Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування icon

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Скачати 243.03 Kb.
НазваПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Дата09.11.2012
Розмір243.03 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з української мови і літератури

для перепідготовки спеціалістів

зі спеціальності 7.02030301 «Українська мова і література»

галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії:

Протокол № 2 від «29» лютого 2012 року


Донецьк, 2012

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму вступного фахового випробування з української мови і літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» укладено на основі: 1) Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. - № 29. - 18 липня 2001р.; 2) ОПП спеціаліста – філолога (ДІСО, затвердженого в МОН України в 2008 році); 3) ОКХ спеціаліста – філолога (ДІСО, затвердженого в МОН України в 2008 році); 4) Навчального плану з напряму підготовки 0305 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.020303 (затверджено від 29.03.2008 року); 5) Чинних програм з української мови і літератури (Навчальні програми для філологічних факультетів вищих навчальних закладів України // Дивослово. – 2002. – №3. – С.50 - 57).

Потреба підготовки програми вступного фахового іспиту з української мови і літератури зумовлена новими завданнями вищої школи, вимогами вироблення єдиного критерію для перевірки філологічної підготовки випускників бакалаврів (DYP).

Матеріал програми комплексного вступного випробування з української мови і літератури розподілено за такими змістовими модулями: «Українська мова» («Фонетика. Графіка»; «Лексикологія. Фразеологія»; «Будова слова. Словотвір»; «Морфологія»; «Синтаксис»; «Стилістика»; «Морфеміка») та «Українська література» («Усна народна творчість»; «Давня українська література»; «Література кінця ХVIII – початку ХХ ст.»; «Література ХХ ст.»; «Сучасний літературний процес»).

Визначений програмою матеріал курсу з української мови подається під кутом зору специфіки використання і стилістичних можливостей мовних одиниць за їх належністю до рівнів мовної системи: лексичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного, синтаксичного, фонетичного. Основна мета програми з української літератури – систематизувати й узагальнити знання абітурієнтів про суспільну роль красного письменства, про найважливіші факти літературного процесу, основні етапи літературного процесу в Україні; етапи життєвого і творчого шляху письменників, специфіку романтизму, реалізму, сентименталізму тощо, основні поняття теорії літератури. Абітурієнт повинен аналізувати різножанрові літературні твори з урахуванням його художньої, естетичної, ідейної цілісності та авторської позиції.

Іспит проводиться у формі співбесіди в письмовій формі, яка триває 120 хвилин. Абітурієнтові пропонуються на вибір екзаменатора по два питання з кожного модуля (українська мова, українська література) різних рівнів складності.


^ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПРОГРАМИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Українська мова


ВСТУП

І.1. Місце української мови серед інших слов'янських мов.

І.2. Українська мова як вища унормована форма національної мови.

^ ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

II. 1. Корінна й запозичена лексика української мови. Питання про вживання запозичених слів. Етимологічні словники. Словники іншомовних слів. Варваризми.

II. 2. Загальнонародна лексика й лексика обмеженого вжитку. Діалектна лексика. Професіоналізми.

II. 3. Міжстильова лексика. Термінологічні словники.

II. 4. Фразеологія української мови. Типи фразеологізмів. Фразеографія.

II. 5. Джерела української фразеології.

II. 6. Міжстильова лексика і стилістично забарвлена лексика. Розмовна і просторічна лексика. Жаргонна й арготична лексика.

II. 7. Українські власні імена й прізвища.

П. 8. Міжмовні омоніми. Пароніми. Антоніми. Стилістичне використання їх.

II. 9. Лексичні та контекстуальні синоніми української мови. Роль синонімів у мові.

II. 10. Мовленнєвий етикет.

^ ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

III. 1. Голосні звуки української мови. Основні норми вимови голосних. Правопис голосних.

III. 2. Приголосні звуки української мови. Основні норми вимови приголосних.

III. 3. Чергування приголосних звуків.

III. 4. Написання подовжених і подвоєних приголосних. Спрощення у групах приголосних.

III. 5. Уживання апострофа. Особливості використання м'якого знака.

III. 6. Основні норми вимови і правопису слів іншомовного

походження.

III. 7. Правопис власних назв.

III. 8. Правопис прізвищ.

ІІІ. 9. Наголошування слів в українській мові.

III. 10. Український фонетичний складоподіл і правила переносу слів.

III. 11. Українські орфоепічні джерела та правила користування ними.

III. 12. Фонетична транскрипція.

III. 13. Асиміляція та основні норми вимови асимільованих звуків.

III. 14. Основні принципи української орфографії.


СЛОВОТВІР

IV. 1. Морфеміка. Поняття морфеми. Класифікація морфем.

IV. 2. Історичні зміни в структурі слова.

IV. 3. Основні поняття і терміни словотворення.

IV. 4. Способи творення слів.


МОРФОЛОГІЯ

V.1. Питання про частини мови та їх класифікацію в мовознавчій літературі. Принципи виділення частин мови.

V.2. Граматичні категорії іменних частин мови: категорія роду, категорія числа, відмінка, ступені порівняння прикметників.

V.3. Класифікація числівників.

V.4. Займенник як частина мови. Розряди займенників.

V.5. Граматичні категорії дієслова: категорія часу, категорія особи, категорія способу, категорія виду, категорія стану.

V.6. Дієприкметник як форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники.

V.7. Слова категоріі стану.

V.8. Прийменник, сполучник, частка. Їх значення, функції і місце в системі частин мови.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

VІ.1. Вступ. Діалектологія, її об'єкт і завдання, основні поняття, джерела таметоди дослідження.

VІ.2. Фонетичні відмінності українських діалектів.

VІ.3. Українська діалектна лексика.

VІ.4. Морфологічні діалектні відмінності.

VІ.5. Три діалекти української мови.

СИНТАКСИС

VІI.1.Синтаксис як наука .Основні синтаксичні одиниці.

VІI.2. Визначення словосполучення. Класифікація словосполучень.

VІI.3. Основні ознаки речення.

VІI.4. Класифікація простих речень.

VІI.5. Граматична основа простого двоскладного речення.

VІI.6. Структура поширеного простого речення. Модель речення і валентність дієслова. Словники сполучуваності.

VІI.7. Другорядні члени речення.

VІI.8. Односкладні речення.

VІI.9. Просте ускладнене речення.

VІI.10. Вставні і вставлені конструкції, відокремлені члени речення.

VІI.11. Номінативні речення.

VІI.12. Класифікація складних речень.

VІI.13. Складносурядні речення: семантико-синтаксична і формально- граматична структура.

VІI.14. Принципи аналізу складнопідрядних речень: семантичний, структурний, функціональний.

VІI. 15. Безсполучникові складні речення.

VІI. 16. Актуальне членування речення.

VІI. 17. Текст як одиниця синтаксису.

VІI. 18. Період. Абзац. Пряма і непряма мова.

СТИЛІСТИКА

VІII. 1. Стилістика як наука. Функціональні стилі української мови.

VІII. 2. Основні ознаки художнього стилю.

VІII. 3. Характеристика наукового стилю.

VІII. 4. Особливості офіційно-ділового стилю.

VІII. 5. Розмовно-побутовий стиль, межі його функціонування.

VІII. 6. Стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика.

VІII. 7. Використання синонімії в різних стилях мови. Евфемізми. Перифраза.

VІII. 8. Морфологічні засоби стилістики.

VІII. 9. Публіцистичний стиль, його ознаки та сфера застосування.

VІII. 10. Стилістичні фігури( лейтмотив, риторичнее запитання, тавтологія тощо).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Українська література


УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

І.1. Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень.

І.2. Тематика, зміст, образи народних балад і дум.

І.3. Історичні пісні «Зажурилась Україна», «Чи не той то хміль»


^ ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІ.1. «Слово про похід Ігорів».

ІІ.2. Григорій Сковорода. «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень».

ІІ.3. Полемічна література. І. Вишенський.


^ ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ІІІ. 1. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».

ІІІ.2. Григорій Квітка-Основ'яненко. «Маруся».

ІІІ.3. Тарас Шевченко. «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «До Основ'яненка», «І мертвим, і живим...», «Заповіт», «Мені однаково», «Ісаія. Глава 35».

ІІІ.4. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

ІІІ. 5. Марко Вовчок. «Інститутка».

ІІІ.6. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім'я».

ІІІ.7. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

ІІІ.8. Українська драматургія другої половини XІX ст.

ІІІ.9. Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн».

ІІІ.10. Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей».

ІІІ.11. Ольга Кобилянська. «Людина».

ІІІ.12. Леся Українка. «І все-таки до тебе думка лине», «Contra spem spero», «Лісова пісня».

ІІІ.13. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».

ІІІ.14. Василь Стефаник. «Камінний хрест».


^ ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

ІV.1. Павло Тичина. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить».

ІV.2. Володимир Сосюра. «Любіть Україну», «Так ніхто не кохав».

ІV.3. Юрій Яновський. «Вершники» (новела «Подвійне коло»).

ІV.4. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».

ІV.5. Микола Куліш. «Мина Мазайло».

ІV.6. Остап Вишня. «Мисливські усмішки».

ІV.7. Олександр Довженко. «Зачарована Десна», «Україна в огні».

ІV.8. Андрій Малишко. «Пісня про рушник».

ІV.9. Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина?»

ІV.10. Ліна Костенко. «Маруся Чурай».

ІV.11. Іван Драч. «Балада про соняшник».

ІV.12. Дмитро Павличко. «Два кольори».

ІV.13. Василь Стус. «На колимськім морозі калина», «Сто років, як сконала Січ».

ІV.14. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».


^ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

V.1. Іван Багряний. «Тигролови».

V.2. Василь Барка «Жовтий князь».

V.3. Улас Самчук. «Марія».

V.4. Євген Маланюк. «Сучасники», «Шевченко».


^ СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

VІ. Загальний огляд, основні тенденції.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


І. До змістового модулю 1.

 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис.– К., 1993.

 2. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови.–К.:Наук.думка, 1992.

 3. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови.– К., 1980

 4. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті.– К., 1988.

 5. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.– К., 1985

 6. Гринчишин П.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови.– К., 1986.

 7. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові.– К., 1978.

 8. Етимологічний словник української мови у 3-х т.– К., 1978-1989.

9. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Сучасна українська літературна мова. – К., 1984.

10. Загнітко А.П. Український синтаксис : У 2х част. –К., 1996.

11. Івченко М.П. Числівники української мови. –К., 1955

12. Ковалик І.І. Вчення про словотвір.– Львів, 1961.

13. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови.– К., 1959, 1964

14. Полюга Л.М. Морфемний словник. –К., 1983.

15. Полюга Л.М. Словник антонімів. –К., 1987.

 1. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова.– К.: Либідь, 2001.

 2. Русанівський В.М. та ін. Українська мова. –К., 1987.

 3. Словник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко.– К., 1989.

 4. Словник української мови в 11 т.– К., 1971-1981

 5. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. /За ред. І.К. Білодіда.– К., 1969.

 6. Сучасна українська літературна мова: морфологія /За ред. І.К. Білодіда.– К., 1969.

 7. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія.– К., 1981.

 8. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2 т.– К., 1984.

 9. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова. Довідник.– К., 1996.


До змістового модулю 2.

 1. Автопортрет. Література і критика в час перебудови: Статті, есе, інформація. – К., 1989.

 2. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза – К., 1994.

 3. Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля древней Руси., Л., 1947.
 4. ^

  Айзеншток І. Петро Гулак-Артемовський // П. Гулак-Артемовський. Твори.-К.,1970.


 5. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ століття.-К.,1968

 6. Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів, 1996.

 7. Атом серця: Українська поезія першої половини ХХ ст. – К., 1992, 1993.

 8. Бажан М. Думи і спогади. – К., 1982.

 9. Барабаш Ю.Я. Знаю человека. Г. Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь. М.: Худ. лит., 1989.

 10. Басс І.І., Каспрук А.А. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. – К., 1983.

 11. Березовський І. Іван Манжура: Нарис життя і діяльності. – К., 1962.

 12. Бернштейн М. Журнал “Основа” і укр. літературний процес 50-х – початку 60-х років ХІХ ст. – К., 1959.

 13. Бернштейн М.І. Іван Манжура. Життя і творчість. – К., 1977.

 14. Білецький І.С. Нечуй – Левицький // Від давнини до сучасності. - Т.1. - 1960.

 15. Білецький л. Три сильветки: Марко Вовчок – Ольга Кобилянська – Леся Українка – Винніпег, 1951.

 16. Білецький О. До розуміння творчості Я.Щоголева // О.Білецький. Від давнини до сучасності. – К., 1960. – Т.1.

 17. Білецький О. Літературно-критичні статті. – К., 1990.

 18. Білецький О. Панас Мирний // О. Білецький. Від давнини до сучасності: В 2т. – Т.1. – К., 1960.

 19. Білецький О. Поезія І.Франка // О.Білецький. Від давнини до сучасності: В 2т. – Т.1. – К., 1960.

 20. Білецький О. Т.Шевченко// Збір.праць: У 5т.-Т.2-К.,1965

 21. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ століття // Білецький Зібрання праць: у 5 томах – Т.2 – К.,1965

 22. Білецький О. Художня проза І.Франка // Там же.

 23. Білецький О.І. До питання про періодизацію історії дожовтневої української літератури // Матеріали до вивчення історії української літератури // Рад. літературознавство. – 1963, № 3, С. 128-129.

 24. Білоштан Я. Драматургія І. Франка. – К., 1956.

 25. Брандис Е.П. Марко Вовчок. - М., 1968.

 26. Брюховецький В. До проблеми самоусвідомлення української літератури // Радянське літературознавство. – 1989. - № 9.

 27. Брюховецький В. Ліна Костенко. – К., 1989.

 28. Брюховецький В. Микола Зеров. – К.,1990.

 29. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях, К., 1988.

 30. Бурлака Г. Літературна спадщина М. Шашкевича.-К.,!988

 31. Вербицька С. Квітка-Основ’яненко .– Х., 1968

 32. Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка. – Тернопіль, 1988.

 33. Вишневська Н. Олена Пчілка // Олена Пчілка. Твори. – К., 1988.

 34. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Гр. Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.

 35. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Шевченка/ Авт.-упор О.Руденко, Н. Петренко.-К., 1998

 36. Власенко В.О. Художня майстерність І. Нечуя–Левицького. – К., 1960.

 37. Власенко-Бойцун О. Релігійні мотиви і назви в творчості Т.Шевченка-Малий-Біч, Дітройт, 1989

 38. Возняк М. Велетень думки і праці. – К., 1956.

 39. Возняк М. Початки української комедії (1619-1819), США: Говерла, 1955.

 40. Войчишин Ю. “Ярий крик і біль тужавий”: Поетична особистість Євгена Маланюка.

 41. Волинський П. Яків Щоголев // Матеріали... – К., 1960. – Т.3.

 42. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість.-К., 1969

 43. Волинський П.К., Пільгук І.І., Поліщук Р.М. Історія української літератури. Давня література, К., 1969.

 44. Володимир Винниченко. Грицько Григоренко: Штрихи до портретів. – К., 1997.

 45. Гаєвська Н.М. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі. – К., 1989.

 46. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Г.Тичини. – К., 1990-

 47. Герасименко В.Я. Степан Руданський. Життя і творчість. – К., 1985.

 48. Гетманец М.Ф. Тайна реки Каялы в “Слове о полку Игореве”, Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1989.

 49. Гнатюк М. Критик, що проміняв перо на зброю: Літературно-критична діяльність Миколи Євшана (Федюшки). – Львів, 1995.

 50. Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм восточных славян (Украина и Белорусия), М., 1963.

 51. Голубєва З.С. Іван Кочерга. – К., 1983.

 52. Гончар О. Перший симфоніст української прози // Письменницькі роздуми. – К., 1980.

 53. Гончар О. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко.- К.,1978

 54. Гончар О. Чим живемо: на шляхах українського Відродження. – К., 1993.

 55. Гординський Я. Літературна критика підсовєцької України. – Львів, 1939.

 56. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка, К.: Основи 1997.

 57. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

 58. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета.-К., 1991

 59. Грабянка Григорій. Літопис, К., 1992.

 60. Грицай М.С. Давня українська поезія, К., 1972.

 61. Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях. - К., 1983.

 62. Грицай М.С. та інші. Давня українська література К.: Вища школа, 1989.

 63. Гришко В. Історично-правне підгрунтя теорії ІІІ Риму. Мюнхен, 1953.

 64. Гроно нездоланих співців: Навч. Посібник. – К., 1997.

 65. Грушевський М.С. Історія української літератури. – У 6 т. – К.: Либідь, 1993-1996.

 66. Гудзий М.К. Литература Киевской Руси и украинско-российское единение ХУІІ-ХУІІІ вв., К.: Наукова думка, 1989.

 67. Гудзій Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе М., 1973.

 68. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.

 69. Давня українська література. Хрестоматія., К.: Освіта, 1992.

 70. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература, М.: Мирос, 1999.

 71. Деркач Б. Євген Гребінка. Літературний портрет.-К.,1974

 72. 1989.

 73. Деркач Б.А. Леонід Глібов. Життя і творчість. – К., 1982.

 74. Дзюба І.М. “Застукали сердешну волю…”(Шевченків “Кавказ” на тлі непроминального минулого).-К.,1995

 75. Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка.- Оттава, 1992

 76. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.

 77. Древняя русская литература. Хрестоматия// сост. Н.И. Прокофьев, 2-е издание, М.: Просвещение, 1988.

 78. Ерёмин И.Б. Лекции и статьи по древней русской литературе, Л., 1987.

 79. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К., 1999.

 80. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

 81. Єфремов С. Щоденник: 1923-1929. – К.,1997.

 82. Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К., Феміна, 1995.

 83. Житецький П. Етнографі. поетичний реалізм в “Енеїді” Котляревського // Матер. до вивч. іст. укр. літ.- Т.2-К., 1961

 84. Жук. Н.І. Анатолій Свидницький. Літературний портрет. - К., 1987.

 85. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя: (Сторінки призабутої спадщини). – К., 1990.

 86. Жулинський М. Микола Хвильовий. – К., 1991.

 87. Жулинський М. Наближення: Літературні діалоги. – К., 1986.

 88. Жулинський М.Г. У праці каторжній, в трагічній самоті // Куліш Пантелеймон. Твори: У 2т.- К., 1989.- Т.1.

 89. З архіву П.Г.Тичини: 3б. документів і матеріалів. – К., 19990.

 90. Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу.-К., 1997

 91. Загайко П.К. Вивчення творчості Юрія Федьковича. – К., 1981.

 92. Загребельний П. Думки нарозхрист. – К., 1997.

 93. Заремба В. Іван Манжура. Біографічна повість. – К., 1972.

 94. Засенко О. Марко Вовчок.-К., 1964.

 95. Зборовська Н. “Танцююча зірка” Тодося Осьмачки. – К., 1997.

 96. Зубков В. Михайло Петрович Старицький // Вибр. твори. – К., 1987.

 97. Зубков Григорій Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість.-К.,1978

 98. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря”Шевченка.-К.,1964

 99. Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання.-К.,1984

 100. Іван Франко. Статті і матеріали. – К., 1956.

 101. Іваничук Р. Чистий метал людського слова: Статті. – К., 1991.

 102. Іванченко Р.С. Іван Нечуй–Левицький. Нарис життя і творчості. –К.,1980.

 103. Іваньо В.І. Жанр байки в творчості Г. Сковороди // Рад. літературознавство, 1965, № 8.

 104. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди., К., 1983.

 105. Івашкін В. Українська романтична драма 30-х – 80-х років ХІХ ст.-К.,1990

 106. Ільєнко І.О. Жага: Труди і дні Максима Рильського. – К., 1995.

 107. Ільєнко І.О. У Жорна репресій: про українських письменників (за архівами ДПУ-НКВС). – К., 1995.

 108. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи”. – Львів, 1995.

 109. Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К., 1985.

 110. Ільницький М. Західноукраїнська та еміграційна поезія 20-30-х років. – К., 1989.

 111. Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1986.

 112. Історія русів. - К, 1991.

 113. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Навчальний посібник. – К., 1991.

 114. Історія української літератури ХХ ст.: У 2-х кн. Підручник / за ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1998.

 115. Історія української літератури. У 2 т. – Т. 1. – К.: Наукова думка.

 116. Історія української літератури. У 8-ми тт., К., 1967.

 117. Історія української літературної критики. – К.,1998

 118. Історія українсько-російських літературних зв”язків. У 2-х тт., К.: Наукова думка, 1987.

 119. Іщук А. Олекса Стороженко // Стороженко О. Твори: У 2т. – Т.1. – К., 1957.

 120. Карбованих слів володар: Спогади про Миколу Бажана. – К., 1988.

 121. Карпанюк М. Монастирсько-церковні літописання ХУІІ-ХУІІІ ст.// Розбудова держави, 1997, № 1.

 122. Карсавин Л. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (12-13 вв.)// Научный исторический журнал., 1914. – Т.1. вып. 2.

 123. Каспрук А. Філософські поеми Івана Франка. – К., 1965.

 124. Касьянов К. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – К., 1994.

 125. Кирилюк Є. І. Котляревський і його значення в історії української літератури // Матеріали…-Т.2 – К., 1961

 126. Кирилюк Є. Іван Котляревський. Життя і творчість.-К., 1981

 127. Кирилюк С. Т.Шевченко. Життя, творчість.-К., 1964

 128. Кислий Ф.С. Вивчення байки в школі: Посібник для вчителів. – К., 1982.

 129. Китичок П.М. Марко Кропивницький. Літературний портрет. – К., 1985.

 130. Китичок П.М. Марко Кропивницький. Літературний портрет. – К., 1985.

 131. Клочек Г. “Душа моя сонця намріяла”… Поетика “Сонячних кларнетів” П.Г.Тичини. – К, 1986.

 132. Ковалів Ю. Невпізнаний сфінкс чи одвічна попелюшка // Сучасність. – 1995. - № 2.

 133. Ковалів Ю.І. Літературна дискусія 1925-1928 рр. – К., 1990.

 134. Ковтун А.С. Азбуковники ХУІ - ХУІІ ст. Старшая разновидность., Л.: Наука 1989.

 135. Кодацька Л. Художня проза Шевченка.-К.,1972

 136. Козич Н. Прислі‘я і приказки у творах Барановича // Народна творчість та етнографія, 1967, № 4.

 137. Козлов А.В. Українська дожовтнева драматична еволюція, К., 1991.

 138. Колесник П. Степан Руданський // Руданський С. – К., 1985.

 139. Колесник П. Степан Руданський. Літературний портрет. – К., 1971.

 140. Колесник П. Творчість Леоніда Глібова // Глібов Леонід. Твори: В 2т. – К., 1974.

 141. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. – К., 1984.

 142. Колосова В.П. Климентій Зіновіїв. Життя і творчість, К., 1964.

 143. Колосова В.П., Крекотень В.І. До питання про життя і творчість І. Величковського// Величковський. Твори, К., 1972.

 144. Кононенко П. Українська література: Проблеми розвитку. – К., 1994.

 145. Корифеї українського театру. Матеріали про діяльність театру корифеїв: Зб. – К., 1982.

 146. Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана. – К., 1981.

 147. Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини: Особливості віршування. – К., 1980.

 148. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – К., 1965.

 149. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР – Нью-Йорк, 1964.

 150. Кравченко , Художня умовність в українській радянській прозі. – К., 1988.

 151. Кравченко А. Молода українська проза. – К., 1990.

 152. Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького: Спогади про батька. – К., 1968.

 153. Крупницький Б. Теорія ІІІ Риму і шляхи російської історіографії. Мюнхен, 1952.

 154. Крутикова Н.Є. Творчість І.Я. Нечуя–Левицького: Статті на матеріали. – К., 1962.

 155. Крутікова Н. Сторінки творчого життя. - К., 1965.

 156. Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш. – К., 1962.

 157. Кузякіна Н. Нариси української драматургії (1917-1934). – К, 1958.

 158. Кузякіна Н. П’єси Миколи Куліша: Літературна і сценічна історія. – К., 1970.

 159. Куліш П. Чорна рада: Літературний портрет. - К., 2000.

 160. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. – К., 1988.

 161. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – Париж, 1959.

 162. Левчик Н.В. Поезія М.П. Старицького (жанрові та образно-стильові особливості). – К., 1990.

 163. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917-1927). – Т. 1, т. 2. – Харків, 1928.

 164. Лесин В.М. Юрій Федькович: До 150-річчя від дня народження. - К., 1984.

 165. Лобач-Жученко Б.Б. літопис життя і творчості Марка Вовчка. - К., 1969.- Вип.1; 1986.- Вип.2.

 166. Майданченко П. Комічне в сучасній літературній прозі: Літературно-критичний нарис. – К., 1991.

 167. Марко Вовчок. Статті і дослідження. Зб. - К., 1985.

 168. Марко Лукич Кропивницький: Зб. статей, спогадів і матеріалів. – К., 1955.

 169. Мацевич А.Ф. Анатолій Свидницький: Біографічна повість. - К., 1982.

 170. Мельник В. Суворий аналітик доби (Валер’ян Підмогильний). – К., 1994.

 171. Микитась В.А. Давня література Закарпаття, Львів, 1970.

 172. Микитась В.А. Давня література, Львів, 1968.

 173. Моренець В. Володимир Сосюра: Нарис життя і творчості. – К, 1990.

 174. Мороз Л. Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. – К., 1991.

 175. Мочалова В.В. “Низовое” барокко в Польше. Драматургия и поэзия // Барокко в славянских культурах., М., 1982.

 176. Наврочатская Л.Б. Первозданность: Поэтико-фантастическое эссе с прикладом. Исследование древнерусской поэмы “Слово о полку Игореве, М.: Худ. лит., 1991.

 177. Наєнко М. Григорій Косинка. Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

 178. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. К., 1981.

 179. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність української літератури в контексті европейського літературного процесу, К., 1988.

 180. Наливайко Д.С. Україна і європейське відродження// Вітчизна, 1972, № 5.

 181. Нахлик Є. К. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації- Львів, 1994

 182. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст.-К.,1988

 183. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: До 170 річчя від дня народження. - К., 1980.

 184. Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість. – К., 1994.

 185. Недзвінський А.В. Марко Вовчок. Семінарій. - К., 1981.

 186. Оглоблин О. Московська теорія ІІІ Риму в ХУІ-ХУІІ ст., Мюнхен, 1951.

 187. Олійник М. Пантелеймон Куліш // Літературна Україна. - 29.06.1989.

 188. П. Грабовський про літературу. – К., 1954.

 189. Павличко С. Дискурс українського модернізму. – К., 1999.

 190. Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях: Зб. – К., 1965.

 191. Паз як М.М. Юрій Федькович і народна творчість. – К., 1974.

 192. Паланчук О. Духовний світ українського народу, К., 1992.

 193. Памятники переводной и русской литературы ХІУ - ХУ вв., Л.: Наука, 1987.

 194. Панченко В. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1988.

 195. Пархомик Р.Я. По дорозі в казку українського модернізму. – К.,1996.

 196. Пахльовська О.Є. Українсько-італійські літературні зв”язки ХУ-ХХ століть, К., 1980.

 197. Пивоваров М. Панас Мирний. – К., 1965.

 198. Пільгук І. Класична спадщина Бориса Грінченка // Б.Грінченко. Твори: В 2т. – К., 1963. – Т.1.

 199. Пільгук І. Традиції Шевченка в українській літературі.-К.,1965

 200. Пільгук І. Пантелеймон Куліш // Куліш. П. Вибр. твори. - К., 1962.

 201. Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі к. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1990.

 202. Погрібний А.Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості. – К., 1988.

 203. Погрібний А.Г. Яків Щоголев. Літературний портрет. – К., 1986.

 204. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики., М., 1978.

 205. Приходько П. Шевченко і український романтизм.-К.,1963

 206. Про Григорія Косинку: Спогади. – К., 1969.

 207. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностиків. – К., 1996.

 208. Рахманний Р. Роздуми про Україну. – К., 1997.

 209. Рильський М. Франко – поет //Дружба народів. - , 1961.

 210. Русская литература ХІ - ХУІІІ вв., М.: Худ. лит., 1988.

 211. Салига Т. Високе світло: Літературно-критичні студії. – Львів; Мюнхен, 1994.

 212. Семенчук О. Григорій Тютюнник (майстерність письменника). – К., 1971.

 213. Семенюк Г.Ф. Микола Куліш і становлення української драматургії радянської доби. – К., 1991.

 214. Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К., 1993.

 215. Сиваченко М. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі. - К., 1962.

 216. Сиваченко М. Корифей української прози. – К., 1967.

 217. Сиваченко М., Деко О. Леонід Глібов. Дослідження. Матеріали. – К., 1969.

 218. Сиваченко М.Є. Студії над гуморесками Степана Руданського. – К., 1979.

 219. Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П.А. Грабовського. – К., 1988.

 220. Сивокінь Г. Від аналізу до прогнозу: Літературно-художній пошук і позиція критика. – К., 1990.

 221. Сивокінь Г.М. Давні українські поетики, Х., 1960.

 222. Сидоренко Г. Ритміка Шевченка.-К., 1967

 223. Сидоренко І. Літературно-критична діяльність І.Франка. – К., 1956.

 224. Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. - К., 1994.

 225. Скрипник І. Іван Карпенко-Карий. Літературний портрет. –К., 1960.

 226. Славутич Яр. Розстріляна муза: Мартиролог: Нариси про поетів. – К, 1992.

 227. Смотрицький Мелетій. Граматика. К., 1979.

 228. Сокиро Л.М. П.Старицький. – К., 1960.

 229. Соловей Е. Поезія пізнання: (Філософ. лірика в сучасн. літ.). – К., 1991.

 230. Соловей Е. Українська філософська лірика. – К., 1999.

 231. Спогади про Івана Карпенко-Карого. – К., 1987.

 232. Т. Шевченко. Документи і матеріали.-К.,1963

 233. Т.Г. Шевченко. Біографія.- К., 1984

 234. Тельнюк С. Молодий я, молодий. Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925). – К., 1990.

 235. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1989.

 236. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1988.

 237. Ткачук М.П. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І.Франка. – Тернопіль, 1992.

 238. Українка Леся. Марорусские писатели на Буковине // Твори: У 12 т. – Т.8. – К., 1954.

 239. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: У 5 т. – К., 1987-1994.

 240. Українська література: Матеріали І конгресу МАУ. – К, 1995.

 241. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К., 1990.

 242. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4-х кн. / Упорядники В.Яременко, Є.Федоренко. – К., 2001.

 243. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3-х кн. / Упорядники В.Яременко, Є.Федоренко. – К.: Вид-во “Рось”, 1994.

 244. Фащенко В. Із студій про новелу: Жанрово-стильові питання. – К., 1971.

 245. Фащенко В. Новела і новелісти: Жанрово-стильові питання. – К., 1978.

 246. Фащенко В. Нолвела і новелісти: Жанрово-стильові питання (1917-1967). – К., 1978.

 247. Филипович П. Літературно-критичні статті. – К, 1991.

 248. Фмлософская мысль в Киеве., К., 1982.

 249. Франко І.Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського і її основу // Франко. Збір. Творів: у 50 т. –Т.33-К.,1982

 250. Франко І. Михайло Старицький // Твори: В 50 т. – К., 1982. – Т.33.

 251. Франко І. Про батька. – К., 1956.

 252. Франко І. Статті і матеріали. – К., 1956.

 253. Франко І. Тарас Шевченко// Зібр. Праць.-Т.50

 254. Франко І.Я. “Художня поезія” П.О.Куліша // Збір. творів: В 50 т.- Т.26.- К., 1980.

 255. Франко І.Я. До студії над Ст. Руданським//Твори: В 50 т.– К.,1980.–Т.28.

 256. Франко І.Я. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Драми і комедії. // Твори: В 50 т. – К., 1981. – Т.31.

 257. Франко І.Я. Література, її завдання і найважніші ціхи // Твори: У 50т. -К., 1980. – Т.26.

 258. Франко І.Я. Марія Маркович. Посмертна згадка// Твори: В 50т.- К., 1982.- Т.37.

 259. Франко І.Я. Осип-Юрій Федькович // Твори: В 50 т. – К., 1980. – Т.27.

 260. Франко І.Я. Павлові Грабовському // Твори: В 50 т. – К., 1981. – Т.34.

 261. Франко І. Костомаров // Матеріали…-Т.2 –К.,1961

 262. Хропко П. Творчість Олекси Стороженка в контексті української прози і літ.-крити. думки // Рад. літ-во. – 1988. - №8.

 263. Хропко П.П. Анатолій Свидницький // Свидницький А.Роман. Оповідання. Нариси. - К., 1985.

 264. Черкаський В.М. Вивчення творчості Панаса Мирного: Посібник для вчителів. – К., 1982.

 265. Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного. – К., 1989.

 266. Чижевський Д. Г. Історія літературі від початків до доби реалізму, Тернопіль: Феміна, 1994.

 267. Шаймян А.А. Се повесть временных лет от Кия до Мономаха, М.: Современник, 1989.

 268. Шалата М.Й. Юрій Федькович. Життєвий і творчий шлях. – К., 1984.

 269. Шаховський С. Майстерність Івана Франка. – К., 1956.

 270. Шевченківський словник: У 2-х томах.-К.,1976.

 271. Шевчук В. Утопічне державотворче мислення в давній укранській літературі // Розбудова держави, 1996 р. № 10.

 272. Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія. У 3-х т. – Харків, 1998-1999.

 273. Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К., 1998.

 274. Шубравський В. Українська драматургія першої половини ХІХ століття.

 275. Шугай О. Іван Багряний: Через терни Гетсиманського саду. – К., 1996.

 276. Яременко В. “Більше прощавав, ніж жив...” // Дніпро. – 1988. - № 12.

 277. Яценко М. Українська романтична поезія 20-60 років // Укр. поети-романтики – К.,1987

Схожі:

Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Журналістика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з напряму підготовки 030301 «Журналістика»
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Приватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 18 липня 2001 р.; 2)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи