Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Скачати 229.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Дата16.03.2013
Розмір229.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини»

для студентів напряму 6.050702 -
електромеханікаЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 621.313 (073)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму 6.050702 – електромеханіка / Укл. В.Ю. Куваєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 20 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.050702 – електромеханіка заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач В.Ю. Куваєв, ст. викладач


Відповідальний за випуск А.В. Ніколенко, канд. техн. наук, доц.


Рецензент Д.В. Ципленков, канд. техн. наук, доц. (НГУ)


Відповідальний за комп’ютерний набір В.Ю. Куваєв


Підписано до друку 26.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид арк. 1,17. Умов. друк. арк. 1,16. Тираж 100 пр. Замовлення №


^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУЗМІСТ


1. Робоча програма дисципліни «Спеціальні та мікромашини»...................

4

2. Характеристика дисципліни..........................................................................

4

3. Загальні питання теорії електричних машин малої потужності ...............

5

3.1. Область застосування та класифікація електричних машин малої потужності ...........................................................................................


5

3.2. Величини, що характеризують електричні машини малої потужності ...........................................................................................


9

3.3 Деякі загальні властивості електричних машин малої потужності .

10

4. Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни ...............................

13

Тема 1. Електричні мікромашини в сучасній техніці .............................

13

Тема 2. Електричні мікродвигуни постійного струму.............................

13

Тема 3. Асинхронні мікродвигуни ...........................................................

14

Тема 4. Синхронні мікродвигуни .............................................................

15

Тема 5. Тахогенератори .............................................................................

16

Тема 6. Сельсини ........................................................................................

17

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи .............................

17

5.1. Вимоги до виконання контрольної роботи .......................................

17

5.2. Завдання на контрольну роботу .........................................................

18

ЛІТЕРАТУРА .....................................................................................................

20

^ 1. Робоча програма дисципліни «Спеціальні та мікромашини»


Розподіл годин за навчальним планом
Всього

Семестр

VII

Всього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:

Аудиторні заняття


4


4

З них:

- лекції


4


4

- лабораторні заняття- практичні заняттяСамостійна робота

32

32

У тому числі


- підготовка до аудиторних занять- підготовка до контрольних робіт

1 к.р.

1 к.р.

- виконання курсових проектівПідсумковий контроль
Залік


^ 2. Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Спеціальні та мікромашини" є дисципліною за фахом і входить до циклу дисциплін вільного вибору студента.

^ Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань та умінь щодо області застосування, конструкції, принципу дії, вибору та експлуатації спеціальних та мікромашин в системах керування електротехнічним обладнанням.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- області застосування спеціальних та мікромашин різних типів;

- вимоги до електричних машин систем автоматики;

- основні елементи конструкції, варіанти конструктивного виконання та принцип дії спеціальних та мікромашин;

- вплив параметрів електротехнічних пристроїв та умов роботи на характеристики та стійкість роботи машин;

уміти:

- аналізувати паспорт електричної машини;

- здійснювати вибір приладів для застосування в схемах автоматизованого приводу;

- складати електричні схеми  та розраховувати параметри елементів схем для включення мікромашин.

^ Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті контрольної роботи, складання заліку у вигляді тестової роботи.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань до заліку, комплекти питань (індивідуальних завдань) до контрольної роботи.

^ Зв’язок з іншими дисциплінами.

Викладання дисципліни "Спеціальні та мiкромашини" ґрунтується на знанні студентами наступних дисциплін:

- фізика;

- електроматеріалознавство;

- основи метрології і електричних вимірювань;

- теоретичні основи електротехніки ;

- електроніка та мiкросхемотехнiка ;

- електричні машини. 

Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні дисциплін, пов`язаних з апаратним забезпеченням систем автоматизованого електропривода, а також при дипломному проектуванні.


^ 3. Загальні питання теорії електричних машин малої потужності


3.1. Область застосування та класифікація електричних машин малої потужності


Електричними машинами малої потужності (ЕММП) називають електричні машини, потужність яких складає від часток вата до 1000 Вт. Область застосування ЕММП охоплює всі галузі промисловості, сільського господарства, побуту та спеціальної техніки. Найважливішими з цих галузей є:

1) системи автоматичного керування та регулювання в промисловості, енергетиці та спеціальній техніці;

2) пристрої зв’язку, радіолокаційні станції, телевізійні системи;

3) гіроскопічні прилади;

4) механізми дистанційного керування;

5) самописні прилади;

6) електропривод малої потужності в різних галузях промисловості;

7) вентилятори, електроінструмент та інші дрібні електромеханізми в будівництві, сільському господарстві та ін.;

8) джерела електропостачання і привод в автотракторній та авіаційній техніці;

9) промислові роботи;

10) різноманітні приводи у побутовій техніці.


За призначенням та особливостями роботи ЕММП можна розділити на чотири групи:

1) машини малої потужності загального застосування;

2) мікромашини автоматичних пристроїв;

3) мікромашини гіроскопічних приладів;

4) перетворювачі.

До першої групи входять різного типу двигуни: асинхронні, синхронні, колекторні, безконтактні постійного струму, призначені в більшості для індивідуального приводу механізмів. На рисунку 3.1 приведена класифікація електричних двигунів малої потужності загального застосування, які застосовуються в електроприводах загальнопромислового та побутового призначення.

^ Друга група електричних мікромашин більш різноманітна за номенклатурою й нараховує сотні машин різних типів. Особливість ЕММП цієї групи полягає в тому, що до характеристик машин та їхньої конструкції висуваються специфічні вимоги, які визначаються умовами роботи машин в автоматичних системах. Головними є вимоги високої точності роботи, швидкодії, надійності та стабільності характеристик. Для ряду ЕММП цієї групи такі показники їхньої роботи, як ККД, коефіцієнт потужності, корисна потужність, важливі для електричних машин загального застосування, виявляються несуттєвими.

У залежності від призначення електричні мікромашини автоматичних пристроїв поділяють на дві підгрупи.

1. Електричні мікромашини, що виконують силові функції. Це індикаторні сельсини-датчики та сельсини-приймачі, моментні двигуни, виконавчі двигуни. Машини цього типу перетворюють електричну енергію на механічну і повинні при достатній точності перетворення мати високі енергетичні показники, наприклад великий момент на 1 Вт споживаної потужності.

2. Інформаційні електричні мікромашини, що перетворюють механічні величини (кут повороту, кутову швидкість та прискорення) в електричний сигнал. До них відносяться обертові трансформатори, трансформаторні сельсини, тахогенератори, перетворювачі кута і кутової швидкості в цифровий код та ін. Основна вимога, що висувається до цієї групи машин – мала похибка перетворення, яка для значної кількості машин знаходиться в межах
0,02 – 0,1 %. Енергетичні показники мають другорядне значення.

На рис. 3.2 наведена класифікація електричних мікромашин автоматичних пристроїв.
До третьої групи входять різного типу гіроскопічні двигуни, датчики кута та датчики моменту. На відміну від двигунів загального застосування гіроскопічні двигуни мають обернену конструкцію (з метою збільшення кінетичного моменту) та мають бути дуже стійкими в роботі. Електромашинні датчики кута та моменту, як правило, вбудовуються в той чи інший вузол гіроскопічного приладу; до них висуваються дуже високі вимоги по точності роботи.

^ Четверта група ЕММП охоплює різного роду електромашинні перетворювачі напруги, струму і частоти; вони виконані, як правило, у вигляді агрегатів, що мають в одному корпусі двигун та генератор. Великий клас машин цієї групи складають електромашинні підсилювачі. Наразі, у зв’язку з широким розповсюдженням напівпровідникової перетворювальної техніки, мікромашини четвертої групи застосовуються дуже обмежено і в сучасних розробках, як правило, не зустрічаються.

За родом струму електричні машини поділяють на машини постійного та змінного струму. Серед електричних мікромашин автоматики широке розповсюдження здобули машини змінного струму, у тому числі обертові трансформатори, сельсини (як у індикаторному, так і у трансформаторному режимі), асинхронні тахогенератори, двофазні асинхронні керовані (виконавчі) двигуни з короткозамкненим ротором. Машини вказаних типів працюють на промисловій частоті 50 Гц та підвищених частотах. В малогабаритному виконанні найчастіше використовуються машини на 400 та 1000 Гц.

ЕММП постійного струму використовуються в більшості як виконавчі двигуни та тахогенератори. Останнім часом у зв’язку зі зниженням вартості та покращенням характеристик напівпровідникових приладів розширюється область застосування безконтактних двигунів постійного струму з електронною комутацією.


^ 3.2. Величини, що характеризують електричні машини малої потужності


ЕММП, що використовуються в автоматичних системах, характеризуються рядом величин, які визначають умови застосування машини та можливість виконання нею тих чи інших функцій. Ці величини можна розділити на дві групи: загальні – для різних за призначенням та принципом дії машин та специфічні – для машин конкретного типу.

Перелік величин першої групи містить номінальні значення напруги і частоти, споживаного струму і потужності, ККД, коефіцієнта потужності, номінальної корисної потужності (для двигунів), швидкості ротора, допустиме перевищення температури, рівень шуму, міцність та опір ізоляції та ін. Рекомендовані значення вказаних величин для різних типів електричних машин наведені у відповідних стандартах.

Величини другої групи визначаються призначенням машини і містять вхідні та вихідні опори обмоток, вихідні величини та діапазони їхньої зміни, похибки відображення заданих залежностей, моменти тертя на валу та ін.

Існує суттєва відмінність у вимогах до вихідних величин для електричних машин автоматичних пристроїв інформаційної та силової підгруп. Для ЕММП силової підгрупи однією з найважливіших характеристик є момент, що припадає на один ват споживаної потужності, внаслідок чого електромагнітні навантаження в машинах цього типу обирають максимальними за умовами теплового режиму. Мікромашини силової підгрупи повинні мати малі остаточні електромагнітні моменти та моменти тертя в підшипниках та струмоз’ємному пристрої; з цією метою необхідно передбачати певну структуру повітряного зазору, а також скос пазів, електричну та магнітну симетрію магнітопроводів та обмоток, прецизійні підшипники, мінімальні розміри контактних кілець та ін.

В ЕММП, які перетворюють кут повороту та частоту обертання в електричний сигнал, найважливішою величиною є точність перетворення. На точність впливають різного роду похибки, які за фізичною природою можна розділити на чотири групи:

а) похибки, що випливають з принципу дії (наприклад, похибки, обумовлені нелінійністю перетворення);

б) похибки від конструктивних обмежень електричної машини – несинусоїдності розподілення обмотки, наявності пазів на статорі та роторі, нелінійності кривої намагнічування;

в) технологічні похибки від неточності виготовлення: магнітопроводів (асиметрія), деталей конструкції (ексцентриситет), обмоток (помилка у кількості витків та короткозамкнені витки);

г) похибки від зміни температури навколишнього середовища, напруги та частоти мережі.

Для зменшення похибок перших трьох типів в інформаційних мікромашинах обирають відносно невеликі електромагнітні навантаження та збільшений повітряний зазор, а також матеріали з високою магнітною проникністю. Для зниження температурних похибок використовуються певні методи термостатування або термокомпенсації.


^ 3.3. Деякі загальні властивості електричних машин малої потужності


Конструктивно всі електричні машини мають багато спільного, що надає можливість за певних припущень побудувати їхню спільну теорію.

В кожній електричній машині є статор та ротор, розділені повітряним зазором. У більшості електричних машин магнітопроводи статора та ротора мають радіальну симетрію магнітних властивостей, а їхні поверхні, звернені до зазору, можуть розглядатися як гладкі циліндричні поверхні. Винятком є машини постійного струму, а також синхронні реактивні двигуни та явнопо-люсні сельсини, у яких один з магнітопроводів утворює явно виражені полюси.

В магнітопроводах статора та ротора наявні пази, в які за тим чи іншим законом укладені обмотки. Закон розподілення та тип обмотки у більшості електричних машин обираються таким чином, щоб взаємна індуктивність обмоток статора та ротора змінювалася за синусоїдним законом в залежності від кута повороту ротора (фактично, це можна виконати тільки приблизно).

Електромагнітні процеси в електричних машинах визначаються магнітними полями у повітряному зазорі, що утворюються струмами, які протікають уздовж осі машини. Розподілення цих струмів, а також зміна їх у часі у кінцевому рахунку визначають тип електричної машини та всі її характеристики. Розподілення струмів, у свою чергу, залежить від типу обмотки, а зміна їх у часі – від характеру підведеної до обмоток напруги. Більшість існуючих обмоток може бути зведена до наступних чотирьох типів:

а) котушкової обмотки, як правило – на явно виражених полюсах;

б) багатофазної розподіленої обмотки;

в) короткозамкненої симетричної обмотки ("біляча клітка", порожнистий ротор, масивний феромагнітний ротор та ін.);

г) обмотки якоря колекторних машин (колекторна обмотка).

В таблиці 3.1 наведена класифікація різних типів ЕММП в залежності від виду обмотки та підведеної напруги. При складанні таблиці для зручності прийнято, що статор явнополюсний, а поверхня ротора гладка. Це припущення пояснюється тим, що електромагнітні процеси в машинах визначаються тільки відносним пересуванням та розташуванням обмоток.

В багатополюсних електричних машинах всі електромагнітні процеси повторюються через кожну пару полюсів, тому при вивченні теорії достатньо розглянути двополюсну машину. Для реальних ЕММП, які мають магнітну асиметрію, ексцентриситет, биття та ін., електромагнітні процеси в багатополюсних машинах дещо відрізняються від процесів в двополюсних; це в певних випадках суттєво впливає на точність роботи машини і для конкретних типів машин розглядається окремо.


Таблиця 3.1

Типи електричних машин малої потужності в залежності від виду обмотки та роду струму


12

Обмотка ротора

Машини з котушковою обмоткою (явнополюсні)

Машини з розподіленою обмоткою (неявнополюсні)

Постійний струм

Однофазний змінний струм

Багатофазний змінний струм

Котушкова

Датчики моменту

Потенціал-регулятори, симетруючі та компенсуючи пристрої

Потенціал-регулятори

Фазорегулятори

Багатофазна

Синхронні машини

Явнополюсні сельсини

Неявнополюсні сельсини,електричні диференціали, обертові трансформатори

Потенціал-регулятори, фазорегулятори, асинхронні машини з фазним ротором

Короткозамкнена

Електромагнітне гальмо, датчик прискорення

Однофазні двигуни, двигуни з екранованими полюсами

Однофазні двигуни з пусковим опором, конденсаторні двигуни, асинхронні тахогенератори

Асинхронні двигуни, керовані (виконавчі) двигуни

Колекторна

Машини різних типів

Універсальний колекторний двигун, двигуни Дері та ін.

Колекторні машини, електромашинні підсилювачі

Колекторні багатофазні машини, перетворювачі частоти


^ 4. Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни


Тема 1. Електричні мікромашини в сучасній техніці

Області застосування електричних машин малої потужності.

Класифікація електричних машин малої потужності.

Величини, що характеризують електричні машини малої потужності.

Загальні техніко-економічні вимоги до електричних мікромашин.

Загальні властивості електричних мікромашин.


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [2, С. 7-10], [3, С. 4-10], [4, С. 6-16], [5, С. 5-8], а також у розділі 3 цього видання.


^ Питання для самоперевірки

Вкажіть найважливіші сфери застосування електричних мікромашин.

Вкажіть групи, на які розділяються електричні мікромашини загального застосування.

Вкажіть групи, на які розділяються електричні мікромашини автоматичних пристроїв.

Наведіть загальні величини, що характеризують електричні машини малої потужності.

Наведіть основні техніко-економічні вимоги до електричних мікромашин загального застосування.

Наведіть основні техніко-економічні вимоги до електричних мікромашин автоматичних пристроїв.

Вкажіть основні типи обмоток електричних мікромашин.


^ Тема 2. Електричні мікродвигуни постійного струму

Основні вимоги до виконавчих двигунів.

Конструкції та принцип дії виконавчих двигунів постійного струму.

Способи керування виконавчими двигунами постійного струму.

Універсальні колекторні двигуни


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [1, С. 123-135], [2, С. 106-189], [3, С. 21-51], [4, С. 124-167,
301-310], [5, С. 133-140, 152-164], [6, С. 487-504], [7, С. 62-70].


^ Питання для самоперевірки

Наведіть основні вимоги, що висуваються для виконавчих двигунів.

Поясніть конструкцію мікродвигуна постійного струму з порожнистим немагнітним якорем.

Поясніть конструкцію мікродвигуна постійного струму з дисковим якорем.

Поясніть конструкцію та принцип дії безконтактного мікродвигуна постійного струму

Поясніть спосіб якірного керування виконавчими двигунами постійного струму, наведіть його основні характеристики.

Поясніть спосіб полюсного керування виконавчими двигунами постійного струму, наведіть його основні характеристики.

Поясніть спосіб імпульсного керування виконавчими двигунами постійного струму, наведіть його основні характеристики.

Поясніть конструкцію та принцип дії універсального колекторного двигуна.


^ Тема 3. Асинхронні мікродвигуни

Конструкції та принцип дії виконавчих асинхронних мікродвигунів.

Способи керування виконавчими асинхронними мікродвигунами.

Асинхронні мікродвигуни загального застосування (допоміжні).


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [1, С. 104-123], [2, С. 10-83], [3, С. 52-84], [4, С. 49-77, 282-293], [5, С. 67-79, 169-172], [6, С. 232-261], [7, С. 149-166].


^ Питання для самоперевірки

Поясніть конструкцію та принцип дії асинхронних виконавчих двигунів з порожнистим ротором (немагнітним та феромагнітним).

Поясніть спосіб амплітудного керування асинхронними виконавчими двигунами, наведіть його основні характеристики.

Поясніть спосіб фазового керування асинхронними виконавчими двигунами, наведіть його основні характеристики.

Поясніть спосіб амплітудно-фазового керування асинхронними виконавчими двигунами, наведіть його основні характеристики.

Поясніть явище самоходу виконавчого асинхронного двигуна; вкажіть причини його виникнення та шляхи подолання.

Поясніть конструкцію та принцип дії асинхронного однофазного двигуна з пусковими елементами, наведіть схему вмикання.

Поясніть конструкцію та принцип дії асинхронного конденсаторного двигуна, наведіть схему вмикання.

Поясніть конструкцію та принцип дії асинхронного однофазного двигуна з екранованими (розщепленими) полюсами.


^ Тема 4. Синхронні мікродвигуни

Синхронні мікродвигуни безперервного обертання.

Синхронні мікродвигуни безперервного обертання зі зниженою кутовою швидкістю ротора.

Крокові двигуни.


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [2, С. 83-105, 189-214], [3, С. 84-131], [4, С. 83-123],
[5, С. 88-100, 141-149, 172-178], [6, С. 372-398], [7, С. 225-244].


^ Питання для самоперевірки

Поясніть конструкцію та принцип дії синхронного двигуна активного типу (з постійними магнітами).

Поясніть конструкцію та принцип дії гістерезисного мікродвигуна.

Поясніть конструкцію та принцип дії синхронного реактивного мікродвигуна.


Поясніть конструкцію та принцип дії синхронного реактивного редукторного мікродвигуна.

Поясніть конструкцію та принцип дії синхронного редукторного мікродвигуна індукторного типу.

Поясніть конструкцію та принцип дії мікродвигуна з ротором, що котиться.

Поясніть конструкцію та принцип дії хвильового мікродвигуна.

Поясніть конструкцію та принцип дії крокового двигуна активного типу.

Поясніть конструкцію та принцип дії крокового двигуна реактивного типу.

Наведіть основні показники, що характеризують роботу крокових двигунів.


^ Тема 5. Тахогенератори

Основні вимоги до тахогенераторів.

Тахогенератори постійного струму.

Асинхронні тахогенератори.

Синхронні тахогенератори.


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [3, С. 131-154], [4, С. 168-197], [5, С. 179-192], [6, С. 261-269, 483-487], [7, С. 39-42, 166-168].


^ Питання для самоперевірки

Наведіть основні вимоги, що висуваються до тахогенераторів.

Поясніть конструкцію та принцип дії тахогенератора постійного струму, наведіть схему вмикання та основні характеристики.

Поясніть конструкцію та принцип дії асинхронного тахогенератора, наведіть схему вмикання та основні характеристики.

Поясніть конструкцію та принцип дії синхронного тахогенератора та синхронного індукторного тахогенератора.

Наведіть порівняльну характеристику тахогенераторів різних типів.


^ Тема 6. Сельсини

Класифікація сельсинів.

Основні вимоги до дистанційних передач на сельсинах.

Конструкції однофазних сельсинів.

Індикаторний режим роботи сельсинів.

Трансформаторний режим роботи сельсинів.

Трифазні сельсини. Режим електричного вала.


^ Методичні вказівки.

При вивченні цієї теми рекомендується користуватися матеріалами, викладеними в [3, С. 155-172], [4, С. 198-225], [5, С. 193-212], [6, С. 286-307],
[7, С. 184-199].


^ Питання для самоперевірки

Наведіть основні вимоги, що висуваються до дистанційних передач на сельсинах.

Поясніть конструкцію однофазного контактного сельсина.

Поясніть конструкцію однофазного безконтактного сельсина з уніполярним збудженням.

Поясніть конструкцію однофазного безконтактного сельсина з перехідним трансформатором.

Наведіть схему та поясніть принцип індикаторного режиму роботи однофазних сельсинів.

Наведіть схему та поясніть принцип трансформаторного режиму роботи однофазних сельсинів.

Наведіть схему та поясніть принцип роботи трифазних сельсинів в режимі електричного вала.


^ 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи


5.1. Вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольну роботу студенти виконують самостійно, засвоївши теоретичний матеріал. Завдання на контрольну роботу складається з 2 тем. Варіант контрольної роботи обирається у відповідності до п. 5.2 даних вказівок.


Оформлення контрольної роботи повинно відповідати таким вимогам:

  • контрольна робота виконується в шкільному зошиті, на обкладинці якого вказуються: номер роботи, дисципліна, прізвище, ім’я та по батькові, курс, факультет, спеціальність, шифр та домашня адреса;

  • контрольна робота повинна оформлятися охайно, в іншому випадку - повертається для переробки;

  • сторінки мають бути пронумерованими та мати поле не менш ніж 3 см шириною для зауважень рецензента;

  • орієнтовний обсяг відповіді по кожній з двох тем роботи – 6 - 8 сторінок рукописного тексту;

  • рисунки, схеми та діаграми виконуються з використанням креслярських інструментів, нумеруються та підписуються; для ілюстрації елементів конструкції машин допускається використання ксерокопій;

  • креслення, розмір яких перевищує розмір аркуша зошита, слід виконати на рулонному папері, з одного боку, згорнути та прикріпити до зошита у відповідному по тексту місці;

  • після основної частини роботи наводиться перелік використаних літературних джерел;

  • робота в кінці підписується та вказується дата її завершення.


Незараховану контрольну роботу слід виправити та надіслати на повторну рецензію. Виправлення здійснюється шляхом виконання нового примірника роботи, а у випадку незначних зауважень – на вільному місці у тому ж зошиті; виправлення у тексті та графічній частині відрецензованої роботи не допускаються. У будь-якому разі на повторну рецензію разом із виправленим має бути представлений незарахований варіант роботи.


^ 5.2. Завдання на контрольну роботу

Варіант завдання на контрольну роботу обирається за двома останніми цифрами учбового шифру студента наступним чином:

- питання теми №1 обирається по останній цифрі шифру;

- питання теми №2 обирається по передостанній цифрі шифру.


Тема 1.

Мікродвигуни безперервного обертання

0. Однофазні асинхронні двигуни з пусковими елементами: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

1. Асинхронні двигуни з екранованими (розщепленими) полюсами: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

2. Асинхронні виконавчі двигуни: основні вимоги, способи керування (амплітудне, фазове, амплітудно-фазове).

3. Асинхронні виконавчі двигуни з порожнистим ротором: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

4. Колекторні двигуни змінного струму: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

5. Синхронні реактивні двигуни: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

6. Синхронні редукторні мікродвигуни: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

7. Синхронні мікродвигуни з ротором, що котиться: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

8. Гістерезисні двигуни: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

9. Безконтактні двигуни постійного струму: конструкція, принцип дії, основні характеристики.


Тема 2.

Крокові двигуни, тахогенератори та машини синхронного зв’язку

0. Тахогенератори постійного струму: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

1. Асинхронні тахогенератори змінного струму: конструкція, принцип дії, основні характеристики.

2. Крокові двигуни: режими роботи, основні характеристики.

3. Крокові двигуни активного типу: конструкція, принцип дії, види комутації.

4. Реактивні крокові двигуни (редукторні та однофазні): конструкція, принцип дії.

5. Однофазні сельсини (контактні та безконтактні): конструкція, принцип дії.

6. Трансформаторний режим роботи однофазних сельсинів.

7. Індикаторний режим роботи однофазних сельсинів.

8. Індикаторні передачі з диференційним сельсином та с підсиленням моменту.

9. Трифазні сельсини: конструкція, принцип роботи в системі електричного вала.


ЛІТЕРАТУРА


1. Електричні машини та електропривод побутової техніки: Підручник
/М.Г. Попович, Л.Ф. Артеменко, О.П. Бурмістренков та ін.; За ред.
Д.Б. Головка, М.Г. Поповича. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 352 с.

2. Штёлтинг Г., Байссе А. Электрические микромашины: пер. с нем.– М.: Энергоатомиздат, 1991.– 229 с.

3. Арменский Е.В., Фалк Г.Б. Электрические микромашины: Учеб. пособие для студ. электротехн. спец. вузов.– 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 1985.– 231 с.

4. Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики: Учебник для вузов.–2-изд, перераб. и доп.–Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985.–
368 с.

5. Кацман М.М. Электрические машины автоматических устройств: Учеб. пособие для электротехнических специальностей техникумов.– М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002.– 264 с.

6. Брускин Д.З. и др. Электрические машины и микромашины: Учеб. для электротехн. спец. вузов /Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 528 с.

7. Красников В.М. та ін. Електричні мікромашини: Навч. посібник для технікумів/ В.М. Красников, А.В. Новиков, Г.М. Бладзевич. – Київ: Вища школа, 1970. – 264 с.

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon1. Лінійні електричні кола постійного струму
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, приклади оформлення використаної літератури, титульної сторінки та ін
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Економічна теорія” для студентів технічних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи