Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Загальна фізика" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Загальна фізика" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання
Сторінка1/3
Дата06.11.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра загальної інженерної підготовки


Дубовик Л.П., Знамеровська Н.П.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до самостійної роботи з курсу “Загальна фізика”

для студентів спеціальності 6.010103. ПМСО Трудове навчання

та спеціальності 6.010104. Професійне навчання


Херсон – 2005


Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол № 4 від 21.02.05 року)


Схвалено науково – методичною радою Херсонського державного університету (протокол № 2 від 25.03.05 року)


Рекомендовано до видання Вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 8 від 01.04.05 року)


Укладачі: Дубовик Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки;

Знамеровська Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки.


Рецензенти: Мойсеєнко Л.Л., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри професійного навчання;

Верещака М.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри професійного навчання.


Дубовик Л. П., Знамеровська Н.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Загальна фізика” для студентів спеціальності 6.010103. ПМСО Трудове навчання та спеціальності 6.010104. Професійне навчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. - 44 с.ISBN

 Дубовик Л.П., 2005

 Знамеровська Н.П., 2005

 ХДУ, 2005


ВСТУП

Загальна фізика вивчає найбільш прості і разом з тим найбільш загальні форми руху матерії (механічні, атомно-молекулярні, гравітаційні, електоромагнитні, ядерні процеси).

Особливе місце серед основних розділів фізики займає механіка з огляду на дві обставини. Перша полягає в тому, що тут вивчається ряд найбільш загальних фундаментальних законів природи, які мають важливе значення для розвитку всіх розділів фізики. Друга полягає в тому, що механіка є початковим ступенем вивчення фізики, її засвоєння дозволяє переходити від загальних законів і положень до конкретних практичних їх застосувань.

Молекулярна фізика вивчає фізичні властивості, а також фізичні процеси, зумовлені тепловим рухом і взаємодією мікрочастинок, що входять в склад цих тіл.

Кількісні закономірності перетворення енергії в різних процесах (теплових, механічних, електричних, магнітних та ін.) зумовлених хаотичним рухом молекул вивчає термодинаміка.

Електрика і магнетизм розкриває природу і властивості електромагнітного поля, характер взаємодії його з речовиною, вивчає електричні і магнітні властивості самої речовини, теоретично обґрунтовує можливості практичного застосування електромагнітних явищ.

Основними питаннями розділу «Оптика та ядерна фізика» являються ознайомлення студентів з найважливішими віхами у розвитку квантово-хвильової природи світла, будови атома, атомного ядра та фізики елементарних частинок.

Загальний курс являється фундаментом, основою для вивчення дисциплін технічного циклу.

Метою вивчення курсу загальної фізики студентами інженерно-технологічного факультету є засвоєння основних фундаментальних законів фізики на яких базується низка дисциплін інженерно-технологічного циклу.

Під час викладання курсу вирішуються такі завдання:

  • пізнавальні: ознайомити студентів з основними розділами курсу, предметами, що підлягають дослідженню, завдання, які вирішують фізики, розкриття основних законів, принципів, правил, розкрити перед студентами історичний розвиток дисципліни та перспективи використання досягнень фізики у науці, техніці, промисловості.

  • практичні: навчити студентів користуватися довідковою літературою, лабораторним обладнанням, вимірювальними пристроями; забезпечити усвідомлене засвоєння і дотримання правил техніки безпеки; сформувати у студентів навички використання вивчених законів, правил при вирішенні як навчальних так і виробничих вправ і завдань; сформувати навички визначення похибок вимірювань та розрахунків.

  • методичні: сприяти засвоєнню студентами основних способів вирішення задач навчальної і виробничої спрямованості, сформувати навички творчого, евристичного підходу до їх розв’язання, розкрити можливості різноманітних шляхів і методів реалізації знань з фізики у майбутній професійній діяльності.

Так для вивчення курсу “Трактори і автомобілі” необхідно знати основні закони поступального і обертального руху матеріальної точки і твердого тіла, законів динаміки. Широке застосування також мають основні закони термодинаміки, газові закони, цикл Карно та ін.

Вивчення технології механічної обробки матеріалів ґрунтується на обертовому русі твердого тіла, використанні моменту інерції, моменту сили, моменту імпульсу, законів збереження.

Вивчення навчальних дисциплін “Опір матеріалів”, “Теорія механізмів та машин”, “Деталі машин” неможливе без використання законів динаміки, статики, що опираються на поняття маси, сили моменту та ін.

При вивченні низки дисциплін використовуються елементи гідростатики і гідродинаміки (закон Паскаля, закон Архімеда, рівняння Бернуллі), явища переносу (в’язкість, теплопровідність).

Вивчення розділу “Електрика і магнетизм” є основою для подальшого вивчення всіх дисциплін електротехнічного циклу. Тому важливо засвоїти фундаментальні закони Ома, Кулона, Ампера, Фарадея, закони електричного струму, природи електропровідності в металах, напівпровідниках, газах, електролітах, явища електромагнітної індукції тощо.

При вивченні енергетичних машин використовуються елементи гідростатики, закони Паскаля, Архімеда, Бернуллі, коефіцієнта в’язкості, капілярні явища, сили міжмолекулярних взаємодії теплового розширення тіл, коливання.

Вивчення дисципліни “Матеріалознавство та матеріали в СГ машинобудуванні” неможливе без знання будови атомів, законів взаємодії всіх його структурних одиниць – атомів, іонів, атомних ядер, електронів. На сучасному етапі розвитку фізичної теорії доведено, що елементарні частинки є основою фундаментальних взаємодій.

Знання явища фотоефекту необхідно при вивченні автоматизації процесів управління.

Для якісного засвоєння матеріалу з курсу загальної фізики здійснюється:

  • раціональне поєднання лекційних та лабораторно-практичних занять з чітко визначеними професійно-спрямованими цілями;

  • реалізація сучасних методів і прийомів проведення занять (створення педагогічних та проблемних ситуацій, що стимулює науково-дослідний пошук студентів, реалізації індивідуального підходу, диференціації завдань, бригадний метод);

  • своєчасне проведення вхідного, поточного, рубіжного контролю знань студентів у формі: захисту звітів лабораторних робіт, вирішення тестових завдань, розв’язання задач та ін.

При вивченні курсу фізики використовуються такі знання з математики: дійсні числа та дії над ними, комплексні числа, тригонометричні функції, похідні, диференціал, інтеграл, вектори, теорія ймовірності.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

Курс загальної фізики на інженерно-технологічному факультеті вивчається протягом 3-х семестрів за такими розділами: 1 – механіка; 2 – основи молекулярної фізики і термодинаміки; 3 – електрика; 4 – магнетизм; 5 – оптика; 6 – основи квантової фізики; 7 – фізика атома та атомного ядра.


Вступ. Основні поняття. Простір і час. Вимірювання. Система одиниць. Причина і наслідки. Принцип причинності і наукове передбачення. Будова матерії. Матерія і енергія. Закон збереження енергії. Еквівалентна маса і енергія. Речовина і антиречовина. Атоми. Міжатомні зв’язки. Молекули. Кристали. Агрегатні стани речовини (газ, рідкий стан, твердий стан). Фізика як основа спец дисциплін технічного циклу.


^ Розділ 1: Механіка.

Кінематика. Система відліку. Радіус-вектор. Вектор переміщення швидкості, прискорення. Рух точки: прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух. Графіки шляху і швидкості.

Криволінійний рух. Нормальне, тангенціальне та повне прискорення. Обертання, кутова швидкість, прискорення.

Динаміка матеріальної точки. Основні закони динаміки. Перший закон Ньютона. Сила. Принцип відносності Галілея. Другий закон механіки. Маса. Третій закон Ньютона. Види фундаментальних взаємодій. Складання сил. Пружні сили. Закон Гука. Сила тертя. Міжнародна система одиниць (СІ). Імпульс точки. Зв’язок між силою і зміною імпульсу. Закон збереження імпульсу. Принцип реактивного руху. Розв’язок задач в динаміці.

Робота і енергія. Робота і потужність. Робота сили (тертя, пружності, тяжіння). Енергія (кінетична і потенціальна). Закон збереження і перетворення енергії. Приклади розв’язку задач з використанням закону збереження енергії.

Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле, його напруженість і потенціал. Вимірювання гравітаційної сталої. Поняття про невагомість та перевантаження. Космічні швидкості і рух штучних супутників Землі.

Механіка твердого тіла. Закон руху центра мас. Обертання твердого тіла. Момент інерції, момент сили. Момент імпульсу. Теорема Штейнера. Основне рівняння динаміки обертального руху. Закон збереження моменту імпульсу. Миттєві (вільні) вісі обертання. Гіроскопи. Маятники. Важелі. Умова рівноваги тіла кочення.

Механіка рідин та газів. Гідростатика. Закон Паскаля. Сила Архімеда. Властивості і структура рідин. Рівновага вільної поверхні рідини. Гідродинаміка. Рух рідини. Рівняння Бернуллі. Імпульс струменя. В’язкі рідини. Ламінарні і турбулентні течії. Обтікання тіл різної форми. Сили опору в’язкої рідини. Формула Стокса. Сили опору в турбулентному потоці. Рух твердих тіл в рідинах і газах. Циркуляція швидкості. Під’ємна сила. Ефект Магнуса. Формула кута Жуковського. Використання динамічної під’ємної сили. Крило та парус. Машина з обертовими лопостями.

Коливання і хвилі. Гармонічні коливання. Період, частота, фаза коливань. Швидкість та прискорення. Сила і енергія при гармонічних коливаннях. Прості механічні коливальні системи. Рівняння вільних і змушених коливань. Добротність коливної системи. Резонанс, його роль в техніці.

Складання коливань одного напрямку. Биття. Складання взаємно перпендикулярних коливань.

Поперечні і поздовжні хвилі. Швидкість розповсюдження хвилі. Рівняння хвилі. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Енергія хвилі.

Природа звуку. Швидкість звуку. Частотний діапазон, поняття про ультра та інфразвуки. Ефект Доплера. Джерела і приймачі звуку. Фізіологічна акустика. Модель вуха.

^ Розділ 2: Основи молекулярної фізики та термодинаміки

Основи молекулярної фізики. Ідеальний газ. Молекулярно-кінетична теорія речовини. Рівняння стану ідеального газу і його внутрішня енергія. Закон Авогадро. Ізопроцеси. Внутрішня енергія. Абсолютна шкала температур. Розподіл швидкостей молекул по Максвелу. Його дослідне підтвердження. Вимірювання температур.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. Зв’язок температури з енергією руху молекул. Довжина вільного шляху молекул. Рівняння стану ідеального газу. Закон розподілу молекул за швидкостями у атмосфері планет. Барометрична формула. Поняття про вакуум. Теплопровідність, в’язкість газів.

Основи термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. Робота і теплота як функція стану. Робота при ізопроцесах. Адіабатний процес. Теплоємність ідеальних газів. Рівняння Майера.

Другий закон термодинаміки. Теплові машини. Цикл Карно, Отто, Дізеля. Обернений цикл Карно. Холодильні машини. Ентропія. Термодинамічна шкала температур. Недосяжність абсолютного нуля.

Реальні гази, рідини і тверді тіла. Реальні гази. Відхилення реальних газів від законів ідеальних газів. Насичений пар. Критичний стан. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Внутрішня енергія реального газу. Зміна температури при розширення газів. Зрідження газів.

Рідини, їх основні властивості. Молекулярний тиск, поверхневий натяг. Капілярні явища. Енергія поверхневого шару рідини. Випаровування, кипіння і конденсація.

Кристалічні і аморфні тіла. Кристалізація. Типи кристалічних граток. Теплоємність, теплопровідність і теплове розширення твердих тіл. Дефекти в кристалах. Механічні та теплові властивості кристалів.

^ Розділ 3: Електрика

Електростатика. Електричні заряди. Закон збереження електричного заряду. Провідники та ізолятори. Електричне поле. Закон Кулона. Індукція і напруженість електричного поля. Вектор напруженості. Потік напруженості. Теорема Остроградського-Гауса.

Робота по переміщенню заряду в електричному полі, різниця потенціалів. Зв’язок між напруженістю і потенціалом. Провідники і діелектрики і електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого провідника. Густина енергії поля.

Електричний струм. Поняття про електричний струм. Види носіїв заряду. Постійний струм. Сила струму. Одиниці сили струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір і провідність, їх залежність від параметрів провідника та температури. Питомий опір.

Паралельне та послідовне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правила Кірхгофа та їх практичне використання. Робота і потужність струму. Одиниці їх вимірювання. Кількість теплоти, що виділяється на резисторі. Закон Джоуля-Ленца. Джерела струму.

Природа електропровідності. Струм в металах. Природа носіїв струму в металах. Досліди Томлена і Стюарта. Класична електронна теорія електропровідності металів. Вивід закону Ома. Надпровідність. Струм в напівпровідниках: носії струму, типи провідності. Власна і домішкова провідності. Види напівпровідникових приладів (діод, транзистор, фото і терморезистори, світло діод, інжекційний лазер) і принципи їх використання в електронних приладах.

Струм у вакуумі. Електронні лампи, діод, тріод. Принципи їх використання в електронних приладах. Електронно-променева трубка.

Струм в розчинах та електролітах. Електрична дисоціація. Закони електролізу. Визначення заряду іона. Використання електролізу в техніці. Хімічні джерела струму.

Струм в газах. Носії струму в газах. Іонізація та рекомбінація. Несамостійні та самостійні розряди. Використання газового розряду в техніці. Поняття про плазму, її використання в техніці. Газові лазерні джерела випромінювання.

^ Розділ 4: Магнетизм

Магнітні явища. Магнітне поле і його характеристика. Взаємодія струмів. Принцип визначення і практичного здйснення стандарту сили струму в СІ. Закон Біо-Савара-Лапласа. Поле прямого струму. Поле колового струму. Поле соленоїда і тороїда.

Магнітна індукція. Магнітний потік. Сила Лоренцо і її дія. Рух заряду у магнітному полі. Мас-спектрометр. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітогідродинамічний ефект. Ефект Холла. Виток із струмом в магнітному полі. Принцип роботи електродвигуна.

Магнітне поле у речовині. Діамагнетизм, парамагнетизм, феромагнетизм. Магнітний гістерезіс. Постійні магніти і електромагніти.

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції. Закон Ленца. Самоіндукція, індуктивність. Енергія магнітного поля.

Змінний струм. Елементарний генератор змінного струму. Параметри змінного струму. Повний опір кола змінного струму. Закон Ома. Робота і потужність змінного струму. Трансформатор. Передача енергії.

Електромагнітні коливання і хвилі. Хвильове рівняння. Електромагнітні хвилі. Експериментальна перевірка хвильової теорії. Стоячі електромагнітні хвилі. Двопровідна лінія. Дипольні вимірювачі. Принцип радіозв’язку. Досліди О.С.Попова. Шкала електромагнітних хвиль.

^ Розділ 5: Оптика

Хвильова оптика. Основні етапи розвитку оптичних теорій. Хвильова і фотонна теорії. Швидкість світла та її вимірювання. Основні положення спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Інтервал. Складання швидкостей. Ефект Доплера.

Основи фотометрії. Фотометричні величини та їх одиниці. Закони освітленості. Джерела випромінювання та їх властивості. Фотометри.

Дисперсія світла. Досліди Ньютона по розкладанню білого світла. Дисперсійні спектри, спектрометри. Спектральний аналіз. Кольори прозорих і непрозорих тіл.

Інтерференція світла. Загальні питання інтерференційних явищ. Просторова і почасова когерентність. Основні види інтерференційних смуг. Інтерферометри. Інтерференційні фільтри. Застосування інтерференції в техніці..

Дифракція світла. Основні положення принципу Гюйгенса-Френеля. Дифракція світла на малих об’єктах. Дифракція на щілині. Дифракційна гратка – лінійна, двомірна, тримірна. Спектральні і вимірювальні дифракційні гратки.

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Поперечність світлової хвилі. Лінійно-поляризоване світло. Поляризація світла при падання на межу розділу двох діелектриків. Обертання площини поляризації в оптично активних середовищах. Фото пружність, електрооптика, магнітооптика. Поляризаційні прилади. Закони Молюса, Брюстера.

Оптична голографія. Загальні поняття про голографію. Застосування голографії.

Геометрична оптика. Основні визначення і поняття. Закони відбивання і заломлення світла. Повне відбивання. Зв’язок швидкості світла з показником заломлення. Оптичні системи. Лінзи. Оптичні прилади. Похибки оптичних систем. Оптика ока.

^ Розділ 6: Основи квантової фізики

Квантові властивості світла. Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Передача енергії випромінювання. Оптична пірометрія.

Фотоелектричні явища. Фотоефект. Праці А.Г.Столєтова. Закони фотоефекта. Рентгенівські промені. Оптичні квантові генератори.

^ Розділ 7: Фізика атома та атомного ядра

Фізика атома. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Випромінювання і поглинання світла. Постулати Бора. Теорія атома за Бором. Рівні енергії та спектр атомарного водню. Досліди Франка-Герца. Квантові числа. Принцип Паулі. Будова електронних шарів. Періодична система Д.І.Менделєєва. Рентгенівське випромінювання. Характеристичні рентгенівські промені. Закон Мозлі.

Фізика атомного ядра. Будова ядер. Нуклони. Роль нуклоніовських і ядерних сил у стабільності ядра. Заряд і маса ядра. Ізотопи. Природна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції поділу і синтезу. Енергія зв’язку. Зв’язок енергії з масою. Дефект маси. Трансуранові елементи. Перспективи ядерної енергетики.

Елементарні частинки. Космічні промені. Поняття елементарної частинки. Частинки і античастинки. Типи взаємодії частинки і античастинки.. Класифікація мікрочастинок. Гіпотеза кварків.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

вивчення курсу “Загальна фізика” на інженерно-технологічному факультеті

спеціальність 6.010100 Професійне навчання (денна форма навчання)змісто-

вого модуля

Назва змістового модуля

Загальна кількість годин

Загальна кількість кредитів

Кількість годин на різні види занять

Семестр

Форма контр.

Лекції

Лабора-торні

Самос-тійні


1

Кінематика і динаміка матеріальної точки902,5


14


14


18

1

Екзамен


2

Механіка твер-дого тіла, рідин та газів. Коли-вання і хвилі


12


14


18


3

Основи молеку-лярної фізики та термодинаміки722


6


6


12

2

Залік

4

Електрика

6

6

12

6

Магнетизм

6

6

12

7

Оптика361

8

6

9

3

Екзамен


8

Основи кван-тової фізики. Фізика атома та атомного ядра


6


8


9

Разом

198

5,5

58

60

80
^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

вивчення курсу “Загальна фізика” на інженерно-технологічному факультеті

спеціальність 6.010100 Професійне навчання (заочна форма навчання)змісто-

вого модуля

Назва змістового модуля

Загальна кількість годин

Загальна кількість кредитів

Кількість годин на різні види занять

Семестр

Форма контр.

Лекції

Лабора-торні

Самос-тійні1

Кінематика і динаміка мате-ріальної точки твердого тіла, рідин та газів.902,52242

1

Екзамен

2

Коливання і хвилі

2

2

40


3

Основи молеку-лярної фізики та термодинаміки72222


34

2

Залік

4


Електрика і магнетизм

34

5

Оптика


36


1


22


16

3

Екзамен

6

Фізика атома та атомного ядра

16

Разом

198

5,5

8

8

182

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

вивчення курсу “Загальна фізика” на інженерно-технологічному факультеті

спеціальність 6.010100 ПМСО Трудове навчання (денна форма навчання)змісто-

вого модуля

Назва змістового модуля

Загальна кількість годин

Загальна кількість кредитів

Кількість годин на різні види занять

Семестр

Форма контр.

Лекції

Лабора-торні

Самос-тійні


1

Кінематика і динаміка матеріальної точки722


14


14


8

1

Екзамен


2

Механіка твер-дого тіла, рідин та газів. Коли-вання і хвилі


12


14


10


3

Основи молеку-лярної фізики та термодинаміки722


6


6


12

2

Екзамен

4

Електрика

6

6

12

6

Магнетизм

6

6

12

7

Оптика541,5

8

6

12

3

Екзамен


8

Основи кван-тової фізики. Фізика атома та атомного ядра


6


8


14

Разом

198

5,5

58

60

80
^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

вивчення курсу “Загальна фізика” на інженерно-технологічному факультеті

спеціальність 6.010100 ПМСО Трудове навчання (заочна форма навчання)змісто-

вого модуля

Назва змістового модуля

Загальна кількість годин

Загальна кількість кредитів

Кількість годин на різні види занять

Семестр

Форма контр.

Лекції

Лабора-торні

Самос-тійні1

Кінематика і динаміка мате-ріальної точки твердого тіла, рідин та газів.902,52240

1

Екзамен

2

Коливання і хвилі

2

4

40


3

Основи молеку-лярної фізики та термодинаміки72222


34

2

Залік

4


Електрика і магнетизм

34

5

Оптика


72


2


22


32

3

Екзамен

6

Фізика атома та атомного ядра

32

Разом

234

6,5

8

10

216Денна форма навчання
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації до лабораторних занять з фізико-хімічних методів аналізу
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 010103. Пмсо. Хімія. Аналітичний контроль навколишнього середовища та лікарських...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 010103 пмсо. Хімія І біологія, 010103...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації з курсу "Практична граматика німецької мови" Змістовні модулі "Die Satzreihe", "Das Satzgefüge". Для студентів спеціальності 010103 "пмсо. Мова І література (німецька, англійська)" денної та екстернатної форм навчання
Для студентів спеціальності 010103 “пмсо. Мова І література (німецька, англійська)” денної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації з курсового проектування (для студентів спеціальності 010 100 «пмсо. Трудове навчання», 010 100 «Професійне навчання»)
Удосконалення конструкцій та методів розрахунку машин, що створюються, підготовка висококваліфікованих фахівців з трудового та професійного...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи по модулям з курсу "Нарисна геометрія" для студентів інженерно-технологічного факультету
Методичні вказівки до вивчення курсу “Нарисна геометрія”. Для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальностей: 010 100...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії для студентів спеціальностей
Для студентів спеціальностей 010103. Пмсо. Біологія. Психологія. Спеціалізація: практична психологія, 010103. Пмсо. Географія. Біологія,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів з курсу "трудове право"
Формою самостійної роботи студентів денного та заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу “Трудове право”
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconМетодичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу "Логопедія з практикумом" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом” для студентів спеціальності 010106...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу \"Загальна фізика\" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи