Херсонський державний університет icon

Херсонський державний університет
НазваХерсонський державний університет
Сторінка1/18
Дата06.11.2012
Розмір3.14 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1. /сборник/макет.docХерсонський державний університет


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА


Збірник
матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції


(14-15 вересня 2006 року, м. Херсон)
Херсон – 2006


ББК 74.202.2

53(07)+51

Ш 70

Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових праць/Херсонський державний університет. Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 192с.

ISBN ????????

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітнє середовище як методична проблема”, котрі систематизовано у розділах:

 1. Загальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін.

 2. Методика розробки навчальних середовищ з природничо-математичних дисциплін.

 3. Комп’ютер як засіб розробки навчальних середовищ.


Рекомендується для науковців, методистів, учителів і студентів.

Редакційна колегія:

Шарко В.Д

- кандидат педагогічних наук (упорядник і відповідальний редактор)

Зубко А.М.

- кандидат педагогічних наук

Івашина Ю.К.

- кандидат фізико-математичних наук

Морєва Т.Г.

- кандидат педагогічних наук

Немченко О.В.

- кандидат фізико-математичних наук

Сидорович М.М.

- кандидат біологічних наук

Таточенко В.І.

- кандидат педагогічних наукВідповідальність за точність викладених у публікаціях фактів несуть автори


Рецензенти:

Карташова І.І.

- кандидат педагогічних наук

Коробова І.В.

- кандидат педагогічних наук

Одинцов В.В.

- доктор фізико-математичних наук

Туркот Т.І

- кандидат педагогічних наук

Юзбашева Т.С.

- кандидат педагогічних наук


Рекомендовано до друку Вченою радою факультету фізики математики та інформатики Херсонського державного університету (протокол № 1 від 28.08.2006р).

ISBN ???????? © Видавництво ХДУ, 2006

РОЗДІЛ і загальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін

Формування освітнього середовища при підвищенні кваліфікації державних службовців із застосуванням інформаційно-комунікативних та тренінгових технологій

Білорусов с.Г., Козачок І.К.

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Одним з основних критеріїв професіоналізму державних службовців є безперервна особисто орієнтована підготовка, в тому числі, систематичне підвищення кваліфікації в умовах забезпечення освітнього середовища європейського рівня. державні службовці мають бути здатними визначати ефективні шляхи та способи реалізації поставлених перед ними завдань з урахуванням сучасних умов і особистих реальних можливостей [1;4].

Механізми узгодження інтересів центральної та місцевих влад щодо реалізації регіональних програм на даний час тільки формуються. Тому створення умов подолання диспропорцій і закріплення позитивних зрушень в підвищенні кваліфікації кадрів щодо розвитку фахового освітнього простору є дуже актуальним і вимагає використання відповідних засобів, до яких можна віднести інформаційно-комунікативні та тренінгові технології навчання.

У даний час Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі Центр) пропонує державним службовцям відповідно до напрямків їх діяльності програмні комплекси, які передбачають вивчення апаратних і програмних засобів, удосконалення практичних знань офісного програмного забезпечення і мережевих технологій, спеціальних інформаційних технологій та основ захисту інформації. Центр використовує власні розробки та реалізує модель навчально-методичного супроводження і використання інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки і подальшого їх практичного застосування слухачами при виконанні функціональних обов’язків [3].

Пріоритетними напрямками у тренінговій роботі Центр визначає:

 • тренування керівників кадрових служб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань сучасних методів управління персоналом;

 • тренування державних службовців, посадових осіб з метою розвитку професіоналізму, ефективної реалізації їх здібностей, формування реального та перспективного резерву кадрів;

 • тренування управлінських кадрів щодо розвитку вмінь та фахових навичок для отримання найбільш ефективних результатів.

Відпрацьована та застосовується структурно-логічна схема тренінгів для державних службовців, яка базується на вимогах методики, запропонованої Головним управлінням державної служби України [2] з урахуванням власних науково-методичних напрацювань.

Література

 1. Програма розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746 // Офіційний вісник України.-2004.-№ 23.

 2. Типова методика організації проведення тренінгів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (затверджена Наказом Головдержслужби України від 3 квітня 2006 року №115).

 3. Білорусов С.Г. Досвід застосування інформаційних систем і технологій при підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади // Вісник державної служби України. – К.: 2006. - №2. – С.52-56.

 4. Інноваційні технології навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (Інформаційно-методичні матеріали, видані за сприяння проекту підтримки інституційного розвитку велика Британія). Вид-во ОРІДУ НАДУ – 2005.

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ

Бендес Ю.П.

Полтавський військовий інститут зв’язку

Стратегія розвитку вищої освіти передбачає виховання у студентів та курсантів відповідального ставлення до навчання, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням. З цією метою на кафедрі фізики, математики та хімії Полтавського військового інституту зв’язку при вивченні дисциплін „Фізика” та „Матеріалознавство” впроваджується модульна система організації навчального процесу, що підвищує активність і самостійність курсантів та студентів, дозволяє їм планувати свою особисту індивідуальну стратегію навчання (за змістом, темпом, формами засвоєння і контролю), економить час, стимулює включення у науково-дослідницьку діяльність та підвищує якість підговки фахівців у галузі зв’язку.

При реалізації модульного підходу враховано фундаментальність та професійну направленість дисциплін, тому організація кожного навчального модуля здійснена на основі системного підходу до нього, як комплексу навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст.

Навчальна програма дисциплін розбита на модулі, які об’єднують як різні види навчальних занять (лекції, самостійні та практичні заняття, лабораторні та контрольні роботи) так і різноманітні форми контролю (складання і захист опорного, індуктивного, порівняльного і дедуктивного конспектів; написання та захист рефератів; розв’язування і складання задач; тестування; виконання індивідуальних завдань; експрес-опитування; фізичний диктант; захист та модернізація лабораторних робіт; складання кросвордів; робота малими групами; виконання, аналіз та захист результатів контрольних робіт; колоквіум; виготовлення дидактичного матеріалу; розробка навчальних комп’ютерних програм; складання тестів, тощо).

Кожна форма контролю оцінюється певною кількістю балів, облік яких ведуть як староста (командир відділення) під контролем викладача, так і сам студент (курсант). Оскільки наперед відомо, яку суму балів потрібно набрати для того, щоб одержати певну оцінку за модуль та курс вцілому, кожен отримує можливість протягом усього часу вивчення предметів контролювати та коригувати успішність засвоєння курсу шляхом цілеспрямованого планування та розподілу своїх зусиль для досягнення бажаних результатів.

Модульний підхід дозволяє чітко визначити обсяги проведеної курсантами (студентами) навчальної і наукової роботи та забезпечити впровадження системи варіативного та об’єктивного педагогічного контролю знань в основу якого покладено принцип накопичення оцінок за певний період навчання (модуль, семестр, рік). Сума цих оцінок виступає в ролі кількісного показника якості роботи студента (курсанта) порівняно з успіхами його товаришів та відображає не тільки якість знань і вмінь, а й точність у роботі, активність, самостійність, творчість. 3 метою стимулювання навчальної активності за підсумками кожного навчального модуля та семестру з урахуванням загальної суми набраних балів складається рейтинговий список. Модульний контроль та визначення рейтингу студентів та курсантів використовується для стимулювання систематичної аудиторної та самостійної роботи, підвищення об'єктивності оцінювання знань, створення здорової конкуренції між ними в навчанні, виявлення і розвиток творчих здібностей.

Запровадження модульної системи дозволило більш об’єктивно оцінити рівень фундаментальної підготовки майбутніх фахівців та максимально ефективно організувати навчальний процес.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Бургун І.В.

Херсонський національний технічний університет

Сьогодні українська держава потребує виховання самостійної особистості, здатної до свідомого вирішення життєвих, професійних і суспільних проблем. Часто розв’язання цих проблем супроводжується необхідністю здобуття нових, невідомих для людини знань. Виграють при цьому, насамперед, люди, які можуть самостійно здобувати такі знання, котрі володіють методами знаходження й оцінки знань.

У зв’язку з цим, серед головних завдань загальноосвітньої школи виділяють завдання з ознайомлення учнів із такими знаннями, якіб у подальшому слугували їм інструментом у пізнанні і перетворенні навколишньої дійсності, тобто методологічними знаннями.

До таких знань належить наукова картина світу (НКС), яку ми розглядаємо як об’єктивний компонент наукового світогляду особистості, його ядро, що являє собою філософське знання про світ, яке визначає не лише місце людини в цьому світі і ставлення до нього, але й виступає як зброя до його перетворення, як засіб, що приводить її до нових результатів у пізнанні. Ядро НКС утворює система філософських принципів: матеріальної єдності і пізнаванності світу, взаємозв”язку і взаємодії матеріальних об”єктів, руху матерії. Саме на рівні філософських принципів, на думку багатьох науковців, у найбільшій мірі виявляється методологічна функція НКС.

Отже, для того, щоб було реалізовано методологічну функцію НКС у навчальному процесі потрібно, по-перше, досягти філософського рівня узагальнення знань. По-друге, підхід до введення цих знань має сприяти становленню в учнів уявлень про НКС як всезагальний метод пізнання навколишньої дійсності. Даній умові задовольняє дедуктивний підхід до формування загальних світоглядних знань, до яких належить і наукова картина світу.

Основна особливість дедуктивного підходу до формування уявлень про НКС – це попереднє ознайомлення учнів із системою філософських принципів НКС, та подальше її застосування як методу пізнання навколишньої дійсності.

Сутність дедуктивного підходу можна розкрити за допомогою схеми, що наведена на рис.1.

Згідно з цією схемою, світоглядну ідею (5*) визначають у підручнику фізики, потім розглядають її прояви в рамках фізичної форми руху матерії (2*), потім конкретизують під час вивчення різних питань фізики. Знання, що одержують при цьому учні, узагальнюють на рівні фізичної форми руху матерії (1) і, нарешті, знов визначають світоглядну ідею (5). Міркування на стадії 5 та 2 відрізняються від 5* та 2* тим, що вони не спираються на конкретний матеріал курсу фізики.


5* 2* 1 2 5


4 3


Рис.1. Схема дедуктивного підходу до формування загальних світоглядних знань у навчанні фізики

Примітки:

1 - конкретний матеріал курсу фізики;

2 - поняття, узагальнення, висновки рівня фізичної форми руху матерії;

3 - загальні природничонаукові поняття, узагальнення, висновки;

4 - філософські поняття, положення, закони;

5 - світоглядні ідеї.

Відповідно до схеми дедуктивного підходу можна виділити три етапи реалізації дедуктивного підходу до формування уявлень про НКС..

Перший етап (ознайомлювальний) у теорії пізнання називають етапом первинного синтезу знань. Він охоплює стадії 4, 5* та 2* (див. рис. 1). На цьому етапі учні отримують початкове, цілісне уявлення про наукову картину світу, тому його часто у педагогічній і методичній літературі називають етапом орієнтації. Уявлення утворюється через доступне ознайомлення учнів із філософськими принципами, що складають ядро НКС. Причому, на думку Г.М.Голіна та В.М.Мощанського, вже на цьому етапі загальні світоглядні, методологічні знання мають бути визначені в явному вигляді.

Ознайомлювальний етап формування в свідомості учнів уявлень про наукову картину світу слід реалізувати при вивченні вступного розділу курсу фізики 7-го класу. Вибір курсу фізики обумовлений її статусом як фундаменту природничих наук, а також тісним зв’язком фізики з філософією. А психічні особливості розумового розвитку учнів підліткового віку, за даними психологів (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, А.В.Занков, Г.С.Костюк та ін.), при відповідній організації навчання (урахування під час психолого-педагогічного проектування процесу формування початкових уявлень про наукову картину світу психологічних, дидактичних і логічних чинників доступності навчання) сприяють успішному опануванню філософських принципів наукової картини світу.

Другий етап (конкретизації) охоплює стадію 1 (див. рис. 1). Це етап поступового розкриття філософських принципів НКС на матеріалі курсу фізики. Результатом реалізації даного етапу є широта, глибина, системність, систематичність, усвідомленість, осмисленість та повнота уявлень про НКС. На етапі конкретизації філософські принципи застосовують як метод пізнання предметів та явищ природи, зокрема фізичних. У теорії пізнання даний етап називають етапом аналізу.

Третій етап (систематизації та узагальнення) охоплює стадії 2, 3, 5 (див. рис 1). Він характеризується поверненням до світоглядних ідей під час заключного узагальнення у випускному класі. Це, так званий, етап вторинного синтезу. На даному етапі загальні світоглядні ідеї виводяться на основі міжпредметних зв’язків фізики з узагальнюючим курсом філософського характеру та усіма природничими дисциплінами. При цьому світоглядні ідеї застосовують як методологічну основу узагальнюючого повторення. У загальноосвітній школі даний етап має реалізуватися на заключних уроках з природничих дисциплін (фізики, хімії, біології) у випускному класі і під час вивчення дисципліни філософського узагальнюючого змісту.

Отже, саме дедуктивний підхід, на наш погляд, забезпечує реалізацію методологічної функції НКС, оскільки передбачає формування в учнів уявлень про НКС як всезагальний метод пізнання і перетворення навколишньої дійсності.

Особливості викладання математики в школах з профільним навчанням сільськогосподарського напрямку.

Вельдбрехт Д.О., Токар Н.Г.

Херсонський державний університет.Кіровська ЗОШ, Бериславський район, Херсонська область.

Сучасний етап вдосконалення системи освіти проходить в нових історичних умовах. Утворилися і функціонують малі сільськогосподарські підприємства, фермерські та приватні господарства. Багато учнів, закінчуючи школу, стають їх господарями. В цих умовах підготовка учнів до праці стає одним із основних аспектів роботи сільської школи.

В Кіровській ЗОШ Бориславського району навчання учнів 10-11 класів здійснюється за сільськогосподарським профілем. Хлопці здобувають освіту водіїв, трактористів, дівчата – кулінарів, агрономів-овочівників, садоводів.

Тож у зв’язку із специфікою профілю перед вчителем математики стоять такі завдання: 1) На своїх уроках пов’язувати як теоретичний так і практичний матеріал з сільськогосподарською тематикою, зокрема з тими професіями, які здобувають учні. 2) Забезпечити більш високий рівень математичної підготовки тих учнів, які будуть вступати до вузів, де провідною дисципліною є математика. Профільне навчання здійснюємо в два етапи.
Наведемо зразки задач, пов’язаних з майбутніми професіями учнів, які пропонуються в 6-9 класах.

№1 У кулінарії 30 г крупи може бути замінено 150 г свіжих овочів. У таборі відпочинку з 8,4 кг крупи 0,3 частини замінили свіжими овочами. Скільки для цього взяли овочів?

№2 З 13 кг звичайного кофе виходить 2,5 кг смаженого. Скільки кілограмів звичайного кофе треба взяти, щоб одержати 1,3 кг смаженого.

Під час проведення позакласних заходів рекомендуємо учням вікторини профільного напрямку, як:

 • Де застосовується метод подібності в сільському господарстві?

 • (Карти полів)

 • Яку форму найчастіше надають сільськогосподарським полям?

 • (Прямокутника)

 • Геометричне тіло, яке зустрічається в будові сівалки?

 • (Циліндр)

 • Форму якої геометричної фігури часто надають траншеям?

 • (Зрізана піраміда)

 • З двох однакових дощок прямокутної форми треба збити напувальницю для корів. Під яким кутом треба збити дошки, щоб місткість поїлки була найбільшою? (Кут збивання становить 90°).

 • Який прилад використовується для визначення кутів нахилу полів?

 • (Астролябія).

В старших класах пропонуємо задачі практичного змісту, які однаково цікаві, як майбутнім трактористам та водіям, так і „чистим” математикам. Наприклад. №1. Опір дороги, якою рухається автомобіль, що має швидкість , виражається формулою .

При якій швидкості опір дороги буде найменшим?

№2. Експериментально встановлено, що витрати бензину в літрах для багатьох легкових автомобілів виражаються формулою , де - швидкість автомобіля у км/год. Знайти найбільш економічну швидкість автомобіля.

Доцільно давати учням завдання дослідницького характеру. В Кіровській школі є овочева ділянка , на якій проходять практику учні профільних класів. Їм дається завдання: дослідити і розрахувати, на яку глибину треба поливати кожну з посіяних на ділянці овочевих культур та скільки часу дощувальний агрегат повинен стояти на одному місці, щоб промочити ґрунт на потрібну глибину?

Відповідь на питання: на яку глибину треба промочити ґрунт для кожної посіяної культури, учні знаходять у довіднику агронома.

Щоб дізнатися, скільки часу повинен стояти зрошувальний агрегат на одному місці, щоб промочити ґрунт і не було перевитрат води, учні використовують знання інтеграла.

Відомо, що швидкість всмоктування води в ґрунт в перші 2-3 години змінюється за законом , де - швидкість всмоктування в кінці першої хвилини (в см/хв.), - коефіцієнт затухання всмоктування ().

Учні визначають, яка товщина ґрунту намокне за час під час поливу: ,

Потім розв’язують конкретні задачі.

№1. Для поливу помідорів достатньо промочити шар ґрунту глибиною 30 см. Для наших ґрунтів м/хв. см/хв.. Чи достатньо дощувальному агрегату стояти на одному місці 64 хв., щоб намочити ґрунт на потрібну глибину?

см.

Відповідь: достатньо.

№2 Для поливу моркви достатньо промочити шар грунту глибиною 40 см. Скільки потрібно часу для поливу ділянки, щоб грунт зволожився на потрібну глибину?

, , , см/хв., , . хв..

Для учнів, які пов’яжуть свою діяльність з математикою, пропонуємо ускладнені індивідуальні завдання, як:

1). Розв’язати рівняння

а). б). .

2). Довести тотожність: (за допомогою похідної).

В умовах профільного навчання з сільськогосподарським напрямком перед вчителями математики особливо актуальною стає проблема диференціації навчання. Вона передбачає:

- забезпечення соціального загальнокультурного мінімуму підготовки, що визначається програмами, вимогами суспільства та можливостями учнів певного віку;

- задоволення потреб профільної підготовки у розвитку пізнавальних і математичних видів діяльності;

- формування засобами математики фахових схильностей учнів.

В здійсненні диференціації навчання математики можна виділити такі етапи:

Перший – етап розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, за допомогою системи вправ, різних форм класної та позакласної роботи.

Другий етап – етап організації самостійної роботи учнів, що відповідає їхнім індивідуальним схильностям.

Організація самостійної дослідницької роботи через систему індивідуальних творчих завдань, які поглиблюють знання математики, розвивають інтерес до застосування математики, сприяють особисто орієнтованій математичній підготовці учнів.

Уміло поставлена позакласна робота, диференційовані творчі завдання допоможуть підготувати учнів до свідомого вибору професії та одержанню ними міцних знань з математики.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Херсонський державний університет iconОголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів І редукціону Замовник торгів: Херсонський державний університет Адреса
Місце І строк надання послуг: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет до 31. 12. 2009р
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Асоціація культурологів Херсонщини
Херсонський державний університет та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів проводять...
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет Кафедра органічної та біологічної хімії

Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет Факультет біології, географії і екології

Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи