Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» icon

Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»




Скачати 61.98 Kb.
НазваРеєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»
Дата07.11.2012
Розмір61.98 Kb.
ТипКартка

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»


Прізвище

Ім’я

По-батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Організація

Адреса для листування

Телефон домашній

Телефон робочий

Факс

E-mail


Назва доповіді

Основний доповідач

Форма доповіді

Обраний напрямок №

Потреба в готелі

Кількість додаткових збірників __

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Поляков М.В. – д.ф.-м.н., професор, ректор ДНУ ім. О. Гончара, голова оргкомітету;

Смирнов С.О. – д.ф.-м.н., професор, декан еконо­мічного факультету ДНУ ім. О. Гончара, співго­лова оргкомітету;

^ Яковенко О.Г. – д.т.н., професор, завідувач ка­фед­ри економічної кібернетики ДНУ ім. О. Гон­чара, співголова оргкомітету;

Кривонос Ю.Г. – академік НАН України, за­ступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш­­кова НАН України;

^ Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор, декан еконо­мічного факультету Національної металургійної академії України;

Сазонець І.Л. – д.е.н., професор, декан факуль­тету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара;

^ Навроцький Б.О. – к.е.н., доцент, заступник ди­ректора департаменту ДПА у Дніпропетровській області;

Попель А.М. – заступник головного конструктора ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»;

^ Давидов Д.В. – д.е.н., завідувач кафедри мате­матичних методів в економіці Далекосхідного державного університету, Російська Федерація;

Волкова В.В. – к.е.н., доцент кафедри еконо­мічної кібернетики ДНУ ім. О. Гончара;

^ Огліх В.В. – к.ф.-м.н., доцент кафедри еконо­міч­ної кібернетики ДНУ ім. О. Гончара;

Ніколаєв Т.Г. – старший викладач кафедри еко­но­мічної кібернетики ДНУ ім. О. Гончара

^ Технічний секретар з 800 до 1500 у робочі дні:

Баєва Тетяна Василівна - (056) 745 12 85 (консультації щодо організаційних питань розміщення у гуртожитку або готелі тощо).

^ Технічний редактор з 900 до 1700 у робочі дні:

Капуш Ольга Євгенівна - (067) 972-90-71

(інформаційні консультації стосовно вимог до оформлення тез, надісланих робіт тощо).

^ Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів! З повагою, Оргкомітет

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної Академії Наук України

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»

Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області

Далекосхідний державний університет

(Російська Федерація, м. Владивосток)


Міжнародна науково-практична конференція

«Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»




Дніпропетровськ

24-25 листопада 2011 року

Шановні колеги!

Кафедра економічної кібернетики економіч­ного фа­культету Дніпропетровського націо­наль­­ного уні­верситету ім. О.Гончара у свій ювілейний 30-й рік запрошує Вас взяти участь у Міжна­род­ній науково-практичній конференції ^ «АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРО­ЦЕСІВ ТА ІНФОРМА­ЦІЙНІ ТЕХНО­ЛОГІЇ». Конференція прово­дить­ся згідно переліку наукових заходів на 2011 рік Мі­ністерства освіти і науки України і наказу № 56 від 27.01.2011 року ДНУ ім. О. Гончара.

Робота конференції планується за такими напрям­ками:

  1. Аналіз мікро- і макроекономічних процесів.

  2. Інформаційні системи і технології в економіці.

  3. Математичні методи та моделі в менедж­менті та маркетингу.

  4. Аналіз процесів на фінансовому ринку.

  5. Державне регулювання економічних процесів.

  6. Сучасні підходи до підготовки фахівців з еконо­міки.

До участі в конференції запрошуються фа­хів­ці з питань проблем аналізу сучасних еконо­мічних процесів, що проходять у різних секто­рах еконо­міки та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, ро­сійська та англійська.

Конференція відбудеться ^ 24-25 листопада 2011 року в Палаці студентів ім. Ю.Гагаріна Дні­про­­пет­ровського національного університету ім. О. Гон­чара та on-line режимі на базі економічного фа­куль­тету. Їхати: трамвай №1, тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки «Парк ім. Т.Г.Шевченко».

Конференція розпочне свою роботу 24 листо­пада 2011 року о 10.00, реєстрація учасників поч­неться о 9.00 у центральному холі Палацу сту­дентів.

Початок роботи відеоконференції запла­новано 25 лис­то­пада о 10.00 на економічному факультеті університету, пр. К. Марк­са, 35.

ВИМОГИ до оформлення тез доповідей

Тези будуть опубліковані окремою збіркою з при­своєнням ISBN, УДК та ББК до початку роботи конференції та видані або надіслані рекомендо­ваним листом учасникам конференції. На одну ро­боту (незалежно від кількості авторів) висилається один авторський екземпляр збірника тез. Додаткові збірники треба замовляти заздалегідь. Вартість 1 до­даткового примірника 20 грн.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом від 3 сторінок, набраних у редакторі MS Word. Шрифт- Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. Роботи студентів подаються у співавторстві з науковим керівником, або до них додається відсканована рецензія за підписом нау­кового керівника, завірена печаткою факультету або навчального закладу.

Оформлення заголовку тез:

  1. Прізвища авторів друкувати через кому по цент­ру сторінки жирним шрифтом, вказати науко­вий ступінь автора (наприклад, «К.е.н. Ус К.П.»).

  2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру.

  3. Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами.

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Список літератури повинен містити відо­мос­ті з доступних читачам джерел і бути оформ­лений згід­но діючим стандартам. Прик­лад оформлення літера­тури можна дивитись на сайті www.confcontact.com. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [5].

До тез має додаватись заявка учасника, складена на окремому аркуші за поданим зразком та копія квитанції про оплату. Надіслати вищеперераховані документи необ­хідно не пізніше 7 листопада 2011 року на e-mail: conf@confcontact.com (вкла­де­ними файлами). У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 5, Іванов К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (5_Іванов_тези, Іванов_заявка).

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформ­­лені відповідно до вимог і подані у зазна­че­ний термін.

Увага! Відділ обробки інформації надсилає пові­домлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або зясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по вказаному нижче телефону технічного редактора.

^ ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Вартість публікації тез становить 20 грн. за 1 сто­рінку формату А4.

Організаційний внесок складає 30 грн. для дистан­ційних учасни­ків та 100 грн для очних учас­ників.

Витрати на проїзд, прожи­вання та хар­чу­вання покриваються за рахунок учас­ни­ків. Здійснювати оплату необхідно на р/р 26009060004523 в КБ «При­ватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЗКПО 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за полігра­фічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу). Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Готелі м. Дніпропетровська, що є зручними для учасників конференції: «Рассвет» тел. (056) 377-43-08, «Гвардейская» тел. (056) 374-22-13, «Днепропетровск» тел. (056) 744-11-58, «Жовтнева» тел. (056) 744-88-03

Схожі:

Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconРеєстраційна картка
Реєстраційна картка участника міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconРеєстраційна картка учасника всеукраїнської науково-практичної конференції
Кількість оплачених додаткових збірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconКартка учасника VIII міжнародної студентської науково-практичної конференції «Наукові здобутки студентів І магістрантів освіті XXI століття»

Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconIv міжнародної науково-практичної конференції
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconVii міжнародної науково-практичної конференції
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Реєстраційна картка учасника міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи