Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань icon

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань
Скачати 103.38 Kb.
НазваПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань
Дата09.11.2012
Розмір103.38 Kb.
ТипДокументи

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

спеціальності 7.03010201 «Психологія»


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії:

Протокол № 2 від «29» лютого 2012 року


Донецьк, 2012ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ


1. МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЇ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні, у визначенні її предмета. Особливості психології як науки. Відмінності наукової психології від буттєвої. Системний підхід у психології.

^ Принципи психології, їх роль і місце в системі психологічних знань.

Загальні принципи психології: детермінізм, відображення, єдність психіки і діяльності, принцип розвитку, системно-структурний принцип, історизм.

^ Пояснюючі (галузеві) принципи психології: зв'язок психіки і мозку; єдність особистості; єдність свідомості і діяльності, інтеріоризація та екстеріоризація, комплексність (за Б.Ф. Ломовим); принцип активності та ін.

Базові категорії та основні поняття психології.

^ Психологічні категорії: діяльність, поведінка, свідомість та самосвідомість, особистість, установка, гештальт, "стимул-реакція", несвідоме, підсвідоме, психосоціальна мотивація, психосоціальний образ, колективне та індивідуальне та ін.

Класифікація методик психологічного дослідження (Б.Г.Ананьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.). Загальні методи психології: системний, моделювання, статистичний, теоретичний, соціологічний (анкетування, опитування, соціометрія, математичний) методи. Конкретно-наукові методи: біографічний, генетичний, метод незалежних характеристик; вивчення продуктів діяльності, бесіди, спостереження; природний експеримент; констатуючий і формуючий експерименти; метод експертних оцінок, методи психологічної діагностики.

Взаємозв'язок і взаємодоповнюваність методів у психологічних дослідженнях.


^ ТЕМА № 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ

Психіка як результат еволюції. Психічне відображення та його особливості (сигнальний характер, здатність сприймати і реагувати на впливи, що не мають прямого біологічного значення).

^ Розвиток психіки у тварин.

Форми поведінки тварин. Характеристика інстинкту та його види.

Інтелектуальна поведінка тварин та її дослідження.

Передумови розвитку психіки людини; спільна продуктивна діяльність, розподіл праці та активізація спілкування; розвиток мови і мовлення та узагальненого відображення світу.

^ Основні характеристики людської діяльності: свідомий, цілеспрямований, творчий, продуктивний характер.

Розвиток індивідуальної психіки людини в процесі її спілкування і сумісної діяльності з іншими людьми. Процес присвоєння індивідом суспільно-історичного досвіду.


^ ТЕМА № 3. ПСИХІЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ФУНКЦІЇ

Увага. Поняття про увагу. Зовнішні і внутрішні прояви уваги. Функції уваги. Види уваги та їх характеристика. Класичні та сучасні теорії уваги. Методи дослідження уваги.

Пам'ять. Поняття про пам'ять. Пам'ять і діяльність. Запам'ятовування та його загальна характеристика.

Відчуття. Загальне поняття про відчуття. Механізм чуттєвого відображення. Сенсорні системи та їх види. Модальність відчуттів. Види відчуттів. Явища адаптації та сенсибілізації. Синестезія. Взаємодія аналізаторів.

Сприймання. Основні характеристики образів. Експериментальні дані гештальтпсихології з досліджень сприймання.

Мислення. Загальна характеристика мислення. Мислення і спілкування. Регуляція розумової діяльності. Рівні розумової активності. Види мислення в онтогенезі. Індивідуальні особливості мислення. Мислення і штучний інтелект.

Уява. Поняття про уяву. Види уяви: мимовільна і довільна уява, творча і репродуктивна уява. Уява і особистість. Індивідуальні особливості уяви,

^ Поняття про емоції. Емоції як своєрідне виявлення суб'єктивного ставлення до предмета і явищ дійсності. Зв'язок емоцій з пізнавальними і вольовими процесами. Емоції як внутрішній регулятор діяльності. Емоції і процеси мотивації. Емоції і потреби. Функції емоцій: оцінка, спонукання, активізація, захист та ін.

Поняття про емоційний стан особистості. Афект, настрій, фрустрація, стрес. Експериментальне вивчення емоційних станів.

Воля. Поняття про волю. Вольовий акт та його структура.

Функції волі: регулююча, стимулююча, затримуюча. Індивідуальні форми прояву волі.

^ Мова та мовлення. Поняття про мову і мовлення. Мовленнєва діяльність. Основні функції мови і мовлення. Види мовлення. Внутрішнє мовлення, його концепції. Теорія "егоцентричного мовлення" Ж. Піаже та її критика Л.С.Виготським.


^ ТЕМА № 4. ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Поняття "людина", "індивід", "особистість" „індивідуальність", їх співвідношення. Системний підхід у вивченні особистості.

Психологічна структура особистості. Основні компоненти особистості.

Біологічне і соціальне у розвитку особистості. Умови, рушійні сили, джерела розвитку особистості. Особистість, діяльність, спілкування. Діяльність і спілкування як умови формування особистості. Закономірності розвитку особистості в онтогенезі. Проблема періодизації розвитку особистості

Теорії особистості в зарубіжній психології. Теорії особистості в глибинній психології (фрейдизм і неофрейдизм, 3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К.Хорні, Г. Саллівен, Е. Фромм, Е. Еріксон) Гуманістичні теорії особистості (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу). Особистість в теорії гештальтпсихології (К. Левін).


^ ТЕМА № 5. ПСИХИКА І СВІДОМІСТЬ

Структура свідомості та її основні характеристики. Загальні закономірності процесу свідомості. Проблема несвідомого. Свідоме і несвідоме (неусвідомлюване) в різноманітних психічних процесах, станах, єдність пізнавального і емоційного у свідомості.

Свідомість і самосвідомість. Свідомість і установка.


^ ТЕМА № 6. ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Проблема періодизації розвитку особистості в радянській і зарубіжній психології. Біогенетична періодизація та формування "Я"-концепції. Ідентичність, креативність та самотворча активність особистості, психологічний вік особистості. Самооцінка особистості. Структурно-динамічна модель самооцінки. Типи та види самооцінок. Роль соціуму у формуванні особистості. Соціальна орієнтація особистості: потреба в людських контактах та самоствердженні


^ ТЕМА № 7. ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ

ВІДМІННОСТЕЙ

Вивчення властивостей нервової системи людини як фізіологічної основи індивідуально-психологічних відмінностей. Вчення І.П.Павлова про основні властивості нервової системи як фундаментальні нейродинамічні параметри індивідуальності. Загальні і специфічні властивості нервової системи. Дослідження В.М.Теплова, В.Д. Небиліцина та ін. Проблема взаємодії природженого і набутого у формуванні особливостей вищої нервової системи. Поняття індивідуального стилю діяльності та психологічні прояви властивості нервової системи у трудовій та навчальній діяльності.

Поняття про темперамент. Темперамент і тип вищої нервової діяльності. Характерні особливості типу темпераменту.

Основні види темпераменту, їх психологічна характеристика. Теорія темпераменту у зарубіжній і вітчизняній психології. Темперамент і характер. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Методи вивчення темпераменту.

Поняття про характер. Природні і соціальні передумови характеру. Структура характеру. Різні точки зору на структуру характеру. Типи характеру. Історія вчення про характер. Методи вивчення характеру.

Поняття про здібності. Різні підходи до їх визначення. Структура здібностей. Біологічне і соціальне у розвитку здібностей. Задатки і здібності. Здібності та властивості ВНД. Види здібностей і їх рівні. Здібності та особистість. Формування здібностей. Методи вивчення здібностей.


^ ТЕМА № 8. ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття про діяльність. Психіка, діяльність, поведінка.

Діяльність як умова об'єктивації суб'єктивних сил людини і визначальний фактор їх формування. Залежність змісту і структури психіки від характеру діяльності людини. Поняття "провідна форма діяльності". Поняття про суб'єкт діяльності. Основні види діяльності.

Психологічна характеристика ігрової діяльності. Учбова діяльність. Розвиваючий та виховний характер вчення. Праця і її психологічна характеристика. Психологічна структура діяльності. Різні підходи до визначення психологічної діяльності. Концепція інтеріоризації і екстеріоризації.

Знання, вміння, навички і звички. Рух, дія, навичка, вчинок. Види умінь, навичок, звичок. Процес формування вмінь, навичок і звичок.


Комплекс завдань для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» складається з 25 тестових завдань и 5 творчих задач. Тестові завдання мають одну правильну відповідь, яку необхідно вибрати з декількох наведених. За кожну правильну відповідь на тестове завдання абітурієнт отримує 1 бал. Відповідь на задачу передбачає використання комплексних знань з психології. При оцінюванні відповіді враховуються правильність, повнота, обгрунтованість і чіткість відповіді. Максимальна кількість балів, які можна отримати за одну задачу - 35.

ЛІТЕРАТУРА 1. Айала Ф. Дж., Кайзер Д. Современная генетика: В 3-х т. — М.: Мир, 1987.

 1. акредитації. — Львів: Кварт, 2003.

 1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки: В 5-ти т. — М.: Мир, 1986.

 1. Анатомия человека: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Козлова. — М.: Физкультура и спорт, 1978.

 1. Анатомия человека: Учебник: В 2 т. / Под ред. М. Р. Сапина. — М.: Медицина, 1993.

 1. Асратян Э. А. Очерки по высшей нервной деятельности. — Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1977.

 1. Атраментова Л. А. Генетика человека: Учеб. пособие. — Харьков,1990.

 1. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность: Учебник. — М.: Высш. шк., 1991.

 1. Биология / Под ред. В. Н. Ярыгина. — М.: Медицина, 1999.

 1. Биология / Под ред. К. А. Татаринова. — Львов: Вища шк., 1983.

 1. Бочков Н. П., Чеботарев А. Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. — М.: Медицина, 1989.

 1. Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. — К.: Здоров’я, 2001.

 1. Воробець З. Д., Чупашко О. Я., Сергієнко та ін. Біологія з основами паразитології та генетики. Навч. посіб. для студ. вищ. фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів мед. навч. закл. III–IV рівнів

 1. Высшая нервная деятельность в норме и патологии. — К.: Здоровья, 1967.

 1. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. — М.: Медицина, 1985.

 1. Ганты Т. Жизнь и ее происхождение. — М.: Просвещение, 1984.

 1. Георгиева С. А. Физиология. — М.: Медицина, 1985.

 1. Дажо Р. Основы экологии. — М.: Прогресс, 1975.

 1. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. — М.: Мир, 1987.

 1. Доннер К. Тайны анатомии: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988.

 1. Дубинин Н. П. Общая генетика. — М.: Наука, 1986.

 1. Евсеенко, Л. Г. Биологические основы жизнедеятельности человека. Учеб. пособие. — Омск: СибГАФК, 2002.

 1. Збірник задач і вправ з біології / За ред. А. Д. Тимченка. — К.: Вища шк., 1992.

 1. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология: В 3-х т. — М.: Мир, 1982.

 1. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. — М.: Мир, 1983.

 1. Козлов В. И., Цехмистренко Т. А. Анатомия нервной системы: Учеб. пособие. для студ. — М.: Мир, 2004. — 208 с.

 1. Краев А. В. Анатомия человека: В 2 т. / Под ред. Р. Д. Синельникова. — М.: Медицина, 1978.

 1. Куприянов В. В., Никитюк Б. А. Головной мозг человека как высшая ступень эволюции живой материи — социальная материя // Арх. анатомии, гистологии, эмбриологии. — 1980. — Т. 79. —Вып. 11.

 1. Лильин Е. Т., Савицкая Т. В., Захарова О. М. Пособие для изучающих медицинскую и клиническую генетику. — М.: Медицина, 1996.

 1. Макаренко Н. В. Основные свойства нервной системы и их роль в профессиональной деятельности // Физиол. журн. — 1984. — Т. 3 0. — № 4.

 1. Медников Б. М. Аксиомы биологии. — М.: Знание, 1985.

 1. Мендель Г. Опыты над растительными гибридами. — М.: Наука, 1965.

 1. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. — М.: Медицина, 1972.

 1. Новиков Г. А. Основы общей экологии и охраны природы. — Л.: ЛГУ, 1979. — 351 с.

 1. Новиков Г. А. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. — М.: ФАИР, 1998.

 1. Очкуренко О. М., Федотов О. В. Анатомия человека. — К.: Выща шк., 1992.

 1. Плозинский Н. А. Математические методы биологии. — М.: Издво Моск. ун-та, 1978.

 1. Пузырев В. П., Степанов В. А. Патологическая анатомия генома человека. — Новосибирск: Наука, 1997.

 1. Руководство к лабораторным занятиям по биологии / Под ред. Ю. К. Богоявленского. — М.: Медицина, 1988.

 1. Свиридов В. И. Анатомия человека. — К.: Выща шк., 1989.

 1. Сидоренко А. В. Новое в учении о биосфере. — М.: Наука, 1984;

 1. Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2000.

 1. Служинська З. О., Калинюк П. П., Служинська О. Б. Спадковість людини (хромосомні та генні хвороби). — Львів, 1997.

 1. Слюсарев А. О., Жукова С. В. Біологія. — К.: Вища шк., 1992.

 1. Физиологические корреляты состояний и деятельности в центральной нервной системе / Н. П. Бехтерева, П. В. Бундзая, Ю.Л. Гоголицин и др. // Физиология человека. — 1980. — Т. 6. — № 5.

 1. Физиология высшей нервной деятельности. — Ч. 1: Основные закономерности и механизмы условнорефлекторной деятельности. — М.: Наука, 1970.

 1. Форняк Н. М. Анатомія та еволюція нервової системи: Практикум. — Рівне: Ред.-вид. центр Міжнар. ун-ту “РЕГІ” ім. акад. Степана Дем’янчука, 2003. — 152 с.

 1. Чейз Г. А. Основы медико-генетического консультирования. — М.: Медицина, 1979.

 1. Чусов Ю. И. Физиология человека. — М.: Просвещение, 1981.

 1. Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. — М.: Наука, 1980.

Схожі:

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Журналістика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з напряму підготовки 030301 «Журналістика»
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
Творчий конкурс– професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи