Критерії оцінювання знань І вмінь студентів icon

Критерії оцінювання знань І вмінь студентів
Скачати 106.63 Kb.
НазваКритерії оцінювання знань І вмінь студентів
Дата06.11.2012
Розмір106.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор університету,

професор _______О.Є. Ходосовцев

«__» ___. 2012 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань

з програмування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

старші (ІІ-ІV курси)

(денна, заочна, форми навчання)


Напрям підготовки 6.040302. Інформатика

Галузь знань: 0403. Системні науки та кібернетика


Херсон – 2012
^

Пояснювальна запискаПрограма фахового вступного випробування на старші курси складена для студентів напряму підготовки 6.040302. «Інформатика» денної та заочної форми навчання. Фахове вступне випробування базується на матеріалах навчальних дисциплін з програмування: “Основи програмування (C/С++)”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Вступники повинні володіти основними поняттями, методами програмування та вміти застосовувати їх для розв’язання певних класів задач.

Вступний контроль знань проводиться у формі письмових завдань за білетами. Тривалість письмовї роботи – 2 години. Завдання вступного випробування містять запитання з наведених нижче розділів зазначених навчальних дисциплін.

^ Критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Система контролю якості навчального процесу та критерії оцінок, які використовуються у Херсонському державному університеті, основана на "Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161 (розділ Контрольні заходи). Метою контролю є оцінка якості організації та проведення навчально-виховного процесу та його кінцевих результатів, а також подальше вдосконалення форм та методів роботи. Основним завданням системи контролю є систематична оцінка якості засвоєння студентами навчальної інформації у повному обсязі курсів, проведення всіх форм занять, підготовки спеціалістів у цілому.

За результатами екзамену визначається оцінка “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та виставляється по семибальній системі шкали ECTS, яка переводиться у національну шкалу:


Національна система оцінювання

ECTS

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

1

F

Студент може розрізняти об'єкти вивчення, відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

2

FX

Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні завдання

3

E

Студент за допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію; відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять

3,5

D

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

4

C

Студент добре володіє вивченим матеріалом, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію; використовує загальновідомі докази із самостійною і пра­вильною аргументацією; відповідь його логічна, хоч і має неточності

4,5

B

Студент має міцні знання, здатний аргументовано використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

5

A

Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчаль­них програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандарт­них ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення


ПРОГРАМУВАННЯ

Основи програмування (C/С++)


 1. С++. Концепція даних мови програмування С++. Структура програми. Роль функції main(). Стандартні типи даних. Розмір даних і оператор sizeof. Ініціалізація. Діапазон значень і використанння . Помилка переповнювання.

 2. С++. Спеціальні символи. Неіменовані константи. Іменовані константи. Константи, що перераховуються (enum). Синоніми типів (typedef). Символи wchar_t.

 3. С++. Оператори. Блоки і складені оператори. Операція привласнення. Математичні операції і вирази. Поєднання привласнення і математичних операцій. Інкремент і декремент. Пріоритет.

 4. С++. Логічний тип в С і С++. Операції відношення. Логічні оператори І, АБО, НЕ (&&, ||, !). Логічні вирази.

 5. С++. Програмування розгалужень. Проста, повна і вкладена форма оператора if. Потрійна операція.

 6. С++. Оператор вибору варіантів switch. Використання ключових слів case, default і break.

 7. С++. Програмування циклів. Цикли з передумовою і постумовою (while, do-while). Цикли з параметрами (for). Безконечні цикли.

 8. С++. Оголошення, визначення та визов функцій. Способи передачі параметрів. Повертання значення. Рекурсія. Локальні і глобальні змінні. Область дії та область видимості. Розподіл пам'яті додатка, що використовує функції.

 9. С++. Параметри функцій за умовчанням (default). Перевантаження (поліморфізм) функцій. Inline-функції.

 10. С++. Використання бібліотек мови С. Математичні функції. Функції бібліотеки stdlib. Генерація випадкових чисел. Функції для аналізу символів.

 11. С++. Класи і об'єкти. Оголошення класу. Реалізація методів класу. Створення об'єктів. Конструктори і деструктори. Обгрунтування необхідності в приватних членах-даних. Методи доступу типа get і set. Функції-члени const.

 12. С++. Адреси змінних. Використання операції &. Покажчики.
  NULL-покажчик. Операція *. Покажчики void*. Блукаючі покажчики або такі, що висять. Покажчик this.

 13. С++. Стік і вільна пам'ять. Оператори new і delete. Перевірка виділення пам'яті. Оператор ->. Константні покажчики і об’єкти. Витік пам'яті. Класи з динамічним виділенням пам'яті.

 14. С++. Посилання. Передача аргументів функціям за посиланням з використанням покажчиків і посилань. Передача за посиланням і ефективність. Конструктор копіювання.

 15. С++. Ініціалізація в конструкторах. Значення за умовчанням у методах класу і конструкторах. Перевантаження методів класу і конструкторів. Перевантаження математичних унарних і бінарних операцій.

 16. С++. Перевантаження операторів порівняння. Перевантаження оператора привласнення та розробка конструктора копіювання для класів з динамічним виділенням пам'яті. Поверхневе і глибоке копіювання.

 17. С++. Перевантаження операторів перетворення типів. Перевантаження операторів new, delete,

 18. С++. Перевантаження оператора виклику функції (). Розумні покажчики і перевантаження оператора ->.

 19. С++. Масиви. Індекси. Одновимірні масиви. Багатовимірні масиви. Обробка масивів. Помилка індексації.

 20. С++. Покажчики і імена масивів. Адресна арифметика. Обробка масивів з використанням покажчиків.

 21. С++. Масиви об'єктів. Обробка масивів об'єктів з використанням індексів і покажчиків. Особливості використання масивів у якості параметрів функцій.

 22. С++. Масиви покажчиків на об'єкти. Масиві об'єктів у вільній пам'яті. Захищені масиви. Перевантаження операторів [], new[], delete[]. Загальне уявлення про зв'язані списки і інші структури даних

 23. С++. Масиви символів (рядки С-типа). Використання бібліотеки string.h для роботи з рядками. Визначення довжини рядка. Привласнення рядків. Конкатенація рядків. Порівняння рядків.

 24. С++. Строкові класи. Оголошення і реалізація особистого класу для строк. Переваги використання строкового класу в порівнянні з рядками символів. Використання стандартного класу string.

 25. С++. Особливості використання масивів у якості параметрів функцій. Лінійний пошук. Бінарний пошук.

 26. С++. Сортування обмінами (бульбашкове), вибором, вставками.

 27. С++. Спадкування. Базові і похідні класи. Перевантаження конструкторів в похідних класах. Перекривання методів. Прямий виклик методів базового класу. Віртуальні методи. Віртуальні деструктори. Віртуальний конструктор копіювання. Раннє та пізнє зв’язування.

 28. С++. Множинне спадкування. Частини об'єкту при множинному спадкуванні. Конструктори і деструктори при множинному спадкуванні. Зняття неоднозначності. Віртуальне спадкування.

 29. С++. Абстрактні типи даних. Повністю віртуальні функції. Реалізація повністю віртуальних функцій. Міксини і функціональні класи. Складні ієрархії абстракцій.

 30. С++. Статичні члени-дані і методи. Доступ до статичних членів класу. Підрахунок кількості об’єктів за допомогою статичних даних.

 31. С++. Покажчики на функції. Масиви покажчиків на функції. Передача покажчиків на функції іншим функціям. Використання typedef з покажчиками на функції. Покажчики на функції і класи.

 32. С++. Агрегація. Делегування. Реалізація в термінах іншого. Приватне спадкування. Дружні класи. Дружні функції. Попереднє оголошення класу.

 33. С++. Потоки введення/виводу. Введення з використанням cin. Перевантаження оператора << для класів. Вивід з використанням cout. Маніпулятори, прапори і інструкції форматування. Перевантаження оператора >> для класів.

 34. С++. Об'єкти типа ofstream і ifstream. Відкриття і закриття текстових потоків. Перевірка стану. Зміна поведінки ofstream при відкритті файлів. Запис і читання даних.

 35. С++. Двійкові файли. Запис і читання об'єктів. Здобуття інформації з командного рядка запуску програми. Внутрішнє уведення-виведення. Об'єкти типа strstream і istrstream.

 36. С++. Препроцесор. Використання #define для об’яви імен. Захист заголовних файлів від повторного включення. Умовна компіляція і її використання. Макроси.

 37. С++. Конфлікт імен. Файлові змінні. Оператори extern і static. Простір імен. Оператори namespace і using. Використання простору імен std. Заголовні файли нового типа.

 38. С++. Шаблони. Визначення шаблону класу. Реалізація шаблону класу. Використання шаблону класу для зберігання даних різних типів. Шаблони функцій.

 39. С++. Виключення і обробка помилок. Виброс виключення за допомогою throw. Використання блоків try і catch. Множинні специфікації catch.

 40. С++. Інформація про тип підчас виконання програми (RTTI). Оператор typeid. Виключення bad_typeid. Програмування з використанням RTTI.

 41. С++. Операції приведення типа. Оператор dynamic_cast. Виключення bad_cast. Оператори const_cast, static_cast, reinterpret_cast. Порівняння старої і нової форм перетворення типів.

 42. С++. Маніпуляції з бітами. Побітові операції І ( & ), АБО ( | ), що виключає АБО ( ^ ), доповнення до( ~ ). Установка бітів. Очищення бітів.

 43. С++. Бітові поля. Класи з бітовими полями.

 44. С++. Структури і об’єднання (union). Порівняння класів, структур і об’єднань.

 45. С++. STL. Базові елементи STL: контейнери, ітератори, алгоритми.

 46. С++. STL. Контейнери: динамічний масив(вектор), лінійний список, двонаправлений список.

 47. С++. STL. Контейнери: стек, черга, двостороння черга, черга з пріоритетом.

 48. С++. STL. Контейнери: Множина, асоціативний список.

 49. С++. STL. Використання ітераторів.

 50. С++. STL. Використання алгоритмів.^

Об’єктно-орієнтоване програмування

 1. Концепція об’єктно-орієнтованого програмування. Програмування як моделю­ван­ня. Поняття об’єкту. Атрибути, методи. Класифікація атрибутів.

 2. Класи. Означення класу. Атрибути та методи. Інкапсуляція. Конструктор і деструктор класу. Друзі класів. Перевантаження опера­цій.

 3. Принципи: інкапсуляція, поліморфізм, наслідування. параметризація. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування.

 4. Управляючі об’єкти. Скінченні автомати. Стани об’єктів та переходи. Діаграми станів та переходів. Винятки. Обробка виняткових ситуацій засобами С++.

 5. Відношення наслідування. Відкрите та приватне наслідування. Переозначення методів. Віртуальні методи. Раннє та пізнє зв’язування.

 6. Ієрархії наслідування. Абстрактні та конкретні класи. Приклади. Проблема класифікації об’єктів.

 7. Шаблони. Пара­метри­зо­вані класи. Формальні та фактичні параметри параметризації. Уявлення про бібліотеку STL.

 8. Відношення між об¢ектами. Клієнти, агенти та сервери. Типи відношень. Асоціація. Агрегація. Статична та динамічна агрегація. Використання. Приклади. Діаграми об’єктів.

 9. Динамічна модель системи. Діаграми взаємодії. Діаграми станів та переходів. Проблема синхронізації.

 10. Відношення між класами. Типи відношень між класами. Наслідування, агрегація, інстанціювання, використання. Діаграми класів.Список рекомендованих джерел


 1. Г. Шилдт. Полный справочник по С++. 4 и-е. – М.: Вильямс. – 2003.

 2. Джесс Либерти. Освой самостоятельно С++. 3 и-е. М.: Вильямс. – 2000.

 3. Т.А. Павловская. С/С++. Программирование на языке высокого уровня.
  ПИТЕР-2002

 4. С.В. Глушаков. Практикум по С++. ФОЛИО – 2006

 5. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на С++.

 6. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.– М.: Мир, 1979.– 536 с.

 7. Б. Керниган , Д. Ритчи Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика. - 1992.

 8. Б. Строустрап. Язык программирования С++. – М.: Бином. – 1999.

 9. Березин, Березин. Начальный курс программирования на С и С++.

 10. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ.– М.: Конкорд, 1992.– 519 с.

 11. Венц А. Н. Профессия – программист.– Ростов: Изд-во «Феникс», 1999.– 384 с.

 12. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы решения.– М.: «Диалог – МИФИ», 1998.– 320 с.

 13. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ.– М.: МЦНМО, 1999.– 960 с.

 14. Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных. Москва, Мир, 1989 г. 420 с.

 15. Окулов С.М. Основы программирования.– М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002.– 424 с.

 16. Р. Хэзфилд, К. Лоуренс и др.Искусство программирования на С. – К.: «ДиаСофт». - 2001.

 17. С. Майерс. Эффективное использование С++. - М.: ДМК. – 2000.

 18. С. Прата. Язык программирования С++. Лекции иупражнения. – СПб.: ДиаСофт. – 2003.

 19. Г. Шилдт. MFC. Основы програмирования. BHV. – 1997c bv .

Схожі:

Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconОсновними критеріями оцінювання випускних кваліфікаційних робіт є
Відповідно до “Методичних рекомендацій щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів” від 24. 01. 2011н р. №162-к пропонуємо...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного І підсумкового контролю знань
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconКритерії оцінювання знань І вмінь студентів
Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів І засобів, що визначені в хду. Академічні успіхи студента оцінюються...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджую”
Мова та література (польська)”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів на навчання...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджую”
Українська мова та література”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів на навчання...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджую”
Мова та література (російська)”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів на навчання...
Критерії оцінювання знань І вмінь студентів iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки „Затверджую”
Мова та література (польська)”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів на навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи