Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 141.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата06.11.2012
Розмір141.79 Kb.
ТипРобоча програма
1. /Робоч_ програми/Безпека життєд_яльност_.doc
2. /Робоч_ програми/Економ_ка СГ виробництва, маркетинг.doc
3. /Робоч_ програми/Конструювання швейних вироб_в.doc
4. /Робоч_ програми/Матер_алознавство швейного виробництва.doc
5. /Робоч_ програми/Менеджмент в систем_ автосерв_су.doc
6. /Робоч_ програми/Методика викладання БЖД.doc
7. /Робоч_ програми/Методика викладання дисципл_н автосправи денна.doc
8. /Робоч_ програми/Методика викладання дисципл_н автосправи заочна.doc
9. /Робоч_ програми/Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ.doc
10. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва денна.doc
11. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва заочна.doc
12. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва.doc
13. /Робоч_ програми/Основи виробничого менеджменту.doc
14. /Робоч_ програми/Основи наукових досл_джень.doc
15. /Робоч_ програми/Основи охорони прац_.doc
16. /Робоч_ програми/Основи проектування одягу.doc
17. /Робоч_ програми/Основи профор_єнтац_йнох роботи.doc
18. /Робоч_ програми/Основи харчових технолог_й денна.doc
19. /Робоч_ програми/Основи харчових технолог_й.doc
20. /Робоч_ програми/Основи швейного виробництва.doc
21. /Робоч_ програми/Практикум з конструювання та моделювання одягу.doc
22. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х електромонтажних роб_т.doc
23. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (механ_чна обробка метал_в).doc
24. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка тканин).doc
25. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка харчових продукт_в та обробка тканини))денна.doc
26. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (оброка харчових продукт_в) заочна .doc
27. /Робоч_ програми/Теор_я та методика трудового навчання.doc
28. /Робоч_ програми/Техн_чна творч_сть з пратикумом.doc
29. /Робоч_ програми/Техн_чне моделювання та художнє оформлення одягу.doc
30. /Робоч_ програми/Технолог_я швейного виробництва.doc
31. /Робоч_ програми/Художня обробка матер_ал_в з практикумом.doc
32. /Робоч_ програми/основи харчових технолог_й заочна .doc
33. /Робоч_ програми/практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка харчових продукт_в)денна.doc
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка І методика середньої освіти. Трудове навчання»
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка І методика середньої освіти. Трудове навчання»
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка І методика середньої освіти. Трудорве навчання»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2010 р.Робоча програма


Практикум з технології обробки матеріалів (розділ „Обробка тканин”)


Факультет: нженерно-технологічний___________________________


Кафедра: трудового навчання________________________________


Спеціальність ПМСО. Трудове навчання___________________________


Курс І, ІІ __________________________________________


Форма навчання ___денна, заочна______________________________


Херсон – 2010

Програма розроблена

Яковлевою Т.А., асистентом кафедри трудового навчання.

Програма розроблена на основі типової програми: Програми вищих педагогічних закладів освіти: Практикум в навчальних майстернях/ Укладачі Гедвілло О.І., Сломчинська Є.А., Блах В.С. – Херсон, ХДПУ, 2000. – 15 с.Затверджена на засіданні кафедри трудового навчання

Протокол №___ від "____"______________2010р.

Завідувач кафедри Разлівінських Ю.О.Схвалено навчально-методичною комісією інженерно-технологічного фак ультету


Протокол №___ від "____"______________2010р.

Голова навчально-методичної комісії інституту (факультету)

_______________доцент В.Г.Кострицький


Пояснювальна записка

У відповідності з навчальним планом спеціальності 7.010103 ПМСО „Трудове навчання” на інженерно-технологічних факультетах вищих навчальних закладів проводиться практикум з технології обробки матеріалів(обробка тканин) .

Мета курсу:

формування у студентів знань, трудових вмінь та навичок з ручної та механічної обробки матеріалів відповідно з навчальною програмою;

- розвиток творчих здібностей студентів;

- формування у студентів вмінь планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються;

- ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами обробки текстильних матеріалів і організацією праці в навчальних майстернях;

- виховання сумлінного ставлення до праці, працелюбності та дбайливості;

- розвиток самоконтролю та самооцінки.

Завдання курсу:

- методичні: підготовка майбутніх вчителів трудового до самостійного рішення практичних задач під час проведення занять з трудового навчання у загальноосвітній школі, а також, у процесі керівництва позакласної і позашкільної роботі з напрямку технологія обробки тканини).

- пізнавальні: в результаті вивчення курсу студенти повинні знати: вимоги до організації і обладнання робочого місця кравця; основні поняття про призначення і правила експлуатації швейного обладнання; призначення і використання пристроїв та інструментів; технологічні процеси обробки сировини та умови виготовлення виробів з текстильних матеріалів; вимоги стандартів і технологічних умов до якості виготовлення виробів з текстильних матеріалів; знати техногологічну послідовність виконання робіт при виготовленні виробів з текстильних матеріалів.

- практичні: в результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: в відповідності з правилами НОП організувати своє робоче місце; визначати якість виготовлення виробів, вміти користуватися довідниками та нормативно-технічною документацією; визначати кількість матеріалів, необхідних для виготовлення виробів з текстильних матеріалів; здійснювати технологічний процес виготовлення виробів з врахуванням вимог (естетичних, економічних, технологічних, експлуатаційних тощо); виконувати техніки безпеки, особистої гігієни і виробничої санітарії; розробляли конструкцію та технологію виготовлення виробів з тестильних матеріалів, розробляти технологічні карти виготовлення виробів, окремого вузла, розподіляти та враховувати необхідні матеріали, інструменти та засоби, працювати з довідковою літературою та технічною документацією.

Під час практичних занять необхідно прищеплювати студентам звичку раціонально планувати свою працю, одночасно вивчати послідовність виконання роботи, розподіляти та враховувати необхідні матеріали, інструменти та засоби, організовувати робоче місце і т.ін. Для розвитку творчих здібностей необхідно, щоб студенти розв'язували технічні задачі, розробляли конструкцію та технологію виготовлення виробів, знайомились з сучасними досягненнями техніки та технології. Майбутні вчителі повинні також набути навичок самоаналізу, самоконтролю, колективного аналізу типових помилок, роботи із довідковою літературою та технічною документацією. На практичних заняттях важливо навчити студентів самостійно розробляти технологічні карти виготовлення виробу, окремого вузла. При цьому доцільно давати завдання додому на розробку технологічних карт з наступним їх колективним обговоренням перед початком практичних робіт.

В процесі виготовлення студентами виробів та засвоєння прийомів роботи необхідно особливу увагу приділяти правильній посадці на робочому місці, відпрацюванню рухів. Цьому сприяє втілення в навчальний процес тренажерів, пристроїв, технічних засобів навчання. Не менш важливим є формування у майбутніх вчителів і вміння пояснювати та демонструвати прийоми робіт, які виконуються.

Під час занять у навчальних майстернях необхідно звертати увагу на знання та дотримування правил безпеки праці і виконання санітарно-гігієнічних вимог. Загальні положення з правил техніки безпеки слід вивчати в кожному відділку майстерні на вступному занятті, а часткові - під час вивчення кожної теми.

Заняття по розділам практикуму в навчальних майстернях завершується складанням студентами заліків. Для заліку студент повинен представити всі виконані ним роботи, продемонструвати трудові прийоми і операції, які він засвоїв та показати достатні техніко-технологічні знання.

Вивчення курсу на денній формі навчання передбачає навчальне навантаження обсягом

Тема або розділ

Кількість годин для денної форми навчання

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична (лабораторна) робота

Самостійна робота

Ручні, машинні та волого-теплові роботи

6654

12
Технологічна послідовність виготовлення основних вузлів

7864

14

залік

Розробка творчого проекту моделі поясного виробу

7046

24
Розробка творчого проекту моделі плечового дитячого виробу

7246

26

залік


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовні модулі курсу


I. Змістовний модуль.

Тема: «Ручні, машинні та волого-теплові роботи».


Практичні модулі:

 1. Техніка безпеки, організація робочого місця для виконання ручних робіт. Інструменти, пристрої і матеріали для ручних робіт .

 2. Класифікація ручних стібків. Технічні умови до виконання ручних стібків. Термінологія ручних робіт.

 3. Виготовлення зразків прямих ручних стібків та швів.

 4. Виготовлення зразків косих ручних стібків та швів.

 5. Виготовлення зразків петлеподібних ручних стібків та швів.

 6. Виготовлення зразків хрестоподібних ручних стібків та швів.

 7. Виготовлення зразків ручних стібків та швів спеціального призначення.

 8. Будова робочих органів швейної машини. Заправка ниток, налагодження машини.

 9. Класифікація машинних швів. Технічні умови до виконання машинних швів. Термінологія машинних робіт.

 10. Виготовлення зразків з’єднувальних швів.

 11. Виготовлення зразків крайових швів.

 12. Виготовлення зразків оздоблювальних швів.

 13. Волого-теплова обробка виробів. Термінологія операцій ВТО.

 14. Вимоги до виконання ВТО та виконання ВТО виробів з натуральних текстильних матеріалів.

 15. Вимоги до виконання ВТО та виконання ВТО виробів з штучних та синтетичних текстильних матеріалів.

 16. Проектування комплекту виробів побутового вжитку.

 17. Побудова креслень деталей виробів.

 18. Виготовлення лекал деталей виробів.

 19. Підготовка матеріалів до розкроювання виробів.

 20. Розкроювання виробів.

 21. Аналіз методів обробки виробів побутового вжитку.

 22. Технологічна послідовність обробки фартуха.

 23. Виготовлення фартуха.

 24. Технологічна послідовність та виготовлення косинки.

 25. Технологічна послідовність та виготовлення одинарної прихватки.

 26. Технологічна послідовність та виготовлення прихватки типу рукавичка.

 27. Декоративне оздоблення комплекту виробів.


Модулі самостійної роботи:

 1. Підготовка творчого проекту на виготовлення комплекту.

 2. Виготовлення м'якої іграшки з тканини або хутра.

 3. Підготовка творчого проекту на виготовлення іграшки.


Список рекомендованої літератури

 1. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-тех.навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. – 512 с.

 2. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л.О., Курганський А.В. Методи обробки швейних виробів: Навч.посіб. – К.:МВЦ «Медінформ», 2007. – 292с.

 3. Національний стандарт України. Типи швів. ДСТУ ISO 4916:2005.

 4. Шершнева Л.П. Качество одежды. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 192 с.

 5. Югамук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. – Київ: Освіта, 2000.-239с.


IІ. Змістовний модуль.

Тема: «Технологічна послідовність виготовлення основних вузлів».


Практичні модулі:

 1. Поняття технологічної та маршрутної карт на по вузлову обробку одягу.

 2. Технологічна послідовність та виготовлення дрібних деталей.

 3. Технологічна послідовність обробки накладної кишені в легкому одязі.

 4. Технологічна послідовність обробки накладної кишені з підкладкою.

 5. Технологічна послідовність обробки накладної кишені з підкладкою.

 6. Технологічна послідовність обробки кишені у шві.

 7. Технологічна послідовність обробки кишені з відрізним бочком.

 8. Технологічна послідовність обробки прорізної кишені з листочкою з вшивними кінцями.

 9. Технологічна послідовність обробки прорізної кишені з листочкою з обшивними кінцями.

 10. Технологічна послідовність обробки кишені у „рамку” однією обшивою.

 11. Технологічна послідовність обробки кишені у „рамку” двома обшивками.

 12. Технологічна послідовність обробки прорізної кишені у рамку з блискавкою.

 13. Технологічна послідовність обробки прорізної кишені з клапаном.

 14. Технологічна послідовність обробки виточок.

 15. Технологічна послідовність обробки підрізів.

 16. Технологічна послідовність обробки накладної кокетки.

 17. Технологічна послідовність обробки пришивної кокетки.

 18. Технологічна послідовність обробки відлітної кокетки.

 19. Технологічна послідовність обробки застібки суцільнокроєною планкою.

 20. Технологічна послідовність обробки застібки з відрізною планкою.

 21. Технологічна послідовність обробки застібки суцільнокроєним бортом.

 22. Технологічна послідовність обробки застібки з пришивним бортом.

 23. Технологічна послідовність обробки глухої застібки вшивними планками.

 24. Технологічна послідовність обробки глухої застібки пришивними планками.

 25. Технологічна послідовність обробки глухої застібки з обшивками.

 26. Технологічна послідовність обробки коміра.

 27. Технологічна послідовність обробки пришивного коміру з лацканом.

 28. Технологічна послідовність обробки пришивного коміру, що складається з двох частин.

 29. Технологічна послідовність обробки пришивного коміру з відрізною стійкою.

 30. Технологічна послідовність обробки горловини обшивкою.

 31. Технологічна послідовність обробки горловини складної конфігурації обшивкою.

 32. Технологічна послідовність обробки манжету.


Модулі самостійної роботи:

 1. Технологічна послідовність обробки накладної кишені складної конфігурації.

 2. Технологічна послідовність обробки пришивної кокетки складної конфігурації.

 3. Складання технологічної та маршрутної карт обробки горловини складної конфігурації обшивкою.


Список рекомендованої літератури

 1. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-тех.навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. – 512 с.

 2. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л.О., Курганський А.В. Методи обробки швейних виробів: Навч.посіб. – К.:МВЦ «Медінформ», 2007. – 292с.

 3. Національний стандарт України. Типи швів. ДСТУ ISO 4916:2005.

 4. Шершнева Л.П. Качество одежды. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 192 с.

 5. Югамук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. – Київ: Освіта, 2000.-239с.


ІІІ. Змістовий модуль.

Тема «Розробка творчого проекту моделі поясного виробу».


Практичні модулі:

 1. Основні поняття конструювання та моделювання одягу.

 2. Поняття якості швейних виробів. Методи оцінки.

 3. Вихідні дані для проектування поясного одягу. Зняття мірок та розрахунок прибавок.

 4. Побудова креслення прямої двохшовної спідниці.

 5. Побудова креслення куполоподібних спідниць та спідниць-клинок.

 6. Технічне моделювання спідниць І-го виду.

 7. Технічне моделювання спідниць ІІ-го виду.

 8. Технічне моделювання спідниць ІІІ-го виду.

 9. Побудова креслення та здійснення моделювання.

 10. Виготовлення лекал виробу.

 11. Розрахунок витрат матеріалів та підготовка матеріалів до розкрою.

 12. Розкроювання виробу.

 13. Підготовка виробу до І-ї примірки.

 14. Дефекти поясних виробів, причини виникнення та методи усунення.

 15. ВТО поясних виробів.

 16. Технологія обробки бічних та середніх зрізів поясних виробів.

 17. Технологія обробки застібок поясних виробів.

 18. Технологія обробки застібок поясних виробів.

 19. Технологія обробки верхнього зрізу поясних виробів.

 20. Технологія обробки верхнього зрізу поясних виробів.

 21. Технологія обробки конструктивно-декоративних елементів спідниць.

 22. Технологія обробки розрізів та шлиць у поясному одязі.

 23. Технологія обробки нижнього зрізу поясних виробів.


Модулі самостійної роботи:

 1. Конспектування теми "Дефекти поясних виробів та їх усунення".

 2. Аналіз видів обробки застібок поясних виробів.

 3. Аналіз видів обробки верхнього зрізу поясних виробів.

 4. Підготовка творчого проекту на виготовлення поясного виробу.


Список рекомендованої літератури

 1. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л.О., Курганський А.В. Методи обробки швейних виробів: Навч.посіб. – К.:МВЦ «Медінформ», 2007. – 292с.

 2. Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубаров З.С. Гигиена одежды: Учеб.пособие для вузов. – 2-е узд., перераб.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 160с.:ил.

 3. Литвин В.Г., Степура А.О. Конструювання швейних виробів: Підручн.для проф.-техн.навч.закладів. – К.: Вікторія, 2008. – 320 с.

 4. Національний стандарт України. Типи швів. ДСТУ ISO 4916:2005.

 5. Пухальська А.П. та ін. Конструювання одягу: Практ.посіб. – К.:Вища школа, 2009. – 207с.:іл.

 6. Радкевич В.О. Моделювання одягу: Підручник. – К.: Вікторія, 2000. – 352с.:іл.

 7. Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 128 с.

 8. Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Устранение дефектов одежды. – 2-е изд. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 128 с.

 9. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебн.для проф. образов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2003. – 528 с.

 10. Шершнева Л.П. Качество одежды. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 192 с.

 11. Югамук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. – Київ: Освіта, 2000.-239с.


ІV. Змістовий модуль.

Тема «Розробка творчого проекту моделі плечового дитячого виробу».


Практичні модулі:

 1. Конструювання швейних виробів для немовлят.

 2. Конструювання швейних виробів для дітей віком до 2-х років.

 3. Конструювання швейних виробів для дітей віком до 3-х років.

 4. Конструювання швейних виробів для дітей віком до 4-5 років.

 5. Конструювання швейних виробів для дітей віком до 7-8 років.

 6. Ескізне проектування дитячого плечового виробу.

 7. Побудова креслень деталей виробу.

 8. Моделювання деталей виробу.

 9. Підготовка лекал деталей виробу.

 10. Розрахунок витрат матеріалів та підготовка матеріалів до розкрою.

 11. Розкроювання виробу.

 12. Підготовка виробу до І-ї примірки.

 13. Дефекти плечових виробів, причини виникнення та методи усунення.

 14. Технологія ВТО плечових виробів виробів.

 15. Технологія обробки бічних зрізів.

 16. Технологія обробки плечових зрізів.

 17. Технологія обробки ліктьового шва рукава.

 18. Технологія обробки нижнього зрізу рукава.

 19. Технологія з’єднання рукава з основним виробом.

 20. Технологія обробки горловини виробу.

 21. Технологія обробки застібки.

 22. Технологія обробки нижнього зрізу виробу.

 23. Декоративне оздоблення виробу.


Список рекомендованої літератури

 1. Бескоровайная Г.П., Куренкова С.В. Проектирование детской одежды: Учеб.пособ.для студ.высш.учеб.заведен. – М.: Мастерство, 2000. – 96 с.

 2. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л.О., Курганський А.В. Методи обробки швейних виробів: Навч.посіб. – К.:МВЦ «Медінформ», 2007. – 292с.

 3. Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубаров З.С. Гигиена одежды: Учеб.пособие для вузов. – 2-е узд., перераб.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 160с.:ил.

 4. Радкевич В.О. Моделювання одягу: Підручник. – К.: Вікторія, 2000. – 352с.:іл.

 5. Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 128 с.

 6. Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Устранение дефектов одежды. – 2-е изд. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 128 с.

 7. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебн.для проф. образов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2003. – 528 с.

 8. Федорова Т.В. Долгопольськая Л.В. Детская одежда от 0 до 7. – М.: Изд-во «Эксмо»; Донецк: Изд-во СКИФ, 2003. – 576 с.

 9. Шершнева Л.П. Качество одежды. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 192 с.

 10. Югамук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. – Київ: Освіта, 2000.-239с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи