Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Дата04.11.2012
Розмір64.3 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОЗНАВСТВА, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

Н. Тюхтенко
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

^ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

спеціальність 8.04010101. Хімія*

(денна та заочна форми навчання)


СХВАЛЕНО

науково-методичною радою

факультету природознавства, здоров’я

людини і туризму

протокол № 3(1) від 16 листопада 2011 р.


Херсон – 2011

^ Пояснювальна записка


У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі.

Магістри спеціальності Хімія* повинні володіти не лише знаннями, вміннями і навичками творчої педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, а й уміти розробляти основи управління навчально-освітнім процесом у відповідних зазначеній галузі вищих навчальних закладах.

В програму цього курсу включені питання методологічної хімії, форми та методи вивчення хімічних дисциплін у ВНЗ, питання організації навчального процесу, методичні особливості викладання деяких найважливіших тем курсів загальної, неорганічної та органічної хімії.

Державний екзамен покликаний забезпечити перевірку засвоєння магістрантами методологічних основ хімії, теоретичних та методичних основ викладання фундаментальних дисциплін з хімії у ВНЗ, специфіку організації навчального процесу з хімічних дисциплін у світлі концептуальних напрямів розвитку вищої освіти в Україні.

До складання державного екзамену з курсу допускаються студенти, що виконали усі вимоги навчального плану.


^ Програма державного екзамену

Методологія хімії

Методологічні проблеми в процесі становлення хімії як науки. Перші класифікації в хімії. Хімія як експериментальна наука. Основні риси становлення сучасної хімії, її основних напрямків. Роль фізичних і фізико-хімічних досліджень у формуванні системи хімічних понять. Методологічні уроки історичного розвитку хімії

Хімічні форми організації речовини :

а) основні форми хімічної організації речовини : атом, молекула, кристал (або макромолекула);

б) похідні форми хімічної організації речовини : йон, радикал, розчини, колоїдні системи.

Основні поняття хімії : елемент, сполука, реакція. Основні поняття хімії : категорія, закон, принцип. Хімічна статика і динаміка. Методи хімічної науки.

^ Методи навчання

Поняття про методи навчання. Взаємозв’язок і взаємовплив мети навчання, змісту навчання і методів навчання. Продуктивно-пошукове і традиційне (інформаційне) навчання і їх співвідношення при викладанні профілюючої і непрофілюючої дисципліни “Хімія”.

Систематизація методів навчання в залежності від співвідношення пошукового і традиційного навчання : дослідницький, проблемний програмований і алгоритмізований методи навчання.

Дослідницьке навчання і організація дослідницького лабораторного практикуму і самостійної роботи, яка моделює наукову. Зміст дослідницького навчання. Проблемне навчання і його особливості. Відбір учбового матеріалу для організації проблемного навчання. Способи створення і вирішення учбово-наукових проблем.

Поняття алгоритму (формуліровки законів, правил, принципів, визначень і т.п. операцій.) Алгоритмовані приписи в лабораторних практикумах, розв’язку задач і вправ. Алгоритми планування наукового дослідження і обробка результатів експерименту.

Виконання методів програмованого і алгоритмізованого навчання в методиках комп’ютерного навчання хімії. Контролюючі комп’ютерні програми, навчальні комп’ютерні програми. Безперервність навчання. Методи розвитку здібностей до самоосвіти та самостійного навчання.


^ Організаційні форми навчання

Форми навчання : лекція, семінарське заняття, практична і лабораторна робота, самостійна робота, позаурочна і домашня робота.

Розподіл учбового матеріалу за різними формами навчання. Теорія поетапного засвоєння знань і їх використання в організації процесу навчання.

Методика проведення лекцій по хімії. Вимоги до сучасної лекції. Організація лекційної форми навчання. Лекційні демонстрації і демонстраційний експеримент. Лекційний контроль за засвоєнням знань. Семінар в навчанні хімії і види семінарських занять. Дискусійний спосіб проведення семінарів та відмір матеріалу для нього.

Лабораторний практикум і його роль в навчанні хімії. Форми організації лабораторних практикумів. Учбово-наукове спілкування при виконанні лабораторних завдань. Практикум дослідницький і алгоритмізований. Види самостійної роботи студентів. Позааудиторна пізнавальна діяльність студентів і її організація.

^ Контроль знань

Роль комп’ютера в організації і проведенні позааудиторної пізнавальної діяльності. Недоліки і переваги у використанні комп’ютера. Технологічні практики та екскурсії. Контроль за навченістю студентів. Види контролю. Тести. Блочний і дисциплінарний контроль.


^ Зміст та методичні особливості викладання деяких тем фундаментальних дисциплін з хімії

Відбір предметного змісту і побудова учбової дисципліни на основі системи науки. Програми з дисциплін хімічного циклу, вимоги до програми.. Сучасні підручники з хімії. Деякі типові недоліки і помилки в підручниках з хімії.

Методичні особливості викладання найважливіших тем курсів хімії :

  • атомно-молекулярне вчення. Основні закони хімічної взаємодії;

  • періодичний закон Д.І. Менделєєва, періодична система і таблиця елементів;

  • поняття про хімічний зв’язок і хімічну взаємодію. Будова речовин. Валентність і ступінь окиснення;

  • основи вчення про напрямки хімічного процесу та швидкість хімічних реакцій;

  • розчини електролітів і неелектролітів. Теорія сильних електролітів. Гідроліз.

Методичні особливості представлення огляду властивостей хімічних елементів груп, підгруп і періодів періодичної системи елементів. Систематизація аналітичних груп йонів. Особливості методики викладання якісного та кількісного аналізу.

Методика викладання основних питань основ сучасного хімічного виробництва на базі фізико-хімічних законів і теорій. Охорона оточуючого середовища, знешкодження та утилізація промислових відходів.

Органічна хімія у вузівському курсі хімії. Теорія хімічної будови як основа сучасного змісту органічної хімії. Взаємний вплив атомів у молекулах. Типи реакцій в органічній хімії.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методика преподавания химии / Под ред. Н.Е. Кузнецовой.-М.,1984, 415с.

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы.-М.,1980.-384с.

3. Макареня А.А., Обухов В.Л. Методология химии.-М.: Просвещение, 1985.-158с.

4. Зайцев О.С. Методика обучения химии.-М.: Владос, 1999.-382с.

5. Гаркунов В.П. Методические вопросы научного объяснения в процессе преподавания химии// Журнал Всесоюзного хим. о-ва им. Д.И. Менделеева.-1975-№5-С.525-530.

6. Гордиенко В.А., Николаенко В.К. Рейтинговая система знаний при разноуровневом преподавании//Химия в щколе.-1995.-№2.-С.40-43.

7. Зорина Л.Я. Системность – качество знаний.-М.,1976.-64с.

8. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.-М.,1981.-160с.

9. Про вищу освіту: Закон України// Урядовий кур’єр.-15 травня.-2002.-№86.

10. Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців: Тимчасове положення //Наказ МОН України від 23.01.2004.- №48.

11. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес/Укл. М.Ф. Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський ,Ю.В. Сухарніков.-К.:Видавництво НМЦВО МОНУ,2004.-24с.

12. Ю.Бєляєв, О.Мішуков Болонський процес. Хрестоматія-Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. -276с.

13. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1986.

  1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшаяя школа, 2001. – 744 с.

  2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие для вузов. – Л.: Химия, 1986.

  3. Общая и неорганическая химия: Практикум /К.М. Бойко, В.М. Самойленко, М.С. Слабодяник, Н.В. Улько. –К.: ВШ, Головное издательство, 1987. – 320 с.

  4. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Б. Органическая химия. – М.: Высшая школа. – 1973. – 624 с.

  5. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. – М.: Просвещение. – 1972. – 631 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи