Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Скачати 110.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Дата04.11.2012
Розмір110.45 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

«____»_________20_______


РОБОЧА ПРОГРАМА

з соціально-професійної практики


Інститут природознавства

Кафедра органічної та біологічної хімії

Галузь знань 0401. Природничі науки

Напрям підготовки 6.040101. Хімія*

Курс І

Форма навчання денна


Херсон – 2011


Програма розроблена:

Речицький О.Н. – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, доцент,

кандидат хімічних наук


Затверджена на засіданні кафедри

органічної та біологічної хімії

Протокол № 1 від 5 вересня 2011 р.

Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії ________________доцент О. Речицький


Схвалено науково-методичною радою Інституту природознавства

Протокол № від 2011 р.

Голова науково-методичної ради

Інституту природознавства _________________доцент Л. Вишневська


ВСТУП

Відповідно до навчального плану спеціальності 6.040101. Хімія* соціально-професійна практика проводиться у 1 семестрі, її тривалість становить 2 дня. Соціально-професійна практика організовується з відривом від навчання і дозволяє у навчальних закладах ознайомити студентів:

– з роботою, статутом та правилами внутрішнього розпорядку, матеріально-технічною базою Херсонського державного університету;

– з основними напрямами роботи ведучих спеціалістів кафедри органічної та біологічної хімії і кафедри загальної та неорганічної хімії;

– із сучасними тенденціями розвитку фахових дисциплін;

– з фаховою літературою;

 • з передовим досвідом роботи викладачів.


Соціально-професійна практика передбачає відвідування і безпосередню участь студентів у екскурсіях, зустрічах з відомими педагогами, науковцями; обговоренні питань і проблем, які цікавлять студентів, з науковцями, психологами, лікарями і т.д.

Соціально-професійна практика організовується на базі кафедри органічної та біологічної хімії і кафедри загальної та неорганічної хімії Інституту природознавства Херсонського державного університету.

Загальне керівництво соціально-професійною практикою здійснює завідувач практиками Інституту природознавства, заступник керівника Інституту природознавства з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, кафедра органічної та біологічної хімії.

Обов’язки завідувача практики

 1. Складає робочу програму практики на основі навчального плану спеціальності 6.040101. Хімія*.

 2. За домовленістю з відповідними закладами та окремими особами організує зустрічі студентів із науковцями та екскурсії до фахових закладів.

 3. Забезпечує проведення настановчої конференції для студентів; повідомляє студентам мету, задачі та порядок проведення соціально-професійної практики, а також вимоги до оформлення звітної документації.

 4. Складає за даними групових керівників графік роботи практикантів, проводить вибірковий контроль його виконання.

 5. Забезпечує проведення підсумкової конференції для студентів.


Обов’язки групового керівника

 1. Ознайомлюється з базою практики.

 2. Ознайомлює керівника практики, до якого будуть прикріпленні студенти, з обов’язками та змістом роботи кожного студента.

 3. Приймає участь у проведенні настановчої та підсумкової конференцій з соціально-професійної практики.

 4. Контролює проходження студентами соціально-професійної практики, дотримання ними установленого режиму роботи.

 5. Надає консультативну допомогу студентам під час виконання завдань практики та оформлення звітної документації.

 6. По закінченню соціально-професійної практики приймає звітну документацію та оцінює роботу кожного студента.

 7. Підводить підсумки соціально-професійної практики і звітує про них на засіданні кафедри.

 8. Складає письмовий звіт за результатами практики і надає його завідувачу практики Інституту природознавства.
 1. Знайомить студента із закладом, його фахівцями.

 2. Знайомить студентів з організацією навчально-виховного процесу, його планування.

 3. Забезпечує відповідні умови для проходження практики.


Обов’язки студента-практиканта

 1. Приймає участь у настановчій і підсумковій конференціях.

 2. Своєчасно прибуває до місця проходження практики, дотримується встановленого режиму роботи.

 3. Виконує план практики, тобто всі необхідні види роботи, передбачені програмою соціально-професійної практики.

 4. Своєчасно оформляє документацію і у встановлені строки надає звіт за результатами практики.^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики: сприяння ефективному набуттю студентами особистісних навичок та професійних якостей майбутніх фахівців, а також адаптація до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Завдання:

 1. Ознайомити з особливостями структури навчально-виховного процесу в університеті.

 2. Ознайомити з формами навчально-наукової роботи студентів на кафедрах органічної та біологічної хімії і загальної та неорганічної хімії.

 3. Ознайомити з матеріально-технічною базою кафедр органічної та біологічної хімії і загальної та неорганічної хімії.

 4. Ознайомити з засобами навчання на кафедрах органічної та біологічної хімії і загальної та неорганічної хімії.

 5. Надати допомогу лаборантам кафедр з оновлення та підготовки лабораторного обладнання (етикетування, миття посуду, реставрація таблиць, виготовлення таблиць тощо).

 6. Ознайомити з напрямками науково-дослідної роботи кафедр, її метою, задачами, результатами, формами звітності.

 7. Ознайомити з правилами роботи з науково-методичною літературою.


^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Перед початком практики проводиться настановча конференція, на якій завідувач кафедри та груповий керівник розкривають перед студентами мету практики, знайомлять їх з базою практики, основними завданнями, порядком проходження практики та оформлення звітної документації.

В період проходження практики студенти виконують наступні завдання:ДніНазва заходу

Місце проведення

1 день

1

Урочиста церемонія і святковий концерт, Присвячений Святковий концерт Дню знань

ККЗ «Ювілейний»

2

Кураторська година присвячена 20-річчю незалежності України

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії

3

Презентація кафедри органічної та біологічної хімії

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії

4

Ознайомлення з матеріально-технічною базою кафедри органічної і біологічної хімії

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії

2 день


1

Екскурсія до музею історії Херсонського державного університету.

музею історії ХДУ

2

Кураторська година Ознайомлення з планом навчального процесу ХДУ, з робочими планами напряму підготовки Хімія*, заповнення анкет, організаційні питання

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії

3

Ознайомлення з формами навчально-наукової роботи студентів на кафедрах органічної та біологічної хімії і загальної та неорганічної хімії

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії, кафедра загальної та неорганічної хімії

4

Заключна конференція.

Звітування про виконання індивідуальних завдань.

Здача письмових звітів.

ХДУ, кафедра органічної та біологічної хімії


Індивідуальне завдання

Під час практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання:

 1. Скласти перелік таблиць або приладів, які використовуються для викладання певних дисциплін.

 2. Написати реферат з хімії.


^ Методичні рекомендації


Для виконання індивідуального завдання №1 студенту потрібно розібрати таблиці, які використовуються для викладання певної дисципліни та скласти їх перелік або визначити, які прилади використовуються для викладення предметів та скласти їх перелік.

Для виконання індивідуального завдання №2 студент повинен написати реферат на 10-12 сторінок (друкованих або рукописних) із заданої теми:

 1. Атомно-молекулярна теорія.

 2. Закон збереження маси та енергії. Взаємозв’язок маси та енергії.

 3. Закон сталості складу речовини. Дальтоніди та бертоліди.

 4. Закон Авогадро та висновки з нього.

 5. Еквівалент. Закон еквівалентів та його застосування.

 6. Наукові відкриття, які сприяли створенню будови атому.

 7. Перші моделі будови атому.

 8. Атомні спектри.

 9. Теорія будови атома Бора.

 10. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 11. Принцип невизначеності Гейзенберга.

 12. Хвильове рівняння Шредінгера.

 13. Квантові числа.

 14. Розподіл електронів на енергетичних рівнях та підрівнях.

 15. Склад і будова атомних ядер.

 16. Радіоактивні перетворення.

 17. Ядерні реакції.

 18. Дія радіоактивного випромінювання на живі організми.

 19. Штучна радіоактивність.

 20. "Мічені атоми" та їх застосування. Використання ядерної енергії у мирних цілях.

^ ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ

Структура реферату

Реферат повинен містити вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки.

Вступ

Реферат повинен розпочинатися коротким вступом. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним.

У вступі пояснюється мета та задачі роботи, обґрунтовується об’єкт та предмет дослідження.

Основна частина

Основна частина випускної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Основна частина може складатися з наступних розділів: теоретичного, аналітичного, проектного, спеціального.

Бажано, щоб кожний розділ міг читатися самостійно і в той же час чіткими початковими фразами ув’язувався з попереднім матеріалом. У кінці розділу повинні, навпаки, бути фрази, що дозволяють здійснити логічний перехід до наступного матеріалу.

Висновки

Вимоги до висновків:

– бути науково обґрунтованими і конкретними;

– випливати із суті проведеної роботи і бути об’єктивними;

– підсумовувати тему роботи;

– мати активну форму, звернену до перспективи розвитку галузі, вивчення конкретного питання;

– бути реальними до їх виконання.

Короткий підсумок виконаної роботи повинен бути зрозумілим без читання основного тексту. Висновки викладаються окремими пунктами у межах одного абзацу кожний.

Список використаних джерел

До переліку включають ті джерела, на які були зроблені посилення в роботі, або ті джерела, які висвітлюють дану тему і знайомі авторові роботи. Список використаних джерел можна розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті (ВАК України віддає перевагу цьому способу як найбільш зручному для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Посилення у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “у роботах [1–5] …”.

Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включати: допоміжний матеріал, що потрібний для повноти сприйняття роботи; проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних; протоколи та акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного ефекту; інструкції і методики; ілюстрації допоміжного характеру.


^ Вимоги до оформлення реферату

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача.

Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3.

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. ( 5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).


Виконання індивідуального завдання №2 дозволить студенту більш детально ознайомитись з сучасним станом хімічної науки та визначити галузі застосування хімічних речовин та хімічних процесів у народному господарстві та промисловості.


Форми і методи контролю

Після проходження практики кожний студент подає наступну документацію:

1. Перелік таблиць або приладів згідно індивідуального завдання.

2. Реферат, який студент повинен захистити на підсумковій конференції.

Підсумки практики

Проходження практики студентами оцінюється у завданні-звіті.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи