Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства icon

Методичні рекомендації "Державна атестація студентів з хімії" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
НазваМетодичні рекомендації "Державна атестація студентів з хімії" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Сторінка1/8
Дата06.11.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Інститут природознавства

Кафедра органічної та біологічної хімії


Речицький О.Н.

Решнова С.Ф.


Навчально-методичні рекомендації

“Державна атестація студентів з хімії”


для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства


Херсон – 2007


Навчально-методичні рекомендації “Державна атестація студентів з хімії”

для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства


УКЛАДАЧІ: Речицький О.Н. – завідувач кафедри органічної та біологічної

хімії, доцент

Решнова С.Ф. – доцент кафедри органічної та біологічної

хімії


РЕЦЕНЗЕНТ: Бойко М.Ф. – доктор біологічних наук, професор


Розглянуто на засіданні навчально- Схвалено навчально-методичною

методичної комісії Інституту комісією університету

природознавства

Протокол № 6 від 14 березня 2007 Протокол № 6 від 30 березня 2007


Рекомендовано до друку

Вченою радою університету

Протокол № 8 від 2 квітня 2007


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………………4

Програма державного екзамену з хімії…………………………………………….7

Алгоритми відповідей на питання державного екзамену з хімії………………..27

Приклади розв’язування типових задач з хімії…………………………………...40

Випускна робота з хімії………………………………………………….................57

Список рекомендованої літератури……………………………………………….93


ВСТУП

Державна атестація студента – це визначення фактичної відповідності його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

У Херсонському державному університеті для здобуття ОКР “Бакалавр” студент-випускник складає державні екзамени в усній формі з першої спеціальності.

Випускники, що здобувають ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” крім випускної роботи складають комплексний письмовий державний екзамен. У комплексний державний екзамен на 5 курсі входять тільки модулі зі спеціальних дисциплін. Державні екзамени проводяться за білетами, тестами або завданнями, складеними головами ДЕК у повній відповідності до програми державних екзаменів.

Направленість і сфера діяльності випускника зі спеціальності Хімія має фундаментальну підготовку, необхідну для забезпечення належного рівня викладання хімії в школах різних типів, коледжах, вищих навчальних закладах, може займати посади директора та заступника директора школи, завідувача навчального кабінету, керівника учнівських та молодіжних об’єднань систем позашкільної освіти і виховання.

Випускник зі спеціальності Хімія може виконувати дослідницьку роботу в наукових закладах, працювати на сучасному обладнанні, користуватись комп’ютерною технікою, він є компетентним у питаннях охорони навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності.

Випускник зі спеціальності Хімія може продовжувати навчання в аспірантурі.

Навчання у ВУЗі передбачає дві складові:

1) освітню;

2) науково-дослідну.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників зі спеціальності Хімія містять вимоги до підготовки з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, а саме – випускник повинен знати:

- історію становлення хімічних наук, внесок вітчизняних вчених у їх розвиток;

- основні хімічні поняття, закони, теорії, ідеї, їх призначення для навчання хімії, для наукового пояснення явищ, фактів, для управління хімічними процесами в лабораторії та на виробництві;

- межі використання основних хімічних законів, теорії з метою їх наукового мотивування;

- склад, будову атомів хімічних елементів, вчення про агрегатний стан;

- залежність властивостей хімічних елементів, простих та складних речовин від положення елемента в періодичній системі Д.І.Менделєєва;

- поведінку речовин у розчинах;

- основні галузі застосування хімічних сполук та хімічних процесів в природі та життєдіяльності людини;

- роль хімії в науково-технічному прогресі, новітні досягнення в галузі;

- роль хімії у вирішенні екологічної, продовольчої, сировинної, енергетичної проблем людства;

- основні рівняння зв’язку фізичних величин, що характеризують об’єкти хімії;

- закономірності навчання хімії.

Випускник повинен вміти:

  • користуватись законами, теоріями для пояснення, передбачення і прогнозування явищ;

  • передбачати властивості сполук за їх складом і будовою;

  • передбачати напрямок та продукти реакції;

  • досліджувати властивості сполук;

  • складати план синтезу і синтезувати речовини;

  • ідентифікувати речовини, встановлювати їх склад та будову;

  • розв’язувати розрахункові та текстові задачі.

Зміст науково-дослідної частини програми визначається індивідуальним планом роботи студента. Особливе місце відводиться науково-дослідній та науково-педагогічній практикам. Випускна робота – невід’ємна частина науково-дослідної складової навчання у ВУЗі. Виконання випускної роботи – заключний етап вищої професіональної освіти, гарантія того, що у випускника сформовані навички самостійної роботи, склались власні уявлення про найбільш загальні шляхи їх вирішення. Таким чином, випускна робота повинна не тільки продемонструвати володіння навичками академічної культури, але і наявність у випускника необхідної сукупності методологічних уявлень і методичних навичок в обраній сфері професійної діяльності. На кафедрі органічної та біологічної хімії випускні роботи виконуються за напрямками:

– синтез біологічно-активних речовин;

– проблеми нового змісту та методики навчання і виховання;

– біохімічні дослідження біологічних об’єктів;

– охорона навколишнього природного середовища.


^ ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ХІМІЇ*


Державний екзамен з хімії припускає перевірку знань теоретичних основ хімії, уміння застосовувати ці основи при поясненні властивостей елементів і їх сполук. В програму цього екзамену включені питання з неорганічної, аналітичної, фізичної, органічної і біологічної хімії, по основам хімічної технології, а також з методики викладання хімії.

Державний екзамен з хімії повинен показати глибоке розуміння теоретичних основ хімії, уміння зв’язувати загальні і окремі питання, вільно оперувати прикладами із різних областей хімії, вільно орієнтуватися. в питаннях зв’язку хімічної науки з життям.

Запропонована програма є єдиною для всіх спеціальностей, по яким здійснюється підготовка вчителя хімії (хімічні, хіміко-біологічні і біолого-хімічні).

При складанні екзаменаційних білетів і визначенні кола питань, які виносяться на державний екзамен, рекомендується враховувати специфіку учбового плану.

^

ЗАГАЛЬНА І НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ1. Атомно-молекулярне вчення. Основні хімічні поняття.

Основні закони хімії

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Основні хімічні поняття – елемент, атом, молекула. Прості речовини, алотропія. Складні речовини, відносна атомна і молекулярна маси. Закон Авогадро. Число Авогадро. Моль. Молярна маса. Молярний об’єм газоподібної речовини.

Закон збереження маси і енергії та його значення в хімії. Основні закони хімії. Взаємозв’язок маси і енергії. Закон сталості складу. Дальтоніди і бертоліди. Закон еквівалентів. Сучасна номенклатура неорганічних сполук.

* Програма розроблена на основі програми Государственный экзамен по химии М.: Просвещение. – 1981. – 124 с.

2. Будова атома

Корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання. Фотоефект. Спектри атома. Теорія будови атома Гідрогену по Бору. Корпускулярно-хвильовий дуалізм частинок. Хвилі де Бройля. Принцип невизначеності Гейзенберга. Квантові числа. Атомні орбіталі. Фізичний зміст квантових чисел.

Багатоелекгронні атоми. Характеристичні рентгенівські спектри атомів. Закон Мозлі. Ядро атома як динамічна система протонів і нейтронів. Заряди ядер атомів. Ізотопи. Три принципи заповнення атомних орбіталей: принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Гунда. Порядок заповнення атомних орбіталей. Електронні формули.

Деякі властивості атомів. Атомні радіуси. Потенціали іонізації. Спорідненість до електрону. Відносна електронегативність. Умовні йонні радіуси.


3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва і будова атома

Сучасне формулювання періодичного закону. Періодичність змін властивостей елементів як прояв періодичності змін електронних конфігурацій.

Періодична система як вираження періодичного закону. Структура періодичної системи. Періоди і групи. Взаємозв`язок між номерами періоду і групи періодичної системи та електронною будовою атомів. Особливості електронних конфігурацій атомів елементів головних і побічних підгруп.

Зміна атомних радіусів, потенціалів іонізації і величин спорідненості до електрона в групах і періодах. Зв`язок положення елемента в періодичній системі з властивостями його атомів і утворених ним простих і складних речовин. Значення періодичного закону Д.І. Менделєєва.


4. Хімічний зв’язок

Основні характеристики хімічного зв’язку: довжина зв’язку, енергія зв’язку. Основні типи хімічного зв`язку: ковалентний та йонний. Ефективний заряд атома в молекулі.

Полярність зв’язку. Дипольний момент зв’язку і молекули в цілому. Електронегативність елементів. Ступінь окиснення. Координаційне число.

Валентність. Ковалентність атома. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків.

Два механізми утворення ковалентних зв’язків: взаємодія неспарених електронів і донорно-акцепторна взаємодія.

Ковалентності атомів елементів 1-го, 2-го і 3-го періодів. Насиченість, направленість і поляризуємість ковалентного зв’язку. Гібридизація атомних орбіталей. Типи гібридизації і стереохімія молекул у світлі уяви метода валентних зв’язків. σ- і π - Зв’язки.

Йонний зв’язок. Властивості сполук з йонним і ковалентним зв’язком. Міжмолекулярні взаємодії. Конденсований стан речовин. Атомні, молекулярні і йонні кристалічні гратки.


5. Енергетика і спрямованість хімічних процесів

Теплові ефекти хімічних реакцій. Теплоти утворення хімічних сполук. Закон Гесса. Зміна внутрішньої енергії системи. Ентальпія. Ентропія. Ізобарно-ізотермічний потенціал. Оцінка можливості протікання хімічної реакції в заданому напрямку.


6. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага

Істинна і середня швидкість хімічних реакцій. Фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції. Закон дії мас. Поняття про активні молекули. Енергія активації. Поняття про цепні реакції. Роботи академіка Н.Н. Семенова. Константи швидкості реакції. Вплив температури на швидкість хімічної реакції. Рівняння Вант-Гоффа і Ареніуса. Каталіз. Гомогенний, гетерогенний і мікрогетерогенний каталіз. Поняття про механізм дії каталізаторів. Адсорбція. Фізична і хімічна адсорбція. Фактори, які впливають на адсорбцію. Ізотерма адсорбції Ленгмюра. Йоннообміна адсорбція. Біологічне значення вибіркової адсорбції.

Зворотні і незворотні реакції. Умови хімічної рівноваги. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шателье та його застосування.


7. Вода. Розчини

Вода в природі. Проблема чистої води. Склад і будова молекул води. Фізичні властивості води. Аномалії води і їх пояснення. Вода як розчинник. Хімічні властивості води. Роль води в біологічних процесах. Промислове значення води.

Дисперсні системи. Їх класифікація. Вчення Д.І. Менделєєва про розчини. Механізм процесу розчинення речовин. Тепловий ефект розчинення, зміна об’єму при розчиненні.

Розчинність твердих речовин у воді. Розчинність рідин і газів у воді. Розчини насичені і ненасичені. Способи вираження концентрації розчинів. Властивості розведених розчинів. Явище осмосу. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. Тиск насиченого пару над розчинами і його залежність від концентрації і температури. Температура кипіння і замерзання розчинів. Закони Рауля. Кріоскопія та ебуліоскопія.

Колоїдні розчини. Будова колоїдних частинок. Основні властивості колоїдних систем. Значення колоїдів в біології.


8. Електролітична дисоціація

Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Механізм процесу електролітичної дисоціації. Механізм гідратації йонів. Ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа. Ступінь дисоціації. Слабкі і сильні електроліти. Коефіцієнт активності. Зворотність процесу дисоціації. Застосування закону дїючих мас до процесу дисоціації слабких електролітів, константа дисоціації.

Кислоти, основи і солі в світлі теорії електролітичної дисоціації. Амфотерні електроліти. Вода як слабкий електроліт, рН-середовища. Методи визначення рН-середовища. Індикатори. Буферні розчини. Біологічне значення буферних розчинів. Гідроліз солей. Ступінь і константа гідролізу. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів. Спрямованість хімічних реакцій в розчинах електролітів. Теорія кислот і основ Бренстеда, Льюіса.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності "Хімія" денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Навчально-методичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Хімія*, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації схвалено Рекомендовано до друку на навчально-методичній раді науково-методичною радою Інституту природознавства...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 010103 пмсо. Хімія І біологія, 010103...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для студентів денної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології Херсон 2006

Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Теоретична фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація : Англійська...
Методичні рекомендації \"Державна атестація студентів з хімії\" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації з курсу "Практична граматика німецької мови" Змістовні модулі "Die Satzreihe", "Das Satzgefüge". Для студентів спеціальності 010103 "пмсо. Мова І література (німецька, англійська)" денної та екстернатної форм навчання
Для студентів спеціальності 010103 “пмсо. Мова І література (німецька, англійська)” денної та екстернатної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи