Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) icon

Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Скачати 58.92 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Дата06.11.2012
Розмір58.92 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки України


Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету,

голова приймальної комісії

професор_____Ю.Бєляєв


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ( співбесіда )

З МАТЕМАТИКИ НА 2 КУРС


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


напрям підготовки 6.040201.Математика

(денна, заочна та екстернатна форма навчання)


ПОГОДЖЕНО

Перший проректор,

заступник голови приймальної комісії

професор ______О.Мішуков


Херсон – 2010


МАТЕМАТИКА

програма вступних випробувань ( співбесіда ) у 2010 році

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Програма складається з «Пояснювальної записки », «Переліку розділів і тем » та «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики».


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Матеріал програми з математики розподілено за такими розділами: «Математичний аналіз», «Алгебра», «Геометрія».


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З МАТЕМАТИКИ
^

Математичний аналізВступники повинні володіти основними поняттями математичного аналізу (функція, послідовність, границя, неперервність, похідна, диференціал, первісна, визначений інтеграл, ряд, збіжності ряду); мати чітке уявлення про основні властивості елементарних функцій дійсної і комплексної змінної; володіти технікою обчислення границь, похідних і інтегралів; розв'язувати найпростіші диференціальні рівняння; досліджувати на збіжність ряди і вміти розкладати функції у степеневий ряд; знати застосування диференціального і інтегрального числення, а також диференціальних рівнянь до розв'язування задач практичного змісту.
^

Алгебра та теорія чиселВступники повинні володіти теоретико - множинною логічною символікою, основними поняттями алгебри і теорії чисел (алгебраїчна операція, група, кільце, поле, векторний простір, лінійна залежність і лінійна незалежність, базис і розмірність, лінійні оператори, матриці і визначники, прості числа, подільність, конгруенції, многочлени); мати чітке уявлення про основні числові системи і їх будову, володіти навичками розв'язування систем лінійних рівнянь, знати основні арифметичні застосування теорії конгруенцій.

ГеометріяВступники повинні володіти принципами групової і структурної побудови геометрії, аксіоматичним методом; повинні мати загальні уявлення про геометрію Лобачевського, багатовимірні геометрії афінного і евклідового просторів; використовувати знання топології для означення ліній, поверхонь, поверхонь з межею, геометричного тіла тощо. Студенти повинні мати досить широкий погляд на геометрію і бути готовими до викладання елементарної геометрії, незалежно від того, на якій аксіоматиці вона побудована, тобто за будь-яким посібником.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


 1. Потужність множини. Зчислені множини та iх властивості.

 2. Необхідна і достатня умови рівності визначника нулю.

 3. Класифікація кривих другого порядку (центральних)

 4. Властивість неперервності множини дійсних чисел. Поняття верхньої і нижньої граней числової множини, iх існування.

 5. Числова послідовність. Границя послідовності. Основні властивості границь.

 6. Векторний добуток векторів та його властивості.

 7. Рівняння дотичної і нормалі до кривої.

 8. Добування кореня n-го степеня з комплексного числа.

 9. Друга теорема про ранг матриці (через найбільший порядок відмінних від нуля мінорів матриці).

 10. Еліпс (означення, рівняння, властивості).

 11. Мішаний добуток векторів та його основні властивості

 12. Опуклість кривої і точки перегину. Асимптоти. Повне дослідження функції та побудова її графіка.

 13. Аналітична характеристика руху геометричної площини.

 14. Властивості функцій, неперервних на вiдрiзку. Теореми Вейєрштрасса.

 15. Означення похідної функції однієї змінної. Диференційованість функції, необхідні та достатні умови. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій.

 16. Теореми Ролля, Лагранжа і Коші для диференційованих функцій.

 17. Формула Тейлора. Залишковий член формули Тейлора.

 18. Геометричний зміст мішаного добутку трьох векторів.

 19. Умови сталості і монотонності функції на проміжку.

 20. Основні рівняння прямої на геометричній площині.

 21. Опуклість і точки перегину функції. Асимптоти. Повне дослідження функції та побудова її графіка.

 22. Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл. Таблиця основних інтегралів.

 23. Основні методи інтегрування. (Метод заміни змінної. Метод інтегрування частинами.)

 24. Аналітична характеристика рухів геометричної площини.

 25. Необхідна й достатня умова інтегрованості функції однієї дійсної змінної.

 26. Формула Ньютона-Лейбниця. Обчислення інтегралів.

 27. Ранг та базис скінченої системи векторів. Базис та розмірність лінійного простору.

 28. Застосування інтегрального числення до розв’язування задач геометрії і фізики.

 29. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь.

 30. Формули Крамера для розв’язання системи рівнянь.

 31. Теорема про зв’язок характеристичних чисел і власних значень лінійного оператора.

 32. Взаємне розташування прямої і площини в просторі.

 33. Зведення квадратичної матриці до діагонального виду, навести приклад.

 34. Центральні криві другого порядку та спрощення їх рівнянь за допомогою інваріантів.

 35. Спрощення рівнянь нецентральних кривих другого порядку.

 36. Кут між двома площинами у просторі. Кут між прямою і площиною у просторі.

 37. Екстремум функції однієї змінної. Необхідна умова екстремуму. Достатня умова екстремуму.

 38. Взаємне розміщення двох площин у просторі.

 39. Класифікація кривих другого порядку на евклідовій площині (не центральних).

 40. Існування ненульових розв’язків системи лінійних однорідних рівнянь.

 41. Обернена матриця; розв’язування матричним способом системи лінійних рівнянь.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Результати співбесіди оцінюються за двобальною системою: «рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди» і

«не рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди».


Література


1

Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 1973.

2

Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. ч ІІ. – М.: Просвещение, 1987. –352 с.

3

Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. ч.І. – М.: Просвещение, 1986. –336 с.

4

Базылев В.Т., Дуничев К.И. Сборник задач по геометрии. – М.: Просвещение, 1980. – 340 с.

5

Білоусова В.П., Ільїн І.П. та ін. Аналітична геометрія. – К.: Вища школа, 1973. –328 с.

6

Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский С.Н. Сборник задач по математическому анализу, « Просвещение », -1977г.

7

Егоров И.Г. Геометрия. – М.: Просвещение, 1979. – 526 с.

8

Зорич В.А. Математический анализ 1,2т. « Наука », 1981г.

9

Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, « Наука», 1975г.

10

Кузьмич Л.В., Мельник І.І. Геометрія: методичні вказівки. – Херсон: Айлант, 2000. – 64 с.

11

Мельник І.І., Зичкова О.Е. Навчально-методичний посібник з геометрії. – Херсон: Айлант, 2000. – 56 с.

12

Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа, 1,2т. « Наука », 1964г.

13

Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. –М.: Наука, 1968. – 336 с.

14

Шварц Л. Анализ, т.1. « Наука», 1982г.
Голова комісії

по проведенню співбесіди,

декан факультету фізики,

математики та інформатики В.І.Кузьмич
Схожі:

Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Програма складається з «Пояснювальної записки», «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики», «Переліку розділів І...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Програма складається з «Пояснювальної записки», «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики», «Переліку розділів І...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) з математики
...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) з математики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи