Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! icon

Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага!
Скачати 80.17 Kb.
НазваТестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага!
Дата06.11.2012
Розмір80.17 Kb.
ТипДокументи

Тестові завдання для перевірки знань з курсу

«Новітні досягнення з фахових дисциплін»

Частина І

Увага! Кожна правильна відповідь на запитання оцінюється як 1 бал. У запитаннях може бути декілька правильних відповідей. Відповідно до кожного запитання у дужках вказано можливу максимальну кількість балів.


 1. Вкажіть основні критерії оцінювання якості студентських наукових робіт за приватними методиками навчання (1б):

а) актуальність теми

б) наявність наукових публікацій

в) органічний зв’язок педагогічної теорії та практики

г) практична значимість наукової роботи

д) всі відповіді вірні


 1. ^ Вкажіть принципи системи науково-дослідної роботи студентів (2б):

а) поєднання обов’язкових та добровільних наукових робіт

б) обов’язкове відвідування наукової школи, що діє в університеті

в) інтеграція індивідуальних, групових і фронтальних досліджень

г) алгоритмізація наукової діяльності студентів

д) диференціація наукових знань студентів


 1. ^ Вкажіть, що є об’єктом методології педагогічної науки (1б):

а) пізнання сутності складних явищ об’єктивного світу

б) пізнання цілісності науково-пізнавальної діяльності у органічному єднанні складових частин

в) пізнання явищ навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі

г) пізнання явищ навчання, виховання і розвитку особистості людини

д) пізнання сутності і способів дослідження особистості учнів

 1. ^ Вкажіть, які умови забезпечують ефективність педагогічних досліджень (3б):

а) застосування методів формалізації

б) застосування системно-структурного підходу

в) здійснення дослідження на емпіричному рівні

г) здійснення дослідження на теоретичному рівні

д) застосування різноманітних факторів, що взаємодіють у процесі дослідження


 1. «Публікація у якій у систематизованому вигляді викладено основні дані науки автором наукового дослідження» це(1б):

а) стаття

б) реферат

в) монографія

г) анотація

д) теза


 1. ^ Вкажіть, як називається метод накопичення фактів у педагогічному дослідженні, що являє собою спеціальне завдання на виконання певної діяльності (1б):

а) творча задача

б) тест

в) анкета

г) спостереження

д) аналіз даних


 1. ^ Вкажіть, що означає термін «тезаурус» (1б):

а) опис системи знань про наукові дослідження

б) тезисний словник розроблений за результатами наукового дослідження

в) словник дескрипторів, за якими можна здійснити пошук необхідної інформації

г) список понять, що використовуються у формулюванні висновків

д) словник скорочених назв словосполучень у науковому дослідження


 1. ^ Вкажіть, які фактори призводять до модернізації визначення наукового поняття (2б):

а) накопичення даних у науці

б) розробка формалізованої системи термінів

в) корегування змісту і об’єму термінологічного апарату

г) наукове дослідження критеріального апарату

д) проведення емпіричного дослідження


 1. ^ Вкажіть, які педагогічні явища не можна виявити за допомогою спостереження (2б):

а) мотив діяльності учнів

б) рівень емоційного стану учнів

в) розвиток самостійності учнів на уроках

г) способи зовнішніх дій учнів

д) систему взаємодії у колективі класу


 1. ^ Вкажіть, які з перелічених параметрів входять до плану спостережень (2б):

а) метод експерименту

б) очікуваний результат

в) час

г) виявлення структурних зв’язків

д) визначення величини інтелектуального навантаження учнів


 1. ^ Вкажіть, яким з перелічених вимог повинен задовольняти передовий педагогічних досвід (1б):

а) відповідності економічним можливостям суспільства

б) розвитку закономірностей навчального процесу

в) розширенню області педагогічної дійсності

г) відповідності науковій підготовці вчителів

д) підвищенню ефективності дослідницької діяльності


 1. ^ Вкажіть вид класифікатора педагогічних явищ, що розвиває евристичні здібності дослідника (1б):

а) координатний

б) понятійно-смисловий

в) базовий

г) саморозвиваючий

д) дослідницький


 1. ^ Вкажіть, що являє собою педагогічний експеримент (1б):

а) комплекс методів дослідження, що забезпечує науково - об’єктивну перевірку правильності гіпотези

б) емпіричне дослідження проведене в процесі навчання учнів

в) організація дослідницької діяльності учнів під час проведення навчальних експериментів

г) педагогічне дослідження навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін

д) спеціально організоване спостереження за педагогічним процесом


 1. ^ Вкажіть, що необхідно зробити на основі аналізу результатів експерименту (1б):

а) визначити учнів, що найкраще сприймають запропоновану методику

б) розрахувати формули, що доводять вірогідність дослідження

в) розробити план експериментальної перевірки результатів

г) розробити науково-практичні рекомендації щодо впровадження у практику

д) масштабно поширити результати експериментального дослідження

 1. ^ Вкажіть, які методи наукового пізнання застосовуються при моделюванні у педагогічному дослідженні (2б):

а) лабораторний експеримент

б) аналіз

в) синтез

г) абстрагування

д) формалізація


 1. «Система елементів, що відтворює певні сторони, зв’язки та функції предмету дослідження» це (1б):

а) модель

б) процес

в) явище

г) знання

д) закономірності


 1. ^ Вкажіть, що являє собою «релевантність» у опитувальних методах педагогічних досліджень (1б):

а) планування інформаційного забезпечення експериментального дослідження

б) доцільність вибору форми інструменту дослідження для вимірювання певної характеристики

в) залежність оцінки певної характеристики від ступеню її вираженості

г) можливість розуміння всіма респондентами змісту запитань

д) здатність інструменту дослідження фіксувати відмінності серед респондентів відносно вимірювальних характеристик


 1. ^ На які види поділяються запитання у опитувальних методах (2б):

а) аналітичні

б) формальні

в) змістові

г) репродуктивні

д) функціональні


 1. ^ Вкажіть, яка наука дозволяє розрахувати зв’язки, впливи та виявити закономірності розвитку процесів (1б):

а) математика

б) кібернетика

в) статистика

г) соціологія

д) психологія


 1. ^ Вкажіть, який метод дозволяє коректно вирішувати задачу прогнозу та ступеню впливу кожної окремої ознаки на загальний кінцевий результат (критерій) (1б):

а) регресивний аналіз

б) критерій Стьюдента

в) χ2 - критерій

г) кореляція

д) апроксимація


 1. ^ Вкажіть, які дії здійснює дослідник на стадії констатуючого вивчення педагогічного досвіду (1б):

а) виявляє протиріччя

б) обробляє конкретні відомості

в) визначає актуальність дослідження

г) впорядковує факти отримані в результаті дослідження

д) формулює висновки 1. ^ Вкажіть, у чому полягає первинна обробка одиниць інформації у наукових дослідженнях (3б):

а) групування за ознаками

б) диференціація за різновидами

в) індексування відомостей

г) визначення базових понять

д) трактування категорій


 1. «Педагогічна реальність, що розглядається через призму певної системи знань та понять» це (1б):

а) предмет педагогічного дослідження

б) суб’єкт педагогічного дослідження

в) процес педагогічного дослідження

г) система навчально-виховного процесу

д) об’єкт педагогічного дослідження


 1. ^ Вкажіть, які з наукових гіпотез мають прогностичну функцію (1б):

а) описові

б) нульові

в) факторні

г) пояснювальні

д) структурні


 1. ^ Які вимоги ставляться до стилю наукової роботи (1б):

а) логічність викладу

б) доказовість

в) точність літературної мови

г) наявність загальноприйнятих термінів

д) всі відповіді вірні


 1. ^ Вкажіть основну відмінність наукової доповіді від наукової статті (1б):

а) у доповіді більша увага надається опису експерименту, умов його проведення та отриманим результатам

б) у доповіді розкривають вузьку проблему та обмежене число наукових питань

в) у доповіді коротко відображають об'єм, мету і методи дослідження

г) у доповіді надається коротка характеристика стану наукової проблеми, що вивчається та обґрунтовується її актуальність

д) у доповіді розкривається загальна логіка дослідження та етапи науково-дослідної роботи


 1. «Форма наукового повідомлення про теоретично обґрунтовані та практично перевірені способи ефективного впровадження науки у практику навчально-виховного процесу» це (1б):

а) реферат

б) педагогічний досвід

в) методичні рекомендації

г) дисертація

д) монографія


 1. ^ Вкажіть, які основні вимоги висуваються перед науковим стилем педагогічного дослідження (3б):

а) викладення наукового дослідження з широким використанням бібліографічних рекомендацій

б) забезпечення однозначного запису інформації

в) повне і точне розпізнавання інформації

г) всебічне пояснення отриманих у результаті наукового експерименту даних

д) формалізація логічного викладу 1. ^ Вкажіть, яких вимог слід дотримуватися під час аналізу результатів впровадження проведеного наукового дослідження у практику (1б):

а) розкривати причини виявлених недоліків та намічати шляхи усунення утруднень, що виникають

б) збирати факти спостережень за навчально-виховним процесом

в) вивчати навчально-програмну документацію та виявляти її недоліки

г) накопичувати інформацію про використання методів дослідження

д) всі відповіді вірні


 1. Вкажіть, що є головним показником результативності впровадження науково-педагогічних досліджень (1б):

а) оформлення результатів дослідження науковій роботі

б) переважання функціонального підходу під час впровадження наукових результатів

в) впровадження елементів наукової організації навчального процесу

г) досягнення учнів у навчанні та у розвитку якостей особистості

д) визначення у певній послідовності перспектив впровадження

Схожі:

Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconМетодичні рекомендації до практичних модулів з курсу "Новітні досягнення з фахових дисциплін. Практикум за кваліфікацією (диригування)"
Тема Педагогічна діяльність диригента в хорі, оркестрі, навчальному закладі. Мета І завдання курсу диригування музично-педагогічних...
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»
З ким із західноєвропейських композиторів можливо порівняти М. А. Римського-Корсакова у контексті його захоплення міфологією?
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «новітні досягнення філології»)
Модуль комплексного державного екзамену «Новітні досягнення філології» для студентів спеціальності 02030301. Українська мова та література*...
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! iconТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» для студентів усіх спеціальностей...
Тестові завдання для перевірки знань з курсу «Новітні досягнення з фахових дисциплін» Частина І увага! icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи