Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201
Скачати 313.6 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201
Дата02.06.2013
Розмір313.6 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для


студентів спеціальності 7(8).03050201 –

економічна кібернетика


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 004.896 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8).03050201  економічна кібернетика / Укл. Л.М. Бандоріна.  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 28 с.


Наведено методичні матеріали з практичної реалізації багатокритеріальної оцінки ефективності інноваційних проектів, яка надає можливість виявити і оцінити всі допустимі аспекти ефективності проектів, ідентифікувати ступінь досягнення мети, що націлює підприємство на стратегію довгострокового успіху.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).03050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладач Л.М. Бандоріна, канд. екон. наук, доц.


Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 04.07.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк.1,62 . Тираж 100 пр. Замовлення №

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУПУ процесі реального використання інформаційно-інтелектуальних технологій (ІІТ) при впровадженні інноваційних проектів виявилася потреба особливого підходу до оцінки їхньої ефективності. Це пов'язано з необхідністю збільшення адекватності цих проектів реальним управлінським процесам і максимальному наближенню ухвалених рішень існуючим вимогам.

Багато відомих економістів визначають ефект як будь-яку створену працею суспільну споживчу вартість, що задовольняє своїми властивостями певні потреби людини, а ефективність характеризують як похідну категорію від категорії ефекту.

Ефект – абсолютна величина, що характеризує зміну якогось показника (наприклад, прибутку). Ефективність ІІТ – це така ситуація, у якій при наявних ресурсах і рівні розвитку інтелектуальних баз знань неможливо виконувати більшу кількість технологічних функцій, не жертвуючи при цьому якістю. Ефективність – відносна величина, що характеризує відношення економічного ефекту до витрат, які супроводжували цей ефект. Термін «ефективність» щодо інформаційно-інтелектуальних технологій використовується у двох значеннях. По-перше, під ефективністю розуміється ступінь відповідності системи своєму призначенню, технічній досконалості й економічній доцільності. У другому значенні – це показник, що дозволяє співвіднести значущість отриманого результату з використаними ресурсами і витратами часу.

Оцінювати отриманий ефект можна подвійно: зіставляючи отриманий результат з витратами на його одержання або зіставляючи отриманий результат з тим, що планувався (з метою, новими можливостями). У підсумку, під час розгляду переваг впровадження інтелектуальних технологій часто має місце підміна: в обґрунтуванні необхідності впровадження нових ІІТ демонструється зіставлення з новими можливостями, а у всіх кількісних оцінках і використовуваних для цього формулах застосовується порівняння з витратами.

У випадку з ІІТ така методика дає збій, тому що результат дії після їхнього впровадження якісно відмінний. Зіставлення ж різних якостей завжди було методологічно важким. Ситуація ускладнюється тим, що інформаційно-інтелектуальні технології змінюють якість старої системи дискретно. Вони відкривають деякий спектр можливих якісних змін, завдяки чому в різних конкретних ситуаціях реалізуються різні можливості.

Традиційними способами можна вимірювати ефективність інноваційних проектів, що спираються на інтелектуальні технології, тільки в самому вузькому, локальному значенні на рівні явних грошових потоків витрат-доходів. Але можна з упевненістю стверджувати, що головні ефекти від впровадження таких проектів не мають очевидного вартісного вираження і найчастіше проявляються не відразу після впровадження. Однак саме ці ефекти і роблять впровадження інноваційних проектів обґрунтованим.

 1. ^

  Робоча програма дисципліни «Моделі оцінки ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
1.1Мета вивчення дисципліни


Навчальна дисципліна «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – огляд методичних підходів до багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій та вивчення можливостей їх практичної реалізації на основі методів економіко-математичного моделювання і комп’ютерних технологій.

^

1.2Завдання вивчення дисципліни


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • концептуальні засади математичного моделювання процесу оцінювання ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій з метою вирішення проблем розвитку бізнесу через впровадження інформаційних технологій,

 • можливості моделювання багатокритеріальної оцінки інноваційних проектів на мікроекономічному рівні.

вміти:

 • застосовувати нові підходи до процесу оцінювання ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій;

 • обґрунтовувати доцільності впровадження інформаційно-інтелектуальних технологій з урахуванням факторів економічного, технологічного, якісного, ергономічного й іншого характеру;

 • аналізувати і використовувати адекватні математичні моделі багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій.

Критерій успішності – отримання позитивних оцінок на іспиті.

Засоби діагностики успішності навчання – контрольна робота .

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна пов’язана з попереднім вивченням дисциплін «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Моделювання економіки».

^

1.3Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
1
Усього годин за навчальним планом

108
у тому числі аудиторні заняття:

12
з них:

- лекції;


8
- лабораторні заняття.

4
Самостійна робота

96
Види контролю:- виконання контрольної роботи.Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


^

1.4Зміст дисципліни


 1. Інформаційно-інтелектуальні технології (ІІТ): становлення й розвиток

Поняття інформаційно-інтелектуальних технологій (ІІТ), їхнє становлення й розвиток. Інструменти інтелектуальної обробки даних. Категорія ефективності та її використання для оцінки ІІТ.

 1. ^ Експертиза інформаційно-інтелектуальних технологій

Аналіз існуючих методів оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій. Завдання і мета експертизи. Формування критеріїв оцінювання ІІТ. Модель багатокритеріальної оцінки ІІТ.

 1. ^ Застосування теорії нечітких множин для оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій

Моделювання функції приналежності трапецієподібного нечіткого числа. Моделювання стандартного п'ятирівневого класифікатора станів досліджуваної альтернативи. Вузлові точки класифікації.

 1. ^ Модель багатокритеріальної оцінки ефективності ІІТ з використанням теорії нечітких множин

Ранжирування системи приватних критеріїв. Матричний метод об'єднання якісної й кількісної оцінки факторів. Формування результуючого комплексного показника ефективності. Визначення відносної й усередненої оцінки ефективності.

 1. ^ Модифікація β-розподілу для оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій

Схема визначення рейтингу проектів. Види згортки критеріїв. Використання середньої оцінки β-розподілу. Інтегральні оцінки ефективності проекту у вигляді трапецієподібного нечіткого числа. Узагальнення β-розподілу на випадок довільної кількості оцінок ефективності, отриманих експертами

 1. ^ Ризик в інноваційній діяльності й методи його зниження

Ситуації виникнення інноваційного ризику. Основні види ризиків інноваційної діяльності. Способи зниження інноваційного ризику. Методи управління ризиками.

 1. ^

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.5Порядок підготовки та захисту контрольної роботи


Навчальним планом з дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, що виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студенту для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії. Під час захисту контрольної роботи оцінюються:

 • функціональна повнота і працездатність розробленої моделі експертної оцінки;

 • ефективність і комплексність використання можливостей відповідного методу оцінювання;

 • зручність інтерфейсу користувача;

 • ступінь самостійності студента при модифікації моделі за вказівкою викладача;

 • повнота і якість оформлення пояснювальної записки.^

1.6Загальні вимоги до пояснювальної записки


Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням текстового редактора WORD (за винятком розділу «Контрольні питання до лабораторних робіт»), на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширине», абзацний відступ  1,5 см, міжрядковий інтервал  «полуторный». Тип шрифту  Times New Roman; накреслення – «обычный»; розмір  14; колір  чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 30-40 сторінок. При оформленні пояснювальної записки слід обов’язково наводити завдання до індивідуальної частини роботи. Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки (файли з розширенням doc і xls).

^

1.7Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконанняСтруктуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у таблиці 2.1.

Титульний аркуш оформлюється за загальними правилами.

У змісті вступ, бланк завдання, висновок та перелік посилань не нумеруються.

У вступі стисло описується актуальність вивчення дисципліни, методи та підходи якісної оцінки ефективності інноваційних проектів і використані технічні та програмні засоби.

Перший розділ контрольної роботи «Аналіз методу оцінювання ефективності інформаційних технологій (відповідно темі завдання №1)» виконується на основі вивчення літературних джерел за запропонованою темою. Відповідно до теми описується методика, яка дозволяє оцінити переваги інформаційних технологій, установити реальний і вимірний зв'язок між технологією і стратегією, опис застосування універсальних програмних пакетів, що використовують дану методику. Варіант завдання 1 (див. додаток А) визначається по останній цифрі номера залікової книжки студента.


Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки


№ розділу

Найменування розділу (структурного елемента пояснювальної записки)

Об’єм, стор.
Титульний аркуш

1
Зміст

1
Вступ

1
Бланк завдання

1

1

Аналіз методу оцінювання ефективності інформаційних технологій (відповідно темі завдання №1)

10

2

Приклад реалізації інноваційного проекту в Україні або за її межами

10

2.1

Мета впровадження проекту
2.2

Опис процесу оцінки і вибору проекту
2.3

Характеристики проекту
3

Експертиза інноваційного проекту на основі досвіду і знань 4 експертів

5

4

Відповіді на контрольні питання

5
Висновки

1
Перелік посилань

1


Другий розділ контрольної роботи «Приклад реалізації інноваційного проекту в Україні або за її межами» містить приклад реалізації корпоративних інформаційних систем на підприємстві або приклад впровадження інноваційного проекту регіонального розвитку в Україні (чи за її межами) і загальну характеристику проекту з оглядом наступних питань:

 1. ступінь відповідності функціональних можливостей системи існуючим бізнес-процесам підприємства;

 2. досвід впровадження системи мають аналогічні підприємства;

 3. можливості одержання прибутку на інвестований капітал;

 4. стабільність і положення на ринку компанії-виробника;

 5. перспективи розвитку компанії-виробника, її потенціал, клієнтська база, сучасність тих рішень, які вона пропонує, якість і оперативність підтримки відновлень продукту;

 6. конкурентні переваги проекту (програмного продукту) і як вони можуть бути реалізовані для досягнення цілей, поставлених підприємством;

 7. ступінь ризику впровадження проекту (аналіз «песимістичного» і «оптимістичного» сценарію діяльності підприємства).

 8. досвід роботи компанії-виробника в даній галузі;

 9. потреби у фінансуванні, умови залучення капіталу, обсяги і строки впровадження, стратегія виходу із проекту.

Третій розділ контрольної роботи «Експертиза інноваційного проекту на основі досвіду і знань 4 експертів» містить дані про перспективність нових технологічних і організаційних рішень, оформлених у вигляді проекту, економічної доцільності та ризикованості проекту на основі його інтегральної оцінки. Інтегральна оцінка проекту на основі досвіду і знань чотирьох експертів здійснюється за наступними етапами:

 1. формування критеріїв оцінювання інноваційного проекту;

 2. декомпозиція ефективності проекту на окремі складові;

 3. бальна оцінка критеріїв кожної складової ефективності розглянутого проекту на основі знань і досвіду експертів;

 4. ранжирування системи критеріїв і визначення їхніх коефіцієнтів значущості;

 5. моделювання функцій приналежності;

 6. формування результуючого комплексного показника для кожної складової ефективності;

 7. визначення усередненої оцінки ефективності проекту.

Розрахунки по даному розділу контрольної роботи виконуються з використанням можливостей Microsoft Excel і у вигляді вікон, з поясненнями методики розрахунків, надаються у контрольній роботі.

Приклад виконання експертизи інноваційного проекту наведено у додатку Б.

Четвертий розділ контрольної роботи «Відповіді на контрольні питання» повинен виконуватися письмово на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша і містити відповіді на поставлені питання та демонстрацію виконання задач. Контрольні питання наведені у додатку В.

Висновок і перелік посилань оформлюються за загальними правилами.

Обсяг пояснювальної записки складає 3040 сторінок.

Пояснювальна записка подається на кафедру для попередньої перевірки не пізніше, як за 10 днів до захисту контрольної роботи.


Рекомендована навчально-методична література


 1. Бандоріна Л.М Оцінка ефективності інтелектуальних технологій в економіці. Ч.1,Ч.2: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. 40 с.

 2. Ємельянов В.А Інноваційна діяльність підприємства та економічна ефективність нововведень: Навч. посіб. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 46 с.

 3. Ковальчук К.Ф., Бандоріна Л.М., Савчук Л.М. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій: Монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. – 132 с.

 4. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное пособие.  СПб.: Питер, 2006.  498 с.: ил.

 5. Яковлев А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. Харків: Бізнес Інформ, 2001.  56 с.
^

Додаток А

Перелік індивідуальних завдань до виконання завдання №1 контрольної роботи

 1. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Сукупна вартість володіння (Total Cost of Ownership) TCO».

 2. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Return оn Investment».

 3. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Economic value added (EVA)».

 4. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Управління портфелем активів (Portfolio management)».

 5. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Методика споживчого індексу (Customer index)».

 6. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Applied information economics (AIE)».

 7. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Real option valuation (ROV)».

 8. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Economic value sourced (EVS)».

 9. Метод оцінювання ефективності інформаційних технологій «Збалансована оцінна відомість (Balanced Scorecard)».^

Додаток Б

Приклад виконання експертизи інноваційного проектуФормування критеріїв оцінювання інноваційних проектів. Декомпозиція ефективності проекту на окремі складові


Перелік критеріїв і ступінь їхньої важливості може розрізнятися залежно від конкретних особливостей підприємства, його стратегічної спрямованості; від ініціатора проведення експертизи.

При складанні переліку критеріїв необхідно використовувати лише ті з них, які відповідають пріоритетним цілям і завданням. Орієнтований перелік критеріїв оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій наведено в конспекті лекцій [1].

Критерії оцінювання проектів підрозділяються (умовно) на наступні складові:

 1. цільові критерії;

 2. комерційні критерії;

 3. зовнішні критерії;

 4. екологічні критерії;

 5. організаційні критерії (критерії організації, що реалізує проект);

 6. критерії науково-технічної перспективності;

 7. виробничі критерії;

 8. ринкові критерії;

 9. реалізаційні критерії (критерії регіональних особливостей реалізації проекту).

1. Цільові критерії включають:

 • сумісність проекту з поточною стратегією підприємства;

 • відповідність проекту відношенню адміністрації підприємства до ризику;

 • відповідність проекту відношенню адміністрації підприємства до нововведень і т.д.

2. Комерційні (фінансові) критерії включають дані про:

 • розмір стартових витрат на здійснення проекту;

 • потенційний річний розмір прибутку;

 • очікувану норму чистого дисконтованого прибутку;

 • значення внутрішньої норми прибутку;

 • відповідність проекту критеріям економічної ефективності капітальних вкладень;

 • строк окупності й сальдо реальних грошових потоків;

 • стабільність надходження доходів від проекту;

 • можливість використання податкових пільг;

 • оцінку періоду утримання конкурентних переваг;

 • необхідність залучення позикового капіталу і його частки в інноваціях;

 • фінансовий ризик, пов'язаний зі здійсненням проекту.

3. Зовнішні критерії включають:

 • правову забезпеченість проекту, його несуперечність відповідному законодавству;

 • можливий вплив перспективного законодавства на проект;

 • можливу реакцію суспільної думки на здійснення проекту;

 • вплив проекту на рівень зайнятості й т.д.;

4. Екологічні критерії включають:

 • стратегію в області екології й природокористування;

 • стан мінерально-сировинних ресурсів;

 • стан паливно-енергетичних ресурсів;

 • стан лісових ресурсів;

 • стан сільськогосподарських (земельных) ресурсів;

 • стан водних ресурсів.

5. Організаційні критерії (критерії організації, яка реалізує проект) включають:

 • навички управління й досвід підприємців, якість керівного персоналу, компетентність і зв'язки;

 • стратегію в області маркетингу, наявність досвіду й дані про об'єм операцій на зовнішньому ринку;

 • дані про фінансову заможність, стабільність фінансової історії;

 • дані про потенціал росту;

 • показники диверсифікованості й т.д.

6. Науково-технічні критерії оцінюють дані про:

 • перспективність науково-технічних рішень, що використовуються;

 • патентну чистоту виробів і патентоспроможність технічних рішень, що використовуються;

 • перспективність застосування отриманих результатів у майбутніх розробках;

 • позитивний вплив на інші проекти, що представляють державний інтерес, і т.д.

7. Виробничі критерії свідчать про:

 • доступність сировини, матеріалів і необхідного додаткового обладнання;

 • необхідність технологічних нововведень для здійснення проекту;

 • наявність виробничого персоналу (по чисельності й кваліфікації);

 • потреби в додаткових виробничих потужностях (додатковому обладнанню) і т.д.

8. Ринкові (маркетингові) критерії передбачають оцінку:

 • відповідності проекту потребам ринку;

 • загальної місткості ринку стосовно пропонованих і аналогічних видів продукції (видам послуг) до моменту виходу цієї продукції (послуг) на ринок;

 • імовірності комерційного успіху;

 • еластичності ціни на дані види продукції (послуги);

 • необхідності маркетингових досліджень і реклами для просування пропонованих видів продукції (видів послуг);

 • відповідності проекту вже існуючим каналам збуту;

 • можливості усунення перешкод для проникнення на ринок;

 • захищеності від швидкого старіння продукції й схильності до модернізації;

 • очікуваного характеру конкуренції і її впливу на ціну пропонованих видів продукції (видів послуг) і т.д.

9. Реалізаційні критерії (тобто критерії регіональних особливостей реалізації проекту) оцінюють:

 • ресурсні можливості підприємства,

 • ступінь економічної нестабільності,

 • рівень ризику при інвестиційних діях.

В MS Excel представити критерії для оцінювання інноваційного проекту першим експертом (рис.Б.1, лист «пр.1.1»).
Рисунок Б.1  Критерії для оцінювання інноваційного проекту

За аналогією сформувати листи «пр.1.2», «пр.1.3», «пр.1.4» для другого, третього і четвертого експертів.


Бальна оцінка критеріїв кожної складової ефективності розглянутого проекту на основі знань і досвіду експертів. Ранжирування системи критеріїв і визначення їхніх коефіцієнтів значимості


Оцінювання критеріїв ефективності інноваційних проектів з використанням досвіду й знань 4 експертів проводиться у відповідності зі шкалою, бали якої належать інтервалу [0,1] (табл. Б.1).

Таблиця Б.1  Шкала оцінювання критеріїв ефективності інноваційних проектів регіонального розвитку з використанням нечітко-множинних описів

Складова ефективності

Критерій

оцінювання

Інтервал припустимих значень

Класифікація значень критерію

(у порівнянні із системами-аналогами)

1

2

3

4

1.Цільова складова1.1.Сумісність проекту з поточною стратегією підприємства

0  f11 < 0,25

Дуже низька

0,25  f11 < 0,45

Низька

0,45  f11 < 0,65

Задовільна

0,65  f11 < 0,85

Висока

0,85  f11  1

Дуже висока

1.2. Відповідність проекту відношенню адміністрації підприємства до ризику


0  f12 < 0,25

Дуже низька

0,25  f12 < 0,45

Низька

0,45  f12 < 0,65

Задовільна

0,65  f12 < 0,85

Висока

0,85  f12  1

Дуже висока

1.3. Відповідність проекту відношенню адміністрації підприємства до нововведень

0  f13 < 0,25

Дуже низька

0,25  f13 < 0,45

Низька

0,45  f13 < 0,65

Задовільна

0,65  f13 < 0,85

Висока

0,85  f13  1

Дуже висока
і т.д.2.Комерцій-на складова2.1. Розмір стартових витрат на здійснення проекту

0  f11 < 0,25

Дуже високий

0,25  f11 < 0,45

Високий

0,45  f11 < 0,65

Середній

0,65  f11 < 0,85

Низький

0,85  f11  1

Дуже низький
Продовження табл. Б.1

1

2

3

4
2.2. Потенційний річний розмір прибутку


0  f12 < 0,25

Дуже низький

0,25  f12 < 0,45

Низький

0,45  f12 < 0,65

Середній

0,65  f12 < 0,85

Високий

0,85  f12  1

Дуже високий

2.3.Період окупності

0  f13 < 0,25

Більше 7 років

0,25  f13 < 0,45

Більше 5 років

0,45  f13 < 0,65

Більше 4 років

0,65  f13 < 0,85

Більше 2 років

0,85  f13  1

Більше 1 року

2.4. Очікувана норма чистого дисконтованого прибутку


0  f14 < 0,25

Дуже низька

0,25  f14 < 0,45

Низька

0,45  f14 < 0,65

Задовільна

0,65  f14 < 0,85

Висока

0,85  f14  1

Дуже висока

2.5. Відповідність проекту критеріям економічної ефективності капітальних вкладень

0  f15 < 0,25

Дуже низька

0,25  f15 < 0,45

Низька

0,45  f15 < 0,65

Задовільна

0,65  f15 < 0,85

Висока

0,85  f15  1

Дуже висока

2.6. Період утримання конкурентних переваг

0  f16 < 0,25

Дуже короткий

0,25  f16 < 0,45

Короткий

0,45  f16 < 0,65

Задовільний

0,65  f16 < 0,85

Довгий

0,85  f16  1

Дуже довгий

і т.д.^ Етапи оцінювання

 1. Шляхом експертного опитування треба оцінити кожний критерій fji у відповідності зі шкалою оцінювання (див. табл.Б.1).

 2. Шляхом експертного опитування треба зіставити кожному критерію fji рівень його значущості Rji (ранг у групі показників  важливість критерію щодо інших критеріїв у списку). Щоб оцінити цей рівень, потрібно розташувати всі критерії один за одним по убуванню значущості усередині кожної складової так, щоб виконувалося правило (Б.1):


. (Б.1)

Самий значущий критерій ( ) буде мати ранг 1, менш значимий ( )  ранг 2, наступний  ранг 3 і т.д. Обумовимо, що критерії не можуть бути рівнозначними.

 1. За правилом Фішберна необхідно визначити коефіцієнт значущості (ji) i-го критерію j-ої складової ефективності проекту:

), (Б.2)

де nj – кількість критеріїв j-ой складової ефективності інноваційного проекту.

 1. В MS Excel представити для 4 експертів критерії оцінювання у вигляді, наданому на рисунку Б.2.
Рисунок Б.2  Визначення коефіцієнта значущості за правилом Фішберна

^ Моделювання функцій приналежності


Припустимо, що всі можливі варіанти розвитку подій, які відображаються у вхідних параметрах для оцінки ефективності інноваційних проектів, враховані у відповідних нечітких оцінках. На основі висновків, отриманих експертною групою при оцінюванні критеріїв ефективності, необхідно для кожної лінгвістичної змінної «Рівень фактора f» (параметр f є носієм) зіставити кількісні значення оцінюваного параметра f його якісному опису (нечітким підмножинам станів: «Дуже низький рівень»; «Низький рівень»; «Середній рівень»; «Високий рівень»; «Дуже високий рівень»).

В MS Excel виконати розпізнавання якісного рівня критеріїв кожної складової ефективності шляхом побудови функцій приналежності (1(х), 2(х),..., 5(х)) окремо по кожному з чотирьох експертів (рисунок Б.3). Вузлові точки класифікації αsx = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) є абсцисами максимумів відповідних функцій приналежності на [0,1]-носії. Множина вузлових точок задається після критеріїв кожної складової ефективності або після усіх складових та їх критеріїв (рисунок Б.4).Рисунок Б.3  Розпізнавання якісного рівня критеріїв кожної складової ефективності. Моделювання функції приналежності підмножини «Дуже низький рівень»
Рисунок Б.4  Розпізнавання якісного рівня критеріїв кожної складової ефективності. Моделювання функції приналежності підмножини «Низький рівень»

Функції приналежності для кожної підмножини визначаються за правилами:

(Дуже низький рівень)

(Низький рівень)

(Середній рівень)

(Високий рівень)

(Дуже високий рівень)

де х - [0,1] -оцінка.


^ Формування результуючого комплексного показника для кожної складової ефективності. Визначення усередненої оцінки ефективності проекту


Кількісне значення агрегованого фактора для jоЇ складової ефективності обчислюється за формулою подвійній згортки:

, (Б.3)

де s – вузлові точки стандартного класифікатора, які відіграють роль ваги при агрегуванні системи критеріїв на рівні їхніх якісних станів;

ji – ваговий коефіцієнт пріоритету i-го критерію j-oї складової ефективності в згортці (коефіцієнт значущості);

μjis – значення функції приналежності s-го якісного рівня щодо поточного значення i-го критерію j-oї складової ефективності проекту.

Внутрішнє підсумовування в отриманій згортці дозволяє визначити за кожним критерієм середній рівень його якісного стану. Формула, що характеризує результуючу ефективність оцінюваного проекту, має вигляд:

. (Б.4)

Приклад визначення кількісного значення агрегованого фактора для j- складової ефективності проекту представлено на рисунках Б.5  Б.6.

Рисунок Б.5  Виконання адитивної згортки критеріїв
Рисунок Б.6  Визначення кількісного значення агрегованого фактора для кожної складової ефективності проекту


Приклад визначення кількісного значення результуючої ефективності проекту представлено на рисунку Б.7.
Рисунок Б.7  Визначення кількісного значення результуючої ефективності проекту

Показник F обчислюється по оцінках кожного з експертів по оцінюваному інноваційному проекту. На рисунку Б.8 наведена результуюча матриця оцінок експертів, що оцінили три інноваційних проекти. Для контрольної роботи достатньо оцінити один проект.

Рисунок Б.8  Матриця оцінок ефективності проектів


При оцінюванні інноваційних проектів експертною групою необхідно розрахувати середні оцінки по кожному проекту, який бере участь у розгляді, і значення стандартного відхилення, що є мірою дисперсії між оцінками окремих експертів. Ступінь погодженості оцінок експертів може бути визначена коефіцієнтом варіації оцінок Vd, даних d-му проекту:

, (Б.5)

де d – середньоквадратичне відхилення результуючих оцінок ефективності d-го проекту; Fd – узагальнена оцінка ефективності d-го проекту.

Узагальнена оцінка ефективності d-го проекту:

, (Б.6)

де Fbd – результуюча ефективність, отримана b-м експертом по d-му проекту (формула 2); Bdкількість експертів, які оцінили d-й проект.

Середньоквадратичне відхилення оцінок ефективності:

. (Б.7)

Чим менше значення коефіцієнта варіації оцінок Vd, тим вище погодженість експертів, тим точніше буде оцінка ефективності проекту.

Після обчислення оцінки Fbd, даної b-м експертом d-му проекту, варто визначити відносну оцінку ефективності окремого проекту по оцінках кожного експерта:

, (Б.8)

де D – кількість оцінюваних проектів.

Усереднена оцінка ефективності проекту щодо оцінок всіх експертів визначається за формулою:

(Б.9)

Якщо експертами оцінюється лише один проект, визначення рейтингу інноваційних проектів за результатами усередненої оцінки їхньої ефективності не проводиться.
^

Додаток В

Контрольні питанняВідповіді на питання надаються у письмовій формі.

 1. Структурна схема основи інформаційно-інтелектуальних технологій.

 2. Технології накопичення і зберігання інформації.

 3. Технології інтелектуального аналізу даних.

 4. Визначити дві основні функції експертизи інноваційних проектів.

 5. Що означає s у формулі подвійної згортки ?

 6. Що дозволяє визначити формула ?

 7. Визначити з поданих нижче відповідей правильне формулювання:

 1. Ефект – це така ситуація, у якій при наявних ресурсах і рівні розвитку інтелектуальних баз знань неможливо виконувати більшу кількість технологічних функцій, не жертвуючи при цьому якістю.

 2. Ефект – будь-яка створена працею суспільна споживча вартість, що задовольняє своїми властивостями певні потреби людини.

 3. Ефективність – це похідна категорія від категорії ефекту.

 4. Ефективність – абсолютна величина.

 5. Ефект – абсолютна величина.

 1. Який принцип лежить в основі ієрархічної моделі оцінювання проектів?

 2. Що включає комерційна складова ефективності?

 3. Визначити, які з основних операцій над нечіткими числами представлені невірно:

 1. [a1, a2] (+) [b1, b2] = [a1 + b2, a2 + b1];

 2. [a1, a2] (-) [b1, b2] = [a1 - b2, a2 - b1];

 3. [a1, a2] () [b1, b2] = [a1  b1, a2  b2];

 4. [a1, a2] (/) [b1, b2] = [a1 / b2, a2 / b1 ];

 5. [a1, a2] (^) i = [a1i , a2i].

 1. Скільки рівнів може бути у класифікаторі?

 2. Які значення може приймати функція приналежності (х)?

 3. Якій підмножині терм-множини відповідає функція приналежності, що визначається як: 1. За якою формулою можна визначити вузлові точки класифікації п’ятирівневого класифікатора станів трапецієподібної функції приналежності?

 2. Які значення може приймати параметр статечної згортки критеріїв?

 3. Які формули згортки критеріїв ви знаєте?

 4. Як можна визначити коефіцієнт значущості критеріїв?

 5. Задача 1. Високий рівень параметра Х за оцінками експертів одержав наступні значення:

[0.64, 0.72]; [0.70, 0.79]; [0.62, 0.70];

[0.75, 0.80]; [0.67, 0.73].

Тоді чотири пари чисел  (A,0), (B,1), (C,1), (D,0)  є множиною вершин трапецієподібної функції приналежності. Визначити числове значення точок A, B, C, D, намалювати графік отриманої функції приналежності і визначити вузлову точку класифікації для визначеної функції.

 1. Задача 2. Нехай у моделі є п'ять критеріїв (див. табл.). Виконати адитивну, мультиплікативну та квадратичну згортку критеріїв і отримати значення φ.

Критерій

Значення критерію

Ваговий коефіцієнт критерію

Критерій А

300

0,27

Критерій B

200

0,20

Критерій С

600

0,33

Критерій D

200

0,13

Критерій E

500

0,07 1. Основні види ризиків інноваційної діяльності.

ЗМІСТ


Національна металургійна академія України 2

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ 3

ВСТУП 4

1Робоча програма дисципліни «Моделі оцінки ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 5

1.1 Мета вивчення дисципліни 5

1.2 Завдання вивчення дисципліни 5

1.3 Розподіл годин за навчальним планом 6

1.4 Зміст дисципліни 6

2МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 8

1.5 Порядок підготовки та захисту контрольної роботи 8

1.6 Загальні вимоги до пояснювальної записки 8

1.7 Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання 9

Додаток А 13

Перелік індивідуальних завдань до виконання завдання №1 контрольної роботи 13

Додаток Б 14

Приклад виконання експертизи інноваційного проекту 14

Додаток В 28

Контрольні питання 28Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделі управління інформаційними технологіями" для студентів напряму 03050201
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі управління інформаційними технологіями»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд І сд" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни " Моделювання системних характеристик в економіці" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Моделювання системних характеристик в економіці”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Комп’ютерні мережі" для студентів спеціальності 7(8). 03050201
...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій» для студентів спеціальності 7(8). 03050201 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи