Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка1/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний педагогічний університет

Кафедра хімії


Решнова С.Ф.

Речицький О.Н.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 7.010103 ПМСО. Хімія і біологія, 7.010103 ПМСО. Біологія і хімія, 7.010103 ПМСО. Хімія (денної та екстернатної форм навчання).


Херсон – 2002


Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 7.010103 ПМСО. Хімія і біологія, 7.010103 ПМСО. Біологія і хімія, 7.010103 ПМСО. Хімія (денної та екстернатної форм навчання).


Укладачі: Решнова С.Ф. – старший викладач кафедри хімії ХДПУ

Речицький О.Н. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри

хімії


Рецензент: Шевряков М.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри

хімії ХДПУ

Івашина Г.О. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії

ХДПУМетодичні рекомендації обговорено на засіданні кафедри хімії (Протокол № від  2002 року)

Схвалено науково-методичною радою Херсонського державного педагогічного університету (Протокол № 4 від 17.04.2002 року)Рекомендовано до видання Вченою радою Херсонського державного педагогічного університету (Протокол № 9 від 10.05.2002 року)

вступ


Головний напрямок оптимізації змісту вищої освіти – визначення мети освіти як суми вмінь і, відповідно, включення задач у навчання, як важливого компоненту.

Виходячи з мети освіти (формування вмінь), задачі повинні стати одним з основних засобів переводу освіти на оперативний самоосвітній рівень.

Індивідуальні завдання – це засіб організації самоосвітньої роботи студентів, яка є невід’ємною частиною процесу навчання у вузі.

Створена система задач з органічної хімії охоплює 11 модулів. До кожного модуля розроблені питання для самопідготовки, перелік рекомендованої літератури і п’ятнадцять варіантів пізнавальних задач з теми. Кожен варіант включає 6-8 пізнавальних задач з однаковими вимогами для всіх варіантів, але на прикладах варіативних речовин і реакцій.

Задачі кожного модулю стосуються питань складу, будови, номенклатури, властивостей (фізичних, хімічних), встановлення будови і ідентифікації, способів аналізу, перетворень. Така різноманітність задач для самостійної роботи студентів дає можливість здійснити індивідуальний підхід до навчання, що сприяє підвищенню якості знань студентів.

При захисті індивідуальних завдань студент повинен мати зошит з розв’язанням всіх задач свого варіанту і зошит з конспектом теоретичного матеріалу про окремі представники.

Бали, одержані за виконання індивідуальних завдань, сумуються у загальний рейтинг з дисципліни. Без розв’язання задач студенти не допускаються до колоквіуму з відповідної теми.
^

Основна література


 1. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Б. Органическая химия. - М.: Высшая школа, 1973. - 624 с.

 2. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. - М.: Просвещение, 1972. – 631 с.

 3. Нейланд О.Я. Органическая химия. - М.: Высшая школа, 1990. - 752 с.

 4. Бочков А.Ф., Смит В.Н. Органический синтез. - М.: Наука, 1987. - 304 с.

 5. Речицький О.Н., Решнова С.Ф., Бачківський І.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять "Дослідження складу, будови і властивостей органічних речовин та їх ідентифікація". - Херсон, 1999. - 37 с.

 6. Решнова С.Ф., Речицький О.Н., Розумна Н.М. Методичні вказівки по вивченню окремих представників в курсі органічної хімії. - Херсон: ХДПУ, 1998. - 117 с.
^

Додаткова література


 1. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. - М.: Химия, 1974. - Т.1. - 623 с., 1974. - Т.2. - 744 с.

 2. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. - М.: Мир, 1974. - 1132 с.

 3. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. - М.: Химия, 1991. - 448 с.^

Індивідуальне завдання №1

Будова і номенклатура органічних сполук

Питання для самопідготовки


 1. Виникнення та етапи розвитку органічної хімії.

 2. Склад органічних речовин. Елементи-органогени. Емпірична та молекулярна формули.

 3. Хімічна будова органічних речовин: склад, функціональна група, гомологічні ряди, структурна формула, структурна ізомерія та її види.

 4. Класифікація органічних речовин.

 5. Стереохімічна будова органічних речовин. Стереохімія і стереоізомерія. Стереохімічні формули. Оптична активність. Енантіомерія і енантіомери. Конфігурації (R- та S-конфігурації). Геометрична ізомерія. Конформаційний аналіз.

 6. Електронна будова органічних сполук. Гібридизація атомних орбіталей та характерні властивості ковалентного зв’язку. Електронні ефекти: індукційний ефект, мезомерний ефект, гіперкон’югація. Теорія резонансу.

 7. Реакційна здатність і напрямок реакцій органічних речовин. Вплив електронних та стеричних факторів на стійкість проміжної частинки.

 8. Номенклатура органічних речовин: тривіальна, раціональна, IUPAC.
^

Основна література


[1] – С. 5-11, 20-43, 44-48, 64-65, 248-257.

[2] – С. 6-17, 18-25, 29-38, 47-48, 54-58, 76, 78-79, 105, 160-161, 177-179.

[3] – С. 9-13, 22-38, 59-61, 81-85, 86-89, 92-95, 103-105, 130, 145, 177-179, 225-228.

Завдання


 1. Назвіть вуглеводневий радикал.

 2. Напишіть структурну формулу сполуки за назвою і назвіть її за IUPAC номенклатурою.

 3. Назвіть наведену сполуку за раціональною та IUPAC номенклатурами.

 4. Назвіть сполуку та визначить її конфігурацію за E, Z-системою.

 5. Напишіть просторову формулу, проекційні формули Фішера наведеної сполуки та позначте символами S- або R-енантіомери.

 6. Напишіть формули структурних ізомерів сполуки наведеного складу. Назвіть ізомери за IUPAC номенклатурою. Вкажіть наявність асиметричних атомів Карбону.

 7. У формулі наведеної сполуки делокалізація електронів показана зігнутими стрілками. Опишіть будову сполуки набором резонансних структур. Напишіть гібридну структуру.

 8. Вкажіть якими електронними ефектами може володіти наведена група атомів.

 9. У кожному ряду розташуйте йони чи радикали у порядку збільшення їх стійкості. Дайте пояснення.

 10. Напишіть рівняння реакції і назвіть основний продукт, що утворюється при приєднанні HI до наведеної сполуки.

№ задачі

№ вар.

1

2

3

1
метилетил­ізопропіл­метан
2
диметил­бутилметан
3
етил­ізопропіл­ацетилен
4
триметил­етилетилен
5
трет-бутил­ацетилен
6
сим-діізо­пропілетилен
7
диметил­ізопропіл­карбінол
8
етилвініл­кетон
9
трет-бутил­етилен
10
втор-бутил­ізопропіл­ацетилен
11
метилетил­алілкарбінол
12
діізобутил
№ задачі

№ вар.

1

2

3

13
дивініл­ацетилен
14
метил-втор-бутил-трет-бутил­карбінол
15
форміл­оцтовий альдегід№ задачі

№ вар.

4

5

6

1
2-хлоропентан
2
аланін
3
йодохлороме­тансульфокис­лота


жирні

4
3-метил-
1,2-дихлоро­пентан
5
3-бром-
2-метилгептан
№ задачі

№ вар.

4

5

6

6
1-йод-
2-метилбутан
7
яблучна кислота
8
1-аміно-2-метил-
1-фенілпропан
9
α-дейтеро-етилбромід


ароматичні

10
4-метил-
3-хлор-
1-пентен


ароматичні

11
гліцериновий альдегід


з чотиричленним карбоновим циклом

12
β-метоксиади­пінова кислота
13
молочна кислота
14
2-аміно-4-метилпентан


аліциклічні

15
β-аміномасля­на кислота


з ізопропільним радикалом
№ задачі

№ вар.

7

8

9

10

1
Алкіл
2-бутен-1-ол

2


3,3-ди­метил-1-бу­тен

3


β-ме­тилсти­рен

4


2-пен­тен

5


2-ме­тил-3-хлор-1-бутен

6


вініл­бромід

7


2,4,4-триме­тил-2-пентен

№ задачі

№ вар.

7

8

9

10

8


2-ме­тил-пропен

9


2-геп­тен

10


2-ме­тил-2-пентен

11


2,3-ди­метил-1-бу­тен

12


3-ме­тил­цикло­пентен

13


3-ме­тил-1-бутен

14


2,3-ди­метил-1-бу­тен

№ задачі

№ вар.

7

8

9

10

15


2-ме­тил-1-бутен  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи