Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» icon

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
Скачати 226.71 Kb.
НазваПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
Дата09.11.2012
Розмір226.71 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»
(за видами економічної діяльності)
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)
Затверджено


на засіданні Приймальної комісії:


Протокол № 2 від «29» лютого 2012 року
Донецьк, 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які при здачі державних комплексних екзаменів з економічної теорії та економіки підприємства отримали не нижче 140 балів.

Після того, як відповідними державними комісіями уже були проведені державні екзамени по програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», повторну перевірку знань по цій же програмі проводити недоцільно.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» - це інша професійна діяльність, яка для одержання і оволодіння необхідними знаннями і навичками, при подальшому навчанні, вимагає відповідних по теорії менеджменту здібностей. Це саме і треба перевіряти при вступних випробуваннях.

Необхідність проведення фахових вступних випробувань для продовження освіти у вищому навчальному закладі з метою одержання кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виникає в зв’язку з тим, що відповідно з ОКХ фахівці рівня «бакалавр» можуть займати на підприємстві лише первинні посади, при цьому їх професійна діяльність полягає у виконанні типових техніко-економічних розрахунків, в основному методично регламентованих.

Фахівці рівня «спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства» відповідно ОКХ можуть займати керівні посади, що при ринкових відносинах вимагає від них суттєво більших професійних знань та значних творчих здібностей. Зумовлено це тим, що професійна діяльність спеціалістів на керівних посадах в основному спрямована на науково-дослідницьку роботу стратегічного характеру, а саме на пошук резервів докорінного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

В свою чергу успішне проведення таких досліджень вимагає глибоких теоретичних знань та досконале володіння розробленими на їх основі методами економічного аналізу.

В зв’язку з цим, для оцінки творчих здібностей вступників кафедра економіки розробила комплексне завдання (30 варіантів) для фахового вступного випробування бакалаврів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» саме на базі дисципліни «Економіка підприємства».

По результатам співбесіди в письмовій формі комісія приймає «рекомендації до зарахування», якщо вступник виконав завдання на менше ніж на 140 балів.

Програма затверджена на засіданні кафедри економіки та географії
(протокол № 7 від 08.02.2012 р.).
^

ПРОГРАМА КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Актуальність. Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо виробляються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому, є економіка підприємства. Тому знання економіки підприємства – це необхідна умова розуміння сутності соціально-економічних процесів і вміння вирішувати будь-які господарські задачі на рівні первинної ланки національної економіки.

Стан економіки підприємства стає головним фактором, який визначає результати його діяльності. Кількісні і якісні параметри економічного стану визначають місце підприємства на ринку і здатність функціонувати в економічному просторі. Будь-яке підприємство не існує саме по собі, а пов'язане з економікою в цілому, з одного боку, через ринок виробничих факторів, а з іншого через ринок збута, тому й економіка підприємства повинна досліджувати відносини окремих підприємств із іншими господарськими одиницями, з ринком. При цьому вона розглядає господарський процес, як у цілому, так і з погляду інтересів окремого підприємства. Сьогодні необхідні фахівці, що уміють аналізувати, прогнозувати і приймати управлінські рішення з врахуванням динаміки ринку та успішного функціонування на ньому підприємства. У зв'язку з цим для студентів практичне значення має вивчення дисципліни «Економіка підприємства».

Предмет вивчення курсу “Економіка підприємства” – форми і методи господарювання підприємства; способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх видів ресурсів на рівні підприємства з метою отримання прибутку як результату задоволення суспільних потреб.

Метою вивчення курсу “Економіка підприємства” формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завдання вивчення курсу “Економіка підприємства”: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств; теоретична та практична підготовка студентів, формування умінь та навичок, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу освіти із відповідною кваліфікацією; вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами; набуття практичних навичок у прийнятті науково-обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової економіки.
^

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ТА ЧИННИКИ ЙОГО
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІНавчальні елементи


1.1. Підприємство в сучасній системі господарювання
Тема 1. Теорії та моделі підприємств.

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його діяльності. Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки беззбитковості», «точки ліквідації», «зони збитковості та прибутковості».


^ Тема 2. Основи підприємництва.

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва.

Сутність, принципи здійснення та моделі підприємницької діяльності. Характеристика основних типів підприємницької діяльності.

Договірні взаємовідносини партнерські зв'язки в підприємництві.

Мале підприємництво: поняття, значення, основні чинники ефективного розвитку.
^ Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Економічні особливості різних видів підприємств.

Характеристика основних організаційно-правових форм підприємств.

Добровільні та інституційні об'єднання підприємств в Україні.
^ Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

Поняття ринкової системи, її структура та функції.

Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства. Класифікація та характеристика основних компонентів макросередовища.

Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура і діяльність підприємства. Відтворення і розвиток інфраструктури.

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства. Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, самофінансування.

Механізм державного регулювання діяльності підприємства.
^ Тема 5. Структура та управління підприємством.

Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення.

Характеристика типів організаційних структур управління підприємствами.

Виробнича структура підприємства: поняття, види та чинники формування.

Поняття, види та роль інфраструктури підприємства.
^ Тема 6. Ринок і продукція.

Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри.

Оцінка та прогнозування попиту на продукцію підприємства.

Поняття та класифікація продукції (робіт, послуг).

Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції.
1.2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства


Навчальні елементи


Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці.

Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

Система показників для оцінки чисельності, стану, руху робочої сили на підприємстві. Методичні підходи при плануванні чисельності окремих категорій працівників підприємства.

Продуктивність праці персоналу: сутність, показники і методи її вимірювання та напрямки підвищення. Мотивація персоналу: сутність, види та основні методи впливу.

Оплати праці на підприємстві: сутність, державна політика загальна організація.

Сутнісно-видова характеристика форм і систем оплати праці персоналу.

Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності. Сучасна політика оплати праці. Форми й системи оплати праці. Доплати і надбавки до заробітної плати. Організація преміювання персоналу.


Тема 8. Основний капітал.

Поняття основних фондів підприємства як елемента матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості.

Фізичний та моральний знос основних фондів. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання та методи нарахування.

Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки.

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка. Системи показників технічного стану й руху основних засобів підприємства.

Показники та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.
^ Тема 9. Оборотний капітал.

Класифікація виробничих запасів. Нормування виробничих запасів. Планування потреби підприємства у виробничих запасах.

Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-елементний склад та процес трансформації.

Методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства.

Показники та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
^ Тема 10. Інтелектуальний капітал.

Інтелектуальна власність: поняття, значення та процес її трансформації.

Поняття, характерні риси, елементний склад та значення нематеріальних ресурсів підприємства.

Нематеріальні активи підприємства та їх вартісна оцінка.


^ Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича потужність.

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва.

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу.

Поняття, види, методичні основи визначення обсягу та ступеню використання виробничої потужності підприємства.
^ Тема 12.Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика.

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Планування матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язок із фінансовими можливостями і стратегією розвитку підприємства. Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва як складова логістики.

Основні підходи до планування та організації поставок матеріальних ресурсів на підприємстві.

Сучасні системи управління запасами.
^ РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І
СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Витрати, результати та ефективність діяльності підприємства


Навчальні елементи


Тема 13. Організація операційної діяльності.

Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації.

Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика.

Методи організації виробництва, їх ключові ознаки та ефективність застосування. Основні форми організації виробництва, необхідність їх застосування та характеристика.

Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва. Методи організації виробництва. Форми організації виробництва.
^ Тема 14. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Загальна характеристика продукції. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції. Якість і конкурентоспроможність продукції. Стандартизація і сертифікація продукції.

Сутнісна характеристика, показники і методи оцінки якості продукції.

Сутнісна характеристика і методичні основи визначення конкурентоспроможності продукції.

Технічні, організаційні і соціальні чинники підвищення якості і конкурентоспроможності продукції підприємства.

Стандартизація і сертифікація продукції (послуг) підприємства.
^ Тема 15. Витрати підприємства.

Сутнісна характеристика та класифікація витрат підприємства.

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», «собівартість продукції, послуг та робіт». Класифікація поточних витрат підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.

Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Кошторис витрат виробництва – поняття, склад. Послідовність розрахунку витрат виробництва. Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами.

Витрати і собівартість продукції. Класифікація витрат. Управління витратами на підприємстві. Кошторис. Собівартість окремих виробів. Фактори зниження собівартості продукції.

Собівартість продукції (робіт, послуг) її види та методи калькулювання.

Зміст і методика обчислення кошторису витрат на виробництво продукції.

Управління витратами на підприємстві.
^ Тема 16. Товарна і цінова політика підприємства.

Маркетингова діяльність підприємства: поняття, функції та принципи здійснення.

Сутність, елементний склад та принципи здійснення товарної політики підприємства.

Економічний зміст та функції ціни. Види цін. Методи ціноутворення на продукцію підприємства.

Цінова політика підприємства: сутність, принципи та особливості формування.
^ Тема 17. Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання.

Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших операційних доходів. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела утворення. Види та класифікація прибутку. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства.

Поняття, види та порядок формування і напрями використання прибутку підприємства. Система показників рентабельності та методика їх визначення.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Формування і використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства: оцінка прибутковості і активності; оцінка фінансової стійкості і платоспроможності. Сутнісна характеристика і вимір ефективності виробництва.


^ Тема 18. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Система показників ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, організаційно-управлінської, кадрової.

Сутнісна характеристика та класифікація ефективності господарської діяльності підприємства.

Система показників для оцінки економічної ефективності виробництва.

Конкурентоспроможність підприємства: економічна сутність та чинники що її визначають.

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.


2.2. Економічні основи розвитку підприємства


Навчальні елементи
Тема 19. Прогнозування та планування діяльності підприємства.

Прогнозування розвитку суб'єктів господарювання: сутність, види, методи.

Сутність планування, його види, принципи здійснення та методи. Стратегічне планування і формулювання стратегії розвитку. Характеристика тактичного та оперативно-календарного планування.

Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану підприємства.

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх характеристики.

Методи і принципи державного економічного регулювання діяльності суб'єктів господарювання.

Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб'єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.
^ Тема 20. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

Зміст і завдання виробничої програми підприємства

Обґрунтування виробничої програми ресурсами і виробничими потужностями. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Основні розділи виробничої програми.

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту.

Поняття «виробнича потужність підприємства». Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича потужність.
^ Тема 21. Інвестиції.

Поняття, сутність та класифікація інвестицій.

Визначення необхідного обсягу та джерел формування виробничих інвестицій.

Загальна характеристика фінансових інвестицій.

Інвестиційні проекти: фази та етапи обґрунтування.
^ Тема 22. Інноваційна діяльність.

Сутність, значення та класифікація інновацій.

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність науково-технічного прогресу.

Науково-технічний прогрес, його форми та напрями прояву.

Загальна характеристика, об'єкти, напрями і тенденції розвитку організаційного прогресу на підприємствах.
^ Тема 23. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

Методичні основи визначення економічної ефективності виробничих інвестицій (капіталовкладень).

Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

Оцінка економічної ефективності технічних інновацій і організаційних нововведень.
^ Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємства. Оптимізація бізнес-процесів підприємства.

Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств.

Характеристика сучасних моделей розвитку підприємств.

Бізнес-процеси на підприємстві: поняття, види та принципи їх організації.

Основні концепції удосконалення бізнес-процесів.

Реінжинірінг бізнес-процесів: сутність, принципи та етапи проведення.
^ Тема 26. Економічна безпека підприємства.

Економічна безпека підприємства: сутність, складові та методи вимірювання.

Поняття економічної кризи підприємства її види та шляхи виходу з кризового стану.

Основні напрями забезпечення необхідної економічної безпеки підприємства.
^ Тема 27. Трансформація і реструктуризація підприємств.

Сутність трансформації, її види, напрями та форми.

Організаційні форми та порядок проведення реструктуризації підприємств.

Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів: сутність, цілі, форми здійснення та типові заходи.

Банкрутство підприємства: сутність, причини, процедура визнання та способи прогнозування.
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Аналіз вигід і витрат: Практ. посібник. / Пер. з анг. С. Соколік / Наук. ред. О. Кілевича, Секретаріат Ради Скарбниці Канади.— 2-е вид.— К.: Основи, 2003. – 379 с.

 2. Бойчік І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2004.- 480 с.

 3. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинська та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 206 с.

 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 5. Господарський кодекс України: Станом на 25 вересня 2006 р. / Відп. ред. М.І. Преварська. – К: Велес, 2006. – 160с. – (Офіційний документ).

 6. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 березня 2008 року : (відповідає офіційному текстові ). – К. : Паливода А.В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України).

 7. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

 8. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., допов., перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 212 с.

 9. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Уклад. Н.М. Гуляєва, І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К.: КНТЕУ, 2009. – 120 с.

 10. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Уклад. Н.М. Гуляєва, І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К.: КНТЕУ, 2009. – 120 с.

 11. Економіка підприємства: Підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богословець, Н.С. Довгаль та ін. ; За ред. Н.М. Ушакової. – К.: КНТЕУ, 2005. – 569с.

 12. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 13. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2005. - 328 с.

 14. Економіка та організація виробництва : підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 15. Економіка та підприємництво: Практикум. Навч. посібник / С.Я. Салига, В.О. Желябін, О.В. Бойко та ін. – К: Професіонал, 2007. – 752 с.

 16. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 17. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / В. В. Іванова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

 18. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 19. Лищишин О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 153-156.

 20. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : Підручник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова ; За ред. Ушакової Н.М. – К : Хрещатик, 1999. – 800с.

 21. Мацибора В.І. Економіка підприємства : навч. посібник / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 22. Петрович Й.М., Кіт А.Ф. та ін. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. Й.М.Петровича. - Львів: "Новий світ-2000", 2004. - 680 с.

 23. Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посібник / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.

 24. Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 25. Чорна Л.О. Економіка підприємства : навч. посібник / Л.О. Чорна, Н.В. Корж, І.В. Левицька. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 372 с.

 26. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. ВНЗ. - К.: Каравела. 2004. - 568 с.

 27. Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: навч. посібник / А.В. Шлійко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 376 с.Додаткова:

 1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз : навч.-метод. посібник / Г.І. Андрєєва. – К.: Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта XXI століття).

 2. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания: Учеб. пособие / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 272с.

 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

 4. Бардаш С.В. Контроль діяльності суб'єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія / С. В. Бардаш. – К. : КНТЕУ, 2008. – 312с.

 5. Безугла В.О. Мікроекономіка : навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

 6. Бердар М.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. М. Бердар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

 7. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. с англ., перераб. и доп. изд. – М.: АОЗТ "Интерэксперт", ИНФРА-М,1995. – 205 с.

 8. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 281 с.

 9. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Учебное пособие. – 5-е изд. / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 432 с.

 10. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Лимитед Фрейд Лимитед"., 2001. – 383 с.

 11. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об'єднань : навч. посібник / І.О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 183с.

 12. Бочаров В.В. Финансовое моделирование: ил. – (Серия "Краткий курс). – СПб: Питер, 2000. – 208 с.

 13. Бохан А.В. Науково-технічний прогрес і екологізація підприємництва / А.В. Бохан // Економіка & держава. – 2007. – №2. – С.53-54.

 14. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер.с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

 15. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : Підручник / А. Д. Бутко. – К : КНТЕУ, 2007. – 411с.

 16. Верещак В. С., Бень Т. Г. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов. – Днепропетровск: Ин-технологии, 2002. – 118 с.

 17. Вініченко І. І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва / І. І. Вініченко // Економіка & держава. – 2007. – №4. – С. 9-11.

 18. Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ / В.В. Волгин. – 10-е изд., перераб. и допол. – М.: Дашков и К, 2009. – 736 с.

 19. Глущенко И.И. Формирование инновационной политики и стратегии предприятия: монография / И.И. Глущенко. – М. : АПК и ППРО, 2009. – 128 с.

 20. Гончаров А.И. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и практика / А. И. Гончаров, С. В. Барулин, М. В. Терентьева. – М. : Ось-89, 2009. – 544 с.

 21. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

 22. Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики : учеб. пособие / В.В. Гришин. – М.: Дашков и К, 2009. – 368 с.

 23. Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посібник / І. Є. Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320с.

 24. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Т.Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

 25. Забродин А.Ю. Интеллектуальные услуги в бизнесе: справ. пособие / А.Ю. Забродин. – М.: Экономика, 2008. – 635 с.

 26. Зоріна В.Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навч. посібник / В.Н. Зоріна, Г.В. Сеніна. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240с.

 27. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: Организация, управление риском, страхование. – М.: Анкил, 2000. – 317 с.

 28. Корольков В. В. Особенности учета фактора технического прогресса в производственной функции / В. В. Корольков // Економіка і прогнозування. – 2009. – №2. – С.97-109.

 29. Коротков Э. М. Антикризисное управление. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 184 с.

 30. Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник / О.М. Кравчук, В.П. Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.

 31. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Є.В. Мних. – К.: КНТЕУ, 2008. – 514с.

 32. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.

 33. Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник / Г. А. Семенов, В. К. Станчевський, М. О. Панкова та ін. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с.

 34. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посібник / Є. П. Желібо, В. М. Буслик, М. А. Овраменко та ін. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – К. : Кондор, 2009. – 520 с.

 35. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: "Либра", 2005. – 287 с.

 36. Попов С.Г. Социальный менеджмент: Учебное пособие. – М., 2000. – 492 с.

 37. Предборський В. А. Економічна теорія : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко ; за ред. Предборського В.А. – К. : Кондор, 2007. – 492с.

 38. Ситник Н. І. Управління персоналом : навч. посібник / Н. І. Ситник. – К. : ІНКОС, 2009. – 472 с.

 39. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568с.

 40. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : Навч.-практ. посібник / О.М. Сумець, О.Є. Сомова, Є.Ф. Пєліхов. – К.: Професіонал, 2007. – 208с.

 41. Фінанси підприємства: Підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – К.: КНТЕУ, 2007. – 491с.

 42. Фінансова стратегія підприємства: монографія / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, О.В. Корольова-Казанська, І.Г. Ганечко ; за заг. ред. І.О. Бланка. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.

 43. Харрингтон Д. Совершенство управления ресурсами / Дж. Харрингтон ; под науч. ред. В.В. Брагина. – пер. с англ. А.Л. Раскина, В.В. Шахлевича. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2008. – 352 с. : ил. – (Деловое совершенство).

 44. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с.

 45. Яковлев А.И. Проектный анализ инвестиций и инноваций. – Харьков: Бизнес Информ, 1999. – 116 с.Методичні посібники:

 1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей) / Укл.: Т.А. Приходченко, Донецьк: ДІСО, 2011. – 28 с.

 2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей) / Укл.: Т.А. Приходченко, Донецьк: ДІСО, 2011. – 24 с.

Схожі:

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Журналістика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з напряму підготовки 030301 «Журналістика»
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
Творчий конкурс– професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань
Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні, у визначенні її предмета. Особливості психології як науки. Відмінності...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
Географія Донецької області”, Географія туризму”, „Основи раціонального природокористування та охорона природи”.” є засобом перевірки...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 18 липня 2001 р.; 2)...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи