Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт icon

Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт
Скачати 54.37 Kb.
НазваВитяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт
Дата05.11.2012
Розмір54.37 Kb.
ТипВитяг

Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських

та магістерських робіт

У процесі виконання наукових робіт різного рівня перед студентами виникає цілий ряд організаційних проблем: обрання теми роботи, її пристосування та уточнення відповідно до об’єкту дослідження та практичних завдань; розробка індивідуального плану підготовки роботи; порядок подання роботи на відгук, на підпис завідувачу кафедри, на захист до державної екзаменаційної комісії.

Курсова робота – це дослідницько-реферативна праця, яка дозволяє студентові виробити практичні навички наукової праці (пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему, якісна компіляція), виявити рівень знань з певної спеціалізації, продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих студентами за час їх навчання, їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини, висновків і resume іноземною мовою.

^ Бакалаврська робота – це випускна (дипломна) робота, яка є підсумковим етапом навчання відповідного ступеня вищої освіти, на якому студент виконує самостійну роботу. У більшості випадків бакалаврська робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань. Успішний захист роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного "Переліку кваліфікацій", розробленого Міністерством освіти і науки України та видання йому державного документа про вищу освіту.

^ Магістерська робота – це випускна дипломна робота, яка виконується студентами на відповідному рівні отримання вищої освіти. Вона є самостійним дослідженням обраної теми, при якому студент повинен продемонструвати вміння використовувати здобуті теоретичні знання та сформовані практичні навички, а також елементи наукового мислення.

Підготовка до захисту та захист дипломної роботи має на меті наступне:

 • розвиток самостійної роботи студента, оволодіння методикою проведення досліджень, а також отримання науково-виробничого досвіду;

 • систематизацію, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань за спеціальністю для вирішення обраної проблеми;

 • пристосування теоретичних моделей і практичного досвіду ( у тому числі отриманого у випускній практиці) до умов діяльності конкретного об’єкта міжнародних економічних відносин.

В дипломній роботі студент повинен:

 • показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати;

 • обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі;

 • вміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити висновки і пропозиції;

 • дати характеристику історії досліджуваної проблеми;

 • показати вміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою;

 • вміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Загальними вимогами до дипломної роботи є:

 • цільова спрямованість;

 • чітка побудова;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

 • переконливість аргументацій;

 • стислість і точність формулювань;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

 • грамотне оформлення.

Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою. У дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику, подали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї.

Тематика курсових, бакалаврських та магістерських робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватись із практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри.

Студенти обирають теми письмових робіт із запропонованого кафедрою списку. Вони також можуть самостійно пропонувати чи обирати тему у межах визначеної для кваліфікаційної роботи дисципліни та зазначених викладачем напрямів. Роль викладача полягає у консультаціях щодо точного формулювання теми та пошуку бібліографії. Після узгодження, теми затверджуються на засіданні кафедри. В окремих випадках тема може бути уточнена або змінена після затвердження. Підставою для зміни формулювання чи уточнення назви теми є письмова заява студента і відповідне рішення кафедри.

Оцінювання письмової роботи відбувається у вигляді відкритого захисту тез роботи перед невеликою фаховою комісією.

За рішенням кафедри та за поданням викладача – наукового керівника робіт захист кращих із них може проводитись публічно на спеціально організованій студентській конференції. Це дозволить покращити якість студентських робіт та допомогти їм обмінюватися своїми здобутками, а також отримати ще й іншу важливу навичку: вміння презентувати свій текст, публічно захищати висловлені тези, долати страх перед аудиторією.
^

Етапи наукового дослідження


У сучасній методології прийнято виділяти такі етапи наукового дослідження:

 1. Вибір теми і формулювання дослідницького завдання (підготовчий етап).

 2. Пошук джерел та літератури, опрацювання матеріалів (інформаційний етап):

2.1. з'ясування об'єкта, предмета дослідження, визначення мети та завдань;

2.2. складання робочої картотеки літератури;

2.3. вивчення та конспектування літератури;

2.4. складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником.

 1. Встановлення фактів, їхня верифікація (етап реконструкції).

 2. Інтерпретація фактів, встановлення зв’язків і залежностей між подіями і явищами (аналітичний етап).

 3. Написання тексту роботи (наративний етап).

 4. Формування висновків та рекомендацій.

 5. Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові.

 6. Усунення зауважень, доопрацювання роботи.

 7. Чистове оформлення роботи.

Захист роботи.

Написання тексту роботи

Курсова/бакалаврська/магістерська робота складається з таких частин:

 1. Титульний аркуш.

 2. Реферат (до бакалаврської та магістерської робіт).

 3. Зміст (додаток Ж)

 4. Вступ.

 5. Основна частина (поділяється на кілька розділів).

 6. Висновки.

 7. Resume

 8. Список використаних джерел та літератури.

 9. Додатки.

Схожі:

Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconПлан роботи навчально-наукової лабораторії Сприяння у проведенні лабораторних робіт з різних предметів
Сприяння студентам у проведенні досліджень для курсових, бакалаврських та магістерських робіт
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconДокументи
1. /методички для курсових та дипломних роб_т/VUPYSKNA bakalavr PROFESIYNE NAV4ANNYA 2004.doc
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconПриклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дипломах, магістерських бакалаврських та курсових роботах конституція України та кодекси
Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1966. – №30. – Ст. 141. – 2005. – №2. – Ст. – 44
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconІнструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг)
Рецензування курсових проектів (робіт) у системі заочної освіти є однією з основних форм керівництва самостійною робо­тою студентів-заочників...
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconТеми курсових та магістерських робіт, захищених на кафедрі теорії та історії політичної науки в період з 2007 до 2011 навчальних років

Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconЗразки бібліографічного опису (дсту 1-2006) для курсових, дипломних та магістерських робіт Книги: 1 го
Фастовский, Б. Г. Справочник прокатчика : (пособие по сортопрокатному производству) / Б. Г. Фастовский. М. Металлургия, 1972. 303с...
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт iconВимоги до оцінювання курсових робіт з іноземної філології
Підготовлений за програмою написання курсових робіт матеріал оцінюється науковим керівником за наступними вимогами
Витяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт icon7- 8 травня 2013р о 10. 00 год на кафедрі іуст для студентів спеціальностей іуст та пзс, денної та заочної форм навчання!!! Попередній захист дипломних та кваліфікаційних (бакалаврських) робіт відбудеться 13-15 травня
Попередній захист дипломних та кваліфікаційних (бакалаврських) робіт відбудеться
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи