Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 icon

Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
НазваДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Сторінка2/12
Дата09.11.2012
Розмір2.08 Mb.
ТипДовідка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12^ VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок


Протягом 2011 р. було забезпечено комерціоналізацію двох наукових розробок, які мають економічний та соціальний ефект:

1.Організація та проведення соціологічного дослідження в 30-кілометровій зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції на тему «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), замовником якого виступав відокремлений підрозділ «Атомпроектінженіринг ДП НАЕК «Енергоатом». Опитування, яке проводилося в травні-липня 2011 р. дало можливість одержати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем. Був поданий звіт про опитування. У результаті виконаної роботи було залучено 68 455 гривень 70 копійок.

2. У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності», реалізація якої передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документаційних процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Замовником Концепції виступив Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, яка надала на виконання роботи 20 тисяч гривень.


^ VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Архангельська А. М.

Сексизи в языке: мифы и реальность

Монографія. – Olomouc, 2011

327 c.

2

Архангельська А. М.

Генеричний маскулінізм у баченні феміністської та традиційної лінгвістики

Актуальні явища в сучасних слов’янських мовах та літературах. – Olomouc, 2011

C. 93-98.

3

Архангельська А. М.

Неофемінативи в українському мовленні нової доби: неологізми. Оказіоналізми чи ефемеризми?

Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Olomouc, 2011

С. 67 – 122.

4

Архангельская А.М.


Шляпу сними! (о головном уборе, мужчине и государственном сексизме)

Wort–Text–Zeit», Greifswald. – 2011

Р.. 15-16.

5

Архангельська А.М.


Мотивационное моделирование антропной сферы «ум» - «глупость» (на материале русской диалектной фразеологии)

Литературнаяи диалектная фразеология: История и современность – Новгород, 2011

С. 312-316

6

Атаманенко В.

Острозька академія та розвиток міста

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. – Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С.261-277.

7

Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., & Olofsson, J. K.

Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception. 

Chemical Senses, 2011Vol. 36, p. 641-648.


8

Jönsson, F. U., Møller, P., & Olsson, M. J.

Olfactory working memory: Effects of verbalization on the 2-back task. 

Memory & Cognition, 2011Vol. 39, p.1023-1032.


9

Jönsson, F. U., & Kerimi, N.

An investigation of students’ knowledge of the delayed judgments of learning effect. 

Journal of Cognitive Psychology, 2011Vol. 23, p. 358-373.


10

Ковальчук І.В.


Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності.

Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. – Szczecin, 2011


S.121-126.


11

Козак Л.В.


Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 206-209.

12

Король Л.Д.


Концептуальная модель национального воспитания студенческой молодежи: психолингвистический подходПсихология в ХХІ веке : Метериалы ІІ Международной научно-практической конференции (июль 2011 г.) : Сборник научных трудов / Под науч. ред. к. псих. н. А. Е. Слинько. – Москва : Спутник, 2011

С. 41–45.

13

Кравець О. П.

Засоби та рівні вербалізації концепту віра в українській та німецькій мовах

Мовна картина світу слов’ян і культура. — Lublin, 2011

Т.2. — С. 79-87.


14

Крайчинська Г.В.


Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Rossica Olomoucencia. – Olomouc, 2011

С. 39-45

15

Кралюк П.

Викладачі і студенти Острозької академії та їх внесок в розвиток української культури (к. ХVІ – поч. ХVІІ ст.)

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 223 – 248.

16

Кралюк П.


Острозька академія – в культурі польській, Академія Замойська – в культурі польській

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 313 – 321.

17

Kratyuk Y.Uwagi na temat cech fonetycznych gwary gródeckiej


Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka – Szczecin, 2011

S. 135-139.

18

Macijewśkyj Y.

Pokusy autorytaryzmu

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, Kraków-Przemyśl, 2011

№ 9-10. – S.37-52


19

Pasicznyk I., Kralyuk P.


Akademia Ostrogska w kontekscie wspolczesnej Ukrainy: aspekty regionalne i integracyjne

Administracja, przedsiebiorczosc, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu. - Ostrowiec Swentokrzyski, 2011

Р. 458 – 471.

20

Пасічник І., Кралюк П.


Академія Острозька. Традиції і сучасність [Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” – tradycje i wspolczesnosc]

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. - Zamosc, 2010 (опубліковано в 2011 р.)

С. 333 – 338

21

Пасічник І., Кралюк П.


Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozju regionalnego).

Ostrowiec Swentokrzyski, 2011. – С. 120 – 131.

22

Плевако І. Г.

Тенденции внешней торговли еврорпейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2011» / Отв. Ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011.

С.238-242.

23

Podworna O.

Putin’s Legacy in Medvedev’s Russia

Warsaw East European Conference 2011. 1991-2011: 20 Years of Independence of Post-Soviet countries. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej UW, 2011.

Р. 36-37.

24

Поліщук В. Л.


Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу

Мовна картина світу слов’ян і культура. – Lublin, 2011

Том 2. – С. 87–96.


25

Рибак А. І.

Реформування публічної адміністрації: українські реалії та польський досвід

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011.

С. 170-195

26

Сидорук Т. В.

Співпраця україни з Європейським союзом у сфері регіональної політики

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). - Оstrowiec Swietokrzyski,

2011

С. 34-47.

27

Smyrnov A.

Autokefalia ukraińska: w poszukiwaniu modelu tworzenia kościelnej samodzielności

Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą. Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców, - Warszawa, 11 Maja 2011. Warszawa : SEW UW, 2011.

S. 189-200.

28

Скрипнюк О.В.

300 лет украинскому конституционализму: ретроспективный взгляд на Конституцию Филиппа Орлика 1710 года и ее значение

Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии. – Єреван, 2011.

Вип. 2 (52). – С.48-62.

29

Топішко І. І.

Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 327-329.

30

Топішко Н. П.

Глобалізація і соціальна політика в сучасному світі

Устойчивое развитие зкономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. - Пинск : ПолесГУ, 2011

С. 126-129.

31

Трофимович В.В.

Етнодемографические изменения в Восточной Галиции и Волыни (1939-1941 гг.)

Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы. - СПб., 2011

С.263-279.

32

S. Trojan

Europe on the Political Map of the 21st Century: Open Network with Flexible Borders

1991 – 2011: 20 Years of Independence of post-Soviet countries. – Warsaw, 2011

Р.41-44.

33

S.Trojan, A.Kyrydon

“Laboratorium Historyka”: Historyk i wpływy nowoczesnego społeczeństwa

Nauka – Poznanie – Globalność – Wroclaw, 2011

S.125 – 129.

34

Хеленюк А.

Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / А. Хеленюк

Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / Ред. Л. Кент; Винар, А. Атаманенко; Упоряд.: А. Хеленюк; – Світова Наукова Рада при Світовому Конгресі Українців, УІТ, Національний університет «Острозька академія», Інститут дослідження української діаспори. – Торонто, 2011

С. 26-35.

35

Шершньова О.

SWOT- та PEST-аналіз Рівненщини як туристичного регіону

Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). – Оstrowiec Swietokrzyski, 2011.

С. 225-244.

36

Якубович М.Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин

Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2011.

Вып. № 4 (5). — С. 67-77.

37

Yakubovych M.


Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah

Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah.

Vol. 2 – P. 437-477. – 2011.

38

Якубович М.Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів

Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. – Ostrowiec Swietokrzyski, 2011.

C. 510-523.

^ Статті, підготовлені до друку

1

Атаманенко А. Є.

Дмитрий Николаевич Бан­тыш-Каменский: дипломат, историк и чиновник

Сборник научных трудов исторического ф-та Санкт-Петербуржского університета. - С.-Петербург, 2012
2

Атаманенко А. Є.

Україна між Сходом і Заходом в українській зарубіжній історіографії

Rosja і Zachodnia Europa w polskiej і ukrainskiej historiografii XIX-XX w. - Gdańsk, 2012
3

Атаманенко А. Є.

Діяльність УІТ в Німеччині

Німеччина-Україна: історичні, культурні, наукові, економічні зв’язки. - Мюнхен, 2012
4

Атаманенко А.Є.

Дослідження історії України від найдавніших часів до Гетьманщини на сторінках “Українського історика”

Український історик, 2012

^ Т. XLVII, Ч.1-4.

5

Атаманенко А.Є.

Українська історична наука в Канаді: інституційна структу­ра

Західньоканадський збірник. – Едмонтон, 2012

Вип. 6.

6

Атаманенко В.

Історичні детермінанти культурної ідентичності сучасної України

Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі, Zamosc, 2012
7

Балашов Е.М.


Idea wolontariatu w Polsce i Ukrainie

Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Szymonowica w Zamościu, Zamość 2012
8

Jönsson, F. U., Hedner, M., & Olsson, M. J.

The Testing Effect as a Function of Explicit Testing Instructions and Judgments of Learning.

Experimental psychology, 2012

9

Jönsson, F. U., & Olsson, M. J.

Knowing what we smell.

In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience.Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 2012
10

Зайцев М.О.

Європа як культурний феномен
^

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

11

Конопка Н. О.

Николай Григорьевич Репнин и его окружение

Сборник научных трудов исторического факультета Санкт-Петербуржского універ­ситета. - С.-Петербург, 2012
12

Петрушкевич М. С.

Острожская академия: религиозный аспект выставочного пространства

Московский государственный университет. IV Международная научная интернет-конференция по религиоведению «Религия и искусство в постсовременном мире», 2012
13

Sowtys N.


Nauczanie języka polskiego w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska


Białystok, 2012

14

Stephan A., Tsapin A., Talavera O.

Main bank power, switching costs, and firm performance. Theory and evidence from Ukraine.

Emerging Markets Finance and Trade, 2012
15

Talavera O., Tsapin A.,

Zholud O.

Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine

Economic systems, 2012
16

Tsolin D.

Rhetoric Elements in the Targums. Appeals to the Audience

Aramaic Studies, Leiden:Brill, 2012
17

Tsolin D.

The Transformation of the Poetical Line of the Song at the Sea (Ex. 15:1-18, 21) in the Tragum Onqelos

The Proceedings of the 6-th Congress of IOTS, Leiden:Brill, 2012
18

Шевчук Д.

Межі Європи: конструкція, реконструкція, деконструкція
^

Materiały konferencji «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy», 2012

19

Szewczuk D.

Рецензия на книгу: Zajączkowski W. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. – Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009.

Журнал «Ab Imperio», 201220

Szewczuk D.

Polityka tożsamości mniejszości narodowych jako problem współczesnej filozofii politycznej

Materiały konferencji «Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim», 2012
21

Якубович М. М.

Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси

Ежегодник исламской философии «аль-Ишрак». – М. : Институт Философии Российской Академии Наук, 2012

№3.

22

Якубович М. М.

Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах СНГ: главные проблемы развития общин

Ислам в Содружестве Независимых Государств. – Нижний Новгород : ИД Медина, 2012

№4.

23

Якубович М. М.

Мусульманські громади в Україні та Польщі // Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy.

Zamosc: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2012
24

Yakubovych M., Bulatov A.

Rebuilding Islam in Ukraine: the Muftiates

Islamic Leadership in the European Lands of the former Ottoman and Russian Empires (Legacy, Challenges and Change) – Leiden : Brill, 2012
25

Яремчук В.П.

Російський імперський дискурс: рецензія в українській історіографії

Західна Європа та Росія в історичній пам’яті польського та українського народів. – Gdansk, 2012

Вип.5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності Крну за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconЩо використовуються в академічних дослідженнях в останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу»
В останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу», «інституційні репозиторії», «вебометричний рейтинг вузу» і т п все...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 1 №№ з/п
Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують нддкр з врахуванням 2-ї половини дня / всього
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 2 до наказу № від 2013 р. Довідка про стан виконання дисертаційних робіт
Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів університету на 2011-2015 роки
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 1 до наказу №5 2 03 від «12» лютого 2014 р. Довідка про стан виконання дисертаційних робіт
Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів університету на 2011 – 2015 роки
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи