничий матеріал; давати учням індивідуальні завдання для самостійної роботи в природі, біологічному кабінеті та на ділянці.

Послідовність розділів в курсі відповідає вимогам методичної теорії про розвиток загальнобіологічних і спеціальних понять у процесі викладання. Необхідною опорою під час вивчення загальної біології є знання школярів з біології рослин, тварин та людини. Перед вчителем загальної біології постає складне завдання враховувати знання учнів з фізики, хімії, географії і, навіть, пояснювати деякі наукові факти уперед, тому що курс має складні між предметні зв’язки.

Вивчення методики викладання біології у вузі реалізується в системі різноманітних форм навчальної роботи. Лекції створюють основи науково-теоретичних знань, лабораторні роботи є засобом практичного відтворення теоретичних знань та формування методичних вмінь. Закріплення та корекція вмінь проходить під час педагогічних практик.

За кваліфікаційною характеристикою вчителя біології студенти, опанувавши курсом біології людини, повинні знати:

 • зміст курсу в обсязі, достатньому для забезпечення сучасного рівня підготовки школярів, зафіксованого у державному освітньому стандарті з біології;

 • задачі, зміст, методи, засоби та організаційні форми, які забезпечують досягнення результатів вимог державного освітнього стандарту біологічної освіти відповідно обраним програмам та навчально-методичного забезпечення;

повинні вміти:

 • обґрунтувати свій вибір програм та навчально-методичного забезпечення; проводити заняття, спираючись на досягнення педагогічної, психологічної наук, вікової фізіології та шкільної гігієни, валеології та екології людини;

 • тематично оцінювати знання, вміння і навички учнів, готовити до підсумкової атестації;

 • організувати роботу в кабінеті біології, на пришкільній ділянці, в природі, використовувати обладнання і технічні засоби навчання, поповнювати дидактичну базу з курсу.ПРОГРАМА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

(загальна біологія)
^
Пояснювальна записка


Мета курсу:


Проаналізувати методичні прийоми відображення основних закономірностей існування живих систем та принцип їх побудови.


Завдання курсу:


 • методичні

розглянути основні дидактичні принципи і методичні прийоми побудови урочної та позаурочної форм роботи в курсі загальної біології в старшій школі;

 • пізнавальні

узагальнити відомості про основні закономірності існування живих систем в шкільному курсі біології;

 • практичні

розібрати принципи аналізу шкільних програм, складання тематичних та поурочних планів в курсі загальної біології.


Програма курсу:


Аналіз програми, діючого підручника, посібників, методичної літератури з розділів загальної біології, їх розвиваючі функції. Дотримання дидактичних принципів: інтегрованості, системності, науковості, доступності, логічності, зв’язку теорії з практикою.

Місце загальної біології в шкільному курсі біології, його світоглядне значення. Інтегративний принцип побудови, філософський рівень висвітлюємих питань, формування екологічно свідомої особистості. Структура курсу, освітні, виховні задачі, основні змістовні лінії біологічної підготовки.

Біологічні поняття як елементи наукових знань. Етапність розвитку загальнобіологічних понять в шкільному курсі біології, критерії успішності їх засвоєння, методичні рекомендації. Форми біологічних знань. Характеристика загальнобіологічних та спеціальних понять (біохімічних, цитологічних, гістологічних, анатомо-морфологічних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних, генетичних, екологічних, валеологічних) в курсі.

Структурно-методичний аналіз курсу загальної біології: мета, освітні, розвиваючі, виховні задачі; методика формування загальнобіологічних та спеціальних поняття; структурно-логічна схема розвитку понять; система внутрішньопредметних зв’язків в розділах загальної біології; міжпредметні зв’язки з науками про природу (хімією, фізикою, географією). Планування роботи вчителя в курсі загальної біології, перспективні (річні) плани. Тематичний план. Система уроків в темі.

Шляхи організації пізнавальної активності учнів на заняттях з загальної біології: організація сприйняття, спостереження, уваги, тренування пам’яті, розвиток мислення, виховання уявлення, формування вмінь та навичок. Сутність розуміння.

Тематичний принцип структурування змістовного компоненту шкільного курсу біології. Тематичне атестування знань, вмінь і навичок учнів в курсі загальної біології, критерії оцінювання.

Дидактична мета “Вступу” в програмі до курсу загальної біології, прийоми встановлення внутрішньопредметних зв’язків в курсі біології.

Методика формування і розвитку біохімічних понять в курсі загальної біології. Система міжпредметних зв’язків в розділі “Молекулярний рівень організації життя”. Логічна послідовність формування біохімічних понять в темах “Неорганічні речовини “ та “Органічні речовини”. Зв’язок між фізико-хімічними властивостями речовини та її біологічним значенням. Особливості закріплення та перевірки знань учнів з використанням динамічних посібників, розв’язування задач з молекулярної біології. Методика підготовки та проведення демонстрацій при формуванні біохімічних понять. Дотримання правил техніки безпеки в роботі з реактивами при проведенні лабораторних робіт та демонстрацій в темі.

Методика формування і розвитку біохімічних, цитологічних та гістологічних понять в розділі “Клітинний рівень організації життя”. Методичні прийоми розвитку понять “клітина”, “обмін речовин та енергії”, “клітинний цикл”. Значення теми в розвитку уявлень про доорганізмовий рівень організації живої матерії. Особливості проведення демонстрацій, лабораторних, та практичних робіт по формуванню цитологічних понять в розділі. Методика використання наочності на уроках загальної біології.

Методичний аналіз розділу “Організмений рівень організації життя”, основні завдання та зміст тем розділу: “Розмноження організмів”, “Закономірності спадковості”, “Закономірності мінливості”, “Генотип як цілісна система”, “Індивідуальний розвиток організмів”. Взаємозв’язок загальнобіологічних та спеціальних (генетичних, селекційних, ембріологічних, біотехнологічних) понять розділу. Методика розв’язування типових задач з генетики. Встановлення зв’язків з іншими розділами та курсами біології. Поєднання натуральної та образотворчої наочності при викладанні розділу, методика демонстрацій, практичних і лабораторних робіт.

Методичний аналіз розділу “Надорганізмені рівні організації життя”, задачі і зміст тем розділу “Популяція, Екосистема”, “Біосфера”. Система основних екологічних понять розділу. Використання краєзнавчого матеріалу при формуванні понять “біогеоценоз”, “екосистема”, “екологічні фактори”, “популяція”, “вид”. Особливості проблемного підходу у вивченні розділу. Особливості уроків з проблемним змістом. Добір творчих завдань екологічного змісту. Основні вимоги до знань, вмінь і навичок учнів в темі. Значення теми в екологічному та валеологічному вихованні учнів.

Місце розділу “Історичний розвиток органічного світу” в шкільному курсі загальної біології. Методичний аналіз тем “Основи еволюційного вчення”, “Історичний розвиток і різноманітність органічного світу”. Методика формування і розвитку понять “вид”, “популяція”, еволюція”, “еволюційні фактори”. Добір наочності для проведення уроків в розділі. Значення внутрішньопредметних зв’язків при формуванні поняття «органічний світ». Організація позакласного читання в розділі.

Методика проведення “Узагальнення” в курсі загальної біології. Особливості узагальнюючих уроків, їх відмінність від уроків повторення. Методичні правила складання узагальнюючих таблиць та схем.

Форми організації навчально-виховного процесу в курсі загальної біології. Типи уроків. Підготовка вчителя до уроку. Основні вимоги до плану, плану-конспекту, розгорнутого конспекту уроку з загальної біології. Особливості уроку засвоєння нових знань, уроку вдосконалення знань, вмінь і навичок, уроку узагальнення і систематизації вивченого матеріалу, комбінованого уроку, уроку контролю і корекції знань, вмінь і навичок в курсі загальної біології. Види уроків. Структура, методичні особливості уроків-лекцій. Підготовка вчителя до них. Прийоми згортання навчальної інформації. Структура, методичні особливості уроків-семінарів. Різновиди семінарських занять в залежності від дидактичної мети. Добір самостійних завдань для семінарів в системі уроків з теми.

Самостійна робота старшокласників в курсі загальної біології. Організація на різних етапах уроку, методи роботи. Функції вчителя. Місце самостійної роботи в позаурочній роботі.

Методичне забезпечення уроків загальної біології. Значення і класифікація засобів навчання, характеристика засобів навчання за групами.

Вимоги до підготовки і проведення лабораторних робіт та практичних уроків в курсі. Проблемний, частково-пошуковий рівні проведення практичних робіт. Оцінювання знань, вмінь і навичок учнів на лабораторно-практичних уроках.

Позаурочна і позакласна робота з курсу загальної біології, визначення, загальна характеристика. Аналіз різних форм роботи. Екскурсії, основні завдання, форми проведення, етапи підготовки вчителя і учнів. Характеристика тематичних екскурсій в курсі загальної біології, їх особливості, зв’язок з теоретичним матеріалом курсу. Особливості екскурсії на підприємство та в музей.

Позакласна робота старшокласників з біології, зв’язок з іншими видами робіт у навчально-виховному процесі. Організація індивідуальної і групової роботи. Факультативи, їх профорієнтаційна спрямованість. Завдання і основні положення змісту на факультативах в курсі загальної біології; види діяльності учнів, форми і методи роботи, перевірка навчальних досягнень. Специфіка масових форм занять із старшокласниками. Біологічні тижні, наукові конференції в курсі загальної біології. Олімпіади, завдання, етапи проведення. Вимоги до добору завдань для теоретичного і практичного турів шкільних олімпіад, розробка критеріїв оцінювання знань і вмінь старшокласників на олімпіадах. Шкільні наукові товариства, Мала академія наук: завдання, загальні принципи організації. Основні положення статуту Малої академії наук. Дослідницька робота старшокласників з біології.

Аналіз організації навчально-виховного процесу в курсі загальної біології. Принципи аналізу, аналіз складових уроку: триєдиної мети, змісту навчального матеріалу, методів навчання, організації пізнавальної діяльності, роботи над формуванням понять, вміння виділяти головне, створення і підтримки пізнавального інтересу учнів. Аналіз уроків розвивального типу. Знайомство із досвідом планування і проведення різних форм організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах.

Екологізація шкільної освіти: мета і принципи. Зміст базової екологічної освіти, підходи до добору змісту навчального матеріалу. Організація освіти в середніх навчальних закладах. Формальна і неформальна екологічна освіта. Шляхи реалізації концепції неперервної екологічної освіти в Україні. Досвід країн зарубіжжя у формуванні екологічної культури молоді.

Заняття 1.

Тема : Аналіз курсу загальної біології в шкільних програмах, підручниках та посібниках (10-11 класи).

Мета : проаналізувати відповідність змісту шкільної програми, підручника та друкованих зошитів із загальної біології основним дидактичним принципам. Встановити межі компетенції вивчаємих розділів рівням організації природи.

Література :

3, 11, 14, 15, 21, 22, 23


В основу змісту біології 10-11 класів покладено вивчення рівнів організації живого (клітинний, організмений, популяційний, видовий, біогеоценотичний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем, взаємозв’язок з довкіллям.


Розпочинається курс загальної біології розділами, які вивчають хімічний склад організмів, будову та життєдіяльність клітин, особливості організації живих істот на одноклітинному та багатоклітинному рівнях розвитку, функціонування організму як системи. Знання про клітину становить основу розуміння процесів розмноження організмів, законів спадковості й закономірностей мінливості. Цитологічні та генетичні поняття готують учнів до вивчення індивідуального розвитку організмів. Екологічні закономірності вивчаються у розділі “Надорганізмені рівні організації життя”. Завершується курс розглядом закономірностей еволюційних процесів і етапів історичного розвитку органічного світу. Знання біологічних закономірностей розширюються, поглиблюються знання про фактори еволюції, адаптації як результат еволюційного процесу. Сучасна система рослинного і тваринного світу вивчається на рівні великих таксонів.

^ Основна ідея шкільного курсу загальної біології за Кучеренком, Вервесом, Баланом полягає у ствердженні морфофункціональної єдності всіх рівнів організації живої матерії і гомеостазісі як необхідній умові їх функціонування. При цьому основна увага приділяється клітинній структурі організму, функціонуванню, самовідтворенню, спадковості, мінливості, індивідуальному розвитку організму, взаємодії з оточуючим середовищем, природному добору, відносній пристосованості, біорізноманіттю, видоутворенню та історичному розвитку органічного світу і біосфери.

Підвищується роль теорії як методологічної основи процесу пізнання – надається інформація про наукові методи дослідження природних об’єктів: лабораторний експеримент, спостереження, висунення гіпотез, моделювання, розумовий експеримент

Структура курсу загальної біології відповідає дидактичним принципам:

 1. принципу науковості – включення відомостей про сучасні досягнення біологічної науки;

 2. принципу інтегративності і системності – передбачає широкий огляд загальних закономірностей та характеристик біологічних систем з використанням фізико-хімічних, астрономічних, географічних понять;

 3. принципу зв’язку теорії з практикою, що створює потужний виховний та розвивальний потенціал курсу

  • поширюються знання з санітарії та гігієни як основ здорового способу життя, про засоби боротьби із шкідливими звичками, розповсюдженням СНІДу;

  • посилюється екологічна спрямованість змісту біологічних знань, виховання екологічної грамотності, усвідомлення необхідності збереження зв’язків “людина – суспільство – природа”;

  • підсилюється прикладна спрямованість біологічних знань.


Завдання для самопідготовки:

1. Проаналізувати структуру і зміст курсу загальної біології в шкільній програмі за планом (додаток 1).

2. Дати аналіз діючого підручника за планом (додаток 2).

3.Дати аналіз зошита на друкованій основі (додаток 3)

Хід заняття:

1. Співбесіда за завданнями до самопідготовки.

2. Встановити відповідність матеріалу підручника вимогам шкільної програми до засвоєння обов’язкових понять, оволодіння певними уміннями і навичками (на прикладі конкретної теми).

3. Проаналізувати логіку вивчення понять курсу за шкільною програмою та шкільним підручником. Визначити елементи невідповідність підручника програмі та обґрунтувати власну думку щодо більш раціонального шляху формування певних понять курсу (на прикладі конкретної теми або поняття).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Хімія*, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу " Навчання та виховання дітей з особливими потребами" для студентів спеціальності 010100 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Навчання та виховання дітей з особливими потребами” для студентів...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності "Хімія" денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Навчально-методичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Теоретична фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація : Англійська...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи