Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування icon

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Скачати 120.41 Kb.
НазваПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Дата09.11.2012
Розмір120.41 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дошкільної педагогіки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

зі спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)


Затверджено


на засіданні Приймальної комісії:


Протокол № 1 від «24» січня 2012 року


Донецьк, 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» розроблена на основі документів:

 1. Освітньо-професійної програми напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта».

 2. Освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта».

 3. Навчального плану підготовки спеціалістів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта».

Фахові вступні випробування щодо прийняття на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта» проводяться для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» в цьому або іншому вищому навчальному закладі з відповідним напрямом підготовки та спеціальністю незалежно від попереднього навчання та року закінчення навчання.

Форма проведення фахового вступного випробування – співбесіда з виконанням тестових завдань

Результати випробування відображаються у листі відповідей.

^ Мета фахового вступного випробування – перевірити теоретичну та практичну підготовку студентів щодо можливостей подальшого навчання за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Студенти мають знати:

 • теоретично-методологічні підходи до вивчення педагогічних наук, предмета;

 • основні поняття і категорії педагогіки;

 • методи педагогічних досліджень;

 • предмет, зміст і методи педагогіки – дидактики, теорії виховання;

 • дидактичні принципи організації навчально-виховного процесу;

 • принципи та норми загальнолюдської моралі;

 • сутність і особливості національного виховання;

 • основи національної української педагогіки;

 • стилі педагогічного керівництва;

 • основи педагогічної майстерності;

 • передові педагогічні ідеї;

 • сучасні проблеми школознавства;

 • форми, засоби і методи педагогічної діяльності;

 • розуміти співвідношення впливу спадковості і соціального середовища, ролі і значення національних і культурно-історичних чинників у навчанні та вихованні.

Студенти повинні вміти:

 • визначити предмет і завдання педагогіки, методологічні основи і методи науково-педагогічних досліджень, сучасні проблеми педагогіки;

 • аналізувати педагогічну літературу з метою осмислення різних теоретико-методологічних підходів до педагогічного процесу;

 • орієнтуватися серед різноманітних концептуальних підходів у педагогіці;

 • критично аналізувати педагогічний досвід минулого та сучасності;

 • застосовувати педагогічні закони;

 • виявляти закономірності між педагогічними явищами і процесами;

 • розкривати на основі системного, проблемного і оптимізаційного підходів до процесу навчання основні його функції;

 • володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення і вирішення педагогічних завдань;

 • застосовувати на практиці теоретичні знання про форми та методи навчання;

 • розвивати гностичні, проектувальні та конструктивні, комунікативні, організаторські уміння;

 • аналізувати, узагальнювати досвід педагогів-новаторів, власний педагогічний досвід;

 • освоювати та впроваджувати педагогічні технології.

В процесі підготовки до випробування вступники мають бути ознайомлені з його програмою та вимогами до відповіді.


^ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПРОГРАМИ


Загальні основи педагогіки.

Педагогіка в системі наук про людину. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Історія розвитку педагогіки як науки. Народна педагогіка як золотий фонд педагогічної науки.

^ Методологія та методи науково-педагогічних досліджень.

Методологічні принципи педагогічних досліджень. Організація педагогічного дослідження.

^ Проблеми розвитку особистості та їх значення для виховання. Поняття про особистість, її розвиток та формування. Фактори розвитку особистості. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку особистості. Внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку. Виховання, навчання і розвиток особистості.

Вікова періодизація. Вікові та індивідуальні особливості дітей.


Історія педагогіки.

Предмет і завдання історії педагогіки. Джерела історії педагогіки.

^ Виховання у первісному суспільстві. Школа і дошкільне виховання у педагогічній думці давнього світу.

Виховання і школа в епоху середньовіччя. Педагогічні пам’ятки Київської Русі. Школи “підвищеного рівня» Ярослава Мудрого. «Повчання Володимира Мономаха дітям». «Повість давніх літ» Нестора Літописця.

^ Розвиток педагогічних ідей в епоху Відродження. Еразм Роттердамський. «Вільне виховання дітей»; Франсуа Рабе. «Гаргантюа і Пантагрюель»; Мішель Монтень. «Досліди». Педагогічні ідеї Томаса Мора, Томазо Кампанелли.

Ян Амос Коменський – засновник педагогічної науки. Загально педагогічні погляди Я.А.Коменського. Дидактична система Коменського. Твори Я.А.Коменського: «Материнська школа», «Велика дидактика», «Видимий світ у малюнках».

^ Провідні педагогічні ідеї та представники епохи Просвітництва. Джон Локк, Дені Дідро. Педагогічні погляди Жан-Жака Руссо. Книга Ж.-Ж.Руссо «Еміль, або про виховання». Система виховання за «Емілем».

Педагогічна діяльність і теорія педагога-гуманіста Йогана-Генріха Песталоцці. Твори Й.-Г.Песталоцці: «Як Гертруда вчить своїх дітей», «Книга для матерів, або Порадник для матерів, як їм навчати своїх дітей спостерігати і говорити».

^ Представники західноєвропейської історії дошкільної педагогіки. Німецький педагог Фрідріх Гребель та його теорія дошкільного виховання. Книга «Дитячий садок» - перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду громадського дошкільного виховання. «Дитячі дари» Фрідріха Фребеля.

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі. Сенсорне виховання й сенсорний розвиток дітей дошкільного віку. Провідний принцип педагогіки Монтессорі «Допоможи мені це зробити самому». Книга М. Монтнссорі «Метод наукової педагогіки, застосовуваний до дитячого виховання в «Будинках дитини».

Поліна Кергомар – прогресивна діячка у галузі дошкільного виховання, організатор народної освіти у Франції. Ідеї суспільного дошкільного виховання у праці «Дошкільне виховання і дитячі садки у Франції. Материнські школи».

Педагогіка доброти Януса Корчака. Провідні педагогічні ідеї: віра у можливості дитини, повага до дитячого незнання, вивчення дитячої природи, доброта як основний метод виховання та інше. Робота «Як любити дітей».

Рудольф Штейнер – засновник вальдорфської педагогіки. Принципи вальдорфської педагогіки. Робота Р. Штейнера «Методика навчання і передумови виховання». Елізабет Грюнеліус – послідовниця Р. Штейнера. Її робота «Вальдорфський дитячий садок. Виховання дітей молодшого віку».

Історія дошкільної педагогіки України до 1917 року. Григорій Сковорода – великий просвітитель і захисник українського народу. Г.Сковорода про ідеї народності та природо відповідності (спорідненості). Відтворення гуманістичних принципів у роботі «Вдячний Єродій».

К.Д. Ушинський – засновник вітчизняної педагогічної науки. Дидактична система К.Д.Ушинського. Теорія виховання К.Д.Ушинського. К.Д.Ушинський про рідну мову як основу навчання і виховання. Праці К.Д. Ушинського «Про народність у громадському вихованні», «Рідне слово», «Людина як предмет виховання», «Дитячий світ».

Історія вітчизняної педагогіки. Борис Дмитрович Грінченко та його педагогічні погляди. Б.Грінченко про дитячу літературу. Педагогічні твори: «Мета народної школи», «Рідне слово», «До питання про журнал для дитячого читання», «Українська граматка до науки читання й писання».

Софія Федорівна Русова – вітчизняний теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання. Основні праці С.Ф.Русової в галузі дошкільного виховання: «Дошкільне виховання», «У дитячому садку», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Нові методи дошкільного виховання». Дитяча література Софії Русової: «Оповідання для дітей», «Оповідання для малих дітей».

Христина Данилівна Алчевська – прогресивна діячка народної освіти, засновник недільних шкіл для жінок. Основні форми і методи навчання в недільній школі. Твори: «Передумане й пережите», «Що читати народові?».

Наталія Дмитрівна Луб енець – українська діячка в галузі дошкільного виховання на початку ХХ століття. Педагогічні ідеї Н. Лубінець про особливості дошкільного віку. Роботи Н.Лубінець: «Гребель і Монтессорі», «Народний дитячий садок».

Історія дошкільної педагогіки в Росії до 1917 року. Лев Миколайович Толстой як педагогічний діяч. Ідеї Л.М.Толстого про ранній вік як визначальний у формуванні особистості людини. Праці Л.М.Толстого: «Кому у кого вчитися писати: селянським дітям у нас, чи нам у селянських дітей?». «Роль прикладу та наслідування у вихованні».

Аделаїда Семенівна Симонович – організатор першого дитячого садка в Росії. Погляди педагога на мету, завдання та зміст діяльності дитячого садка. Книга А.С.Симонович «Дитячий садок» (практичний посібник для дитячих садівниць).

Єлизавета Миколаївна Водовозові та її основні теоретичні засади виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Ідея народності виховання у творчості А.С.Водовозової. Праця «Розумове і моральне виховання дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку».

Луїза Карлівна Шлегер – ініціатор створення дитячих садків нового типу й методики підготовки педагогічних кадрів. Праця «Практична робота в дитячому садку» як керівництво з найважливіших питань виховної роботи для вихователів дитячих садків.

Педагогічні ідеї визначної діячки в галузі дошкільної освіти Єлизавети Іванівни Тихеєвої: народність, наступність в освітньо-виховній роботі всіх ланок системи освіти. Сутність «методу Тихеєвої». Книга «Сучасний дитячий садок, його значення й обладнання».

Марія Хрисанфівна Свентицька – організатор передової середньої школи і дитячого садка в Росії. М.Х. Свентицька про основні умови успішної роботи дитячого садка в книзі «Наш дитячий садок».

Історія радянського дошкільного виховання. Надія Костянтинівна Крупська – громадський діяч, організатор і теоретик радянської системи освіти. Н.К.Крупська про основні засади побудови системи громадського дошкільного виховання. Роботи Н.К.Крупської «Про дошкільне виховання дітей», «Про особливості дошкільного віку», «Роль гри в дитячому садку».

Педагогічна діяльність, мета та принципи виховання Антона Семеновича Макаренка. Теорія колективу в педагогічній спадщині А.С.Макаренка. Трудове виховання дітей. Організація і педагогічне керівництво дитячою грою. Проблеми сімейного та естетичного виховання. А.С.Макаренко про педагогічний колектив та умови ефективності його діяльності. Формування педагогічної майстерності. Праці А.С.Макаренка: «Педагогічна поема», «Книга для батьків».

Олександра Платонівна Усова – дослідник і розробник основ дидактики радянського дитячого садка. Праця О.П.Усової «Навчання в дитячому садку».

Педагогічна система Василя Олександровича Сухомлинського. Теорія виховання всебічно розвиненої особистості. Гуманізм педагогіки В.О.Сухомлинського. Погляди В.Сухомлинського на підготовку дітей до навчання в школі. Роботи В.О.Сухомлинського: «Серце віддаю дітям», «Як виховати справжню людину», «Батьківська педагогіка».

Запорожець Олександр Володимирович – засновник системи дошкільного виховання за радянські часи. О.В.Запорожець про ідею самоцінності дитинства. Праці О.В.Запорожця: «Основи дошкільної педагогіки», «Психологія особистості і діяльності дошкільника».

^ Освіта і виховання в незалежній українській державі. Основні законодавчі документи про освіту та дошкільну освіту. Дошкільна, шкільна та позашкільна освіта. Закон України «Про освіту» (1996 р.) про основні принципи побудови освіти в Україні. «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті» про пріоритетні напрями розвитку освіти та дошкільної освіти. «Концепція позашкільної освіти і виховання». Основні положення Закону України «Про дошкільну освіту». Конвенція ООН «Про права дитини». Закон України «Про охорону дитинства».


^ Формування особистості у дошкільному дитинстві.

Вікова періодизація дитинства. Особливості періоду раннього дитинства. Дослідження раннього віку вітчизняними (Н.Аксаріна, О.Запорожець, Н.Фігурін та ін.) та зарубіжними (А.Валлон, Б.Спок та ін.) дослідниками. Організація життя і виховання дітей раннього віку. Особливості адаптації до умов дошкільного закладу.

^ Гра – провідна діяльність дошкільника. Дослідження гри психологами та педагогами (Л.Виготський, Д.Ельконін, О.Запорожець, М.Монтессорі та ін.). Гра в ранньому віці (Ф.Фрадкіна, С.Новосьолова). Класифікація ігор. Іграшка, її освітня та виховна цінність. Передумови виникнення ігрової діяльності. Предметна гра – сюжетно-відображальна гра – сюжетно-рольова. Ігри-драматизації. Дидактична гра, види дидактичних ігор, їх зміст у кожному віковому періоді. Сенсорний розвиток, виховання розумової активності у дидактичній грі (В.Аванесова, З.Богуславська, Л.Венгер). Педагогічне керівництво грою.

^ Фізичне виховання і фізичний розвиток. Завдання фізичного виховання. Сучасні дослідження з питань фізичного виховання (О.Богініч, Н.Денисенко). Зміст, засоби та методи фізичного виховання. Режим дня, руховий режим дня в умовах сім’ї та дошкільного закладу. Загартування.

^ Розумове виховання і розумовий розвиток. Завдання розумового виховання: формування сенсорної культури, розвиток мислення, мовлення, уваги, пам’яті, уяви тощо. Формування системи знань, формування умінь і навичок розумової діяльності. Елементи ТРВЗ у дитячому садку. Засоби розумового виховання. Групи методів розумового виховання.

^ Моральний розвиток і моральне виховання. Мета, зміст та завдання морального виховання. Засоби та методи морального виховання. Роль спілкування з однолітками, дорослими, художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників.

^ Трудове виховання дошкільників. Своєрідність трудової діяльності дошкільників. Мета і завдання, засоби трудового виховання. Види праці та форми організації трудової діяльності: доручення, чергування, колективна праця. Ознайомлення з працею дорослих. Економічне виховання дошкільників.

^ Естетичне виховання і естетичний розвиток. Естетичне сприйняття. Методи естетичного виховання. Художнє виховання. Розвиток творчих здібностей. Художня діяльність дошкільників і педагогічне керівництво різними видами образотворчої діяльності (Е.Бєлкіна, Н.Ветлугіна, Т.Казакова Н.Сакуліна, Є.Фльоріна). Народні засоби естетичного виховання.


^ Дошкільна дидактика.

Основні категорії дошкільної дидактики. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Чинні програми навчання і виховання і виховання дітей дошкільного віку.

^ Закономірності та принципи навчання. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку. Значення ігрових методів і прийомів у навчанні дошкільників.

^ Форми організації навчання. Заняття як основна форма організації навчання в дошкільному закладі. Види занять за спрямованістю змісту: предметне, комплексне, інтегроване заняття (Н,Гавриш). Види занять за дидактичними цілями, їх змістова характеристика. Типи занять за способом організації дітей. Структура сучасного заняття (Н.Гавриш).

^ Поняття про цілісний педагогічний процес. Планування і облік як умова успішного здійснення педагогічного процесу. Вимоги до планування. Види і форми планування.

^ Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Підготовка дітей до школи в сім’ї і дошкільному закладі. Особливості навчально-виховного процесу у старшій групі. Методики виявлення готовності дитини до школи.

^ Поняття наступності у системі безперервної освіти України, значення наступності. Наступність між дошкільним закладом і школою у меті, змісті, формах та методах навчально-виховної роботи.


Список рекомендованої літератури


 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К.: Либідь. – 2006.- 424 с.;

 2. Веретено Т.Г. Загальна педагогіка. – К.: Професіонал. – 2004. – 128 с.;

 3. Видатні українські педагоги / Авт.-упор. Л.В.Калуська. – Тернопіль. – 2008;

 4. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академвидав. – 2001. – 576 с.;

 5. Косенко Ю.М. Загальна педагогіка. – Маріуполь. – 2008. – 280 с.;

 6. Левківський М.В. Історія педагогіки. – К. – 2008. – 190 с.;

 7. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. – К. – 2002. – 176 с.;

 8. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українськиї

педагоги / За заг. Ред.. А.М.Бойко. – К. – 2004. – 576 с.;

 1. Сбруєва А.А.,Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах.

Суми. – 2000. – 208 с.;

 1. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки /За заг. Ред.. З.Н.Борисової

К. – 2004. – 511 с.

Схожі:

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Журналістика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з напряму підготовки 030301 «Журналістика»
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 18 липня 2001 р.; 2)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи