Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету icon

Положення студентського волонтерського Центру "Власний вибір" Херсонського державного університету
Скачати 79.43 Kb.
НазваПоложення студентського волонтерського Центру "Власний вибір" Херсонського державного університету
Дата06.11.2012
Розмір79.43 Kb.
ТипДокументи
ПОЛОЖЕННЯ

студентського волонтерського Центру "Власний вибір" Херсонського державного університету


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Молодіжний студентський волонтерський Центр ХДУ "Власний вибір є структурним підрозділом ХДУ що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Статуту ХДУ, іншого чинного законодавства і цього Положення.
  1. Офіційна назва - Студентський волонтерський Центр ХДУ "Власний вибір"
  1. Офіційна скорочена назва - СВЦ ХДУ «Власний вибір».
  1. Діяльність Центру поширюється на м. Херсон та Херсонську область.
  1. Організація співпрацює з місцевими, регіональними, всеукраїнськими, закордонними та міжнародними молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями.
  1. Центр діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
  1. Адреса організації - м. Херсон, провулок 40 років Жовтня,47
 1. ^ МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ


Головною метою діяльності Центру є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних прав найменш захищених верств населення, сприяння побудові громадянського суспільства в Україні

та формування нової еліти держави; координація зусиль щодо сприяння розвитку волонтерського руху в Херсонській області. Основними завданнями та напрямами Центру є:


2.1 Завдання:

 • створення волонтерського студентського Центру „Власний вибір" в Херсонському державному університеті з метою залучення та підготовки студентів до волонтерської діяльності;
 • поліпшення рівня поінформованості студентів стосовно розвитку волонтерства в Україні та за кордоном;
 • підвищення рівня мотивації студентів до здійснення доброчинної діяльності стосовно тих, хто її потребує;
 • підвищення рівня професійної компетентності волонтерів;
 • налагодження соціальних партнерських зв'язків з державними та громадськими організаціями регіону;
 • сприяння членам Центру в їх становленні як національно свідомих, духовно і фізично розвинутих громадян;
 • сприяння реалізації державної та місцевої державної молодіжної політики;
 • пропаганда здорового способу життя та проведення оздоровчої та екологічної діяльності;
 • участь у підготовці та прийнятті рішень з питань державної та місцевої політики щодо молоді.


2.2. Напрями:


 • розробка та реалізація державних, галузевих, регіональних, обласних і міських програм соціального становлення та соціальної підтримки дітей, студентської молоді;
 • консультування і надання соціальних послуг, психолого-педагогічної,

правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;


 • здійснення соціально-профілактичної роботи в дитячому, молодіжному і студентському середовищах щодо запобігання наслідків негативних явищ та їх подолання;
 • сприяння академічним групам, молодіжним громадським об'єднанням, студентським радам факультетів, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
 • сприяння організації, розвитку волонтерства та підтримка волонтерського руху в умовах вищого навчального закладу;
 • здійснення навчання студентів - добровольців у Школі волонтерів;
 • підбір та укладання договорів щодо забезпечення волонтерської роботи з державними та навчально-виховними установами міста;
 • залучення до волонтерської роботи добровольців з числа професорсько-викладацького складу;
 • встановлення зв'язків із соціальними службами для молоді, інтеграція в міжвузівську систему соціальної роботи з молоддю;
 • сприяння успішній соціалізації та розвитку здібностей, інтересів, нахилів дітей різних категорій за умов позашкільної освіти та виховання через волонтерську діяльність студентів вузу;
 • організація факультетських тематичних конкурсів на кращу розробку соціально значущих ініціатив і проектів, волонтерської діяльності;
 • розробка методик надання психолого-педагогічної допомоги дітям, які залишилися без батьківського піклування, дітям з вадами фізичного і психічного розвитку, дітям, які зазнали насильства;
 • науково-методичне забезпечення волонтерської діяльності студентів;
 • популяризація досвіду організації та діяльності волонтерських груп в інших громадах міста і області.


2.3.3 метою виконання завдань Центр в установленому порядку:

 • апробує та розповсюджує нові форми і методи волонтерської

діяльності в Україні;

 • співпрацює з державними та громадськими організаціями і

установами в галузі соціальної роботи;

 • створює громадську "Школу волонтерів" для підготовки та

перепідготовки кадрів з питань волонтерської роботи;

 • ініціює та проводить громадські волонтерські акції на

Всеукраїнському, регіональному та місцевих рівнях;

 • відкриває спеціалізовану службу ("Консультативний пункт");

 • методично забезпечує волонтерські програми та проекти;

 • видає інформаційну, методичну, довідкову літературу;

 • пропагує принципи волонтерської діяльності в Україні.


^ 3. ЧЛЕНСТВО ЦЕНРУ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ


З.І.Членство в Центрі є індивідуальним


3.2.Членами Центру можуть бути громадяни України віком від 18 років, які беруть участь у роботі Центру, зацікавлені в досягненні центром своєї статутної мети.

Особи, старші 18-річного віку можуть бути членами Центру, їх кількість не повинна перевищувати третину від загальної кількості членів Центру.


3.3.Членство у Центрі засвідчується волонтерською книжкою. Форма волонтерської книжки встановлюється ухвалою Конференції.


3.4. Права та обов'язки членів Центру.


Члени Центру мають право:

 • брати участь у діяльності Центру;

 • обирати і бути обраним до керівних та контролювальних органів Центру;

 • користуватися майном Центру для виконання Статутних завдань та досягнення мети Центру;

 • отримувати інформацію про діяльність Центру;

 • надавати Центру будь-яку допомогу в т.ч. фінансову;

 • вносити пропозиції та вимагати їх розгляду керівними органами Центру;

 • отримувати захист Центру у випадку незаконних або несправедливих дій з боку юридичних, фізичних осіб, державних органів та посадових осіб при виконанні обов'язків, пов'язаних з діяльністю Центру;

 • виступати в засобах масової інформації від імені Центру у разі надання відповідних повноважень або від свого імені.


3.5 Член Центру зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Центру;

- старанно виконувати свої обов'язки, покладені згідно розподілу доручень в Центрі та доручення керівних органів Центру, які не суперечать даному Статуту та чинному законодавству України;

- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Центру;

- дотримуватись моральних принципів діяльності Центру;


З.6. Припинення членства в Центрі настає за таких умов:


- за власним бажанням за наявності відповідної заяви від члена Центру на ім'я Правління;


- за виключенням з Центру за діяльність, що нанесла шкоду авторитету Центру, за грубі порушення цього Статуту, за втрату зв'язків з Центром;


^ 4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЦЕНТРУ


Вищим керівним органом Центру є конференція, яка скликається не рідше одного разу на 1 рік. Позачергова конференція може бути скликана за вимогою Ради Центру.

4.1. Конференція правомочна за наявності не менше 2/3 членів Центру. Рішення про прийняття Статуту Центру, внесення до нього змін та доповнень, про ліквідацію Центру ухвалюється 2/3 голосів присутніх на конференції делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

4.2. Конференція може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Центру.

Конференція Центру:

 • ухвалює рішення про утворення Центру та вирішує питання її організаційного устрою, про реорганізацію або ліквідацію Центру;

 • обирає Голову Ради Центру, затверджує склад Ради на трирічний строк;

 • затверджує звіти Голови Ради Центру.

 • вирішує будь-яке інше питання, прийняте до розгляду Конференції.

 • створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань;

4.3. Вищим керівним органом між конференціями Центру є Рада, яка збирається не рідше як 2 рази на рік і є правомочною за наявності не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради.

Рада Центру:

 • скликає конференцію Центру та визначає порядок представництва на ньому;

 • здійснює заходи щодо втілення в життя рішень конференції;

 • розробляє основні напрями діяльності та координує роботу Центру;

 • затверджує символіку Центру;

 • обирає заступників Голови Ради Центру (один з яких є головою виконкому);

 • приймає рішення про створення нових осередків;

4.4. До складу Ради входять Голова Ради Центру, його заступники, члени Центру обрані на конференції.

4.5. Постійно діючим виконавчим органом Центру є Виконком, який очолює Голова. Голова виконкому формує виконком відповідно до затвердженого кількісного складу.

Виконком: у своїй діяльності керується Положенням, затвердженим Ректором університету


4.6. Голова Ради Центру:

- очолює Раду;

- керує поточною діяльності Ради;

- спрямовує роботу своїх заступників, Ради та виконкому;

- діє від імені Центру і представляє її у стосунках з іншими підприємствами, установами та організаціями;


^ 5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ


5.1. Центр може вступати в міжнародні громадські неурядові організації у порядку, передбаченому цим Статутом. Центр може підтримувати міжнародні контакти та зв'язки, укладати угоди, брати участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

6. Контроль та звітність.

6.1. Центр підконтрольний та підзвітний ректорату університету.

7. Зміни та доповнення до Статуту Центру.

7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Центру є компетенцією Конференції із подальшим затвердженням ректором університету.

8. Про порядок припинення діяльності Центру.

8.1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Конференція 2/3 голосів присутніх на ній делегатів із подальшим затвердженням рішення ректором університету.
Голова СВЦ ХДУ «Власний вибір»
Схожі:

Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення про бібліотеку Херсонського державного університету
Бібліотека є структурним підрозділом Херсонського державного університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення Про Новорічний Чемпіонат квн херсонського державного університету Чемпіонат квн хду проводиться згідно плану-регламенту роботи 26 грудня 2012 р у Ккз «Ювілейна» о 17. 00 годині
Чемпіонат квн херсонського державного університету, присвячений 95-ій річниці створення університету та Новому року
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету icon«еллада» спортивний клуб херсонського державного університету
Спортивний клуб Херсонського державного університету (ск хду) «Еллада» відкритий для всіх студентів, аспірантів та викладачів університету....
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських І лабораторних занять
Затверджено на засіданні науково – методичної ради Херсонського державного педагогічного університету (протокол №2 від 1 червня 2000...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconПоложення про навчально-методичну комісію Херсонського державного університету Загальні положення
Болонську систему освіти, методичного забезпечення навчального процесу в світлі сучасних вимог, удосконалення методики викладання...
Положення студентського волонтерського Центру \"Власний вибір\" Херсонського державного університету iconСвітова література І культура (навчальний посібник для абітурієнтів)
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету (протокол №4 від 03. 03. 2003) та науково-методичною радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи