Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка2/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Індивідуальне завдання № 2

Залежність властивостей органічних речовин від їх будови

Питання для самопідготовки


 1. Властивості органічних речовин.

Залежність властивостей органічних сполук від складу і будови.

Фізичні властивості: температура плавлення і кипіння, розчинність, густина, оптична активність, колір.

Хімічні властивості: насиченість, ненасиченість, дієновість, ароматичність, електрофільно-нуклеофільні, кислотно-основні, окисно-відновні.

 1. Аналіз органічних речовин.

Дослідження складу (елементний, якісний, кількісний), будови методами ЯМР- та ІЧ-спектроскопії (структурний аналіз), властивостей фізичних та хімічних. Ідентифікація органічних речовин.

 1. Синтез органічних речовин.

Планування синтезу від вихідних речовин чи від кінцевих продуктів. Синтез органічних речовин без зміни і зі зміною карбонового ланцюгу.
^

Основна література


[1] – С. 15-20, 52, 68-70, 85, 93, 363.

[2] – С. 40, 54-59, 78-79, 88-92, 422-424.

[3] – С. 19-20, 53-54, 57-59, 95, 108-109, 134-137, 148-137, 148-149, 182-185.

[5] – С. 3-7.

Завдання


 1. Розташуйте сполуки у порядку зменшення їх температур кипіння або плавлення з урахуванням закономірностей, що визначають взаємозв’язок фізичних властивостей органічних сполук з їх будовою. Дайте пояснення.

 2. Розташуйте наведені сполуки у порядку зменшення кислотності. Дайте пояснення.

 3. Розташуйте наведені сполуки у порядку збільшення основності. Дайте пояснення.

 4. Розташуйте нуклеофільні агенти у порядку збільшення нуклеофільних властивостей. Дайте пояснення.

 5. Розташуйте електрофільні агенти у порядку зменшення електрофільних властивостей. Дайте пояснення.

 6. Передбачте властивості сполуки, виходячи з наведеної формули.

 7. Запропонуйте теоретичний спектр ПМР (δ, м.ч.) наведеної сполуки. Вкажіть зсув протонів, інтегральні криві, тип сигналу.

 8. Визначте будову сполуки наведеного складу за спектром ПМР (δ, м.ч.).
№ задачі

№ вар.

1

2

3

1

3,3-диметилпен­тен, н-гептан, 2-метилгептан, пен­тан, 2-метилгексан

етан, етилен, ацетилен

анілін, бензиламін, фта­лімід, бензамід

2

диетилсульфід, етантіол, етанол, диетиловий етер

пропанол, пропін, пропіонова кислота

амоніак, фталімід, бенз­амід, метиламін

3

н-пентан, 1-пен­танол, 1-геп­тен, пентиламін

1-пропанол, етанол,

2-пропанол, 2-метил-

2-пропанол

анілін, метиламін, ди­феніламін, трифеніл­амін

4

1-пропанол, аце­тон, пропаналь,

2-пропанол

мурашина кислота, оцтова кислота, три­метилоцтова кислота, пропіонова кислота

п-нітроанілін, п-хлор­анілін, п-толуїдин, анілін

5

оцтова кислота, етан, етанол, оцто­вий альдегід

фенол, бензиловий спирт, бензойна кисло­та, фенілетиловий спирт

анілін, бензиламін, N,N-диметиланілін

6

фенол, о-нітро­фенол, м-нітро­фенол, п-нітрофе­нол

бензойна кислота, бен­зиловий спирт, м-кре­зол, м-нітробензойна кислота

етанол, етиламін, ди­етиловий етер, диетил­сульфід

7

етан, етанол, етан­тіол, вода

пропін, етанол, вода, нітроетан

2,6-диетил-N,N-ди­метиланілін, N,N-ди­метиланілін, N-метил­анілін

8

бензойна кислота, толуол, бензойний альдегід, бензило­вий спирт

оцтова кислота, хлор­оцтова кислота, три­хлороцтова кислота, бромоцтова кислота

диметиламін, сечовина, ацетамід, сукцинімід

9

бутан, 2-метил­пропан, цис-2-бу­тен, транс-2-бутен

оцтова кислота, хлор­оцтова кислота, нітро­оцтова кислота, пропі­онова кислота

N-метиланілін, дифе­ніламін, фенілбен­зиламін

10

3,3-диметилбутан, н-гексан, 2-метил­гексан, 2-метил­пентан

фенол, п-нітрофенол, 2,4-динітрофенол, 2,4,6-тринітрофенол

етанол, вода, етиламін, етилсульфід

11

етанол, оцтова кислота, щавлева кислота, оцтовий альдегід

β-бромомасляна кисло­та, γ-бромомасляна кислота, α-бромо­масляна кислота

п-толуїдин, п-нітро­анілін, м-нітроанілін, анілін

№ задачі

№ вар.

1

2

3

12

гексан, цис-3-гек­сен, транс-3-гек­сен, 3-метилпен­тан

пропіонова кислота, акрилова кислота, про­паргілова кислота, ма­лонова кислота

N-ацетилметиламін, N,N-диметилформамід, метилсечовина

13

бутаналь, метил­етилкетон, 2-ме­тилпропаналь,

1-пропанол

1-нітропропан, 2-ме­тил-2-нітропропан,

1,3-динітропропан,

2-метил-2-пропанол

метиламін, амоніак, трифлуорметиламін, анілін

14

1,1-дихлоро­пропен, цис-1,2-дихлоропропен, транс-1,2-дихло­ропропен, 3,3-ди­хлоропропен

гідроксиоцтова кисло­та, хлороцтова кислота, нітрооцтова кислота, трифлуороцтова кислота

N,N-диметиланілін, метилдифеніламін, трифеніламін

15

пропіламін, три­етиламін, метил­етиламін, ізо­пропіламін

бензойна кислота, п-амінобензойна кислота, п-нітробензойна кисло­та, п-метоксибензойна кислота

амоніак, метиламін, ди­метиламін, триметил­амін
№ задачі

№ вар.

4

5

6

1


2


3


4


5


№ задачі

№ вар.

4

5

6

6


7


8


9


10


11


12


13


14


№ задачі

№ вар.

4

5

6

15

№ задачі

№ вар.

7

8

1
С10Н12О2:1,2 (д, 6Н); 2,78 (м, 1Н); 7,1 (м, 4Н);

11 (с, 1Н)

2
C8H8O3: 4,08 (c, 3H); 7,8 (м, 4H); 11,0 (с, 1H)

3
C3H5ClF2: 1,75 (т, 3H); 3,63 (кв, 2H)

4
C5H10O: 0,9 (т, 6H); 2,4 (кв, 4H)

5
C4H8O2: 1,4 (т, 3H); 2,1 (c, 3H); 4,3 (кв, 2H)

6
C4H8: 1,7 (c, 6H); 4,6 (c, 2H)

7
C4H9Cl: 1,04 (д, 6H); 1,95 (м, 1H); 3,33 (д, 2H)

8
C2H6O2: 3,7 (c, 4H); 4,7 (c, 2H)

9
C3H8O: 1,20 (д, 6H); 3,2 (c, 1H); 4,00 (м, 1H)

10
C4H11N: 0,8 (c, 1H); 1,05 (т, 6H); 2,6 (кв, 4H)

11
C4H9Br: 1,04 (д, 6H); 1,95 (м, 1H); 3,33 (д, 2H)

12
C4H7BrO2: 1,1 (т, 3H); 2,1 (м, 2H); 4,3 (т, 1H); 11,0 (c, 1H)

13
C11H16: 1,4 (c, 9H); 2,3 (c, 3H), 7,2 (м, 4H)

14
C8H8Cl2: 2,4 (c, 3H); 7,0 (м, 5H)

15
C8H8O2: 3,2 (c, 3H); 6,8–7,5 (м, 4H);

10,5 (c, 1H)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи