Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр icon

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр
Скачати 212.15 Kb.
НазваПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр
Дата02.06.2013
Розмір212.15 Kb.
ТипПояснювальна записка


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМатеріалознавства і обробки металів

( назва факультету )


Покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка

ДО

випускної роботи бакалавра

(назва атестаційної роботи)


Бакалавр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему:

^ Технологія виробництва відновленого залізного порошку
Виконав:

студент(ка)

IV

курсу, групи

МВ04 - 09Напряму підготовки/спеціальності

^ 6.050403 – інженерне

матеріалознавство
(шифр і назва напряму підготовки / спеціальності)

^ Рослик Н.М.

/ /

(прізвище та ініціали) (підпис)

Керівник

^ Пінчук С.Й.

/ /

(прізвище та ініціали) (підпис)

Н. контр.

^ Внуков О.О.

/ /

(прізвище та ініціали) (підпис)


Консультанти

^ Аналітична частина Пінчук С.Й.

/ /

Основна частина Пінчук С.Й.

/ /

^ Охорона праці Матухно О.В.

/ // /
/ /
/ /
/ /2013


рік


м. ДніпропетровськЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
^

Форма № Н-9.01Національна металургійна академія України

Факультет

Матеріалознавства і обробки металів
Кафедра

^ Покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів
Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр
Напрям підготовки/спеціальність

6.050403 – інженерне матеріалознавство

^

(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Пінчук С.Й.

“ ”

березня

2013

1

року


^

З А В Д А Н Н Я

На

випускну роботу бакалавра

назва атестаційної роботи)

студенту

^ Рослик Наталії Миколаївні

(прізвище, ім’я, по батькові)


Тема роботи


керівник роботи

^ Пінчук Софія Йосипівна, д.т.н., проф.
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Затверджені наказом вищого навчального закладу від

“ 18 ” березня
2013

року
264-2-к
2. Строк подання студентом роботи

14 червня 2013
3. Вихідні дані до роботи

^ Технічна та нормативна література за темоювипускної
роботи. Матеріали, що зібрані під час проходження переддипломної практики.
^ Матеріали НДРС.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Аналітична частина

2. Основна частина

3. Охорона праці.5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

^ Склад та властивості вихідної сировини та виробів. Технологічна схема одержання виробів. Методи контролю якості продукції
^ Всього 3 аркуші.6. Консультанти розділів роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада

Консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

1

Пінчук С.Й, професор2

Пінчук С.Й, професор3

Матухно О.В., доцент


7. Дата видачі завдання

12 квітня 2013 року^

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНз/п

Назва етапів атестаційної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка


1.

Аналітична частина

2013.05.13
2.

Основна частина

2013.06.03
3.

Охорона праці

2013.05.13
4.

Оформлення пояснювальної записки

2013.06.04
5.

Оформлення демонстраційного матеріалу

2013.06.05
6.

Подання випускної роботи до кафедри

2013.06.14
7.

Захист випускної роботи в ДЕК

2013.06.20Студент


^ Рослик Н.М.

( підпис ) (прізвище та ініціали)


^ Керівник роботи


Пінчук С.Й.

( підпис ) (прізвище та ініціали)ВІДОМІСТЬ

випускної роботи бакалавра

(назва атестаційної роботи)

№ рядка

Фор

мат

Позначення

Назва

Кіл.

листівекз.

Прим.

12^ Документація загальна


34^ Заново розроблена


56

А4

МіОМ. 6.050403. ВРБ. 01. ТБ

Основні техніко-


7економічні показники


8діяльності ділянки

1910

А4

МіОМ. 6.050403. ВРБ. 02. ГР

Pest- аналіз підприємства

11112

А4

МіОМ. 6.050403. ВРБ. 03. СК

swot – аналіз ринкового


13стану ПАТ«ДМЗ ім.


14Петровського»

11516

А4

МіОМ 6.050403. ВРБ. ПЗ

Пояснювальна записка

101171819202122232425262728МіОМ 6.050403. ВРБ
Зм.

Лис.

документу

Підпис

Дата

Розроб.

Мудрова Ю.С.
^ Відомість випускної роботи бакалавра

Літера

Лист

Листів

Керівник

Пінчук С. Й.В1

1

Консульт.

Пінчук С. Й.^ МОН України

НМетАУ

Каф. ПМ і ЗМ

Група МВ04 - 09

Н.контр.

Внуков О.О.Затв.

Пінчук С.Й.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.03


Національна металургійна академія України


ПОДАННЯ
^

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


Направляється студент

^ Рослик Н.М.

(прізвище та ініціали)

до захисту

випускної роботи бакалавра

(назва атестаційної роботи)За напрямом підготовки/спеціальністю

^ 6.050403 - інженерне матеріалознавство

(шифр і назва )

На тему:

^ Дослідження ефективності застосування сучасних знежирюючих

(назва теми )

засобів на водній основі


Декан факультету

Молчанов О.І

(підпис) (прізвище та ініціали)


^

Довідка про успішність

Рослик Н.М..

за період навчання на факультеті

(прізвище та ініціали студента)^ Матеріалознавства і обробки металів

з 20

09

року до 20

13

року повністю


виконав навчальний план за напрямом підготовки/спеціальністю з таким розподілом оцінок за:


національною шкалою: відмінно

%;

добре

%;

задовільно

%;
Шкалою EСTS: А

%;

В

%;

С

%;

D

%;

Е

%
Секретар факультету

( підпис ) (прізвище та ініціали)


^ Висновок керівника атестаційної роботиСтудент(ка)


Керівник роботи

^ Пінчук С.Й.

(підпис)“ ”20

13

року^ Висновок кафедри про атестаційну роботуВипускна робота бакалавра

розглянуто (а)

(назва атестаційної роботи)Студент (ка)

^ Рослик Н.М.

(прізвище та ініціали)


допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.


Завідувач кафедри

Пінчук С.Й.

(підпис) (прізвище та ініціали)“ ”20

13

року

Схожі:

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра
Організація і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Сумській області”
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра, напрямок 050901 «Радіотехніка» хаі. 501. 546 номер залікової книжки без позначки

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра на тему: "Інвестиційна складова міжнародної конкурентоспроможності національної економіки"
«виграшних» секторах. Зараз у світі конкурентоспроможність країни забезпечується чотирма «І» інститути, інвестиції, інфраструктура...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра на тему: «Валютний ринок України як складовий сегмент світового ринку»
Тому важливим є визначення основних проблем валютного ринку України шляхом аналізу стану та динаміки основних його складових з метою...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconВипускної роботи обговорена і затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № від 201 р
Прошу затвердити мені тему випускної роботи у наступній редакції
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)
Кафедра повна назва кафедри
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи бакалавра та відбір...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
«Оцінювання екологічних ризиків, пов’язаних з викидами підприємств цукрової промисловості Вінницької області»
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр iconПоложення "Про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду" міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет затверджую
Зразок оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи окр “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи