Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Скачати 103.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Дата06.11.2012
Розмір103.02 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

«____»_________20_______р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З переддипломної ПРАКТИКИ


Факультет технологій та сфери обслуговування


Кафедра професійної освіти


Галузь знань педагогічна освіта


Напрям підготовки професійна освіта


^ Курс 5 (магістратура)


Форма навчання денна


Херсон – 2011

Програма розроблена:


Дубовик Людмилою Петрівною, к.п.н., доцентом кафедри професійної освіти


Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів ОКР «Бакалавр».


Затверджена на засіданні кафедри

Професійної освіти


Протокол № 1 від « 05 » вересня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________ Чепок Р.В.


Схвалено науково-методичною радою факультету технологій та сфери обслуговування

Протокол № 1 від « 05 » вересня 2011 р.

Голова ради

________________________Кострицький В.Г.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», яка спрямована на написання випускної роботи студентами 5 курсу спеціальності «Професійна освіта» денної форми навчання.

Магістерська робота є кваліфікаційною науковою працею, виконаною у вигляді спеціально підготовленого рукопису, що характеризується єдністю змісту і свідчить про внесок автора в науку. Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, наукові положення. Магістерська робота, що визначається специфікою напрямку освіти – «Педагогічна освіта» та спеціальності – «Професійна освіта», виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і прикладних завдань.

Виконання випускної роботи – це завершальний етап освітньо-кваліфікаційної підготовки студента. Воно спрямоване на розвиток навичок самостійної роботи та набуття умінь планування і проведення досліджень, аналізу і систематизації наукових фактів та експериментальних даних, планування навчальних технологій, обґрунтування рішень педагогічних ситуацій, висновків і пропозицій.

Тематика випускної роботи розробляється провідними викладачами кафедри професійної освіти. Вона повинна бути актуальною та формулюватися так, щоб зміст випускної роботи продемонстрував рівень наукової кваліфікації студента, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні науково-педагогічні задачі.

Студент вибирає ту тему, котра цілком відповідає його науково-виробничим інтересам і схильностям. Вона може розкривати: загальні теоретичні основи методики викладання дисциплін з професійного навчання, методику розробки технологій навчання, часткові методики викладання окремих дисциплін професійної підготовки учнів ПТНЗ або студентів, питання виховання та розвитку учнів ПТНЗ або студентів під час проведення навчальної та позанавчальної роботи тощо. Перевага надається темі, під час розробки якої студент може виявити максимум особистої творчості й ініціативи.

Студентам надається право вільного вибору теми випускної роботи із переліку, запропонованого кафедрою професійної освіти. Наукові керівники допомагають студентам у виборі теми випускної роботи, враховуючі їх індивідуальні здібності.

^ Цілі і завдання переддипломної практики

Мета і зміст переддипломної практики студентів 5 курсу ОКР «Магістр» визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою підготовки фахівців та робочою програмою дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання фахових дисциплін у вищому навчальному закладі», «Професійна педагогіка», «Порівняльна педагогіка в контексті Болонського процесу», », «Позаурочна робота в професійно-технічних навчальних закладах», «Методика позаурочної роботи в професійно-технічних навчальних закладах».

Метою переддипломної практики є закріплення формування у студентів професійних практичних знань, вмінь та навичок, необхідних для написання випускної роботи ОКР «Магістр», формування навичок проведення експериментальної роботи.

^ Основними завданнями переддипломної практики студентів 5 курсу ОКР «Магістр» є:

 • поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання фахових дисциплін у вищому навчальному закладі», «Професійна педагогіка», «Порівняльна педагогіка в контексті Болонського процесу», «Позаурочна робота в професійно-технічних навчальних закладах», «Методика позаурочної роботи в професійно-технічних навчальних закладах»;

 • поглиблення вміння самостійно працювати з навчальною і науково-методичною, психолого-педагогічною, довідковою та нормативною літературою;

 • формування вміння самостійно використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;

 • закріплення навичок оформлення науково-дослідних робіт;

 • формування навичок розробки, проведення та аналізу результатів педагогічного експерименту;

 • закріплення навичок розробки та виготовлення наочно-дидактичного забезпечення занять з навчальних дисциплін вищого навчального закладу.

Уся документація виконується державною мовою на аркушах формату А4 креслярським шрифтом (може бути надрукована на машинці або комп’ютері), з додержанням ЄСКД та державних стандартів. Після оформлення вся звітна документація подається в окремій папці.

Практика проводиться на кафедрі професійної освіти. Базою для проходження практики також можуть бути інші структурні підрозділи університету.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


За термін проходження переддипломної практики студент повинен виконати наступні види робіт:

 • ознайомлення з тематикою випускних робіт, запропонованою кафедрою професійної освіти;

 • вибір теми із запропонованого кафедрою професійної освіти переліку або пропонування своєї та обґрунтування її актуальності;

 • складання завдання на виконання випускної роботи та календарного плану

 • виконання випускної роботи і погодження його з науковим керівником;

 • аналіз робочої програми з дисципліни, на матеріалі якої пишеться випускна робота;

 • розробка конспектів лекцій та методичних рекомендацій до проведення лабораторних (практичних) занять;

 • вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускної роботи;

 • систематизація теоретичних знань для якісного виконання поставлених науково-практичних задачі;

 • збір фактичного матеріалу;

 • розробка та проведення педагогічного експерименту;

 • обробка отриманих результатів, їх якісний і кількісний аналіз;

 • обґрунтування отриманих результатів, розробка пропозицій та рекомендацій з досліджуваної проблеми;

 • оформлення випускної роботи у відповідності до вимог.

Індивідуальне завдання

Кожен студент в період переддипломної практики виконує індивідуальне завдання з розробки та виготовлення наочно-дидактичного забезпечення до проведення лекційних та лабораторних (практичних занять) з дисципліни, передбаченої випускною роботою: структури навчальних плакатів, питань та тестових завдань для перевірки рівня сформованості знань і навичок з навчальної дисципліни ВУЗу, інструкційних карт, роздавального матеріалу тощо. Це сприяє надбанню умінь та навичок самостійної роботи, спрямованої на удосконалення фахової підготовки.

Завдання видається науковим керівником перед початком проходження переддипломної практики. Матеріали, розроблені під час виконання індивідуального завдання, використовуються під час захисту випускної роботи та у навчальному процесі.


^ Методичні рекомендації

Переддипломна практика є завершенням вивчення дисципліни «Професійна педагогіка», «Порівняльна педагогіка в контексті Болонського процесу», «Методика викладання дисциплін з професійного навчання», «Позаурочна робота в професійно-технічних навчальних закладах», «Методика позаурочної роботи в професійно-технічних навчальних закладах». Під час практики студенти повинні розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної педагогічної підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих дисциплін та спецкурсів. Під час написання випускної роботи студентам необхідно консультуватись з науковим керівником, який є також керівником практики згідно графіку. Він надасть чіткі методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення випускної роботи, забезпечать необхідними методичними матеріалами (державним стандартом підготовки кваліфікованих робітників, типовим навчальним планом з підготовки робітників обраної професії та кваліфікації, типовою навчальною програмою з навчального предмету тощо), в тому числі в електронному вигляді.

Магістрант разом з науковим керівником обирає методи педагогічних досліджень з наступного переліку: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, соціологічні методи, соціометричні методи, тестування тощо.

Особливо детально слід розроблювати психолого-педагогічний експеримент, бо це метод, що забезпечує спостереження за змінами психологічних характеристик особистості в процесі педагогічного впливу на неї.

Експерименту, що дає змогу реєструвати факти, розкривати закономірності, механізми, динаміку, тенденції психічного розвитку, становлення особистості, виявляти можливості для оптимізації цього процесу. Реалізація цього методу сприяє поєднанню психологічних досліджень з педагогічним пошуком.

Психолого-педагогічний експеримент передбачає такі етапи:

1. Констатуючий експеримент першого порядку. Спрямований на з'ясування характеристик та властивостей досліджуваного явища. У ньому беруть участь основна і контрольна групи. Основну групу задіюють у всіх процедурах експерименту. Контрольна група є еталоном, за яким оцінюють розвиваючий та формуючий ефект експерименту. Завдяки цьому дослідження відбувається в паралельному режимі.

2. Формуючий експеримент. Здійснюється за допомогою експериментальної моделі розвиваючих і формуючих впливів на предмет дослідження. Поєднує в собі різні процедури: навчальні, ігрові, практичні тощо. Важливою при цьому є аналітична модель «розвиваючого ефекту» експерименту — своєрідний «ідеальний образ» сподівань дослідника щодо його результатів.

3. Констатуючий експеримент другого порядку. На цьому етапі організують «контрольне» дослідження, залучивши основну та контрольну групи учасників. Його мета — фіксація показників із досліджуваного об'єкта після закінчення процедури формуючих впливів. Показники контрольної вибірки використовують як еталон для з'ясування формуючого ефекту, досягнутого при роботі з основною групою. Далі результати дослідження аналізують та використовують для обґрунтування закономірностей розвитку психологічних особливостей досліджуваних.


^ Форми і методи контролю

Контроль за ходом проходження переддипломної практики здійснюється керівником випускної роботи (перевірка трудової навчальної дисципліни, виконання індивідуального завдання, дотримання графіку виконання випускної роботи).

Підсумковий контроль проводиться в останній день переддипломної практики. Студенти звітують перед комісією у складі завідувача кафедри професійної освіти, відповідального за практику від факультету та наукового керівника випускної роботи про виконання програми переддипломної практики.

^ Критерії оцінювання результатів переддипломної практики студентів

 • ступінь виконання студентами завдань практики;

 • якість психолого-педагогічних та методичних знань, проявлених під час написання випускної роботи;

 • рівень сформованості умінь і навичок розробки та проведення педагогічного експерименту;

 • рівень сформованості умінь та навичок оформлення науково-дослідних робіт.


По завершенні переддипломної практики студенти повинні подати:

Науковому керівнику випускної роботи:

 1. Оформлений відповідно до вимог перший розділ випускної роботи.

ІІ. Індивідуальне завдання.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Барбина Е. Теоретико-методологические основы профессиональной подготовки. – Херсон: Айлант, 2001. – 70 с.

 2. Бондар В. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 254 с.

 3. Варій М.Й. Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: навч.пос. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 256-374.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 576 с.

 5. Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI століття). - К., 1994.

 6. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. – 2003. – 476 с.

 7. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 100 с.

 8. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 112 с

 9. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Волинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: А.П.Н., 2001. – 464 с.

 10. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. – Харьков: ЧП Штрих, 2003. – 480 с.

 11. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2002. – 400 с.

 12. Малафік І. Дидактика. – К.: Кондор, 2005. – 398 с.

 13. Паращенко Л. Тестові технології у навчальному закладі. – К.: Майстерня книги, 2006. – 216 с.

 14. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – 2-е вид., випр. і доп. – Вінниця: „Книга – Вега”, 2003. – 416с.

 15. Приходько В. Впровадження новітніх технологій у вищій школі // Постметодика. – 2002. - №2-3. – С.114 – 118.

 16. Сергеева Т. А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия (мето­дические рекомендации). — М.: Академия, 2003. – 196 с.

 17. Сибирская М. П. Профессиональное обучение: педагогические техно­логии. — М.: Академия, 2002. – 248 с.

 18. Сиротенко Г.О. Шляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2003. – 96с.

 19. Скакун В. А. Методическое пособие дня преподавателей профессио­нальных учебных заведений. — М.: Академия, 2001. – 164 с.

 20. Скакун В. А. Методика преподавания специальних и общетехнических предметов (в схемах и таблицах). — М.: Академия, 2005. – 128 с.

 21. Сластенин В. Педагогіка профессионального образования. – М.: Академия, 2006. – 308 с.

 22. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 377с.

 23. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – К.: Вид. центр Академія, 2000. – 542 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи