Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Скачати 78.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Дата06.11.2012
Розмір78.45 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації

Херсонський державний університет

Факультет технологій та сфери обслуговування

Кафедра професійної освіти

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Інженерно-технологічний факультет

Кафедра охорони праці


Р Е З О Л Ю Ц І Я


Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»


24-25 листопада 2011 р.


Херсон – 2011

Сімферополь – 2011

У роботі конференції прийняли участь понад 120 представників із 20 навчальних закладів та підприємств України. В тому числі із вищих навчальних закладів – 112 учасників, з коледжів – 4 учасники; професійно-технічних навчальних закладів – 1 учасник та ін. Серед них 10 професорів, 7 докторів наук:

 • ^ Абдулгазис У.А., доктор технічних наук, професор, декан інженерно-технологічного факультету РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»;

 • Букетов А.В., доктор технічних наук, професор Херсонської державної морської академії;

 • Борсуков М.П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці Південної філії Національного університету біоресурсів та природокористування України при КМУ;

 • Касперський А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики та математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

 • Кузьменко В.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

 • Михайлик В.Д., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології і БЖД Херсонського національного технічного університету;

 • Морозов О.Д., професор, завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Національної академії природоохоронного та курортного будівництва;

 • Слюсаренко Н.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету;

 • Федяєва В.Л., професор, проректор з науково-дослідної роботи, Херсонський державний університет;

 • ^ Чепок В.І., професор, декан інженерно-технологічного факультету, Херсонський державний університет;

Крім того, активну участь в роботі конференції взяли 38 кандидатів наук (з яких 36 доцентів), 12 аспірантів, 8 магістрантів та ін.

Під час конференції було заслухано та обговорено 115 доповідей провідних вчених, фахівців, молодих вчених, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів України, в яких відображено питання, пов’язані з проблемами:

 • Сучасних вимог до вдосконалення машин.

 • Охорони праці і виробничої санітарії.

 • Актуальних вимог професійної підготовки інженерів-педагогів.

 • Формування творчої активності майбутніх інженерів та педагогів в процесі вивчення загально-інженерних та спеціальних дисциплін.

 • Нових технологій і матеріалів в машинобудуванні.

Учасники конференції особливу увагу звернули на проблеми виробництва у галузі машинобудування та забезпечення їх фахівцями високої кваліфікації, використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі з підготовки фахівців у ВНЗ, впровадження педагогіки співробітництва з провідними фахівцями виробництва та зі студентами, які мають високий творчий потенціал з розробки та втілення раціональних методів конструювання технологічних машин; перспективних процесів вдосконалення технологічних машин; розробки та модернізації пристроїв та інструментів для технічного сервісу машин.

^ Учасники підсумкового засідання конференції відзначили, що:

 • підготовка викладачів з професійної освіти, як структурний компонент системи педагогічної освіти, має своїм завданням підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів усіх освітніх рівнів і насамперед - для навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, стан та перспективи розвитку якої безпосередньо залежать від професійної і педагогічної компетентності педагогічних працівників, їх творчості, здатності практично вирішувати проблеми професійного навчання і виховання молодого покоління;

 • розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), збільшення контингенту учнів приводить до збільшення потреб у кваліфікованих інженерно-педагогічних кадрах з якісною професійною і педагогічною підготовкою, спонукав до удосконалення професійної освіти;

 • у практиці педагогічної освіти для професійної освіти сформувалися дві основні технології підготовки педагогічних кадрів:

а) електична, за якої вища професійна освіта доповнюється педагогічною;

б) інтегрована, яка характеризується визначальним рівнем взаємоінтеграції змісту професійної і педагогічної підготовки;

 • сучасні глобальні суспільні зміни та науково-технічний прогрес, що призвів до вдосконалення техніки і технології виробництва, значно підвищили рівень вимог до організації професійної освіти, що зумовило масштабні дії з удосконалення системи підготовки викладачів з професійної освіти;

 • викладачі професійно спрямованих дисциплін та майстри виробничого навчання в системі освіти є носіями професійно-предметного і практичного змісту навчання, джерелом інформації та практичних умінь, розробниками освітніх технологій. Вони виконують функцію управління навчально-пізнавальною і практичною діяльністю учнів та покликані здійснювати навчально-виховну діяльність у системі ПТНЗ; від рівня професійної і педагогічної компетентності і їхніх спільних зусиль, спрямованих на об’єкт навчання залежить рівень організації навчального процесу і досягнення кінцевої мети - підготувати висококваліфікованих молодих робітників.

 • сучасна профтехосвіта потребує удосконалення і доповнення освітньо-кваліфікаційних вимог до викладачів професійно спрямованих навчальних дисциплін та майстрів виробничого навчання, які можуть бути сформовані на основі: комплексу завдань, які треба вирішувати у процесі підготовки кваліфікованих робітничих кадрів; специфічності сфери педагогічної діяльності; досвіду і висновків, зроблених на основі аналізу практичної діяльності викладачів з професійної освіти на відповідних посадах у ПТНЗ; пропозицій педагогічних колективів навчальних закладів; висновків наукових досліджень з професійної освіти, практичної діяльності; вимог державних стандартів до цих категорій педагогічних працівників.

Узагальнюючи результати виступів і обговорень, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи Проблеми фахової підготовки спеціалістів з напрямку «Професійна освіта», прийняли наступні рекомендації:

1. Стратегічним напрямом діяльності вищих навчальних закладів України є інтеграція їх у загальноєвропейський освітній простір, що передбачає передусім удосконалення навчального процесу і підвищення якості підготовки фахівців з «Професійної освіти».

2. Підготовка спеціалістів з напряму «Професійна освіта» повинна функціонувати за сучасними методологічними принципами: єдності і наступності; спадкоємності і неперервності; гуманізації і демократизації; відкритості і доступності; інтеграційноі і наукової забезпеченості; автономності і керованості; цілісності і цілеспрямованості; гнучкості й прогностичності.

3. Підготовка спеціалістів з напряму «Професійна освіта» повинна забезпечити якісне вирішення головного завдання – підготувати професійно і педагогічно компетентного фахівця, здатного ефективно і творчо здійснювати навчально-виховну діяльність в ПТНЗ, результатами якої мають бути висококваліфіковані, конкурентоспроможні на ринку праці робітники.

4. Підготовка спеціалістів з напряму «Професійна освіта» повинна бути спрямована на підвищення рейтингу знань у процесі професійного навчання, орієнтація професійної підготовки майбутніх фахівців на рефлексію, впровадження особисто-орієнтованої парадигми навчання, створення Загальноєвропейського простору вищої школи у відповідності до положень Болонської декларації, іноваційність освітніх стандартів, навчальних програм, методів, форм і змісту навчання, орієнтація професійної підготовки майбутніх фахівців на неперервний освітній процес протягом усього життя, інформатизація вищої школи, використання комп’ютерно-орієнтованих методів, засобів та форм навчання, випереджувальний характер професійної підготовки майбутніх фахівців та її спрямованість на самостійну поза аудиторну навчально-пізнавальну діяльність студентів.

6. Підвищення якості знань — проблема комплексна, яка забезпечується різними шляхами. Один з них — розширення активних форм навчання ділових ігор, розв’язання ситуативних завдань. Такі форми дають змогу студентам відчути себе в ситуації, наближеній до реальної виробничої, що спонукає їх шукати варіанти вирішення поставлених завдань. Матеріальну основу проведення цих занять становлять різні технічні засоби, передусім комп’ютерна техніка, якою навчальний процес загалом забезпечений.

7. Важливе значення для забезпечення у ВНЗ високої якості навчального процесу має підготовка та видавництво власної навчальної літератури — підручників, навчальних посібників, збірників практичних завдань, методичних вказівок щодо виконання контрольних та курсових робіт та ін. Перевагою таких видань є те, що вони узгоджені з навчальними програмами і забезпечують грунтовніше засвоєння базових знань з конкретного предмета. Крім того, підготовка навчально-методичної літератури є важливим напрямом підвищення професійної майстерності, оскільки потребує творчого опрацювання та осмислення значних обсягів різноманітної інформації, свідомого вибору найдоцільніших сучасних прийомів подачі навчального матеріалу студентам.

9. Важливим і обов’язковим кроком підвищення професійно-практичної підготовки інженерів-педагогів є набуття як мінімум двох робочих професій за фахом, студентами напряму підготовки «Професійна освіта», під час навчання.


Висновки, які було вироблено у ході роботи секцій:

 1. Проблемами теорії і практики вдосконалення машин займаються провідні викладачі вищих навчальних закладів шляхом організації роботи наукових лабораторій з конструювання та вдосконалення машин, організації роботи студентських проблемних груп, індивідуальної роботи з перспективними студентами під час навчальної роботи з дисциплін технічного та технологічного спрямування, виконання курсових та випускних робіт ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

 2. Провідні викладачі втілюють у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців сучасні раціональні методи конструювання технологічних машин, вдосконалюють та модернізують технологічні машини, пристрої та інструменти про що свідчать їх розробки та отримані документи на захист інтелектуальної власності.

 3. Викладачі вищих навчальних закладів плідно співпрацюють з Малою академією наук, що забезпечує поповнення рядів раціоналізаторів, винахідників, конструкторів.

 4. Учасники конференції наголошують на необхідності поповнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів останніми розробками та досягненнями з новітніх інформаційних технологій для забезпечення проведення занять з технічного та технологічного напрямку з їх використанням.

Заслухавши та обговоривши доповіді з вищезазначених проблем, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції на заключному пленарному засіданні ухвалили зміст угод про науково-методичне співробітництво, що ґрунтується на принципах партнерства, взаємовигоди, спільних наукових та професійних інтересів у галузі освіти і науки.


Завідувач кафедри професійної освіти,

заступник голови оргкомітету доцент Р.В. Чепок

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconКвота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2012 рік Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковород
Управління освіти І науки Київської облдержадміністрації Управління освіти І науки Черкаської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconКвота прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2012 рік Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковород
Управління освіти І науки Київської облдержадміністрації Управління освіти І науки Черкаської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
«сучасні технології організації образотворчої та трудової діяльності молодших школярів»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Владимировою Аллою Леонідівною, старшим викладачем кафедри педагогіки початкової освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
Голінською Тетяною Миколаївною, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти, кандидатом педагогічних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи