Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Скачати 181.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Дата06.11.2012
Розмір181.77 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ФІЗИКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради ХДУ,

професор Тюхтенко Н.А.


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


З ЗАГАЛЬНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ,

ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ,

АСТРОНОМІЇ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

напрям підготовки 8.040203.Фізика*

(денна форми навчання)


СХВАЛЕНО:

науково-методичною радою

факультету фізики,

математики та інформатики

протокол №3 від 24.11.2011р.


Херсон – 2011

Програма ДЕК з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Матеріал програми з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: “Механіка”, “Молекулярна фізика та термодинаміка”, “Електродинаміка”, “Коливання і хвилі. Оптика”, “Елементи теорії відносності. Квантова фізика”, які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

Мета те завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти та навчальними програмами з фізики і передбачають:

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу; розвиток в учнів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, що відбуваються в природі, техніці, побуті, та для продовження освіти в галузі природничих наук і техніки;

 • оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, мовою фізики та вмінням користуватися нею для аналізу інформації;

 • формування в учнів уміння планувати та визначати умови, необхідні для проведення дослідження; уміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати результати спостережень явищ природи, робити узагальнення й оцінювати їх вірогідність та межі застосування;

 • розвиток в учнів логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу та синтезу, робити висновки і узагальнення;

 • формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі значення наукового знання в суспільному розвитку.

Метою проведення ДЕК є:

  1. Перевірити відповідність знань, умінь та навичок учнів програмовим вимогам.

  2. Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів.

  3. Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання на факультеті фізики, математики та інформатики.

До навчальних досягнень учнів, які безпосередньо підлягають оцінюванню, під час проведення вступних випробувань належать:

 • здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання (визначення фізичних понять, тверджень, законів, процесів, явищ тощо; побудова моделей фізичних явищ та процесів);

   • уміння застосовувати основні поняття, закони, принципи та правила фізики для постановки та розв’язання стандартних фізичних задач;

   • здатність визначити межі застосування законів фізики та межі прийнятності фізичних моделей та теорій;

   • здатність застосовувати набуті знання та вміння для розв’язування нестандартних навчальних і практичних задач, тобто спосіб розв’язання яких потрібно знайти самостійно.

Випробування з фізики визначають рівень знань, умінь та навичок учнів:

 • встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

 • практично застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

 • визначити загальні риси та суттєві відмінності змісту фізичних задач та процесів;

 • використовувати теоретичні знання для розв’язування задач;

 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження (читати прості електричні схеми та графіки, складати таблиці, визначати похибку вимірювань), робити висновки щодо отриманих результатів;

 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.


Модуль І

Загальна та теоретична фізика


МЕХАНІКА


Основи кінематики.

 1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

 2. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

 3. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки.

 1. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

 2. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

 3. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

 4. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

 5. Сили пружності. Закон Гука.

 6. Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

 7. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

Закони збереження в механіці.

 1. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

 2. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

^ Елементи механіки рідин та газів.

 1. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини, гідравлічний прес. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.


^ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА


Основи молекулярно-кінетичної теорії.

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

 2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

 3. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

^ Основи термодинаміки.

 1. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

 2. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

^ Властивості газів, рідин і твердих тіл.

 1. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

 2. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

 3. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

 4. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

^

Основи електростатики.

 1. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.


 2. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

 3. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

 4. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

 5. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів.

 6. Енергія електричного поля.

Закони постійного струму.

 1. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

^ Електричний струм у різних середовищах.

 1. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

 2. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 3. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

 4. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

 5. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

Магнітне поле, електромагнітна індукція.

 1. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

 2. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

 3. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.^

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКАМеханічні коливання і хвилі.

 1. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

 2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 3. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.


Електромагнітні коливання і хвилі.

 1. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

 2. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

 3. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

 4. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

Оптика.

 1. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

 2. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

 3. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

 4. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

 5. Інтерференція світла та її практичне застосування.

 6. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

 7. Дисперсія світла.

 8. Поляризація світла.


^ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. КВАНТОВА ФІЗИКА


Елементи теорії відносності.

 1. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Зв’язок між масою та енергією.

Світлові кванти.

 1. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони).

 2. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.

 3. Тиск світла. Дослід Лебедєва.

Атом та атомне ядро.

 1. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.

 2. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

 3. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

Перелік літератури:


  1. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т.Починаємо вивчати фізику: Експерим. підруч. для учнів 7-го класу.-К.: Наук.світ,2002.-Ч.1.-60с.

  2. Буховцев Б.Б., Климонтович Ю.Л., Мякишев Г.Я. Фізика .-Підручник для 9-го класу.-К.:Рад.школа, 1982.-С.95-96.

  3. Генденштейн Л.Е. Фізика. 9 клас: Навчальний посібник.- Харків: Гімназія, Ранок, 2000.- 240 с.

  4. 10.Гоголь В.В., Левшенюк Я.Ф., Новоселецький М.Ю. Фізика,9/Проб.підруч. для ЗОНЗ.- К.:Ірпінь,2002.-С.105.

  5. Гончаренко С.У.Фізика: Підручник для 9 класу.-К.: Освіта, 1996 .-445 с.

  6. Гончаренко С.У. Фізика . 10 кл.Пробн. навч. Посібн. для ліцеїв та класів природничо-наук. Профілю. Рекоменд. М-вом освіти України.- К.:Освіта, 1996.-445 с

  7. 13. Гончаренко С.У. Фізика .Підручник для 11 класу.-К.: Освіта, 1997.- с.0

  8. 14. Громов С.В. Физика: Учеб для 7 кл. Общеобразоват. Учреждений/ .- 4-е изд.- М.: Просвещение,2002.-158 с.

  9. 15. Громов С.В.,Родина Н.А. Физика: Учеб для 8 кл. Общеобразоват. Учреждений/ .- 4-е изд.- М.: Просвещение,2002.-158 с.

  10. Коршак Є.В та інш Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1998.-168 с.

  11. Коршак Є.В та інш Фізика, 8 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1999.-192 с.

  12. Коршак Е.В. та інш. Фізика, 9 кл. Підруч. для серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко -2-ге вид. доп. - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001.-232 с.

  13. Коршак Є.В.та інш.Фізика,10кл:Підруч.для серед. загальноосвіт. навч. закл./ Є.В.Коршак,О.І.Ляшенко,В.Ф.Савченко.-Фізика: Підруч. Для 9 кл. Серед. Шк...- 2-ге вид.- К.: Освіта, 1993.- 208 с

  14. Кікоін І.К., Кікоін А.К. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. шк.- 2-ге вид..- К.:Освіта,1993.- 208 с.

  15. 21 .Перышкин А.В. Курс физики. Учебник для средней школы ч.2.-М.: Просвещение,1966.-С.64-65.Модуль IІ.

Інформатика та методика її навчання


Інформатика

  1. Інформація. Інформація і повідомлення. Форми і способи передачі інформації. Носії інформації. Двійкові знаки. Двійкові числа.

  2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи подання алгоритму. Виконавець алгоритму.

  3. Історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ.

  4. Структура обчислювальної системи. Апаратна і програмна складові обчислювальної системи. Взаємодія апаратної і програмної складових.

  5. Основні характеристики ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Архітектура ЕОМ.

  6. Технічні характеристики ПЕОМ. Комп'ютерні мережі. Глобальні та локальні мережі. Класифікація і основні характеристики локальних комп'ютерних мереж. Мережа Іnternet.

  7. Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем персонального комп'ютера. Операційні системи персональних комп'ютерів типу ІBM PC. Операційна середовище WІNDOWS. Основні поняття Wіndows. Основні технологічні принципи Wіndows.

  8. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word.

  9. Системи опрацювання графічної інформації. Векторна та растрова графіка. Графічний редактор Paіnt. Графічні примітиви.

  10. Програми опрацювання електронних таблиць Excel. Основні команди і функції програми опрацювання електронних таблиць. Ділова графіка. Підтримка баз даних у Excel. Програмування в операційному середовищі Excel.

  11. Бази даних. Фактографічні і документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних. Система управління базами даних. Створення структури бази даних.

  12. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням ЕОМ. Поняття інформаційної та математичної моделі. Базові структури алгоритмів. Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод покрокової деталізації. Модульне програмування.

  13. Поняття програми. Поняття про мову програмування. Класифікація мов програмування. Системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування.

  14. Типи даних. Прості та складні типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного з стандартних типів.

  15. Оператор розгалуження. Оператор варіанту. Організація циклів. Три види циклів. Приклади використання.

  16. Процедури та функції на мові Pascal. Види параметрів. Стандартні процедури. Локальні та глобальні змінні. Приклади використання процедур. Рекурсивні процедури і функції. Приклади. Рекурсивні алгоритми. Поняття рекурсивного алгоритму. Механізми реалізації рекурсивних викликів. Найпростіші схеми рекурсивних програм.

  17. Масиви на мові Pascal. Операції над масивами. Масиви символів. Рядкові змінні. Стандарті функції й оператори для роботи з рядками.

  18. Записи на мові Pascal. Приклади. Різниця між записами і масивами. Множини на мові Pascal.

  19. Файлові типи. Операції з файлами. Файли прямого і послідовного доступу. Створення, читання, модифікація файлів.

  20. Динамічні структури даних. Величини посилального типу. Лінійні і кільцеві списки, дерева, стеки, черги.

  21. Модульне програмування в системі TURBO-PASCAL. Стандартні модулі в TURBO-PASCAL та їх призначення.

  22. Структура модулів. Інтерфейсна частина, частина, яка виконується, ініціююча частина. Компіляція модулів. Доступ до об’явлених у модулях об’єктів.

  23. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування; об’єкт, атрибути, методи, властивості. Взаємодія об’єктів.

  24. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Класи об’єктів, спадкування і пере визначення методів.

  25. Методологія об’єктно-орієнтованого проектування. Побудова об’єктної моделі. Сценарії системи. Реалізація проекту.
^


Методика навчання інформатики


  1. Інформатика як наука і навчальний предмет у середній загальноосвітній школі. Мета викладання інформатики в середній загальноосвітній школі. Зміст і структура шкільного курсу інформатики.

  2. Особливості безмашинного і машинного варіантів викладання інформатики в середніх навчальних закладах.

  3. Зміст і методика викладання інформатики в школах і класах з поглибленим теоретичним і практичним вивченням інформатики.

  4. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроків з інформатики.

  5. Програмне забезпечення шкільного курсу інформатики. Класифікація педагогічних програмних засобів. Приблизний склад програмного забезпечення.

  6. Психолого-дидактичний аналіз помилок з інформатики, шляхи їх запобігання і усунення.

  7. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації.

  8. Методика вивчення теми "Загальна схема ЕОМ. Принципи роботи ЕОМ. Основний алгоритм роботи процесора". Методика ознайомлення учнів з фізичними основами ЕОМ. Методика ознайомлення учнів з принципами роботи зовнішніх пристроїв ЕОМ.

  9. Методика ознайомлення учнів з текстовим редактором. Методика ознайомлення учнів з графічним редактором.

  10. Методика ознайомлення учнів з базами даних.

  11. Методика ознайомлення учнів з електронними таблицями.

  12. Методика навчання учнів складанню лінійних програм на мові PASCAL.

  13. Методика навчання учнів складанню розгалужених програм мовою PASCAL.

  14. Методика навчання учнів складанню циклічних програм на мові PASCAL.

  15. Методика навчання учнів складанню і використанню програм, які містять підпрограми на мові PASCAL.

  16. Методика навчання учнів складанню на мові PASCAL програм опрацювання літерних величин.

  17. Методика ознайомлення учнів з поняттям алгоритму. Методика ознайомлення учнів з правилами опису алгоритмів на учбовій алгоритмічній мові. Методика ознайомлення учнів з простими командами, описаними на учбовій алгоритмічній мові.

  18. Методика ознайомлення учнів з поняттям величини.

  19. Методика ознайомлення учнів з складеними командами, описаними на учбовій алгоритмічній мові.

  20. Методика ознайомлення учнів з поняттям допоміжного алгоритму обчислення значення функції.

  21. Методика навчання учнів складанню алгоритму знаходження в таблиці елемента, який має задані властивості. Методика навчання учнів складанню алгоритму знаходження мінімального і максимального елементів таблиці.

  22. Методика ознайомлення учнів з табличними величинами. Методика навчання учнів складанню алгоритму упорядкування таблиці за деякою ознакою.

  23. Методика організації і проведення уроку - практикуму з інформатики. Методичні особливості підручників та пробних навчальних посібників з інформатики.

  24. Типовий шкільний кабінет обчислювальної техніки, його призначення і обладнання. Локальна мережа шкільних ПЕОМ, їх функції і дидактичні можливості.

  25. Основні види застосування ЕОМ в навчальному процесі. Створення та впровадження інформаційної технології навчання. Недоліки і переваги комп'ютерного навчання.

Модуль IІІ.

Астрономія. Безпека життєдіяльності


Астрономія

  1. Астрономічні основи сучасного календаря.

  2. Докази обертання Землі навколо осі. Докази обертання Землі навколо Сонця.

  3. Закони Кеплера. Конфігурації планет. Рівняння синодичного руху.

  4. Узагальнені закони Кеплера як наслідок властивостей простору і часу. Вимірювання мас космічних тіл.

  5. Траєкторії кеплеровського руху. Характеристичні швидкості кеплеровського руху.

  6. Планета Земля. Розміри та форма. Маса Землі. Атмосфера, гідросфера та літосфера Землі. Внутрішня будова. Магнітне поле Землі.

  7. Місяць. Видимий рух та фази місяця. Орбітальний та осьовий періоди обертання. Сонячні та місячні затемнення. Фізичні умови на Місяці. Походження Місяця.

  8. Планети земної групи. Меркурій, Венера, Марс. Орбітальні та фізичні характеристики. Фізичні умови на поверхні. Атмосфери. Внутрішня будова.

  9. Планети-гіганти та Плутон. Орбітальні та фізичні характеристики. Хімічний склад та будова. Супутники та кільця.

  10. Малі тіла сонячної системи: комети, астероїди, метеори та метеорити.

  11. Шкала видимих зоряних величин. Формула Погсона. Оптичні телескопи. Призначення і будова. Основні характеристики телескопів. Гранична зоряна величина, збільшення, роздільна здатність.

  12. Віддалі до зір. Світність та температура поверхні зір.

  13. Радіуси зір. Маси зір. Спектри зір та спектральна класифікація. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.

  14. Внутрішня будова зір. Рівновага між тиском і гравітаційними силами. Рівняння гідростатичної рівноваги

  15. Фізичний стан зоряної речовини. Оцінка середньої по зорі температури. Рівняння стану.

  16. Перенос енергії в зорях. Рівняння променевого переносу. Конвекція. Умови виникнення.

  17. Енергетичні характеристики Сонця. Теорема віріалу. Гіпотези Майєра та Кельвіна-Гельмкольца.

  18. Термоядерні джерела зоряної енергії. Гіпотеза Еддінгтона. Тунельний ефект. Протон-протонний цикл.

  19. Проблема сонячних нейтрино.

  20. Модель Сонця. Фотосфера, хромосфера і корона Сонця. Еволюція зір головної послідовності. Залежність еволюції від маси зорі.

  21. Походження зірок. Критерій Джинса гравітаційної нестійкості. Протозорі.

  22. Модель червоного гіганта. Пізні стадії еволюції масивних зір. Походження хімічних елементів.

  23. Білі карлики. Рівняння стану виродженого електронного газу. Гранична маса Чандрасекара.

  24. Нейтронні зорі. Пульсари.

  25. Чорні дірки. Теорія і спостереження.

  26. Фізично-змінні зорі. Класифікація і основні характеристики. Пульсуюче-змінні зорі: цефеїди

  27. Подвійні зорі. візуально-подвійні, спектрально-подвійні, затемнювано-подвійні. Особливості спостережень і основні характеристики.

  28. Галактика Молочний шлях. Рух зір в Галактиці. Рух Сонячної системи. Обертання Галактики. Загальна структура Галактики. Проблема спіральної структури.

  29. Відкриття і класифікація галактик. Загальні фізичні характеристики галактик. Віддалі до галактик. Червоне зміщення. Закон Хаббла.

  30. Спостережувані основи сучасної космології. Структура Метагалактики. Ньютоніанські космологічні моделі.

Безпека життєдіяльності

  1. Заходи та засоби, спрямовані на запобігання негативної дії природних джерел небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдіяльності.

  2. Техногенні небезпеки та загальні закономірності їх виникнення. Методика вивчення техногенних небезпек в основах безпеки життєдіяльності.

  3. Техногенні небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів. Методика навчання безпечного використання транспортних засобів в основах безпеки життєдіяльності.

  4. Техногенні небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозай мисних і вибухонебезпечних речовин та матеріалів. Методика навчання запобіганню виникнення пожеж в основах безпеки життєдіяльності.

  5. Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Методика навчання учнів електробезпеки в основах безпеки життєдіяльності.

  6. Соціальні небезпеки, їх класифікація та закономірності їх виникнення. Методика навчання учнів поведінці при наявності соціальних небезпек.

  7. Сучасні проблеми наркоманії та токсикоманії, алкоголізму та тютюнопаління. Негативний вплив на стан здоров’я людини наркотиків та алкоголю. Методика навчання учнів запобіганню залучення до шкідливих звичок.

  8. Природно-соціальні небезпеки: наркоманія, епідемії інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СНІД. Методика навчання учнів запобіганню дії природно-соціальних небезпек.

  9. Соціально-техногенні небезпеки та причини їх виникнення. Професійні захворювання. Методика навчання учнів запобіганню професійним захворюванням.

  10. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Методика навчання учнів поведінці в специфічних умовах великих населених пунктів.

  11. Криміногенні ситуації. Самозахист. Межі самозахисту. Методика навчання учнів поведінці при виникненні криміногенної ситуації.

  12. Забруднення літосфери та її наслідки для здоров’я людини. Методика навчання учнів оптимального вибору води та продуктів харчування з метою запобігання отруєння та інфекційним кишковим захворюванням.

  13. Забруднення гідросфери та її вплив на життєдіяльність людини. Проблеми питної води. Методика навчання учнів безпечному використанню води.

  14. Забруднення атмосфери та її вплив на життєдіяльність людини. Методика навчання учнів захисту органів дихання при перевищенні в повітрі ГДК, отруйних та шкідливих речовин.

  15. Домедична допомога потерпілому при надзвичайних ситуаціях техногенного походження. Методика навчання учнів рятуванню, захисту та допомога потерпілому при надзвичайних ситуаціях техногенного походження.

  16. Характеристика навчальних посібників з основ безпеки життєдіяльності для учнів початкових класів загально-освітніх шкіл.

  17. Характеристика навчальних посібників з основ безпеки життєдіяльності для учнів II ступені навчання загальноосвітніх шкіл.

  18. Характеристика навчальних посібників з основ безпеки життєдіяльності для учнів IIІ ступені навчання загальноосвітніх шкіл.

  19. Характеристика методичної літератури для вчителів з основ безпеки життєдіяльності.

  20. Структура та зміст навчальної програми „Основи безпеки життєдіяльності” для загальноосвітніх навчальних закладів.


Завідувач кафедри фізики професор В.Д. Шарко


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності 04020301. Фізика*...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор Співаковський О. В “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор О. В співаковський “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
О. В. Співаковський доцент М. С. Львов 2011 р. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики
Напрям підготовки «Інформатика», «Програмна інженерія», «Фізика», «Математика», «Готельно-ресторанна справа», «Економічна теорія»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для напряму підготовки 040203. Фізика*...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Розробка вимог, архітектури та функціональності Web–орієнтованого серевища демонстрації алгоритмів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Нструментальні засоби розробки програмного коду, написаного мовою програмування високого рівня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи